×
1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީގަޑިއަކީ ހެނދުނު 09:00 އިން މެންދުރު 13:00 އަށެވެ. އަދި ރިސެޕްޝަނުން ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 09:00 އިން 12:30 އަށެވެ.
×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 2018 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަތަކުގައި ޙާޞިރުވާ ފަރާތްތަކުން ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ގުޅޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2019-05-26 09:45:00 އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަސަންދީދީ، ފިނިއައްސޭރި، ސ. ހިތަދޫ 70/VTR/2019
2019-05-26 10:15:00 ގްރީން ޕެރެޑައިސް ލިމިޓެޑް އާއިޝަތު ސާޖިޔާ, ފިޔާތޮށިމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 36/VTR/2019
2019-05-26 10:15:00 ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޝަބާޢު، ގ.މާވަސް، މާލެ 71/VTR/2019
2019-05-26 10:45:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާޔަތުﷲ ޝަކީލް، ސިޔާމާމަންޒިލް، އއ.ފެރިދޫ 09/VTR/2019
2019-05-26 10:45:00 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް، މއ.ޝޭޑީކެބިން، މާލެ 28/VTR/2019
2019-05-26 11:15:00 ސީއީއެސް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ފުނާޑު.އާމީޒު، ޏ.ފުވައްމުލައް | އިސްމާޢީލް ނާފިޢު، ގުލްފާމްގެ، ށ،ފޭދޫ 142/VTR/2018
2019-05-26 11:15:00 ސީއީއެސް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަހުޒު ހާދީ، ވައިޖެހޭގެ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ 148/VTR/2018
2019-05-26 11:15:00 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޝަނޫން، ތަބިވައްގެ، ސ.ހިތަދޫ 17/VTR/2019
2019-05-26 12:30:00 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޝިފާޒް، ރިވަރ، ހއ.ކެލާ 21/VTR/2019