117/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

117/VTR/2016

މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް، ޅ.ނައިފަރު، ހީނާމާގެ

ޔޯރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް