×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)
+ 29 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން 02 އޭޕްރީލް 2020 އާ ހަމައަށްވާ ދުވަސްތަކަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެޢް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، އެމުއްދަތުގައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ އަޑުއެހުންތައް ނޯންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

2020-03-05

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބުނަލް އައް 10 ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 10 މޮނީޓަު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީގަޑި ބަދަލުވުން

2018-08-02

05 އޮގަސްޓް 2018 އިން ފެށިގެން މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީގަޑިއަކީ ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށެވެ. ކައުންޓަރުން ތަކެތި ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރު 13:30 އަށެވެ. ވީމާ މިކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓައި ދެންނެވީމެވެ.

1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑި

2017-05-22

1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރު 14:00 ށެވެ. ކައުންޓަރުން ތަކެތި ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ 10:000 އިން 13:30 ށެވެ. ވީމާ މިކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓައި ދެންނެވީމެވެ.އެންމެ ފަސް| 1 | އެންމެ ކުރި