128/VTR/2021

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

128/VTR/2021

އަޙްމަދު ފަޟީލް، އޯޝަންވިލާ، ރ. އިންނަމާދޫ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

M7