195/VTR/2012

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

195/VTR/2012

ޢަލީ ޢާޡިމް، ފުނަމާގެ، އދ.ހަންޏާމީދޫ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން