×
1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށެވެ. ކައުންޓަރުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10:00 އިން 13:30 އަށެވެ.ޓްރައިބިއުނަލް ގެ މެންބަރުން

 • އައިޝަތު ފިޒްލީން

  (ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސާ)

  އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފިޒްލީން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ 11 މެއި 2015 ގައެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނުއިރު ހުންނެވީ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ މަޤާމުގައެވެ. 2002 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޢާއިޝަތު ފިޒްލީން ގެންދަވަނީ ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންގެ އިތުރުން، ޢާއިޝަތު ފިޒްލީން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި އިމާދުއްދީން ސްކޫލް، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ހިމެނެއެވެ. ޢައިޝަތު ފިޒްލީން ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހެރިއޮޓް ވޮޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ހިއުމަންސް ރިސޯސް) ދާއިރާއިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. • މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހިމް

  (ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރ )

  އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ 07 ޖެނުއަރީ 2014 ގައެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ކުރީން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައާއި، މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރއެއްގެ ގޮތު ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު ޔުނިވަރސިޓީއިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެންޓްގެ ދާއިރާއިންނެވެ. އަދި އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިއާ، އިން މާސްޓަރސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލްކުރައްވައި މިކޯހުން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ ޓޮޕް ގްރެޖުއޭޓިންގް ސްޓޫޑެންޓްގެ ޝަރަފް ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް ވަނީ ލޭބަރ ދާއިރާއިންނާއި، އެހެނިހެން ތަފާތު އެކިދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރައްޖެއިން ބޭރުން ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން، ސެމިނަރ އަދި ވާރކް ޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. • މަރިޔަމް މުނާ

  (ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރ )

  މަރްޔަމް މުނާއަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރަކަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ކުރީން ސަރުކާރުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިގޮތުން 1997 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2012 ޖުލައި ގެނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝެނަލް ސެކިއުރިޓީގެ އެކްޓިންގ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ އިތުރުން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމާއި، ހަމަ އެމިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ސެކްރެޓްރީ އަދި ސެކްރެޓްރީގެ މަޤާމު ފުރުއްވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 2012 އޯގަސްޓް އިން 2014 އޮގަސްޓް 26އާއި ހަމައަށް ޕޮލިސް އިންޓްގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. މަރްޔަމް މުނާއަކީ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑިތް ކޮވާން ޔުނިވަރސިޓީގެ މާސްޓަރސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލް ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީން ޑިޕްލޮމާ އިން މެނޭޖްމެންޓް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މަރްޔަމް މުނާއަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓްޓިއުޓްގެ ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މަތީ ތަޢުލީމްގެ އިތުރަށް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި އަދި އެނޫންވެސް ދާއިރާތަކުން ތަފާތު ވޯރކްޝޮޕްތަކާއި ސެމިނާ ތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

 • މަރިޔަމް ރިޝްފާ

  (ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރ )

  މަރިޔަމް ރިޝްފާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ 7 އޮގަސްޓް 2016 ވަނަދުވަހުއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ކުރީން ރިޝްފާއަކީ ތަޢުލީމީދާއިރާގައި ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މިގޮތުން ޚިދުމަތްކުރައްވަފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ސެންޓަރ ފޮރ ހައަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަނގެ ކޮލިފައިޑް ލީޑިން ޓީޗަރކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައާއި ކޮލެޖް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގައި ގެސްޓް ލެކްޗަރާ ކަމާއި، ސްރިލަންކާގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރގައި ލީޑިންގް ޓީޗަރގެ ވަޒީފާއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި އަދި އެޑީއުކޭޝަނާއި ބޭހެ ދާއިރާތައް ހިމެނެއެވެ. ރިޝްފާ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރައްވާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި މާސްޓާރޒް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ، ބެޗެލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް(އޮނާރސް)، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ހިމެނެއެވެ. ރިޝްފާގެ އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓާ ގުޅޭ ސެމިނަރތަކާއި ވާރކްޝޮޕްތައް ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެއްވުމާއި އިސްލާމިކް ސްޓްޑީއާ ގުޅޭ ރިސާޗްގެ މަސައްކަތްކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ.