139/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

139/VTR/2022

އާމިނަތު ނަފުޙާ، ބަހާރުގެ، ށ. މިލަންދޫ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

M5