218/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

218/VTR/2020

އަޙްމަދު ރަޝީދު,  ބޯގަންވިލާ، ފ. ނިލަންދޫ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

M4