×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 2018 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަތަކުގައި ޙާޞިރުވާ ފަރާތްތަކުން ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ގުޅޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2018-11-18 09:00:00 ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް އަރްބޫ ބެންގުލަރ، ތުރުކީ /އަސްލީ ކަރަޑުމަން ބެންގުލަރ، ތުރުކީ 187/VTR/2018
2018-11-18 09:00:00 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ރިޒްމީނާ، ވައިލެޓްގެ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ 19/VTR/2018
2018-11-18 09:00:00 ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް ޑިއޭގޯ އިގްނާޝިއޯ އަވިންދާނޯ ކެރިއްލޯ، އިޓަލީ 192/VTR/2018
2018-11-18 09:00:00 އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސުމައްޔާ އިބްރާހީމް، ފިނިފެންޖަންބުގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 204/VTR/2018
2018-11-18 10:00:00 (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ނަސީމާ މޫސާ، ނިޔުވިކްޓަރީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 178/VTR/2018
2018-11-18 10:00:00 މައި ކްލިނިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސިދްރާ ޖަމިލް، ކަރާޗީ، ޕާކިސްތާން 53/VTR/2018
2018-11-18 11:00:00 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ އިބްރާހީމް ނާސިރު، ދަބުރުއްދޮށުގެ، ފ.ބިލެތްދޫ 107/VTR/2018
2018-11-18 13:00:00 ދުސި ތާނީ މޯލްޑިވްސް ރަމީ ޙަސަން އަލްސައިދް އަބާޒާ، މިސްރު 18/VTR/2018
2018-11-18 13:30:00 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް، އަގޮޓީހަދާގެ، ސ.ހިތަދޫ 163/VTR/2018