×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 2 2019 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް ނިމުނު ގޮތް މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީހް މައްސަލައިގެ ބާވަތް ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
ތަފްސީލް2019-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސެސްޕާރކް ކޮއްދިއްޕަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްޞަލާޙް ޙަސަން، ހިކިފިނިފެންމާގެ، ސ.މަރަދޫ 122/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-29 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ނަފްޢާ އަޙްމަދު، ބޮޑުގަލުގެ، މާލެ 103/VTR/2019
57VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-04-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޙުސައިންދީދީ، ބްލެކްސްމިތް، ގދ.ތިނަދޫ 57/VTR/2019
40VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-04-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގެ ޢަބްދުއްރަޝީދު އަބޫބަކުރު، ފްލާވަރ، ބ. ކުޑަރިކިލު 40/VTR/2019
187VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރަ ނުލިބުން ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް އަރްބޫ ބެންގުލަރ، ތުރުކީ /އަސްލީ ކަރަޑުމަން ބެންގުލަރ، ތުރުކީ 187/VTR/2018
78VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް (ދައުލަތް) މާޖިދާ މަޖުދީ، ރީތިގަސްދޮށުގެ، މާލެ 78/VTR/2018
55VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-04-22 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ނަސީމާ މޫސާ، ނިޔުވިކްޓްރީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 55/VTR/2018