×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 2018 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަތަކުގައި ޙާޞިރުވާ ފަރާތްތަކުން ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ގުޅޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2019-07-23 09:00:00 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނާޞިރު، ޗާނދަނީވިލާ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ 120/VTR/2019
2019-07-23 09:00:00 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫން، މ.ފެހިވިދުވަރުގެ، މާލެ 54/VTR/2019
2019-07-23 09:00:00 ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނިޒާރު، ފީރޯޒުގެ، ތ.ވިލުފުށި 79/VTR/2019
2019-07-23 09:30:00 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 5154، މާލެ 102/VTR/2019
2019-07-23 10:00:00 ހުރަވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަނީޝާ ޕްރަބުއްދި ވަނިންގަނަޔަކަ ޔާޕާ، ސްރީލަންކާ 112/VTR/2019
2019-07-23 10:00:00 ގްރީން ޕެރެޑައިސް ލިމިޓެޑް އާއިޝަތު ސާޖިޔާ, ފިޔާތޮށިމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 36/VTR/2019
2019-07-23 10:00:00 ޕްރޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖާހިދުލް އިސްލާމް، ބަންލަދޭޝް 94/VTR/2019
2019-07-23 11:00:00 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7831، މާލެ 116/VTR/2019
2019-07-23 11:00:00 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޙަންނާން އިބްރާލީމް، މ.ގޯބިލިމާގެ، މާލެ 87/VTR/2018
2019-07-23 13:00:00 ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޚަލީލު، ހ. ވަލަންޖު، މާލެ 98/VTR/2019
2019-07-24 09:00:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ވަޙީދާ، އައިލެންޑްހައުސް، ރ.ރަސްގެތީމު 137/VTR/2019
2019-07-24 10:00:00 ސެސްޕާރކް ކޮއްދިއްޕަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްޞަލާޙް ޙަސަން، ހިކިފިނިފެންމާގެ، ސ.މަރަދޫ 122/VTR/2019
2019-07-24 10:00:00 ޔޮޓްޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަމްޖަދު މުޙައްމަދު، ބްލޫހެވަންއާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 41/VTR/2019
2019-07-24 10:00:00 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ލޓޑ މޫސާ ޖިނާން، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-61، މާލެ 90/VTR/2019
2019-07-24 11:00:00 ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝިޢާރު، ޝާލާ، ސ.ހިތަދޫ 08/VTR/2019
2019-07-24 11:00:00 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ، ޕެރަޑައިސް، ގއ.ދާންދޫ 19/VTR/2019
2019-07-24 11:00:00 ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް މުޢާވިޔަތު ޢަބްދުއްލަޠީފް، ސީނަރީ، ރ.އަލިފުށި 210/VTR/2018
2019-07-24 11:00:00 ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝާކިރު ، އޯސަންވިއު، ބ.އޭދަފުށި 211/VTR/2018
2019-07-24 13:00:00 ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝާނީޒް، ފެހިފަރުދާގެ، ތ. ވިލުފުށި 101/VTR/2019
2019-07-24 13:00:00 ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަސްލީ ކަރަޑުމަން ބެންގުލަރ، ތުރުކީ 30/VTR/2019
2019-07-24 13:00:00 ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް އަރްބޫ ބެންގުލަރ، ތުރުކީ 31/VTR/2019