105/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

105/VTR/2022

އިބްރާހީމް މާޖިދު، ރަނަކުރި، ދ.ކުޑަހުވަދޫ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް  

M2