×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ލޯގޯ އަދި ރަސްމީ ކުލަ އިފްތިތާޙު ކުރުން.

2018-12-04

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ލޯގޯ އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ތަމްސީލުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ރަސްމީ ކުލަ 29 ނޮވެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިފްތިތާޙް ކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ރަސްމީ ކުލަތަކުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 'ލިޓްލް ގްރީން މެރިން ބްލޫ' އަދި 'ބްލަޑް އޮރެންޖް' ކުލައެވެ. ލޯގޯ އަދި ކުލަ އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ އެކަމަށް ހާއްޞަކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ކުރީގެ ބައެއް މެންބަރުންވެސް ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަށްވައިފިއެވެ.

2018-10-29

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު ވަނީ 13 ޞަފަރު 1440، 22 އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައެވެ.

ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރިއިރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައިޓް އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.

2018-10-21

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓްގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށްބަލައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރިއިރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައިޓް އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ރަސްމީ ކުލަ ހަމަޖައްސައިފި

2018-09-05

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ތަމްސީލްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ކުލަތަކުގެ ގޮތުގައި 'ލިޓްލް ގްރީން މެރިން ބްލޫ' އަދި 'ބްލަޑް އޮރެންޖް' ކުލަތައް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ކުލަ ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ 30 އޮގަސްޓް 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި ކުލަތައް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ޙަރަކާތްތަކުގައިއާއި އަދި ޓްރައިބިއުނަލް ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކުގައިވެސް ބޭނުންކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުންވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމަށާއި ރައީސްކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި

2018-05-15

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފުލްޓައިމް މެންބަރުކަމަށާއި ރައީސްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ، މާތޮޑާއަވަށް. ރޭއަލިވާގެ، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާޢުއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމަށާއި ރައީސްކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވިކަމުގެ ލިޔުން އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާޢުއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަވާލުކުރެއްވީ 14 މޭ 2018 ވީ ހޯމަ ދުވަހު އެކަމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ބޭފުޅާވަނީ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު އުސްމާންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައެވެ.އެންމެ ފަސް| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | އެންމެ ކުރި