ޓްރައިބިއުނަލް ގެ މެންބަރުން

 • 1- އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު

  (ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް)

  އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ 11 މެއި 2015 ގައެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނުއިރު ހުންނެވީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސީނިއަރ ޕަބްލިކް އެފެއާޒް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައެވެ. މީގެއިތިރުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި 2002 ވަނަ އަހަރުން 2007 ވަނަ އަހަރަށް އަލްއުސްތާޛު ހުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ ގައެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު ހުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު އަލްއުސްތާޛު ހުސައިން ފާއިޒު ރަޝާދު ވަނީ ސްރީލަންކާގެ އޭޝިއަރ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއިން 'ބެޗްލަރސް އޮފް ލޯ ވިތް އޮނަރސް' ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި 2014 ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާގެ އެމެރިކަން ނޭޝަނަލް ކޮލެޖްއިން މަސްޓަރސް އިން 'އިންޓާރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އެންޑް ކޮމާޝިއަލް ލޯ' ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.



 • 2- އަލްޢުސްތާޛް އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު

  (ޓްރައިބިއުނަލް ގެ ނައިބް ރައީސް)

  އަލްޢުސްތާޛް އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ 13 އޮކްޓޫބަރ 2014 ގައެވެ. އަލްޢުސްތާޛް އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާއިން 2009 ވަނަ އަހަރު "ބެޗްލަރ އޮފް ލޯ ވިތް އޮނަރސް" ޙާޞިލްކުރައްވައި، 2013 ވަނަ އަހަރު އެޔުނިވަރސިޓީން "މާސްޓަރސް އޮފް ކޮމްޕަރޭޓިވް ލޯ" ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަލްޢުސްތާޛް އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ގެންދަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.



 • 3- މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހިމް

  (ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރ )

  އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ 07 ޖެނުއަރީ 2014 ގައެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނުއިރު ހުންނެވީ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރ ޓެކްސް ޕޭއަރ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންގެ މަޤާމުގައެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް ގެންދަވަނީ ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމާއި ޝެއަރ މެނޭޖެމެންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ. ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު ޔުނިވަރސިޓީއިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެންޓްގެ ދާއިރާއިންނެވެ. އަދި ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްއަކީ މިހާރު ވިލާ ކޮލެޖުން ކުރިއަށްގެންދާ މެލޭޝިއާގެ އޯޕަންޔުނިވަރސިޓީގެ މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިންސްޓްރޭޝަން ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރެކެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް ވަނީ ތަފާތު އެކިދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރައްޖެއިން ބޭރުން ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން، ސެމިނަރ އަދި ވާރކް ޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ.



 • 4- މަރިޔަމް މުނާ

  (ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރ )

  މަރްޔަމް މުނާއަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރަކަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ކުރީން ސަރުކާރުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިގޮތުން 1997 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2012 ޖުލައި ގެނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝެނަލް ސެކިއުރިޓީގެ އެކްޓިންގ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ އިތުރުން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމާއި، ހަމަ އެމިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ސެކްރެޓްރީ އަދި ސެކްރެޓްރީގެ މަޤާމު ފުރުއްވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 2012 އޯގަސްޓް އިން 2014 އޮގަސްޓް 26އާއި ހަމައަށް ޕޮލިސް އިންޓްގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. މަރްޔަމް މުނާއަކީ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑިތް ކޮވާން ޔުނިވަރސިޓީގެ މާސްޓަރސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލް ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީން ޑިޕްލޮމާ އިން މެނޭޖްމެންޓް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މަރްޔަމް މުނާއަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓްޓިއުޓްގެ ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މަތީ ތަޢުލީމްގެ އިތުރަށް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި އަދި އެނޫންވެސް ދާއިރާތަކުން ތަފާތު ވޯރކްޝޮޕްތަކާއި ސެމިނާ ތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.



 • 5- އައިޝަތު ފިޒްލީން

  (ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރ )

  އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފިޒްލީން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ 11 މެއި 2015 ގައެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނުއިރު ހުންނެވީ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ މަޤާމުގައެވެ. 2002 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޢާއިޝަތު ފިޒްލީން ގެންދަވަނީ ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންގެ އިތުރުން، ޢާއިޝަތު ފިޒްލީން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި އިމާދުއްދީން ސްކޫލް، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ހިމެނެއެވެ. ޢައިޝަތު ފިޒްލީން ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހެރިއޮޓް ވޮޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ހިއުމަންސް ރިސޯސް) ދާއިރާއިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.





 • 6- މަރިޔަމް ރިޝްފާ

  (ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރ )

  މަރިޔަމް ރިޝްފާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ 7 އޮގަސްޓް 2016 ވަނަދުވަހުއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ކުރީން ރިޝްފާއަކީ ތަޢުލީމީދާއިރާގައި ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މިގޮތުން ޚިދުމަތްކުރައްވަފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ސެންޓަރ ފޮރ ހައަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަނގެ ކޮލިފައިޑް ލީޑިން ޓީޗަރކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައާއި ކޮލެޖް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގައި ގެސްޓް ލެކްޗަރާ ކަމާއި، ސްރިލަންކާގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރގައި ލީޑިންގް ޓީޗަރގެ ވަޒީފާއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި އަދި އެޑީއުކޭޝަނާއި ބޭހެ ދާއިރާތައް ހިމެނެއެވެ. ރިޝްފާ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރައްވާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި މާސްޓާރޒް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ، ބެޗެލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް(އޮނާރސް)، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ހިމެނެއެވެ. ރިޝްފާގެ އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓާ ގުޅޭ ސެމިނަރތަކާއި ވާރކްޝޮޕްތައް ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެއްވުމާއި އިސްލާމިކް ސްޓްޑީއާ ގުޅޭ ރިސާޗްގެ މަސައްކަތްކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ.