އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންތައް

107/VTR/2014 :މައްސަލަ ނަމްބަރ
ރައްދުވާ ފަރާތް: ފުރަނަ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ
ހުށައެޅި ފަރާތް: އަޙްމަދު ޝިޔާޛް ފައިވްރޯސަސް، ސ.ހުޅުދޫ، ޙުސައިން ޢަލީ ދީދީ، މާލެގަން.ސަމާނާ، ޏ.ފުވައްމުލައް، މޫސާ މުޙައްމަދު ދަނޑިގަމު.މާއޮޅު، ޏ.ފުވައްމުލައް


108/VTR/2014 :މައްސަލަ ނަމްބަރ
ރައްދުވާ ފަރާތް: ފުރަނަ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ
ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު ލިލީގެ، ބ.މާޅޮސް، އިބްރާހީމް ލުތުފީ އިރުދޭމާގެ، ކ.ހުރާ، އަޙްމަދު ޝިފާޙު ނަފާ، ހދ.ނޮޅިވަރަން، މުޙައްމަދު ރިޔާޒް ކަނީރުމާގެ، ހދ.ތުރާކުނު


59/VTR/2015 :މައްސަލަ ނަމްބަރ
ރައްދުވާ ފަރާތް: ޖޫނިއަރ ސްޓަރ ކްލާސް
ހުށައެޅި ފަރާތް: މެރިއަން އާންޑްޓް ގެބް ހާޖް، ޖަރމަނީ


76/VTR/2015 :މައްސަލަ ނަމްބަރ
ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހުށައެޅި ފަރާތް: އިބްރާހީމް އިސްމަޢީލް، ނަފާ، މ.މަޑުއްވަރީ


24/VTR/2015 :މައްސަލަ ނަމްބަރ
ރައްދުވާ ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ނަސީޙު، ފިނިވާގެ، ލ.ފޮނަދޫ