×
1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށެވެ. ކައުންޓަރުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10:00 އިން 13:30 އަށެވެ.

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2018-05-27 10:15:00 ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޢަތީފް އާދަމް، ހުޅުމާލެ. ގޯތި ނަންބަރު 11250 (މާނބަޑޭރި މަންޒިލް)، މާލެ، 14/VTR/2018
2018-05-27 10:15:00 މައި ކްލިނިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސިދްރާ ޖަމިލް، ކަރާޗީ، ޕާކިސްތާން 53/VTR/2018
2018-05-27 10:45:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް)   މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، ބުރުނު، ރ.އަނގޮޅިތީމު 54/VTR/2018
2018-05-27 10:45:00 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕ.ލ.ކ ބިޝާރާ އަޙްމަދު، ޗާނދަނީގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 80/VTR/2018
2018-05-27 11:15:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙުސައިން، ގުލްބަހާރުގެ، ބ.ތުޅާދޫ 91/VTR/2018
2018-05-27 11:45:00 ފެހި މޫރިތި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޙްމޫދު ޙުސައިން، އާޒާދީގެ، ޅ.ނައިފަރު 174/VTR/2017
2018-05-27 12:45:00 އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ރަވީ ޝަންވަރު، އިންޑިއާ 180/VTR/2017
2018-05-27 13:15:00 ބަޓޫޓާ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަތުޙުﷲ ފާއިޒް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 4766، މާލެ 06/VTR/2018