×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 2018 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަތަކުގައި ޙާޞިރުވާ ފަރާތްތަކުން ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ގުޅޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ނިމުނު ގޮތް ތާރީޙް މައްސަލައިގެ ބާވަތް ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
ތަފްސީލް2018-11-13 ސިލްވަރ ސޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، ހީނާގެ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 213/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-28 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޝިހާމާ އިބްރާހީމް، ސަންލައިޓް، ގދ.ތިނަދޫ 177/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަސްޢަދު ރިޟާ، ކީރަންމާގެ، އދ.މާމިގިލި 171/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-09-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު، މެޓްރޯވިލާ، ހދ.މަކުނުދޫ 131/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-09-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރިޔާޟް، އިރާސްމެކުގެ، ސ.މީދޫ 136/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-09-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑީ-ވައިން ސެލަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މރ.ގަމަގެ ޝަލީލް މަދުރާ ގުނަވަރުދަނޭ، ސްރީލަންކާ 159/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-08-15 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނާޡިމް، މއ.އޭނާޒު، މާލެ 74/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓް ޔޫސުފް ޖަމީލް ހާރޫން، ހީނާމާގެ، ބ.ދޮންފަނު 106/VTR/2018
ތަފްސީލް2014-07-16 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރްޔަމް މުނާ ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް، ވިނަ، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 15/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-07-10 ގްލޯބަލް ކާގޯ ކެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުއާޒް، ހ. ޕިންކްސްޓާރ، މާލެ 90/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-06-24 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޝާޙިދު ޢަލީ، ފިނިވާގެ، ގދ.ފިޔޯރީ 71/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-06-22 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ބުލްބުލާގެ، ށ. ފުނަދޫ 34/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-06-22 މިސްރާބް ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ މަރްޔަމް ސަޚާ މުހައްމަދު،ދަފްތަރު 1150 ، މާލެ. 59/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-04-24 ޔުނިވަރސަލް އެނަޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު އަމީޒް، ނައިޓް މޫން، ގއ.ނިލަންދޫ 36/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-03-27 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގަ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޢަލީ ޝާހިދު، ފިނިވާގެ/ގދ.ފިޔޯރީ 19/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-03-19 އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަރީފް، މާފޮޅޭގެ، މ. މުލައް 16/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-03-19 ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ޙަސަން ޙުސައިން / ދަފްތަރު ރސ ނަންބަރު 8060 22/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-03-04 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަޙްމަދު ރަޝީދު، އަލަމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 196/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-01-09 އެޗް.ޕީއެލް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،(ފޯރސީޒަން ރިޒޯޓްސް ، ލަނޑާގިރާވަރު އަންވަރު ޢަބްދުއްރަހްމާން ބ.ކެންދޫ ރާސްބަރީގެ 174/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-11-27 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢިމާދު ޢަލީ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަމްބަރ 154/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-10-10 މޯލްޑިވްސް އެންޓަޓެއިންމެންޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ހަބީބާ ހުސެއިން،މ.ޓެމެރިސްކް،ކ.މާލެ 14/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-12 ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ޙަސަން، އާރޯމާ، ގއ.ދާންދޫ 117/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-10 މާލޭ ވޯޓަރނ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަސީހު ޝަރަފުއްދީން، މ.ފެއަރީ ވިލާ 81/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-03 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފިރުޝާން ތައުފީޤް، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ،ފަރެސްމާތޮޑާ އަވަށް، ސަން ސެޓް 150/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-01 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޝިފާޙް، ހ.ނިއޯލައިޓް، މާލެ 134/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-07-23 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ މުޙައްމަދު ޝިޔާމް،މ.ހާދޫ،ކ.މާލެ 17/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-04-01 ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނިޔާޛު، ނޫތަރި، ރ.ރަސްގެތީމު 20/VTR/2013
ތަފްސީލް2012-11-13 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް، ފުސްތުޅާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 207/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-10-17 ޕްރޮސަރޕިނާ ލިމިޓެޑް ޑެލޮސް ރެޔެސް، ފިލިޕިންސް 200/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-10-07 ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު 1309، މާލެ 82/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-10-02 ވިލާ ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް) ޙަސަން ޒަރީރު، ފިފްޓީ ފްލާވަރ، ބ.ކަމަދޫ 166/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-23 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޢަބްދުﷲ ޝާހީން، ދަނބުރުގެ، ސ.ހިތަދޫ 147/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-16 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝަހުޛާ ޢަބްދުލްކަރީމް، ނޫރާނީގެ، ހއ.އުތީމު 175/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-25 މިލަދުންމަޑުލް ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިލްޔާސް ޢަބްދުއްސަމަދު، ޗާންދަނީހައުސް، ނ.މިލަދޫ 68/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-03-18 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސައުދަތު ޢަފީފު، ސުހާނާވިލާ، ސ.ފޭދޫ 07/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-02-27 ޖެނީން އޭޖެންސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 6800 22/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-02-09 ކިހާދުއްފަރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް މުޙައްމަދު ފަހީމް، މަލާޒް، ސ.މީދޫ 151/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-12-22 ޕާރކް ހައުސް (އައިލެންޑަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް) ރިޟްވާން ނުހުމާން މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރިޒްވާން 157/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-10-17 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ނަހުޒާ، ވ.ނަފްހާ މަންޒިލް، މާލެ 143/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-10-04 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް އަރުޝިދާ ޢަލީ، ދަނބުގެ، ބ.ތުޅާދޫ 129/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-08-11 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާތިފް ޢަބްދުލްހަކީމް، ހެޕީކޮޓޭޖް، ބ.ދޮންފަން 90/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-06-16 އަލްފާ އެމް.ވީ.ކޭ.ބީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝިޔާމް، މއ.މެޑަލިން، މާލެ 68/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-05-30 ޖީއެމްއާރް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕވޓ ލޓޑ ޝަހުރުޔާޛް ލަޠީފް، ބީޗުހައުސް، ގއ.ވިލިނގިލި 35/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-02-27 ދި ވޭވް ހޮޓެލް އެންޑް ސްޕާ މަރިޔަމް ޝިފާނާ ޢަލީ ސަލީމް، ހ.މެލްބަން، މާލެ 20/VTR/2011
ތަފްސީލް2010-11-02 ޔޫމެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ.ލޓޑ ކަލޫތަރަގޭ ޕްރަސާދް ޖަޔާޕްރިޔާ 240/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-10-19 ކްލިފްފޯޑް މެރިޓައިމް އެޖެންސީސް ޕވޓ.ލޓޑ އިބްރާހީމް ފައިސަލް، ގ.އުފުލިޔާ/މާލެ 225/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-10-06 ބްރަދަރސް މޮޓޯރކޮމްޕެނީ ޕވޓ.ލޓޑ ޙުސައިން ސަޢީދު، ވ.ޝެހެނާޒްމަންޒިލް، މާލެ 223/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-29 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހޫދު ސާޖިދު، ކަނޑުނޫގެ/ތ. ވިލުފުށި 184/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-16 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަފީރާ ޢަބްދުލް މާޖިދު، އަޒުމް/ފ. ބިލެއްދޫ 173/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-09 ޚަދީޖާ ޢަބްދުލްއަޒީޒު، ދަޑިމަގު. ސާޓަންގެ/ޏ. ފުވައްމުލައް އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 188/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-29 ލިންޓެލް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ އިސްމާޢީލް އާޠިފް، ހ. ދާޔާގެ/މާލެ 150/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-28 ވަތަނިއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޙުސައިން ރިފާޢު، ރެޑްގަރޑަން/ގދ. ތިނަދޫ 137/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-16 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ގާސިމް، ސިޒާމަހަލް/ ލ.އިސްދޫ 154/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-24 ޔުނިވަރސަލް އެންޓރޕްރައިސަސް ޕވޓ.ލޓޑ ޔުމްނާ ޚާލިދު، ކުންނާރުގަސްދޮށުގެ / ގއ.ދާންދޫ 112/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-16 ސެކިއުރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޖަނާ، ހ. ތެދުއޮފި/މާލެ 116/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-19 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޖަމީލް ޢަލީ. ފިނިހިޔާގެ / ލ.ފޮނަދޫ 29/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-19 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލޓޑ ޢަލީ އިދުރީސް، މއ.މާޅޭބޫގެ / މާލެ 18/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-12 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ މަރިޔަމް ޙަޞީބާ، ކިރިންކް ހައުސް / ފ.ބިލެތްދޫ (މއ.މުތްކޮޅު) 108/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-04-12 އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު އަންވަރު، ސޯސަންވިލާ/ ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 95/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-02-14 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޒުލްފީން މުޙައްމަދު، ޤުލާބީގެ / ގދ.ތިނަދޫ 154/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-02-10 ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް ބީވީއައި ލޓޑ މުޙައްމަދު ވިޝާމް، ކޮތަރިވިލާ / ބ.އޭދަފުށި 26/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-01-13 ހުޝި-ހައި ސަރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ ޢަބްދުއްރަޙްމާން މޫސާ، ވައިކަރަދޫގެ / ހއ.އުލިގަން 161/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-17 އެކްސް ހޯލް ޕވޓ ލޓޑ ޢަބްދުﷲ ސަލީމް ޢަލީ، ޓިއުޕިކް / ކ.ކާށިދޫ 148/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-15 ބީ ހައިވް ނަލަހިޔާ ހޮޓެލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ، އަލިވާގެ / ސ.ހިތަދޫ 165/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-11-24 ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕވޓ ލޓޑ ޢައްބާސް ވާފިރު، ސ.ހުޅުދޫ / ފެންފިޔާޒުވިލާ 110/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-11-01 ޕާ އެކުއިމް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު / ރިވަރުގެ، ސ.ހިތަދޫ 121/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-10-27 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މަރިޔަމް ޢާމިރާ، ޒަމީން / ތ.ވޭމަންޑޫ 124/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-10-18 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަމީނާ ޢަބްދުއްސައްތާރު، ކ.ގުރައިދޫ / މަދޮށިމާގެ 119/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-10-08 ހޮޓެލް ފްރެސްކޯ ޢަލީ ފިރާޤް، ކ.މާލެ / ހ.ލޭޑީބާރޑްއާގެ 83/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-08-20 ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އަޙްމަދު އަޒްލީން ޢަބްދުލް ޙަކީމް، ގދ.ތިނަދޫ/ ގުމްރީގެ 76/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-08-10 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޙަމީދު 87/VTR/2009
ތަފްސީލް އެމް.އެން.ބީ.ސީ މަރިޔަމް ރާޝިދާ، އަލަމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 174/VTR/2011