47/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

47/VTR/2016

އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު، މިރިޔާސްގެ، ހއ.ހޯރަފުށި

ޑީޓެކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް