×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ނިމުނު ގޮތް ނިމުނު ތާރީހް މައްސަލައިގެ ބާވަތް ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
ތަފްސީލް2020-07-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ނާޡިމް، ރަންއިހި، މ. ކޮޅުފުށި 50/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ޙާމިދު ރިޟާ، މެޑެލްމާގެއާގެ، މާލެ 298/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙައްވާ ޒާހިރާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13712، މާލެ 268/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-03-15 މުސާރަ ނުލިބުން ވިންގްސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖީ.އޭ ވިދުރުވާން ޕެރޭރާ، ސްރީލަންކާ 227/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-03-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވައިޓް ސްޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ސަލީމް ޢަލީ، ޓިއުޕިކް، ކ.ކާށިދޫ 145/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-20 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ނުލިބުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާދަމް ނަސީމް، އަޅިވިލާގެ، ލ.މާމެންދޫ 13/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް ޝަހީދާ އިސްމާޢީލް، ކަރާމާގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 265/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-25 އެހެނިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޑރ. އަޙްމަދު ޢަދީލް ނަޞީރު، ފުއްޓަރުގެ، ސ. ހިތަދޫ 267/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފަތުޙީ، ބްލޫރެސްޓް، ލ. އިސްދޫ 243/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-03 އެހެނިހެން އެލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބަހްޖަތު ޢަބްދުޢަޒީޒު، ގ. ސިނަމާލެ 1 1104، މާލެ 205/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝާޒް، މ. ފެހިގިލި، މާލެ 115/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-24 މުސާރަ ނުލިބުން ވިންގްސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖީ.އޭ ވިދުރުވާން ޕެރޭރާ، ސްރީލަންކާ 227/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-12 އެހެނިހެން ޓާލް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު މަޒާހިމް، ހަޒާރުމާގެ، ސ. ހުޅުދޫ 167/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ފެހިވިދުވަރުގެ، ތ.ތިމަރަފުށި 50/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-27 މުސާރަ ނުލިބުން އެސް.ފީ.އެޗް. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސުޙައިލް، ސަމާހިޔާ، ރ.މާކުރަތު 139/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-27 ޢިނާޔަތް ނުލިބުން އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސުޖާއު، ރަނައުރާގެ، ށ.ފޭދޫ 140/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޙުސައިން ޠަލާލް، ޕެރިސް، ށ. ކަނޑިތީމު 75/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް، އަގޮޓީހަދާގެ، ސ. ހިތަދޫ 97/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޝިޔާމް، އިރުދޭމާގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 86/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚަދީޖާ ޖެނިފާ، ހެވަންލީހެވަން، ގދ.ފިޔޯރީ 91/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫން، މ.ފެހިވިދުވަރުގެ، މާލެ 54/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-06 އެހެނިހެން ފެސްދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝިހާބު، ނާޒްވިލާ، އއ.ފެރިދޫ 52/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-01 އެހެނިހެން ފެމިލީ ކޯޓު ޢަލީ ސަޢީދު، ވެލިދޫގެ، ސ. ފޭދޫ 104/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 5154، މާލެ 102/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-06-17 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަޙްމަދު މަފާވިޒް، ކުޅުދޫ.ދިލްޝާދުގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 18/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-03-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރަ ނުލިބުމާއި ތަފާތުކުރުން އެކްސްޓްރީމް އިމްޕީރިއަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ސަޢީދާ، މ.ނަޔާގުލްޝަން، މާލެ 231/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-03-03 މުސާރަ ނުލިބުން ރެއިޒްކްރައުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ނަސީމް، ބްލޫވިއު، ސ.މަރަދޫ 221/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-02-27 ތަފާތުކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާޔަތުﷲ ޝަކީލް، ސިޔާމާމަންޒިލް، އއ.ފެރިދޫ 09/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-02-27 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ރަމްޒީ، ނޫވިލާގެ، އއ.މާޅޮސް 06/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-02-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހިލްސައިޑް ވިލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޒަރީރު، ރީޓާ، ނ.ހޮޅުދޫ 198/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް ޑިއޭގޯ އިގްނާޝިއޯ އަވިންދާނޯ ކެރިއްލޯ، އިޓަލީ 192/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން ސިނާން، މ.ކެނަފްލާވަރ، މާލެ  143/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ، ބ.ގޮއިދޫ 182/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް މަރްޔަމް ޔޫސުފް، މަންފާ، ނ.ލަންދޫ 134/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-23 އެޕްރައިޒަލް ރިވިއުކުރުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ނަސީމާ މޫސާ، ނިޔުވިކްޓަރީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 178/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-21 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޙަސަން، ސަމަރބްލޫ، ނ.މިލަދޫ 124/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-18 އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޖޮއިސް އޭން ބަލްތަޒާރ އޮސޯރިއޯ، ފިލިޕީންސް ޓްރެވެލް ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 162/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ނާޞިރު، ދަބުރުއްދޮށުގެ، ފ.ބިލެތްދޫ 107/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-18 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙުސައިން، ގުލްބަހާރުގެ، ބ.ތުޅާދޫ 91/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ތެލެސިކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙުސާމް، ފާހި، ސ.މަރަދޫ 30/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-03-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑީ.އެމް.އެސް ޕްރޮޕަޓީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަމީ ޙަސަން އަލްސައިދް އަބާޒާ، މިސްރު 18/VTR/2018