77/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

77/VTR/2016

ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙުސައިން، ފިނިފެންބަގީޗާ، އއ.އުކުޅަސް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ދައުލަތް)