×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


އަމުރު ތާރީޚް ވަގުތީ އަމުރުރައްދުވި ފަރާތް ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނުފަރާތް މައްސަލަ ނަންބަރު
ތަފްސީލް2020-09-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު މުޙައްމަދު، ކެކުރިމާގެ، ސ. ހިތަދޫ 146/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-08ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް، ސީވީޑް، ކ.ގުރައިދޫ 161/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-06ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު، މިސްކިތްމަގު. ސަނީލޮޖް، ޏ.ފުވައްމުލައް 151/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-06ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް މޫނިސް، މއ. ރިހިވިލާގެ، މާލެ 152/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-01ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިބްރާހީމް ޢުމަރު، އަލްފާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 138/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-01ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަބްދުﷲ ޝާކިރު، ހިޔާވަހި، އއ. ރަސްދޫ 137/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-01ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ޙަމީދު، އަޅިވިލާގެ، ލ. ފޮނަދޫ 139/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-08-22މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ޙާމިދު ރިޟާ، މެޑެލްމާގެއާގެ، މާލެ 298/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-08-19އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ އަޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމް / ސްރީލަންކާ 64/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-08-11ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މާޖިދު އަޙްމަދު، މިސްކިތްމަގު. ބްލޫވިލާ، ޏ. ފުވައްމުލައް 103/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-21ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑް ޖެނީހު ރަޝީދު، ކްރިއޭޝަން ، ސ. ހިތަދޫ 96/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-06-15ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާތިކާ އިބްރާހީމް، އިސްތަފާގެ، އދ. މާމިގިލި 58/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-06-08ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޙަންނާނު މުހައްމަދު، ލިތުއޭނިއާ، އދ. ދަނގެތި 72/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-05-21ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒަޔާން އަބްދުﷲ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 165-1-01 މާލެ 74/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-03-17ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ މުޙައްމަދު، ބަހާރުމާގެ، ނ. މާޅެންދޫ 38/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-03-01ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢިމްރާން ރަޝީދު، އަސްރަފީގެ، ފ. ބިލެއްދޫ 25/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-02-20ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ޝެހެނާޒްއާއި އިތުރު 8 މީހުން 30/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-02-02މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އުޘްމާން ވަޙީދު، މުއައްލިމުގެ، ތ. ވިލުފުށި 232/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-29ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޑރ. އަޙްމަދު ޢަދީލް ނަޞީރު، ފުއްޓަރުގެ، ސ. ހިތަދޫ 267/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-23ހޮޓެލްސް އެންޑް ރެސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ، ފިލިޕީންސް 296/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-19ސީންކޯ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތިލަން ސަމަންތަ ސޫރިޔާ ޕަތިރަނާ، ސްރީލަންކާ 276/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-15ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މޫންސްޓަރ، ހއ. ދިއްދޫ 259/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-25ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފަތުޙީ، ބްލޫރެސްޓް، ލ. އިސްދޫ 243/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-10ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ޢަލީ ޝަރީފު، މއ. ބިންކޮޅު، މާލެ 242/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-28ވިންގްސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖީ.އޭ ވިދުރުވާން ޕެރޭރާ، ސްރީލަންކާ 227/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-04ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕީޓަރ ސިގެންޓާލަރ، ސްވިޒަލޭންޑް 213/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-23ފެމިލީ ކޯޓު ޢަލީ ސަޢީދު، ވެލިދޫގެ، ސ. ފޭދޫ 104/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-23ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަލީ ސަޢީދު، ވެލިދޫގެ، ސ.ފޭދޫ 209/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-17ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސިރުވާން މުޙައްމަދު، ގްރީންގެ، ގއ. ވިލިނގިލި 158/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-16ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ހިޔާ، ކ. ތުލުސްދޫ 155/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-15މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ މުޖްތަބާ މުފީދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13964، މާލެ 179/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-08ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ޢަލީ ޝަރީފު، މއ. ބިންކޮޅު، މާލެ 163/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-29ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޔާސިރު، ސޯސަންވިލާ، ބ. ކުޑަރިކިލު 153/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-27ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު އާދަމް، މައިދާން، ޅ.ހިންނަވަރު 43/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-07ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7831، މާލެ 116/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-07ލޭންގުއޭޖް ލަރނިންގ ސެންޓަރ މާކް ޕޯލް މިޝެލް، ބްރިޓެއިން 133/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-06ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ވަޙީދާ، އައިލެންޑްހައުސް، ރ.ރަސްގެތީމު 137/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-09ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 5154، މާލެ 102/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-09މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ހޫނާ ޙަލީމް، ޝަބާބް، ހއ. ކެލާ 119/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-04އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަސަންދީދީ، ފިނިއައްސޭރި، ސ. ހިތަދޫ 70/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-06-17ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ނިޔާޒު، ރަޖީނާގެ، ގދ.ގައްދޫ 109/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-06-10މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ލޓޑ މޫސާ ޖިނާން، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-61، މާލެ 90/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-06-03ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މޫސާ އިބްރާހީމް، ދިލްކަޝްގެ، ލ.ކަލައިދޫ 100/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-06-03ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް ވަދީފު ޙަސަން ސަޢީދު، ނިވްރޯޒް، ގދ. މަޑަވެލި 81/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-05-21ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ރަމްޒީ، ނޫވިލާގެ، އއ.މާޅޮސް 06/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-04-17ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާޔަތުﷲ ޝަކީލް، ސިޔާމާމަންޒިލް، އއ.ފެރިދޫ 09/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-04-01ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ރަމްޒީ، ނޫވިލާގެ، އއ.މާޅޮސް 06/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-03-20ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢަލީ، ރޫބީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި. 47/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-03-10ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙަސަން ނިޔާޒް، ފޭރުގަސްދޮށުގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ 27/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-03-03ޖޮއިސް އޭން ބަލްތަޒާރ އޮސޯރިއޯ، ފިލިޕީންސް ޓްރެވެލް ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 162/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-02-27ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޝަނޫން، ތަބިވައްގެ، ސ.ހިތަދޫ 17/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-01-31މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ނަސްމީ މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ޔަރުމޫކު، ގދ.ވާދޫ 02/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-01-21އުތުރުމާފަރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަނިޝްކަ މިގާރަ ސުމިތްރަރަޗި، ސްރީލަންކާ 229/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-15މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ފަރީޝާ، ވާދޫގެ، ސ.މީދޫ 228/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-12-16ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާދިޔާ ޔޫސުފް، ލައިޓް، ބ.ދަރަވަންދޫ 220/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-12-03ލިޓަސް އޮޓޯމޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޝިޛުނާ ޢަލީ، ގުލްޝަން، ޏ.ފުވައްމުލައް 154/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-06ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ރިޔާޟް އަބޫބަކުރު، ފާލަންދޮށުގެ، ބ.ތުޅާދޫ 200/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-01(ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ނަސީމާ މޫސާ، ނިޔުވިކްޓަރީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 178/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-04ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދުޝަރީފް، ރަންނާޅިގެ، ގދ.ގައްދޫ 173/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-08-16ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް، ތޯތާގެ، އދ.ދަނގެތި 137/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-24ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޒިޔާދު ރަޝާދު، އޯޝަންވޭކް 2، ޅ.ހިންނަވަރު 116/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-12ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 9084، މާލެ 79/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-03މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ދައުލަތް) ޢަލީ ރިޔާޟް، ސާމިރު މުޙައްމަދު، ޢަޤީލް އިބްރާހީމް، މުޙައްމަދު ފަރީދު، މުޙައްމަދު ނަޖީބް 83/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-06-03މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ވިނަގަނޑު، ގދ.ފިޔޯރީ 63/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-24ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް)   މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، ބުރުނު، ރ.އަނގޮޅިތީމު 54/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-10މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސާޖަން، ހ.ބްލޫޕަރލް / ކ.މާލެ 49/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-10މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ނިޒުޙަތު ޢަލީ، ފެހިވިލާ، ސ.ފޭދޫ 60/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-10މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަބީބު، އިރުވައިވިލާ / ގއ.ދާންދޫ 51/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-10މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޢައްބާސް، ޕެނަމާ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 57/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-10މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ލިވާޒް، މ.ކުދިހިތިގަސްދޮށުގެ / ކ.މާލެ 50/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-05ޙުސައިން ނިޔާޒް ސީ ނިމާލް ބަލަސޫރީ ޑޮން، ސްރީލަންކާ 33/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-05ޙުސައިން ނިޔާޒް ސިވަންދަން ސިވަންދަސީ، ސްރީލަންކާ 32/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-05ޙުސައިން ނިޔާޒް ޖޭ.ކޭ.ޖީ ސެތުންގާ މުޑިއަން ސެލާގެ، ސްރީލަންކާ 31/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-03-27މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (ދައުލަތް) ސާލިމް އަލްޞަބާޙް، ސޯސަންގެ، ދ.މީދޫ 37/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-03-26ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އާމިނަތު ސަޢީދު، ޑިއަރެސްޓް، ސ.ފޭދޫ  38/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-03-01އެވަރގްރީން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ސަރވިސަސް ދިނަކު ދިލްޝާދު ކަރުނަރަތުނެ، ސްރީލަންކާ 28/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-02-07އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ރަވީ ޝަންވަރު، އިންޑިއާ 180/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-01-23ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޝާރިފު، ކިނާރާ، ޅ.ނައިފަރު 4/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-01-22އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާދަމް ޢަޒްމީ، ނިޝާން، ރ.އަލިފުށި 205/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-12-14ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ މުޙައްމަދު ސަނޫން، ނައިޓްވިލާ، ބ.ފެހެންދޫ 185/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-26މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރާމިޒް. ތިނަދޫގެ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 170/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-10-31ކަނޑިންމަ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރިވެޓް ލިމިޓެޑް ޞިރާޠު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ހީނާމާގެ، ހއ.މުރައިދޫ 142/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-10-08މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ/ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ނަސީމް، މީނާޒް، ށ.ފުނަދޫ 128/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-09-28ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް، ހެލަގެލި، ގދ.ތިނަދޫ 134/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-09-20އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ޙަލީމަތު އަހުމީލާ، އޯކިޑްމާގެ، ލ.އިސްދޫ 39/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-09-13(ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ލަތީފާ އިބްރާހީމް، މިރުސްމާގެ، ބ.މާޅޮސް 123/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-12ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ހެޕީކޯނަރ، ގދ.ނަޑެއްލާ 82/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-12ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޝިހާބު އިބްރާހީމް، އެފެކްޝަން، ގދ.ނަޑެއްލާ 81/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-09ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާދަމް ޝަމީމް، މަލާޒް، ދ.މާއެނބޫދޫ 85/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-06-15ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝަރީފް، ކުދިމާގެ، ތ.ކަނޑޫދޫ 76/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-06-15ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ، ޗާންދުފްލާވަރ، ތ.ކަނޑޫދޫ 74/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-06-15ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މޫސާ، ވައިޓްރޯސް، ތ.ކަނޑޫދޫ 75/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-02-07ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ، ސަނދުބަރަކާގެ، ގދ.ގައްދޫ 194/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-01-17ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޒިޔާދު ރަޝާދު، އޯޝަންވޭކް 2، ޅ.ހިންނަވަރު 71/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-12-13ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޙުސައިން ރަޝީދު، ވެސްޓްވުޑް، ގއ.ކޮލަމާފުށި، އިބްރާހީމް ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ، ބ.ގޮއިދޫ 212/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-11-23ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) 4 މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 193/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-09-29ސަން ސްޕޯޓިންގް ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑް  ޑެނިއަލް ޑި ފެޑެރީކޯ، އިޓަލީ 145/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-09-29ސަން ސްޕޯޓިންގް ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑް  އެރިކާ ޑިއޮނީސިއޯ، އިޓަލީ  146/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-09-22ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޒިޔާޖު ، ދިނަށަ، ގދ.މަޑަވެލި 160/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-06-13ޕްރިންޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިސްޙާޤް ނިޒާރު، މޫނިމާވިލާ، ގއ.ވިލިނގިލި 90/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-04-24މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަސްފާގު ވަޙީދު ، ދަނޑިގެ، ގއ.ދާންދޫ  60/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-04-24މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ.މައިކްރޯވޭވް، މާލެ.  63/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-04-10މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8191، މާލެ 40/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-04-10ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޢަބްދުލްމުހައިމިން، އިރުމަތީގެ، ލ.ކަލައިދޫ 56/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-04-10މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ޒަމީލް، ގ.އިވްނިންގސަޓާރ، މާލެ 41/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-03-29ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަސީމް، ތަރިވިދާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 44/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-03-02ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝާހް، ހިލިހިލާގެ، ލ.ދަނބިދޫ 27/VTR/2016