×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 2 2019 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ސެކްޝަން ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2020-01-29 09:00:00 M2 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ނަޞީރު، ބޯށިމާގެ، ލ. ކަލައިދޫ 175/VTR/2019
2020-01-29 09:00:00 M2 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނަސީމް، މ. ހިތްވަރު، މާލެ 230/VTR/2019
2020-01-29 09:00:00 M6 މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަބްދުﷲދީދީ، ވައިޖެހޭގެ، ސ. ހިތަދޫ 231/VTR/2019
2020-01-29 09:30:00 M6 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަސްރީނާ އިސްމާޢީލް، ގ. ތަބުރުގެ، މާލެ 248/VTR/2019
2020-01-29 10:00:00 M2 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނަޞީރު، ވެށި، ސ. ހިތަދޫ 234/VTR/2019
2020-01-29 10:00:00 M3 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޝުހައިލު އަޙްމަދު، ބޯށިމާގެ،  ބ. އޭދަފުށި 262/VTR/2019
2020-01-29 10:30:00 M4 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޑރ. އަޙްމަދު ޢަދީލް ނަޞީރު، ފުއްޓަރުގެ، ސ. ހިތަދޫ 267/VTR/2019
2020-01-29 11:00:00 ކާސްޓް އަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ދުންފިނިގެ، ބ. ތުޅާދޫ 222/VTR/2019
2020-01-29 11:00:00 M2 ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ނީނާ، މީޒާން، ނ. މިލަދޫ 73/VTR/2019
2020-01-29 13:00:00 M7 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ހިޔާ، ކ. ތުލުސްދޫ 155/VTR/2019
2020-01-29 13:00:00 M3 ޕްރޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖާހިދުލް އިސްލާމް، ބަންލަދޭޝް 94/VTR/2019
2020-01-30 09:00:00 M2 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ފާރިސް، ހ. ސާޖް، މާލެ 236/VTR/2019
2020-01-30 09:00:00 M6 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިސްމާޢީލް އައިސަރު، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓްނަންބަރު 01-ޖީ-115، މާލެ 253/VTR/2019
2020-01-30 09:30:00 M6 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އަޙްމަދު އަޙްސަން، ޖީނާ، ޅ. ނައިފަރު 239/VTR/2019
2020-01-30 10:00:00 M2 ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މަރްޔަމް ޢަފީފާ ޢަފީފް، ނޫރާނީގެ، ސ. ފޭދޫ 252/VTR/2019
2020-01-30 11:00:00 M2 އަޙްމަދު މަމްދޫހު (ޗޮޕް ރެސްޓޯރެންޓް) އަޙްމަދު ޢަލީ، ފުނާޑް. ރިޔާޝް، ޏ. ފުވައްމުލައް 280/VTR/2019
2020-01-30 13:00:00 M1 މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ނަސީމް، ނޫވިލާގެ، ލ. ގަން 263/VTR/2019