×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 2018 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަތަކުގައި ޙާޞިރުވާ ފަރާތްތަކުން ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ގުޅޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2019-03-24 09:00:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާދިޔާ ޔޫސުފް، ލައިޓް، ބ.ދަރަވަންދޫ 20/VTR/2019
2019-03-24 09:00:00 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙަސަން ނިޔާޒް، ފޭރުގަސްދޮށުގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ 27/VTR/2019
2019-03-24 10:00:00 ރެފްކޫލް ޓްރެވެލެސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިނާޞް، ހެޕީނައިޓް، ކ.ތުލުސްދޫ 03/VTR/2019
2019-03-24 10:00:00 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޝަނޫން، ތަބިވައްގެ، ސ.ހިތަދޫ 17/VTR/2019
2019-03-24 10:00:00 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ނަޒުމް އާދަމް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ދރ 075، މާލެ 26/VTR/2019
2019-03-24 10:30:00 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ރޯޒްމީޑް، ގދ.ފިޔޯރީ 119/VTR/2018
2019-03-24 10:45:00 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މަސީޙް ޢަބްދުއްސައްތާރު، ގ.ވޮލްގާ، މާލެ 120/VTR/2018
2019-03-24 10:45:00 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ވަޙީދު، ބަބުނަ، ހއ.ހޯރަފުށި 121/VTR/2018
2019-03-24 10:45:00 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޖާހިދު އަނީސް، ބްލޫރޯޒް، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 122/VTR/2018
2019-03-24 11:00:00 ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނައުޝާދު، ބްލޫހައުސް، ތ.ކަނޑޫދޫ/ ޙުސައިން ހުޝާމް، ނިޝާން، ލ.މާމެންދޫ/ އަޙްމަދު ލަޠީފް، ރަތްވިލާގެ، ލ.މާމެންދޫ 76/VTR/2018
2019-03-24 13:00:00 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝިޔާމް، ކެތީހައުސް، ށ.މިލަންދޫ 170/VTR/2018
2019-03-24 13:00:00 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ، ޕެރަޑައިސް، ގއ.ދާންދޫ 19/VTR/2019
2019-03-24 13:15:00 އެކްސްޓްރީމް އިމްޕީރިއަމް މަރްޔަމް ސަޢީދާ، މ.ނަޔާގުލްޝަން، މާލެ 231/VTR/2018
2019-03-24 13:30:00 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ރަމްޒީ، ނޫވިލާގެ، އއ.މާޅޮސް 06/VTR/2019
2019-03-24 13:30:00 މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފަޔާޟް، ކެތީރޯޒް، ކ.މާފުށި 22/VTR/2019