×
+ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 2015 އަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު މިހާރުވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ. އިޞްލާޙު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2018-09-25 09:00:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ސޯފާ، ގއ.ވިލިނގިލި 140/VTR/2018
2018-09-25 09:00:00 ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ގއ.ކޮނޑޭ 153/VTR/2018
2018-09-25 09:00:00 ޖޮއިސް އޭން ބަލްތަޒާރ އޮސޯރިއޯ، ފިލިޕީންސް ޓްރެވެލް ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 162/VTR/2018
2018-09-25 10:00:00 ޝަޒްމީ އިންވެސްޓްމަންޓް އަޙްމަދު ރަޝީދު، ޑޭޑްރީމް، ސ.ހިތަދޫ 110/VTR/2018
2018-09-25 10:00:00 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް، އަގޮޓީހަދާގެ، ސ.ހިތަދޫ 163/VTR/2018
2018-09-25 10:00:00 ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނައުޝާދު، ބްލޫހައުސް، ތ.ކަނޑޫދޫ/ ޙުސައިން ހުޝާމް، ނިޝާން، ލ.މާމެންދޫ/ އަޙްމަދު ލަޠީފް، ރަތްވިލާގެ، ލ.މާމެންދޫ 76/VTR/2018
2018-09-25 11:00:00 އިންޓަރ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސަޢީދު މޫސާ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 139-3-4، މާލެ 118/VTR/2018
2018-09-25 11:00:00 ސްކައި އެންޑް ސޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝުޢާޢު ޙަނީފް، ހަނީ، ގދ.ތިނަދޫ 135/VTR/2018
2018-09-25 11:00:00 އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝިޔާޒު، ޝިޒްމީނީމަންޒިލް، ސ.ހިތަދޫ 172/VTR/2018
2018-09-25 11:00:00 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މުޙައްމަދު ޝިމްރާޚް އަޙްމަދު، ހ.ޒައިތޫނިގެ، މާލެ 96/VTR/2018
2018-09-25 13:00:00 ނިއު ލަޔާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މަޙްމޫދު، ނޫވިލު، އދ.މާމިގިލި 145/VTR/2018
2018-09-25 13:00:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުއްލަޠީފް އިބްރާހީމް، ގުލްބަކާގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 168/VTR/2018
2018-09-25 13:00:00 (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ނަސީމާ މޫސާ، ނިޔުވިކްޓަރީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 178/VTR/2018