177/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

177/VTR/2022

މުޙައްމަދު ޝަޔާން، ސެޓާރން، ކ. ތުލުސްދޫ

ސްވިމް ސޯލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M1