140/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

140/VTR/2020

ޢަބްދުﷲ ފަހްމީ، ދިގުވާނޑު. ޢަންބަރީ، ޏ. ފުވައްމުލައް          

ސީ.ޑީ.އެމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M6