×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)
+ 29 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން 02 އޭޕްރީލް 2020 އާ ހަމައަށްވާ ދުވަސްތަކަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެޢް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، އެމުއްދަތުގައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ އަޑުއެހުންތައް ނޯންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ސަރކިއުލަރ 03 2020

2020-03-17

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 02 2020

2020-03-17

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބުނަލުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 01 2020

2020-02-05

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 5 2019

2019-11-18

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ރިސެސްއަށް ދިއުމާގުޅޭ

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 4 2019

2019-11-18

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-20 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 2015) އަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

ތަފްސީލް...




އެންމެ ފަސް| 1 2 | އެންމެ ކުރި