42/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

42/VTR/2016

މަޒީދު ޢަބްދުﷲ، ކަޑުފެންނަގެ، ގއ.ވިލިނގިލި

ސިވިލް ސަރވިސް ކްމިޝަން