158/VTR/2023

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

158/VTR/2023

ނަޖީބާ މޫސާ، ގ. އޮއިކުރި، ކ.މާލެ

އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓާނޭޝަނަލް ސްކޫލް

M3