29/VTR/2022 

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

29/VTR/2022 

އަޙްމަދުކަލޯ، ވިއު، ގދ. ގާދޫ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ

M6