113/VTR/2019

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

113/VTR/2019

އަޙްމަދު ނާފިޡު، މާޖެހިގެ، އދ. ހަންޏާމީދޫ

ސެލްމިން އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M7