113/VTR/2021

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

113/VTR/2021

ޝާން ސާލިހް މުޙައްމަދު ފިނިވާދީ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް