×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 2 2019 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ސެކްޝަން ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2019-12-08 09:00:00 M6 ޖޭ އޭ ރިސޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މޫންސްޓަރ، ހއ. ދިއްދޫ 259/VTR/2019
2019-12-08 10:00:00 M3 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ، އަބުގަސްދޮށުގެ، ގދ.ވާދޫ 15/VTR/2019
2019-12-08 10:00:00 ކާސްޓް އަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ދުންފިނިގެ، ބ. ތުޅާދޫ 222/VTR/2019
2019-12-08 10:30:00 M3 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޢަލީ ޝާހް، ގ.އަރޫޝާމަންޒިލް، މާލެ 16/VTR/2019
2019-12-08 11:00:00 M1 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނާޞިރު، ޗާނދަނީވިލާ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ 120/VTR/2019
2019-12-08 11:00:00 M4 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފަޒްލީން، ގ.ސާމިޔާނާ، މާލެ 208/VTR/2019
2019-12-08 13:00:00 M7 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫން، މ.ފެހިވިދުވަރުގެ، މާލެ 54/VTR/2019