120/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

120/VTR/2020

އަޙްމަދު ޔޫސުފް،  ނޫކޮކާގެ، ޅ. ހިންނަވަރު

ޓްރީޓޮޕް ހެލްތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M2