×
+ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 2015 އަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު މިހާރުވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ. އިޞްލާޙު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)

ސެކްޝަން

↩ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ: އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ރިޔާޒާ (ލީގަލް އޮފިސަރ)

↩ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން: ނަހުމާ އިބްރާހިމް (ޑިރެކްޓަރ) ، އަލްއުސްތާޛާ ޢާލިޔާ ޙަނީފް (ރެޖިސްޓްރާ) ، މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހިމް (މެންބަރ)

↩ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރާ ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް: 3027811 ، riyaza@employmenttribunal.gov.mv

↩ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާ ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް: 307701، info@employmenttribunal.gov.mv


ސެކްޝަންތަކުގެ ފޯން ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް

ލީގަލް ސެކްޝަން:

ފޯން ނަންބަރު: L01:3027812 އީމެއިލް އެޑްރެސް:legal@employmenttribunal.gov.mv

TO1:3027803

TO2:3027804

TO3:3027805

TO4:3027806

TO5:3027807

TO6:3027808


އިދާރީ ސެކްޝަން:


1) އެޑްމިން/އެޗް.އާރު

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު: 3027816/3027817 އީމެއިލް:info@employmenttribunal.gov.mv2) ފައިނޭންސް

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު: 3027815/3027817 އީމެއިލް:finance@employmenttribunal.gov.mv3) ޕްރޮކިޔުމަންޓް

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު: 3027817/3027802 އީމެއިލް:info@employmenttribunal.gov.mv4) އައި.ޓީ

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު: 3027819/3027818 އީމެއިލް:  it@employmenttribunal.gov.mv