×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 2018 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަތަކުގައި ޙާޞިރުވާ ފަރާތްތަކުން ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ގުޅޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2019-01-20 09:00:00 އެކްސްޓްރީމް އިމްޕީރިއަމް މަރްޔަމް ސަޢީދާ، މ.ނަޔާގުލްޝަން، މާލެ 231/VTR/2018
2019-01-20 10:00:00 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ފަރީޝާ، ވާދޫގެ، ސ.މީދޫ 228/VTR/2018
2019-01-20 10:00:00 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނާފިޛު، ގޫފަހާވަތުގެ، ސ.ފޭދޫ 234/VTR/2018
2019-01-20 13:00:00 (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ރައިޙާނާ އާދަމް، ފ.ދަރަނބޫދޫ، އާބާދީގުލްޝަން 132/VTR/2018
2019-01-20 13:00:00 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މުޙައްމަދު ޝިމްރާޚް އަޙްމަދު، ހ.ޒައިތޫނިގެ، މާލެ 96/VTR/2018