×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 2018 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަތަކުގައި ޙާޞިރުވާ ފަރާތްތަކުން ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ގުޅޭ (ލިންކް)ޓްރައިބިއުނަލް ގެ މެންބަރުން

 • އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު

  (ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް)

  އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށާއި ރައީސް ކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ 14 މެއި 2018 ގައެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނުއިރު ހުންނެވީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ސްޕްރިންޑެންޓެއްގެ މަޤާމުގައެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އެކި މަޤާމުތަކުގައި އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރއެޑިއުކޭޝަންގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާއިންނެވެ. މާސްޓަރސް ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި ކޮމްޕަރޭޓިވް ލޯސްއިންނެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު ގެންދަވަނީ ގާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބައެއް ލޯ ފާމްތަކުގައި ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައިއާއި ދިވެހިރައްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވީނަމަވެސް އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ސެމިނަރ އަދި ވޯރކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.

 • އައިޝަތު ފިޒްލީން

  (ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސާ)

  އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފިޒްލީން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ 11 މެއި 2015 ގައެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނުއިރު ހުންނެވީ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ މަޤާމުގައެވެ. 2002 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޢާއިޝަތު ފިޒްލީން ގެންދަވަނީ ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންގެ އިތުރުން، ޢާއިޝަތު ފިޒްލީން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި އިމާދުއްދީން ސްކޫލް، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ހިމެނެއެވެ. ޢައިޝަތު ފިޒްލީން ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހެރިއޮޓް ވޮޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ހިއުމަންސް ރިސޯސް) ދާއިރާއިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. • މަރިޔަމް ރިޝްފާ

  (ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރ )

  މަރިޔަމް ރިޝްފާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ 7 އޮގަސްޓް 2016 ވަނަދުވަހުއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ކުރީން ރިޝްފާއަކީ ތަޢުލީމީދާއިރާގައި ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މިގޮތުން ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަންގެ ކޮލިފައިޑް ލީޑިން ޓީޗަރކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައިއާއި، ސްރިލަންކާގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރގައި ލީޑިންގް ޓީޗަރގެ ވަޒީފާއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ. ރިޝްފާ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރައްވާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި މާސްޓާރސް އިން ޝަރީޢާ، ބެޗެލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް(އޮނާރސް)، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން އަދި އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ހިމެނެއެވެ. ރިޝްފާގެ އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެޓުންނާގުޅޭ ސެމިނަރތަކާއި ވާރކްޝޮޕްތައް ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެއްވުމާއި އިސްލާމިކް ސްޓްޑީސްއާގުޅޭ ދިރާސާކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ.