ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށައެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2018-07-22 10:00:00 ސަންރައިސް ކޮރޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޙުސައިން، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 02-ޖީ-98، މާލެ 133/VTR/2018
2018-07-22 10:00:00 ޟިޔާއުލް ޤުރްއާން އަސްޢަދު ޝަރީފް، މއ.ލޮޓަސް، މާލެ 92/VTR/2018
2018-07-22 10:00:00 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 2230 98/VTR/2018
2018-07-22 11:00:00 އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް ތަޞްނީމް، ވައިމަތީގެ، ޅ.ހިންނަވަރު 108/VTR/2018
2018-07-22 11:00:00 ޖީބީއެޗް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ޙަލީމް، ނޫރަންމާގެ، ށ.ފޯކައިދޫ 46/VTR/2018
2018-07-22 13:00:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޒިޔާދު ރަޝާދު، އޯޝަންވޭކް 2، ޅ.ހިންނަވަރު 116/VTR/2018
2018-07-22 13:00:00 އަހްމަޓް އައިޑެނީޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ އިރުޝާދު، ޕިންކްހައުސް، ހއ.ވަށަފަރު 123/VTR/2018