ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2017-12-17 09:00:00 (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ލަތީފާ އިބްރާހީމް، މިރުސްމާގެ، ބ.މާޅޮސް 123/VTR/2017
2017-12-17 09:00:00 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ސަމީރު، ރީތިގަސްދޮށުގެ، ނ. މަނަދޫ 166/VTR/2017
2017-12-17 10:00:00 ޔުނި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަބީލް، ދޫރެސް، ހއ.ބާރަށް 169/VTR/2017
2017-12-17 10:00:00 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރާމިޒް. ތިނަދޫގެ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 170/VTR/2017
2017-12-17 11:00:00 ފެސްދޫ ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޤާހިރު، ނިލޯފަރުމާގެ، ގދ. ގައްދޫ 176/VTR/2017
2017-12-17 14:00:00 ޕްރިސްޓިން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަރީފް އަޙްމަދު، ވިލާރަތްލާގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 161/VTR/2017
2017-12-17 14:00:00 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޞަބްރީ، ފުނަމާގެ، މ.ކޮޅުފުށި 167/VTR/2017