261/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

261/VTR/2020

އަޙްމަދު ޝިފާޒް، ދުންތަރި، ބ. އޭދަފުށި

ސޮނެވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް

M2