ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2017-10-18 10:00:00 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސާވިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަރޫޝާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މ.ހަވާ، މާލެ 130/VTR/2017
2017-10-18 10:00:00 ރިފާޝާ ޢަބްދުލްޙަންނާން، ރަންގަލި، އދ.މާމިގިލި އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 155/VTR/2017
2017-10-18 10:30:00 މުޙައްމަދު ނާއިލް، ނާރެސް، ލ.ދަނބިދ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 156/VTR/2017
2017-10-18 11:00:00 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ޝައުފާ ޝަމީމް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 38-G-02، މާލެ 140/VTR/2017
2017-10-19 11:00:00 ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙު، ސެންޓަރ ޕޮއިންޓް، ސ.ހިތަދޫ ޢަބްދުލްމުއުމިން މޫސާ، ފިހާޅޮހި، ބ.އޭދަފުށި 132/VTR/2017
2017-10-19 13:00:00 ޖާނަލިސްޓިކް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ޢަބްދުﷲ ޢަބީދު، ސައިމާވިލާ، ފ.ދަރަނބޫދޫ 121/VTR/2017
2017-10-19 13:15:00 އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަންފުތާ، ސައުތުސައިޑް، ސ.ހުޅުދޫ 102/VTR/2017