×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ރިސެޕްޝަން

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު: 3308772/3308773

ފެކްސް: 3308774

އީމެއިލް: info@employmenttribunal.gov.mv


ސެކްޝަންތަކުގެ ފޯން ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް

ލީގަލް ސެކްޝަން:

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު: 3308773

އީމެއިލް: legal@employmenttribunal.gov.mv


އިދާރީ ސެކްޝަން:


1) އެޑްމިން/އެޗް.އާރު

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު: 3027817

އީމެއިލް: hr@employmenttribunal.gov.mv2) ފައިނޭންސް

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު: 3027815

އީމެއިލް: finance@employmenttribunal.gov.mv3) ޕްރޮކިޔުމަންޓް

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު: 3027802

އީމެއިލް: info@employmenttribunal.gov.mv4) އައި.ޓީ

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު: 3027808/3027818

އީމެއިލް: it@employmenttribunal.gov.mv↩ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ: އަލްއުސްތާޛް ނާފިޢު މުޙައްމަދު (ލީގަލް އޮފިސަރ)

↩ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރާ ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް: 3027811 ، nafiu@employmenttribunal.gov.mv

↩ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާ ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް: 3027816، info@employmenttribunal.gov.mv