158/VTR/2019

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

158/VTR/2019

ސިރުވާން މުޙައްމަދު، ގްރީންގެ، ގއ. ވިލިނގިލި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

M2