×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 2 2019 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ސެކްޝަން ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2020-02-27 09:00:00 M2 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނަޞީރު، ވެށި، ސ. ހިތަދޫ 234/VTR/2019
2020-02-27 09:00:00 M6 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފަތުޙީ، ބްލޫރެސްޓް، ލ. އިސްދޫ 243/VTR/2019
2020-02-27 09:00:00 M6 އެސް.ޕީ.އެޗް. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލިބަރޓީ ހުފާނޯ ރަމިރޭޒް، ފިލިޕީންސް 31/VTR/2020
2020-02-27 09:30:00 M7 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލް ޤާދިރު ޙުސައިން، ސަތަރުގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ 1/VTR/2020
2020-02-27 09:30:00 M4 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާދިޔާ ޔޫސުފް، ލައިޓް، ބ.ދަރަވަންދޫ 20/VTR/2019
2020-02-27 09:30:00 M6 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އަޙްމަދު އަޙްސަން، ޖީނާ، ޅ. ނައިފަރު 239/VTR/2019
2020-02-27 10:00:00 M1 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަލީ ސަޢީދު، ވެލިދޫގެ، ސ.ފޭދޫ 209/VTR/2019
2020-02-27 10:00:00 M7 ޕޮލިކޮމް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ، ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް ޙުސައިން މާހިރު، ފިލިގަސްތަށުގެ ، އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ 9/VTR/2020
2020-02-27 11:00:00 M6 މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަބްދުﷲދީދީ، ވައިޖެހޭގެ، ސ. ހިތަދޫ 231/VTR/2019
2020-02-27 11:00:00 M4 މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ލީނާ، ހ. ދަންވަރުގެ، މާލެ 275/VTR/2019
2020-02-27 11:00:00 M7 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ އިބްރާހީމް ފަހީމް، ތިޔަރަމާގެ، އދ. މަހިބަދޫ 4/VTR/2020
2020-02-27 11:30:00 M2 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް، އަގޮޓީހަދާގެ، ސ. ހިތަދޫ 97/VTR/2019
2020-02-27 12:00:00 M7 އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ،ކިލެގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 95/VTR/2019
2020-02-27 13:00:00 M7 ސެލްމިން އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނާފިޡު، މާޖެހިގެ، އދ. ހަންޏާމީދޫ 113/VTR/2019
2020-02-27 13:00:00 M6 އެކްސްޓްރީމް އިމްޕީރިއަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ސަޢީދާ، މ.ނަޔާގުލްޝަން، މާލެ 231/VTR/2018