232/VTR/2019

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

232/VTR/2019

އުޘްމާން ވަޙީދު، މުއައްލިމުގެ، ތ. ވިލުފުށި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

M2