×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 2 2019 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ސެކްޝަން ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2019-10-21 09:00:00 M7 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަޒްލީން، ބުލްބުލާގެ، ސ. ހުޅުދޫ 107/VTR/2019
2019-10-21 09:00:00 M1 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޝިޔާމް، އިރުދޭމާގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 86/VTR/2019
2019-10-21 10:00:00 M1 އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޝަހާ މުޙައްމަދު ޝަފީޤް، ނިއުވޭ، ގދ. ތިނަދޫ 171/VTR/2019
2019-10-21 10:00:00 M6 ޓެންސަރ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކްލޯޑިއޯ ޒޮޓަރެލް، އިޓަލީ 177/VTR/2019
2019-10-21 11:00:00 M1 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ޖަޒުލީ، މ. މަސާއުލްބަރުދު، މާލެ 194/VTR/2019
2019-10-21 11:00:00 M2 މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް މޫސާ، މަޤްޞަދު، ހދ.ނޮޅިވަރަން 208/VTR/2018
2019-10-21 13:00:00 M1 ހުރަވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ފައިސަލް، ގ. އައިނާ، މާލެ 144/VTR/2019
2019-10-21 13:00:00 M6 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ނައުޝާދު، ރަތްބަގީޗާގެ، ނ.ހޮޅުދޫ 61/VTR/2019