ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2018-03-19 09:00:00 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޙަސަން ޢަލީ،  ކަސްތޫރިގެ. ހދ.ކުޅުދުއްފުށި. 16/VTR/2018
2018-03-19 10:00:00 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް މާހިދު، މއ.މަރުޖާނުގެ، މާލެ 08/VTR/2018
2018-03-19 10:00:00 މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ފާޠިމަތު ލަޠީފް، ކަފަމާގެ، ސ.މަރަދޫ 199/VTR/2017
2018-03-19 11:00:00 މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އިޙްސާނާ، މަދީޙާމަންޒިލް، މާލެ 13/VTR/2018
2018-03-19 13:00:00 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޒީބާ ޢަތާ މުޙައްމަދު، ރޫބީ، ބ.ހިތާދޫ 24/VTR/2018