1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑި

2017-05-22

1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރު 14:00 ށެވެ. ކައުންޓަރުން ތަކެތި ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ 10:000 އިން 13:30 ށެވެ. ވީމާ މިކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓައި ދެންނެވީމެވެ.އެންމެ ފަސް| 1 | އެންމެ ކުރި