267/VTR/2021

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

267/VTR/2021

އަމީން ފައިޞަލް، ދޮންވެލި، ފ. ނިލަންދޫ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

M5