59/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

59/VTR/2016

އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ޙައިޝު، ގދ.ތިނަދޫ

ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް)