×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް ނިމުނު ގޮތް މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީހް މައްސަލައިގެ ބާވަތް ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
ތަފްސީލް2020-03-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުންތަޡިމް އިބްރާހީމް، ބޮޑުފެންޑާގެ، ޅ. ހިންނަވަރު 295/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-03-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސީންކޯ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތިލަން ސަމަންތަ ސޫރިޔާ ޕަތިރަނާ، ސްރީލަންކާ 276/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-02 މަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މުހައްމަދު ނަޒީރު ޖަމާލް، ވަކަރު ސާރފް ސްކޫލް އެންޑްރޫ ރިޗަރޑް ގުޑްމޭން، ޔުނައިޓެޑް ކިންގޑަމް އޮފް ގްރޭޓް ބްރިޓެއިން އެންޑް ނޮދަރން އައިލެންޑް 125/VTR/2019
263VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-01-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ނަސީމް، ނޫވިލާގެ، ލ. ގަން 263/VTR/2019
39VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-11-26 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ހުޅުމާލެ. މާވަހަރު 1، މާލެ 39/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް (ދައުލަތް) ޙައްވާ ޒާހިރާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13712، މާލެ. 96/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސެސްޕާރކް ކޮއްދިއްޕަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްޞަލާޙް ޙަސަން، ހިކިފިނިފެންމާގެ، ސ.މަރަދޫ 122/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-29 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ނަފްޢާ އަޙްމަދު، ބޮޑުގަލުގެ، މާލެ 103/VTR/2019
57VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-04-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޙުސައިންދީދީ، ބްލެކްސްމިތް، ގދ.ތިނަދޫ 57/VTR/2019
40VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-04-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގެ ޢަބްދުއްރަޝީދު އަބޫބަކުރު، ފްލާވަރ، ބ. ކުޑަރިކިލު 40/VTR/2019
187VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރަ ނުލިބުން ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް އަރްބޫ ބެންގުލަރ، ތުރުކީ /އަސްލީ ކަރަޑުމަން ބެންގުލަރ، ތުރުކީ 187/VTR/2018
78VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް (ދައުލަތް) މާޖިދާ މަޖުދީ، ރީތިގަސްދޮށުގެ، މާލެ 78/VTR/2018
55VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-04-22 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ނަސީމާ މޫސާ، ނިޔުވިކްޓްރީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 55/VTR/2018