×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)
+ 29 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން 02 އޭޕްރީލް 2020 އާ ހަމައަށްވާ ދުވަސްތަކަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެޢް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، އެމުއްދަތުގައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ އަޑުއެހުންތައް ނޯންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް ނިމުނު ގޮތް މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް މައްސަލައިގެ ބާވަތް ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
ތަފްސީލް2020-03-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނަސީމް، ތިބުރޯޒްގެ، ގދ. ތިނަދޫ 123/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޝަނޫން، ތަބިވައްގެ، ސ.ހިތަދޫ 17/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-03-09 މުސާރަ ނުލިބުން ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު، ގ. ހާމަ، މާލެ 190/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-03-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް، އަގޮޓީހަދާގެ، ސ. ހިތަދޫ 97/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-03-08 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ސްޕެކްޓްރާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ޝަރާ، ފަރެސްއަވަށް. ތްރީސްޓާރ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 244/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-03-04 ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ތަފާތުކުރުން ކޮރަލް ބުލަވަރޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހުސައިން ސަޢީދު، މއ.އާއްމުއުފާ، މާލެ 158/VTR/2018
ތަފްސީލް2020-03-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އަހްމަޓް އައިޑެނީޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ އިރުޝާދު، ޕިންކް ހައުސް، ހއ.ވަށަފަރު 185/VTR/2018
ތަފްސީލް2020-03-04 މުސާރަ ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާމިނަތު މަލީހާ، މިލިއަން، ލ.މާބައިދޫ 190/VTR/2018
ތަފްސީލް2020-03-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ރިޟާ، ނަސީމީވިލާ، ހދ.ނޭކުރެންދޫ 193/VTR/2018
ތަފްސީލް2020-03-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަރފް އެންޑް ސްކޫބަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ނާފިޢު، ހ.ހިޔާކޯނި، މާލެ 83/VTR/2019
20VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-02-27 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާދިޔާ ޔޫސުފް، ލައިޓް، ބ.ދަރަވަންދޫ 20/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ،ކިލެގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 95/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރަ ނުލިބުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ނަޒުމް އާދަމް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ދރ 075، މާލެ 26/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-24 ޢިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮފީސް އަޙްމަދު މަފާވިޒް، ދިލްޝާދުގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 92/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޢަލީ ފަހުމީ، އަބުލަޣީވިލާ، ސ.ހުޅުދޫ އަޙްމަދު މަޢުޞޫމް، ގޯލްޑަންލީފް، ސ.ހުޅުދޫ 49/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ފައިޞަލް، ފްރެޝް، ރ.އުނގޫފާރު 226/VTR/2018
ތަފްސީލް2020-02-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޒަކަރިއްޔާ ޙަމީދު، ދިރޭލާލުގެ، ރ.އުނގޫފާރު 227/VTR/2018
ތަފްސީލް2020-02-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނިޒާރު، ފީރޯޒުގެ، ތ.ވިލުފުށި 79/VTR/2019
126VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-02-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝަމްޢޫން، ނިއުމޫން، ލ. ފޮނަދޫ 126/VTR/2019
119VTR2019r.pdfތަފްސީލް2020-02-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ހޫނާ ޙަލީމް، ޝަބާބް، ހއ. ކެލާ 119/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-04 މުސާރަ ނުލިބުން ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަމްޖަދު މުޙައްމަދު، ބްލޫހެވަންއާގެ، ގދ. ތިނަދޫ 41/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-29 މުސާރަ ނުލިބުން ޕްރޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖާހިދުލް އިސްލާމް، ބަންލަދޭޝް 94/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-23 ޕްރޮމޯޝަން ނުދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މަރްޔަމް ޤާސިމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4512، މާލެ 44/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރަ ނުލިބުން ޒެބީނާ ރެންޓަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝޮޕޮން މިއާ، ޑާކާ، ބަންގްލަދޭޝް 85/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-01-19 މަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނަސީމް، ނޫރާނީވިލާ، ހއ.އުތީމު 127/VTR/2019
241VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-12-31 ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޔޫސުފް ރިސްފާން، ފައިންބީޗް، ލ. ފޮނަދޫ 241/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-12-31 މުސާރަ ނުލިބުން ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ސާއިނާ، ސުވީޓްލައިފް، ކ. ގުރައިދޫ 106/VTR/2019
230VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-12-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ އަޙްސަން، ވ.ރިއޯ، މާލެ 230/VTR/2018
51VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝިމާލް، ޝާދީވިލާ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 51/VTR/2019
18VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-16 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަޙްމަދު މަފާވިޒް، ކުޅުދޫ.ދިލްޝާދުގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 18/VTR/2019
68VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮފީސް އަޙްމަދު މަފާވިޒް، ދިލްޝާދުގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 68/VTR/2019
129VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-16 އެހެނިހެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިލްހާމް، ނައިޓް ސްޓަރ، ތ. ތިމަރަފުށި 129/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް ޑިއޭގޯ އިގްނާޝިއޯ އަވިންދާނޯ ކެރިއްލޯ، އިޓަލީ 192/VTR/2018
223VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-12-12 ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިނާޒު، މާހިންނަ، ސ.ހިތަދޫ 223/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-12-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަސްލީ ކަރަޑުމަން ބެންގުލަރ، ތުރުކީ 30/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް އަރްބޫ ބެންގުލަރ، ތުރުކީ 31/VTR/2019
16VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޢަލީ ޝާހް، ގ.އަރޫޝާމަންޒިލް، މާލެ 16/VTR/2019
15VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ، އަބުގަސްދޮށުގެ، ގދ.ވާދޫ 15/VTR/2019
13VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-05 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ނުލިބުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާދަމް ނަސީމް، އަޅިވިލާގެ، ލ.މާމެންދޫ 13/VTR/2019
6VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-05 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ރަމްޒީ، ނޫވިލާގެ، އއ.މާޅޮސް 06/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-04 ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިބްރާހީމް ޢާދިލް، ހަޒާރުމާގެ، ބ.ތުޅާދޫ 64/VTR/2019
38VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-12-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އާމިނަތު ސަޢީދު، ޑިއަރެސްޓް، ސ.ފޭދޫ  38/VTR/2018
71VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-12-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޝަބާޢު، ގ.މާވަސް، މާލެ 71/VTR/2019
112VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-11-21 މުސާރަ ނުލިބުން ހުރަވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަނީޝާ ޕްރަބުއްދި ވަނިންގަނަޔަކަ ޔާޕާ، ސްރީލަންކާ 112/VTR/2019
198VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-11-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހިލްސައިޑް ވިލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޒަރީރު، ރީޓާ، ނ.ހޮޅުދޫ 198/VTR/2018
38VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-11-13 މަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުސާ މުޞްޠަފާ، ގުލްކޯޒުގެ، ސ.މަރަދޫ 38/VTR/2019
143VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-11-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން ސިނާން، މ.ކެނަފްލާވަރ، މާލެ  143/VTR/2018
169VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-11-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީސްކޫލް ސަޢީދާ ޙަސަން، ފުފޫމާގެ، ހދ.ވައިކަރަދޫ 169/VTR/2018
180VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-11-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އަޙްމަދު ޙަލީމް ޢަލީ ފަޔާޟް، ޑޭޒީވިލާ، ހއ.ތަކަންދޫ 180/VTR/2018
172VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-10-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝިޔާޒު، ޝިޒްމީނީމަންޒިލް، ސ.ހިތަދޫ 172/VTR/2018
11VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-10-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފިރުސާން، ހ.ރުމޭނިޔާ، މާލެ. 11/VTR/2019
36VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-10-03 މުސާރަ ނުލިބުން ގްރީން ޕެރެޑައިސް ލިމިޓެޑް އާއިޝަތު ސާޖިޔާ, ފިޔާތޮށިމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 36/VTR/2019
238VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-09-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒައިދު ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1226، މާލެ 238/VTR/2018
237VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-09-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 2 އެޗް.އެމް. ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަލީ ނިހާސް، ތުނޑި.ކަޅައިދޫފިނިހިޔާ، ލ.ގަން 237/VTR/2018
239VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-08-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ޝިފާޒް، ދޫރެސް، ތ.ވިލިފުށި 239/VTR/2018
182VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-08-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ، ބ.ގޮއިދޫ 182/VTR/2018
152VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-08-27 މުސާރަ ނުލިބުން ފިއްލަދޫ އެކުވެރިންގެ ދިރުން ޝީރީން ޢަބްދުލްބާރީ، ނިރޮޅު، ހއ.ފިއްލަދޫ 152/VTR/2018
183VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-08-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރައާއި ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ކަނެކްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ނީނާ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 109-ޖީ-01، މާލެ 183/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-08-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢުބައިދުﷲ މިރާޙް، ލައިލަކުހައުސް، ނ.ވެލިދޫ 138/VTR/2018
207VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-08-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރެޝަން ލިމިޓެޑް ޖާވިޒް ޢަބްދުލްކަރީމް، ގަރާޑީގެ، ގދ.ގައްދޫ 207/VTR/2018
81VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-08-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް ވަދީފު ޙަސަން ސަޢީދު، ނިވްރޯޒް، ގދ. މަޑަވެލި 81/VTR/2019
3VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-08-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރެފްކޫލް ޓްރެވެލެސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިނާޞް، ހެޕީނައިޓް، ކ.ތުލުސްދޫ 03/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޭވިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ބަދީޢު، ހ.ސާރޯކުގެ، މާލެ 146/VTR/2018
234VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-07-21 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނާފިޛު، ގޫފަހާވަތުގެ، ސ.ފޭދޫ 234/VTR/2018
154VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-07-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ލިޓަސް އޮޓޯމޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޝިޛުނާ ޢަލީ، ގުލްޝަން، ޏ.ފުވައްމުލައް 154/VTR/2018
221VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-07-15 މުސާރަ ނުލިބުން ރެއިޒްކްރައުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ނަސީމް، ބްލޫވިއު، ސ.މަރަދޫ 221/VTR/2018
184VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-07-11 މުސާރަ ނުލިބުން ސަންރައިޒް ކޮރޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ރަންފަރު، ކ.ކާށިދޫ 184/VTR/2018
133VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-07-09 މުސާރަ ނުލިބުން ސަންރައިސް ކޮރޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޙުސައިން، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 02-ޖީ-98، މާލެ 133/VTR/2018
134VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-07-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް މަރްޔަމް ޔޫސުފް، މަންފާ، ނ.ލަންދޫ 134/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-07-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ރައިޙާނާ އާދަމް، ފ.ދަރަނބޫދޫ، އާބާދީގުލްޝަން 132/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-06-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ނުލިބުން މެރީނާ ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ލުބްނާ، ހެޕިނަސް، ތ.ގުރައިދޫ 150/VTR/2018
229VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-06-24 ވަޒީފާ އަނބުރާ ނެގުން އުތުރުމާފަރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަނިޝްކަ މިގާރަ ސުމިތްރަރަޗި، ސްރީލަންކާ 229/VTR/2018
202VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޝަމްބަލާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޢަންޝާނު، ފުނާޑު.ސީލިންގްހައުސް، ޏ.ފުވައްމުލައް 202/VTR/2018
129VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-06-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑައިވް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޙަސަން ޢަލީ، ދަޑިމަގު. ރޫޓް، ޏ.ފުވައްމުލައް 129/VTR/2018
142VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-05-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސީއީއެސް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ފުނާޑު.އާމީޒު، ޏ.ފުވައްމުލައް | އިސްމާޢީލް ނާފިޢު، ގުލްފާމްގެ، ށ،ފޭދޫ 142/VTR/2018
148VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-05-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސީއީއެސް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަހުޒު ހާދީ، ވައިޖެހޭގެ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ 148/VTR/2018
209VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-05-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބެސްޓް ޑައިވްސް ޕްރައިވްޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިލްހާމް.  ސޯސަންމާގެ، ކ.ގުޅި 209/VTR/2018
99VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-05-19 ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް، މ.ގައްދަޑުގެ، މާލެ 99/VTR/2018
206VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-05-19 މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަފާޢަތު މަނިކު، މ.ތަރިވިދާގެ، މާލެ 206/VTR/2018
240VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-05-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލމިޓެޑް ޝަމީމް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1235،ކ.މާލެ 240/VTR/2018
153VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ގއ.ކޮނޑޭ 153/VTR/2018
162VTR2019r.pdfތަފްސީލް2019-04-29 އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޖޮއިސް އޭން ބަލްތަޒާރ އޮސޯރިއޯ، ފިލިޕީންސް ޓްރެވެލް ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 162/VTR/2018
215VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-04-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޛުލްފީނާ އަޙްމަދު، މަންޒިލް، ގއ.ވިލިނގިލި 215/VTR/2018
216VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-04-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިދާޔަތު އަޙްމަދު، ވެލިދޫގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 216/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-04-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޝާހީން، އައިނަސީރު، ނ.ޅޮހި 218/VTR/2018
19VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-28 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ރިޒްމީނާ، ވައިލެޓްގެ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ 19/VTR/2018
34VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-25 ގްރޭޓަރ ގްރީން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޔަސާރު، މ.ކުރިރުއްގެ، މާލެ 34/VTR/2018
76VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-24 މުސާރަ ނުލިބުން ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނައުޝާދު، ބްލޫހައުސް، ތ.ކަނޑޫދޫ/ ޙުސައިން ހުޝާމް، ނިޝާން، ލ.މާމެންދޫ/ އަޙްމަދު ލަޠީފް، ރަތްވިލާގެ، ލ.މާމެންދޫ 76/VTR/2018
170VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-24 ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝިޔާމް، ކެތީހައުސް، ށ.މިލަންދޫ 170/VTR/2018
110VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޝަޒްމީ އިންވެސްޓްމަންޓް އަޙްމަދު ރަޝީދު، ޑޭޑްރީމް، ސ.ހިތަދޫ 110/VTR/2018
137VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް، ތޯތާގެ، އދ.ދަނގެތި 137/VTR/2018
54VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-13 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް)   މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، ބުރުނު، ރ.އަނގޮޅިތީމު 54/VTR/2018
124VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-03-12 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޙަސަން، ސަމަރބްލޫ، ނ.މިލަދޫ 124/VTR/2018
114VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އިކޯ ޑައިވަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޙަލީމް މުޙައްމަދު، ޓްވެލްރީ، ނ.މަނަދޫ 114/VTR/2018
46VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޖީބީއެޗް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ޙަލީމް، ނޫރަންމާގެ، ށ.ފޯކައިދޫ 46/VTR/2018
92VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޟިޔާއުލް ޤުރްއާން އަސްޢަދު ޝަރީފް، މއ.ލޮޓަސް، މާލެ 92/VTR/2018
105VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަހްބާން، ފޮނިފޮނިމާގެ، ރ.މާކުރަތު 105/VTR/2018
178VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-14 އެޕްރައިޒަލް ރިވިއުކުރުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ނަސީމާ މޫސާ، ނިޔުވިކްޓަރީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 178/VTR/2018
135VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-14 މުސާރަ ނުލިބުން ސްކައި އެންޑް ސޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝުޢާޢު ޙަނީފް، ހަނީ، ގދ.ތިނަދޫ 135/VTR/2018
189VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-12 މުސާރަ ނުލިބުން ރޮމްބަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިޝާމް އަޙްމަދު، ހ.ސްވޯރޑް، މާލެ 189/VTR/2018
18VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑީ.އެމް.އެސް ޕްރޮޕަޓީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަމީ ޙަސަން އަލްސައިދް އަބާޒާ، މިސްރު 18/VTR/2018
186VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-02-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ނުލިބުން ސީސަންބީޗް މޯލްޑިވްސް ޙުސައިން ޝަކީބް، ހުޅުމާލެ. ދޮޅަސް، މާލެ 186/VTR/2018
30VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ތެލެސިކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙުސާމް، ފާހި، ސ.މަރަދޫ 30/VTR/2018
91VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-28 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙުސައިން، ގުލްބަހާރުގެ، ބ.ތުޅާދޫ 91/VTR/2018
96VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މުޙައްމަދު ޝިމްރާޚް އަޙްމަދު، ހ.ޒައިތޫނިގެ، މާލެ 96/VTR/2018
52VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-24 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މަރްޔަމް ޝަބާނާ، ގދ.މަޑަވެލި، ޖޭމްގެ  52/VTR/2018
97VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-22 ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢިރުފާން ޢަބްދުﷲ، އަލިވާގެ، ގއ.ދާންދޫ 97/VTR/2018
149VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖަޛްލާން އަފީފް، ނާގަލި، ހއ.ދިއްދޫ 149/VTR/2018
188VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސުވެނިޔަރ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ސިފްނާ، ސީބްރީޒް، ސ.ފޭދޫ 188/VTR/2018
80VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕ.ލ.ކ ބިޝާރާ އަޙްމަދު، ޗާނދަނީގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 80/VTR/2018
82VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް އަޙްމަދު އަންވަރު، ބްލޫމީޑް، އއ.ރަސްދޫ 82/VTR/2018
63VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-13 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ވިނަގަނޑު، ގދ.ފިޔޯރީ 63/VTR/2018
71VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-10 މަހޯގަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢިލް ޖަނާޙް، ފެހިއަލި، / ދ.މާއެނބޫދޫ 71/VTR/2018
36VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-09 އަޒްމީ-ނައީމް މެޑިކަލް އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝިފާޒު، ހ.ރަތްކުރެދި އާރު، މާލެ 36/VTR/2018
98VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 2230 98/VTR/2018
161VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-09 މުސާރަ ނުލިބުން ސެވެން ވީކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ ރިޔާސް މުޙައްމަދު ޢަލީ އަކްބަރު، އިންޑިއާ 161/VTR/2018
191VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-06 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ނާކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރިޝްވާން ރަޝީދު، އޭޝިޔާ، ގދ.ގައްދޫ 191/VTR/2018
31VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-02 ޙުސައިން ނިޔާޒް ޖޭ.ކޭ.ޖީ ސެތުންގާ މުޑިއަން ސެލާގެ، ސްރީލަންކާ 31/VTR/2018
32VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-02 ޙުސައިން ނިޔާޒް ސިވަންދަން ސިވަންދަސީ، ސްރީލަންކާ 32/VTR/2018
33VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-02 ޙުސައިން ނިޔާޒް ސީ ނިމާލް ބަލަސޫރީ ޑޮން، ސްރީލަންކާ 33/VTR/2018
116VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-02 އިންޒާރުދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޒިޔާދު ރަޝާދު، އޯޝަންވޭކް 2، ޅ.ހިންނަވަރު 116/VTR/2018
160VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-02 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް. ނެއިޑް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕެޓްރިކް ޖޯން އެޑަން ހައިޑަރ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ 160/VTR/2018
232VTR2018r.pdfތަފްސީލް2019-01-02 ނޯޓިސް ނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިވުން ސައިދް ވަހީދުއްދީން، އިންޑިއާ ފޯރސައިޓް ސާރވެޔާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 232/VTR/2018
4VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-31 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޝާރިފު، ކިނާރާ، ޅ.ނައިފަރު 04/VTR/2018
47VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-27 ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ރަޝީދު، ދާހަދާގެ، ބ.ކެންދޫ 47/VTR/2018
104VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، މިސްކިތްމަގުގެ، ގއ.ދާންދޫ 104/VTR/2018
107VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ނާޞިރު، ދަބުރުއްދޮށުގެ، ފ.ބިލެތްދޫ 107/VTR/2018
126VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ޔޫސުފު ޚަލީލު، ޑޭލައިޓް، ލ.ފޮނަދޫ 126/VTR/2018
75VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެލްސިއޯން ބޭކަރީ ޝަރުހާން ޒަކީ، ބިލިމަގުމާގެ، މ.މުލައް 75/VTR/2018
45VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-16 ހައިކު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙައްވާ ސާޢިދާ، ރޯޝަނީގެ، ހއ.ކެލާ, ޢާއިޝަތު ފަޟްލާ މުޙައްމަދު، ޙ.މުށިމަސް، މާލެ 45/VTR/2018
39VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-13 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޑރ.މުޢުތަސިމް، ސަޢީދު، ވ.ޅަސަނދު، މާލެ 39/VTR/2018
14VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-11 ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޢަތީފް އާދަމް، ހުޅުމާލެ. ގޯތި ނަންބަރު 11250 (މާނބަޑޭރި މަންޒިލް)، މާލެ، 14/VTR/2018
167VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 1-3-05، މާލެ 167/VTR/2018
79VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 9084، މާލެ 79/VTR/2018
181VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-12-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، މ.މުޙައްމަދީ އާބާދު، މާލެ 181/VTR/2018
64VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-29 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އިސްމާޢީލް އައިމަން ޙަސަން، ހ.ރޯޝަންލޭން، މާލެ 64/VTR/2018
73VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ފަހުމީ ރަޝާދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1625 73/VTR/2018
194VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-29 މުސާރަ ނުލިބުން ޓްރާންސް ފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ދާއޫދު، ގޮއްކުޅަދުރުމާގެ، ޅ.ހިންނަވަރު 194/VTR/2018
199VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-29 މުސާރަ ނުލިބުން ޓްރާންސް ފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަފީޤް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8611، މާލެ 199/VTR/2018
43VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-28 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޞަބާޙް، ގ.ފިނޮޅުގެ، މާލެ 43/VTR/2018
100VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ލަކީއޯޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ޙާލާ، މއ.އެނބޫމާ، މާލެ 100/VTR/2018
118VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-26 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން އިންޓަރ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސަޢީދު މޫސާ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 139-3-4، މާލެ 118/VTR/2018
53VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-22 މައި ކްލިނިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސިދްރާ ޖަމިލް، ކަރާޗީ، ޕާކިސްތާން 53/VTR/2018
24VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ޒީބާ ޢަތާ މުޙައްމަދު، ރޫބީ، ބ.ހިތާދޫ 24/VTR/2018
27VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-15 އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަޒުމަތު ޢަބްދުﷲ މޫސާ، ހ.ކޮތަރިވިލާގެ، މާލެ 27/VTR/2018
65VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސާޖިދު، އެއްގަލި، ފ.ނިލަންދޫ 65/VTR/2018
28VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-14 އެވަރގްރީން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ސަރވިސަސް ދިނަކު ދިލްޝާދު ކަރުނަރަތުނެ، ސްރީލަންކާ 28/VTR/2018
15VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-13 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަލީ ރަޝީދު، އަލަމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 15/VTR/2018
185VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-11-08 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ މުޙައްމަދު ސަނޫން، ނައިޓްވިލާ، ބ.ފެހެންދޫ 185/VTR/2017
109VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-11-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މަހާލް ޓުވާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޒާހިރު، ލިލީމާގެ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ 109/VTR/2018
136VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-10-25 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އަޝްރަފް ޢަބްދުﷲ، ބުޗާގެ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 136/VTR/2017
95VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-10-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، ޑައިމަންޑްވިލާ، ގދ.ފިޔޯރީ 95/VTR/2018
37VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-10-24 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (ދައުލަތް) ސާލިމް އަލްޞަބާޙް، ސޯސަންގެ، ދ.މީދޫ 37/VTR/2018
145VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-10-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނިއު ލަޔާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މަޙްމޫދު، ނޫވިލު، އދ.މާމިގިލި 145/VTR/2018
07VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-10-15 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ނަޝާތު، މ.ސައިލާ، މާލެ 07/VTR/2018
08VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-10-09 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް މާހިދު، މއ.މަރުޖާނުގެ، މާލެ 08/VTR/2018
111VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-10-07 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް. ރެއިސްކްރައުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޠަޢިބާ ސަޢީދު، ރެޑްމާގެ، ގދ.ގައްދޫ 111/VTR/2018
198VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-10-02 ޢަލީ ލުޠުފީ، ނިމެރި، ސ.މީދޫ ކެނަރީޒް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 198/VTR/2017
16VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-09-26 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޙަސަން ޢަލީ،  ކަސްތޫރިގެ. ހދ.ކުޅުދުއްފުށި. 16/VTR/2018
13VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-09-20 މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އިޙްސާނާ، މަދީޙާމަންޒިލް، މާލެ 13/VTR/2018
35VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-09-09 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަޞީރު، މއ.ފުނަ، މާލެ 35/VTR/2018
03VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-09-03 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އާމިނަތު ޝީނީޒް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8921، މާލެ 03/VTR/2018
87VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޙަންނާން އިބްރާލީމް، މ.ގޯބިލިމާގެ، މާލެ 87/VTR/2018
200VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-08-15 އެސް.އާރު.އެލް ކަނުހުރާ ލިމިޓެޑް ޠާހާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް، ގްރީންވިލާ، ޅ.ކުރެންދޫ 200/VTR/2017
108VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-08-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް ތަޞްނީމް، ވައިމަތީގެ، ޅ.ހިންނަވަރު 108/VTR/2018
139VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-08-08 މުސާރަ ނުލިބުން އިންޓަރ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަރަމް ޔޫސުފް، ތަރިވިދާގެ، ލ.މާމެންދޫ 139/VTR/2018
81VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-08-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެމްޕެރަރ ޑައިވަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް، މ.ހުސްނޫވިލާ، ކ.މާލެ 81/VTR/2018
196VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-08-02 (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް މުޙައްމަދު ނިޒާރު އިބްރާހީމް، މަދުގަސްދޮށުގެ، ޅ.ނައިފަރު 196/VTR/2017
173VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-07-30 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ނަސީމް، އައިނާއެޑަމްސް، މާލެ 173/VTR/2017
29VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-25 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިބްރާހީމް ޞިއްދީޤު، ފެމޯރާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 29/VTR/2018
201VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-07-25 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުލްރައްޒާގް އިބްރާހީމް، ވައިޖެހޭގެ، ފ. ނިލަންދޫ 201/VTR/2017
199VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-07-19 މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ފާޠިމަތު ލަޠީފް، ކަފަމާގެ، ސ.މަރަދޫ 199/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-07-18 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ޢަބްދުﷲ މުފީދު، ގުލްފާމުގެ، ހއ.މުރައިދޫ 10/VTR/2018
40VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-18 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މިހާދު ޢަބްދުއްރަޙީމް، މއ.ސްކައިވިލާ، މާލެ 40/VTR/2018
160VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-07-17 މާލެ ވޯޓަރ އެންޑު ސްވަރޭޖް ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަޝީދު، ދިލްކަޝްގެ، ގއ. ވިލިނގިލި 160/VTR/2017
202VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-07-09 ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު މަޢުރޫފް ޢަލީ، ތުނޑި، އަލިނޫރު 202/VTR/2017
49VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-05 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސާޖަން، ހ.ބްލޫޕަރލް / ކ.މާލެ 49/VTR/2018
50VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-05 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ލިވާޒް، މ.ކުދިހިތިގަސްދޮށުގެ / ކ.މާލެ 50/VTR/2018
51VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-05 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަބީބު، އިރުވައިވިލާ / ގއ.ދާންދޫ 51/VTR/2018
57VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-05 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޢައްބާސް، ޕެނަމާ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 57/VTR/2018
60VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-07-05 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ނިޒުޙަތު ޢަލީ، ފެހިވިލާ، ސ.ފޭދޫ 60/VTR/2018
171VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-06-25 ފެނަކަ ކޯފަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން އާސިރު، ފަޅޯމާގެ، ސ. ފޭދޫ 171/VTR/2017
204VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-06-24 ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ވަޙީދު، ސަންނައިޓް، މާލެ 204/VTR/2017
174VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-06-07 ފެހި މޫރިތި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޙްމޫދު ޙުސައިން، އާޒާދީގެ، ޅ.ނައިފަރު 174/VTR/2017
06VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-06-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބަޓޫޓާ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަތުޙުﷲ ފާއިޒް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 4766، މާލެ 06/VTR/2018
180VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-06-04 އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ރަވީ ޝަންވަރު، އިންޑިއާ 180/VTR/2017
193VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-05-23 ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޢަލީ ޒާހިރު، މިންވަރު، ށ.ފީވަށް 193/VTR/2017
189VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-05-15 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ޙައްމަދު ޝަރަފުއްދީން، މާވަސް، ސ.މީދޫ 189/VTR/2017
163VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-05-14 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނާޞިޙު، ޕާރކްވޭ، ގއ. ގެމަނަފުށި 163/VTR/2017
187VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-05-10 ސަންފްރޮންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން، ގޮށިބަގީޗާގެ، ސ.ހިތަދޫ  187/VTR/2017
186VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-05-10 ރިޕަބްލިކް އިންޖީނިއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކެނެތް ކްރިސްޓިއަން ހޯމް، ޑެނިޝް (ޑެންމާރކް) 186/VTR/2017
175VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-05-09 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު، ކަންމަތީގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 175/VTR/2017
20VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-05-08 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ މުޙައްމަދު ސަނޫން، ނައިޓްވިލާ، ބ.ފެހެންދޫ 20/VTR/2018
121VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-26 ޖާނަލިސްޓިކް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ޢަބްދުﷲ ޢަބީދު، ސައިމާވިލާ، ފ.ދަރަނބޫދޫ 121/VTR/2017
137VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-26 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ- ދައުލަތް ޢަބްދުލްލަޠީފް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުނިޔާވިލާ، ނ.ވެލިދޫ، 137/VTR/2017
146VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-26 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ރަޝީދު، މއ.ޝެލްޓަރ 3، މާލެ 146/VTR/2017
148VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-26 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ތަސްނީމާ އާދަމް،  މަންޒަރުގެ، އއ.ހިމަންދޫ 148/VTR/2017
157VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-26 މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިމްދާޙް ޝަފީޤް، ގ. ގްރޭވިލާ، މާލެ 157/VTR/2017
170VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-26 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރާމިޒް. ތިނަދޫގެ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 170/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-04-26 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ޝަޒްލާ، އަރޫދާގެ، ތ.ވަންދޫ 17/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-26 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ފާޠިމަތު ރިޝްމާ، ރީޝަންގެ، ހއ.ބާރަށް 21/VTR/2018
135VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-25 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޤާދިރު ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5583، މާލެ 135/VTR/2017
162VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-25 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަދުހަމް ޙަސަން، ހ. ބްލޫމީޑް، މާލެ، 162/VTR/2017
02VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-04-23 މަންދު ކޮލެޖް ޢިމާދާ ޢަބްދުއްރަޙީމް، ސްވީޓް ރޯޒް، އއ.މަތިވެރި 02/VTR/2018
194VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-18 ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުލްމުހައިމިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން، އުޖާލާގެ، ށ.ފީވަށް 194/VTR/2017
164VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-12 މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޙައްވާ ރިޔާޒާ ޗާނދަނީވިލާ، ފ.މަގޫދޫ 164/VTR/2017
195VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-12 ހައިކު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ފިލްޒާ، ޗޭނުގެ، ށ. ފޭދޫ 195/VTR/2017
05VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-04-10 ސީ ޝަޓުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޚާލިދު، މުރަނގަމާގެ، ރ.މަޑުއްވަރި 05/VTR/2018
190VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-08 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ހަސީބާ އިބްރާހީމް، ސުނީތާހައުސް، ށ.މިލަންދޫ 190/VTR/2017
183VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-04 އޮލިވަރ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރިޔާޟް، މއ.މަޒާގެ، މާލެ 183/VTR/2017
109VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-03 ދިގުފަރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ތަޙްސީން، ލުނބޯގަސްދޮށުގެ، ބ.ގޮއިދޫ 109/VTR/2017
110VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-03 ދިގުފަރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަމްޢޫން ޖަމީލް، ހިޔާވަހި، ބ.ގޮއިދޫ 110/VTR/2017
111VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-04-03 ދިގުފަރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙުނައިން، ހިޔާވަހި، ބ.ގޮއިދޫ 111/VTR/2017
152VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-28 ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ސާމިރު، ޖަވާހިރުވާދީ، ށ.ފީވައް 152/VTR/2017
159VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-28 ޑައިވަރލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޠާރިޤު، މާހި، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 159/VTR/2017
147VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-22 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފައުޒީ، ބަހާރުމާގެ، ގއ. ވިލިގިނލި 147/VTR/2017
149VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-15 އެމްވީ ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަޔާސް، ހ.ހެންވޭރުފެހި، މާލެ 149/VTR/2017
130VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-13 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސާވިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަރޫޝާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މ.ހަވާ، މާލެ 130/VTR/2017
161VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-08 ޕްރިސްޓިން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަރީފް އަޙްމަދު، ވިލާރަތްލާގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 161/VTR/2017
123VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-07 (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ލަތީފާ އިބްރާހީމް، މިރުސްމާގެ، ބ.މާޅޮސް 123/VTR/2017
141VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-03-04 މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ސަންފްރަންޓް، ގދ.ތިނަދޫ 141/VTR/2017
177VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-27 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް އަކްރަމް ވަޙީދު، ސީނުގެ، ގދ.ރަތަފަންދޫ 177/VTR/2017
142VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-25 ކަނޑިންމަ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރިވެޓް ލިމިޓެޑް ޞިރާޠު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ހީނާމާގެ، ހއ.މުރައިދޫ 142/VTR/2017
79VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-22 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޝަމީމް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1235، މާލެ 79/VTR/2017
169VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-22 ޔުނި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަބީލް، ދޫރެސް، ހއ.ބާރަށް 169/VTR/2017
184VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-22 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ފަހުމީދާ އިސްލާމް، ނަޖުވާ، ށ.ފުނަދޫ 184/VTR/2017
119VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-19 ޒެން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޢަލީ، ގުމުރީގެ، ނ.މިލަދޫ 119/VTR/2017
23VTR2018r.pdfތަފްސީލް2018-02-18 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ސަޢީދު އިސްމާޢީލް ޝާކިރު، މޫންލައިޓް، ސ. ފޭދޫ 23/VTR/2018
88VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-14 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ފާއިޒް، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓްނަންބަރު 121-3-06، މާލެ 88/VTR/2017
134VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-14 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް، ހެލަގެލި، ގދ.ތިނަދޫ 134/VTR/2017
140VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-12 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ޝައުފާ ޝަމީމް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 38-G-02، މާލެ 140/VTR/2017
85VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-11 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާދަމް ޝަމީމް، މަލާޒް، ދ.މާއެނބޫދޫ 85/VTR/2017
167VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-11 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޞަބްރީ، ފުނަމާގެ، މ.ކޮޅުފުށި 167/VTR/2017
77VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-08 ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ފަރުހާދު މުޙައްމަދު، ކެތި، ލ.މާވަށް 77/VTR/2017
86VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-07 ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް، އަލިތަރި، ސ.މަރަދޫ 86/VTR/2017
78VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-04 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އާދަމް ޝަރީފް، ގދ.ތިނަދޫ، ޒިންދަގީ 78/VTR/2017
129VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-02-04 ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ސަޢީދު، ޗަންޕާޕޫލުމާގެ، ސ.ހިތަދޫ 129/VTR/2017
165VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-30 ހައިކު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙައްވާ ސާޢިދާ،ރޯޝަނީގެ، ހއ.ކެލާ | ޢާއިޝަތު ފަޟްލާ މުޙައްމަދު، ހ.މުށިމަސް، މާލެ 165/VTR/2017
181VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-30 ހައިކު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝާރާޒް މުޙައްމަދު ނިޔާޒް، ސްރީލަންކާ 181/VTR/2017
101VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-28 ނައިޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްމާޖިދު، ގ.ނީލަންފަރު، މާލެ 101/VTR/2017
106VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-25 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މާލިކް އަބޫބަކުރު 106/VTR/2017
103VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-25 ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަލީ،  ވ.މާކުރަތުހިޔާ، މާލެ 103/VTR/2017
104VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-25 ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްހާދީ މުޙައްމަދު،  ދަފްތަރު ނަންބަރު 3373، މާލެ 104/VTR/2017
90VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-24 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (ދައުލަތް) އާމިނަތު ޖީޒާ، ސޯސަންމާގެ، ހއ.މުރައިދޫ 90/VTR/2017
91VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-24 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (ދައުލަތް) ސަންފާ ނަސްރީނާ، ނަރުގިސްވިލާ، ތ.ވިލުފުށި 91/VTR/2017
156VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-19 މުޙައްމަދު ނާއިލް، ނާރެސް، ލ.ދަނބިދ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 156/VTR/2017
154VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-19 ސަންދޭޝް ޓަރަޗަންޑް ޕަވަރް، މުމްބާއީ، އިންޑިޔާ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 154/VTR/2017
118VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-18 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ދީދީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4683، މާލެ 118/VTR/2017
67VTR2017r.pdfތަފްސީލް2018-01-15 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) ޢަލީ ޙުސައިން، މާތިލަ، ނ.މާޅެންދޫ  67/VTR/2017
133VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-12-18 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރިޟްވާން، މ.ހާވިލާ، މާލެ 133/VTR/2017
103VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-12-13 މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މަތީން، އާސާމް، ގއ.މާމެންދޫ 103/VTR/2016
58VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-12-12 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ޢިމާދު،  މާފަރު، ބ.އޭދަފުށި 58/VTR/2017
113VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-12-12 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ވަޙީދު، ގ.މާގޮށި، މާލެ 113/VTR/2017
122VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-12-12 ރަމްޒޭ ސައިމް ޑަރބީ ހެލްތް ކެއަރ ސިންދިރިއަން ބަރްހާދު މަރްޔަމް ޢާޠިފާ، ގ.ކެތުލިން، މާލެ 122/VTR/2017
96VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-12-10 މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނިޔާޒް، ކެނެރީގެ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 96/VTR/2017
100VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-28 ލީއޯ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ، ރާޑޯ، ގދ.ތިނަދޫ 100/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-28 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޙުސައިން ސިނާން، ހ.ގްލޯޑްފުރުޓް، މާލެ 178/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-26 އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ސަޢީދު، ރަވްޟާ، ސ.ހިތަދޫ 120/VTR/2017
131VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-26 ކުކޫން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝިއުނީޒް އަޙްމަދު، ނޭޝަނަލްހައުސް، ގދ.ގައްދޫ 131/VTR/2017
117VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-23 ކުކޫން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ސަޢީދު، ސ.ފޭދޫ، ގްލޯމިން 117/VTR/2017
73VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-14 ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު، އާރު، ހއ.ދިއްދޫ 73/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-14 މުޙައްމަދު ޒާހިރު، ގަހާ، ހއ.ބާރަށް ޝަހުމާ ޢަލީ، ހިރުދުމާގެ، ހއ.ބާރަށް 70/VTR/2017
83VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-14 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިމްރާން، ޕަކީޒާ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 83/VTR/2017
107VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-14 ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން އަޙްމަދު، ދީވާރުވިލާ، ސ.ހިތަދޫ 107/VTR/2017
72VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-09 ޢަލީ އުސައިދު، ޕެންޒީމާގެ، މާލެ   ޖޯއީ ޖޯރޖް، ކެރެލާ، އިންޑިއާ 72/VTR/2017
158VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-11-07 ލިވްއެބޯރޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަފްޟަލް، ސްޓާމީ، ޏ.ފުވައްމުލައް 158/VTR/2017
87VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-31 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުލްޝުކޫރު ޢަބްދުލްޙަކީމް، އޯކިޑްވިލާ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 87/VTR/2017
30VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-31 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް ޝާޠިރު، ޝީން، ސ.މަރަދޫ 30/VTR/2017
54VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުނީރު މޫސާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4128، މާލެ 54/VTR/2017
55VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޢައްޒާމް، ހިރިގާ، ސ.ފޭދޫ 55/VTR/2017
56VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިރުފާން، ހިރިޔާ، ށ.ބިލެތްފެހި 56/VTR/2017
57VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޖުތަބާ ޢަލީ، މަހުމާގެ، ހއ.ބާރަށް 57/VTR/2017
63VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ފާޠިނާ ޤާސިމް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4055، މާލެ 63/VTR/2017
60VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މުޖުތަބާ، ބެނިސަން، ށ.ކޮމަންޑޫ 60/VTR/2017
124VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 ބިޒިލިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ޝަޒާން، ރަތްވިލުގެ، ކ.މާފުށި 124/VTR/2017
99VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-30 ބާނީ ހޯލްޑިންސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް (ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓް) ޖެލިކާ ކައެ ރެފިއުޖިއޯ ޑެލަ ކްރުޒް،  ފިލިޕިންސް 99/VTR/2017
64VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-29 ޢަބްދުލް ޙަސީބް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10056 ޖޯން ޗާލްސް ސީފާޓް، ޕެންސިވޭނިޔާ، އެމެރިކާ 64/VTR/2017
74VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-29 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ، ޗާންދުފްލާވަރ، ތ.ކަނޑޫދޫ 74/VTR/2017
75VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-29 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މޫސާ، ވައިޓްރޯސް، ތ.ކަނޑޫދޫ 75/VTR/2017
76VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-29 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝަރީފް، ކުދިމާގެ، ތ.ކަނޑޫދޫ 76/VTR/2017
116VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-29 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރާޟީ، ވ.ސިނަމާލެ 4 06-3، މާލެ 116/VTR/2017
112VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-26 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ފްލެޓްނަންބަރ ހުޅުމާލެ G.05.123,،އިސްމާއިލް ސިވާން މާލެ 112/VTR/2017
102VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-23 އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަންފުތާ، ސައުތުސައިޑް، ސ.ހުޅުދޫ 102/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-10-22 ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙު، ސެންޓަރ ޕޮއިންޓް، ސ.ހިތަދޫ ޢަބްދުލްމުއުމިން މޫސާ، ފިހާޅޮހި، ބ.އޭދަފުށި 132/VTR/2017
69VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-16 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، ،ގ.ކޯޒީ، މާލެ 69/VTR/2017
62VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-15 ޔޫރޯޑައިވަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރަޝީދު، ސޭޑީވިލާ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 62/VTR/2017
126VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-12 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢާއިޝަތު ޢަބްދުލްވައްހާބު، ދުވޭދާރުގެ، ފ.ނިލަންދޫ 126/VTR/2017
105VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-08 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިސްޙާޤް އަޙްމަދު، އޯކިޑްމާގެ، ގއ.ގެނަމަފުށި 105/VTR/2017
71VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-05 ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝިއާރު، ތަމަންނާގެ، ސ.ހިތަދޫ 71/VTR/2017
49VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-04 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ، ދިވެތި، ގދ.ތިނަދޫ 49/VTR/2017
52VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-04 ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޯސެފީން ކެގާޑް، ސްވިޑްން 52/VTR/2017
17VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-02 ކަސަޑާނާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޖުދާ ޙުސައިން، ހިޔާލު، ކ.ތުލުސްދޫ 17/VTR/2017
97VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-02 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޙަމީދު، ނިވާ، ހއ.ކެލާ 97/VTR/2017
114VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-10-02 މޯލްޑިވްސް އޯތެންޓިކް ކްރާފްޓްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ޢާއިޝަތު ނިޔާޒް، ހ.ނިޔާސާ، މާލެ 114/VTR/2017
39VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-09-26 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ޙަލީމަތު އަހުމީލާ، އޯކިޑްމާގެ، ލ.އިސްދޫ 39/VTR/2017
53VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-09-12 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަޙްމަދު ޝިޔާޛް ނަޢީމް، މުލައްމާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 53/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-09-12 (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ބޯޅަދަނޑުގެ، ލ.މާމެންދޫ 89/VTR/2017
42VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-09-07 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) ޢަބްދުﷲ ޖިނާން ޒާހިރު، ހަސްތީ، ގދ.ތިނަދޫ 42/VTR/2017
51VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-08-30 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ޝަރީފް، މަންޒިލް، ލ.ކުނަހަންދޫ 51/VTR/2017
61VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-08-22 މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ޢިނާޔާ، ޕެރިސްގެ، ސ.ފޭދޫ 61/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-24 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޝެހެނާޒް އާދަމް، ސާތީ، އދ.ދަނގެތި 226/VTR/2016
32VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-24 ވާދީ ޓްރޭޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިޒާރު އަޙްމަދު، ދޫޑިގަން.ނިއާ، ޏ.ފުވައްމުލައް 32/VTR/2017
48VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-24 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު ސިޔާޒު، ހ.ކުއީން، މާލެ 48/VTR/2017
68VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-24 ކްލަބް މެޑް (ކަނިފިނޮޅު) ޙަސަން މޫސާ، ޢަބީރުޤުލްޝަން، ހދ.ނޮޅިވަރަން  68/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-23 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޙަސަން ޢަލީ، މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9038 65/VTR/2017
35VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-20 އެވިޑް ކޮލެޖް އާމިނަތު ޢަލީ، ހ.ނިއުހެވަން، މާލެ 35/VTR/2017
22VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-20 ޒެން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޙްމޫދު ޢަބްދުލްޙަމީދު، ނޫކޮކާއާގެ، ޅ.ނައިފަރު 22/VTR/2017
15VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-15 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ސަޢީދު ޚިލްމީ، މާދަނޑު.ފެންފިޔާޒުގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 15/VTR/2017
47VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-13 ޒަހީނާ މުފީދު، ހަވީރީވިލާ، މާލެ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 47/VTR/2017
25VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-12 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދައުލަތް) ޢަބްދުލްބާޢިޝް ޢަބްދުއްލަޠީފް، ފެހިވިދުވަރު، ބ.ހިތާދޫ  25/VTR/2017
34VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-09 ކެޕިޓަލް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު އަމްނާ ޙަމީދު، މ.ރޯސްވާދީ، މާލެ 34/VTR/2017
36VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-06 ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްލަސް އާމިނަތު ޢަބްދުއްރަޝީދު  ހ.ކުއްޅަވައްމާގެއާގެ، މާލެ 36/VTR/2017
29VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-05 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މުޙައްމަދު ޙާފިޡް، ބޮޑުގެ، ހއ.އުތީމު 29/VTR/2017
186VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-07-04 ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް މަރްޔަމް ޝަޛުނާ، ހ.ރަންފަރުގެ، މާލެ 186/VTR/2016
19VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-04 މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އާދަމް، ބްރޫމް، ގދ.ތިނަދޫ 19/VTR/2017
07VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-07-02 ލެޝަރ ފްރޮޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ސަބާޙު، ވަލުގެ، ލ.މާވަށް 07/VTR/2017
46VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-06-21 އާމިނަތު ޢައްޒަ، އެފްސިސް، ޏ.ފުވައްމުލައް އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 46/VTR/2017
203VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-06-20 ކްރިސްޓަލް ޕްލާޒާ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ލަބީބު، ކައިރުގެ، ގދ.ގައްދޫ 203/VTR/2016
43VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-06-20 ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ، މައިމަގުމަތީގެ، ހއ.މުރައިދޫ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 43/VTR/2017
26VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-06-12 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (ދައުލަތް) ޑރ.މަރްޔަމް ޝަރާ ޒާހިރު، ހ.ރީދޫކޮކާގެ، މާލެ 26/VTR/2017
193VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-06-06 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) 4 މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 193/VTR/2016
06VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-05-30 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ މުޙައްމަދު ހާޝިމް، މއ.ފާލްސާގެ، މާލެ 06/VTR/2017
18VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-05-28 އިސްމާޢީލް ޔާސިރު/ ޕާފިއުމަރީސް1 (މަޖީދީމަގު) ޢާއިޝަތު ހަނާ، ފަރުމާ، ހދ.ކުރިނބި 18/VTR/2017
218VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-05-25 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސްކޮޓް ޑަގްލަސް ރޮބިންސަން، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ 218/VTR/2016
23VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-05-25 ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަމްޖަދު، އަލިވާގެއާގެ، ނ.ފޮއްދޫ 23/VTR/2017
8VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-05-22 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝާމް، ޝާދީވިލާ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 8/VTR/2017
227VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-05-15 ސިނަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަޛްރާ މުޙައްމަދު، ވައިލެޓްވާދީ، ސ.ހިތަދޫ 227/VTR/2016
33VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-05-15 އާމިނަތު ޝިޒްލީން، ބިއްލޫރިޖެހިގެ، ގދ.ގައްދޫ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 33/VTR/2017
40VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-05-15 އާމިނަތު ޖީޒާ، ފެސްކޯ، ހދ.ހަނިމާދޫ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 40/VTR/2017
185VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-05-14 ސިމްފަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ނާއިޝާ މުޙައްމަދު، މއ.ފޮނިލުނބޯގެ، މާލެ 185/VTR/2016
21VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-05-11 ކާޒާ މިޔާ މޯލްޑިވްސް ޙުސައިން ޢާރިފް، ފިނިހިޔާ، އއ.މަތިވެރި 21/VTR/2017
194VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-05-10 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ، ސަނދުބަރަކާގެ، ގދ.ގައްދޫ 194/VTR/2016
169VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-05-06 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ޖެނިފާ ، މ.ޏަމްޏަމްގެ، މާލެ 169/VTR/2016
208VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-05-02 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޒުލައިޚާ އިބްރާހީމް، ލ.ގަން، އޯކިޑް 208/VTR/2016
220VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-04-30 ވޯޓަރސްޕޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނާއިފް، ފެހިކުރި، ޏ.ފުވައްމުލައް 220/VTR/2016
213VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-04-30 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަލީ ނަދީމް، ބުލްބުލާގެ، ގދ.ވާދޫ 213/VTR/2016
187VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-04-27 ޕާކް ހަޔަޓް މޯލްޑިވްސް އާދަމް ހަލީމް، އުދަރެސް، ގއ.ގެމަނަފުށި  187/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-04-25 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (ދައުލަތް) އަސްމާ ޙަސަން، ސައިނިންގސްޓަރ، ހއ.ބާރަށް 216/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-04-25 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ (ދައުލަތް) އަސްމާ ޙަސަން، ސައިނިންގސްޓަރ، ހއ.ބާރަށް 217/VTR/2016
27VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-04-25 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް (ދައުލަތް) އަޙްޒަމް ޢާދިލް/އަމާނީ އަޙްމަދު/ފާޠިމަތު ޝާހިދާ 27/VTR/2017
219VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-04-23 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޚާލިދު އަޙްމަދު، ޙިރާ، އަދ.ހަންޏާމީދޫ 219/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-04-20 އެމެރަލްޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތައިޔާރާ ސުވަން، ތައިލޭންޑް 223/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-04-20 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް ރަޝީދު، އައިރިސް، ހއ.އިހަވަންދޫ 12/VTR/2017
9VTR2017.pdfތަފްސީލް2017-04-20 އޮލިވާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރޯހިތް ކުމާރް، އިންޑިޔާ 9/VTR/2017
41VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-04-17 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯނަގައިޒޭޝަން ޕލކ މުޙައްމަދު މުޙްތާރު، ނެލުން، ގދ.ފިޔޯރީ 41/VTR/2017
10VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-04-16 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޢާދިލް، ފަތިސް، ށ.ފުނަދޫ 10/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-04-11 އޮލިވާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރޯހިތް ކުމާރް، އިންޑިޔާ 09/VTR/2017
201VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-04-09 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަޙްމަދު ޝިފާޢު، ގ.ލިޓޯނިޔާ، މާލެ 201/VTR/2016
164VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-29 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) އަޙްމަދު ޢާޞިމް، އަލަމާގެ، ބ.ކެންދޫ  164/VTR/2016
214VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-20 ކަނިފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ސަމީރު، ބަނަފްސާގެ، ނ.ކެނޑިކުޅުދޫ 214/VTR/2016
171VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-16 ފޯކަސް އިންފޯކޮމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަންސަދު، ގ.ދިލްފިޒާގެ، މާލެ 171/VTR/2016
195VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-16 ފޯކަސް އިންފޯކޮމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޒިދާން، ހުދުފިނިފެންމާގެ، ގއ.ދެއްވަދޫ 195/VTR/2016
210VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-16 ފޯކަސް އިންފޯކޮމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ނިޡާމް، ބްލޫހެވަން، ހއ.ކެލާ 210/VTR/2016
211VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-16 ފޯކަސް އިންފޯކޮމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ހައިޝަމް ޙަސަން، ޖަންބުގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 211/VTR/2016
05VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-03-16 ސެކިއުރިޓީ އެޑްވާންސް ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަހްމަދު ރަޝީދު ޢަބްދުﷲ، ހ.އަލިނަރުމާގެ، މާލެ 05/VTR/2017
224VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-14 ޓެންޓެން ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަންގަލިކާ ކަލުއަރިޗްޗިގެ، ސްރީލަންކާ 224/VTR/2016
118VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-12 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޢަބްދުﷲ ޚާލިދު ސައުދު، ޏ.ފުވައްމުލައް، މަންޒަރުގެ ނިކޯލާ ވިންސްޓެންލީ، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 118/VTR/2016
3VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-03-12 ގްލޯބަލް ފްރެއިޓް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެވިން ވޭން އެންތަނީ ވީރަޕަމޯލް، ސްރީލަންކާ 03/VTR/2017
212VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-08 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޙުސައިން ރަޝީދު، ވެސްޓްވުޑް، ގއ.ކޮލަމާފުށި، އިބްރާހީމް ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ، ބ.ގޮއިދޫ 212/VTR/2016
14VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-03-07 ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ސަލްފިއްޔާ އަންވަރު، މިނާ، ސ.ހުޅުދޫ  14/VTR/2017
11VTR2017r.pdfތަފްސީލް2017-03-06 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އަޙްމަދު ނަދީމް، މާލެ، ގ.ހަތްތަރި 11/VTR/2017
205VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-03-05 އެލް.އެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ލަޠީފް، މއ.ބޮޑިބޯށިގެ، މާލެ 205/VTR/2016
175VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-23 ވިލާ އެޑިއުކޭޝަނަލް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މިރްފަތު ފާއިޒް، މއ.ރަންފެހި، މާލެ 175/VTR/2016
215VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-23 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ސަނާޙް، ތ.ތިމަރަފުށި، ނިޝާން، 215/VTR/2016
192VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-22 ބްލޫ މެޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުނަންދަރަ ކަރްޔާ ޕުޓްރާ، އިންޑޮނޭޝިއާ 192/VTR/2016
199VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-22 ބްލޫ މެޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބޭމްބޭން ޕްރިހާދު، އިންޑޮނޭޝިއާ 199/VTR/2016
152VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-21 ރަށުހިޔާ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖުނާދު، ކަނޑުގަސްދޮށުގެ، ކ.،ދިއްފުށި 152/VTR/2016
207VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-21 ޕަރސަނަލް ސަރވިސް ސެންޓަރ މުޙައްމަދު ޖިހާން، ހަވާމަންޒިލް، އއ.ރަސްދޫ 207/VTR/2016
145VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-19 ސަން ސްޕޯޓިންގް ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑް  ޑެނިއަލް ޑި ފެޑެރީކޯ، އިޓަލީ 145/VTR/2016
146VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-19 ސަން ސްޕޯޓިންގް ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑް  އެރިކާ ޑިއޮނީސިއޯ، އިޓަލީ  146/VTR/2016
170VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-15 ޓްރެވެލް ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ޝަނާ އަޙްމަދު، ވ.ޗެންދެލިއާރ، މާލެ     170/VTR/2016
178VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-15 ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސިނާން، މަތިހާ، ހދ.ނޭކުރެންދޫ 178/VTR/2016
188VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-15 ޕްރޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު، ޝަރުތު، ބ.ތުޅާދޫ 188/VTR/2016
177VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-08 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) 17 މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 177/VTR/2016
156VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-07 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުﷲ އިރުފާން، އާބާދީއުފާ، ލ.ކުނަހަންދޫ 156/VTR/2016
209VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-05 ފްރީލައިން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ފަސާނާ، ސަފީނާމަންޒިލް، ރ.އަލިފުށި 209/VTR/2016
173VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-02-01 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ދަޢުލަތް) އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، އިރުވައިގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  173/VTR/2016
206VTR2016rt.pdfތަފްސީލް2017-02-01 ސްމިތް ޗަންދަނާ ޖަޔަތުންގަ ބީ އޭ ވަރުނާ މޯހަން ބްލަތްސިންގަލަ 206/VTR/2016
172VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-31 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕ.ލ.ކ ޢާއިޝަތު ނާދިޔާ، އިރުމަތީގެ، ށ.ނަރުދޫ 172/VTR/2016
97VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-30 ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޚުޝާން، ގ.ހިލްމަން، މާލެ 97/VTR/2016
71VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-25 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޒިޔާދު ރަޝާދު، އޯޝަންވޭކް 2، ޅ.ހިންނަވަރު 71/VTR/2016
110VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-16 ސަޢީދު ޔޫސުފް، އަސްރަފީގެ، ގދ.ރަތަފަންދޫ ޙަސަން ޝަރީފް، އިރަމާގެ، އއ.މަތިވެރި 110/VTR/2016
129VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-16 ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޒަކީ، ތުނޑި.ނިމެރި، ލ.ގަން 129/VTR/2016
148VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-16 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މޫސާ ނަޢީމް، ގުލްޝަނީގެ، ބ.ތުޅާދޫ 148/VTR/2016
99VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-10 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޔޫސުފް ސަޢީދު މޫސާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 3765، މާލެ 99/VTR/2016
100VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-10 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) އިސްމާޢީލް ފާރިޝް، މ.ކްރިމްސަންރޯސް، މާލެ، 100/VTR/2016
101VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-10 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ރަޝީދު، ޗަބޭލީވިލާ، ގދ.ރަތަފަންދޫ 101/VTR/2016
102VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-10 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ހާޝިމް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ޑީ-2-7ސީ، މާލެ، 102/VTR/2016
104VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-10 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް ޙާލިދު، ވައިޖެހޭގެ، ހއ.މުރައިދޫ 104/VTR/2016
159VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-10 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޢާއިޝަތު ޙަސަން މަނިކު، މ.ސީނިއާވިލާ، މާލެ 159/VTR/2016
91VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-09 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (ދިވެހި ދައުލަތް) ފާޠިމަތު އުޝާމާ، މ.މައިމަގުމަތީގެ، ކ.މާލެ 91/VTR/2016
149VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-04 ކަލަރ ޕްރޮފައިލް އިންޓަރނޭޝަނަލް އަނަސް މުޙައްމަދު، ހުޅަގުގެ، ކ.މާފުށި 149/VTR/2016
157VTR2016r.pdfތަފްސީލް2017-01-02 މެޖެސްޓިކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤިސާމާ ޙުސައިން، މުނިޔާގެ، ހދ.ކުމުންދޫ 157/VTR/2016
183VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-27 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (ދިވެހި ދައުލަތް) ރައްޒާން ރަޝީދު، ވާދީއާގެ، ގއ. ވިލިނގިލި    183/VTR/2016
82VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-25 ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަންދެލި ޙުސައިން އަފްޞަލް، ކުޅުދޫ.ކަށިވެލި، ނ.ކެނޑިކުޅުދޫ 82/VTR/2016
133VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-25 ޒައިލިންގ ޕްރީ ސްކޫލް ސީމާ އަބޫބަކުރު، ޒަމީން، ހދ.ވައިކަރަދޫ 133/VTR/2016
134VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-25 ޒައިލިންގ ޕްރީ ސްކޫލް ޖަމީލާ ނަފްޙާ، ކަޝްމީރު، ރ.އަލިފުށި 134/VTR/2016
135VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-25 ޒައިލިންގ ޕްރީ ސްކޫލް ނަޒީހާ ޢަބްދުއްސަމަދު، މަޝްރިޤް، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 135/VTR/2016
139VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-18 މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް ސަމީހާ ޔޫސުފް، އެތުމާގެ، ޅ.ނައިފަރު 139/VTR/2016
64VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-15 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އަޙްމަދު ޙައިދަރު އިބްރާހީމް، މ.މާމަހި،  މާލެ.  64/VTR/2016
131VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-15 ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް މޫސާ އަންވަރު، މަރުކަބުގެ، ސ.ހިތަދޫ 131/VTR/2016
138VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-13 އެން ސަފާޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ޝަރުޒީނާ ރަޝީދު، އިރަމާގެ، ގދ.ގައްދޫ 138/VTR/2016
112VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-06 އަކުއާ ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޝިޢުނީ، ހ.ގޯލްޑްފްރުޓް، މާލެ 112/VTR/2016
144VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-06 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) އަޙްމަދު ޖަނާޙް، އުދަރެސް، އދ.މާމިގިލި 144/VTR/2016
78VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-12-05 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޒިޔާދު، ފުނަމާގެ، ތ.ވޭމަންޑޫ 78/VTR/2016
115VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-27 ސައުތު އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ވަސީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 3252، މާލެ 115/VTR/2016
128VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-27 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕ.ލ.ކ މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ވ.ފަތްމުތީ، މާލެ 128/VTR/2016
153VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-27 ޓްރެވަލް ބަޓްލަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނޮންނުލައްކަ ޔޯތާ، ތައިލެންޑް 153/VTR/2016
151VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-27 ލިންކް ސާރވް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޢުޞޫމް ޝަފްޢަތު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 523، މާލެ 151/VTR/2016
73VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-24 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް ޝަބީން، މ.މޫންބީމް، މާލެ 73/VTR/2016
96VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-24 އޭ.އޭ.އޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢިމާލް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 1-2-01، މާލެ    96/VTR/2016
160VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-24 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޒިޔާޖު ، ދިނަށަ، ގދ.މަޑަވެލި 160/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-11-15 ރޮބިންސަންސް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޢަލީ ޙައްސާން، ކެދެރާ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 48/VTR/2016
107VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-10 ކަލަރ ޕްރޮފައިލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޢަބްދުﷲ އިރުފާން، ހުޅަގުގެ، ކ.މާފުށި 107/VTR/2016
105VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-08 ގްލޯބަލް ފްރެއިޓް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެވިން ވޭން އެންތަނީ ވީރަޕާމަލް 105/VTR/2016
111VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޝާއިރާ ޝަކީބް، ދަފްތަރު ރސ 9282، މާލެ 111/VTR/2016
161VTR2016rt.pdfތަފްސީލް2016-11-08 ސަންހައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނިޔާޒް، މއ.މަލިކުރުވާގެ، މާލެ 161/VTR/2016
140VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-07 ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ފާޠިމަތު ސަންހާ، ފިނިހިޔާގެ، ލ.ފޮނަދޫ 140/VTR/2016
53VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-06 އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ (ދަޢުލަތް) އާމިނަތު ޝާދިޔާ، މ.ޕިސްތާގެ، މާލެ 53/VTR/2016
117VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-01 ޔޯރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް، ޅ.ނައިފަރު، ހީނާމާގެ 117/VTR/2016
137VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-11-01 ބެކަޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު، ގްރިންގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 137/VTR/2016
162VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-27 އަހްމެޓް އަޔާޑަނައިޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޢަޒުލީން، ސިސިލްފަރު، ހއ.ވަށަފަރު 162/VTR/2016
62VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-26 މާލޭ ފިޓްނަސް ކްލަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް އާޠިފް، ހ.ދާޔާގެ، މާލެ 62/VTR/2016
125VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-24 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) ޢަލީ ޞަފްވާން އިބްރާހީމް، ހޯދަޑު. ލިލެކްވިލާ، ޏ.ފުވައްމުލައް    125/VTR/2016
141VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-18 މުޙައްމަދު ރާމިޒު، ލަކީސްޓްރިކް، ގދ.ތިނަދޫ ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ގއ.ކޮނޑޭ 141/VTR/2016
76VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-11 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) އިބްރާހީމް ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ، ބ.ގޮއިދޫ 76/VTR/2016
74VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-11 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޙުސައިން ރަޝީދު، ވެސްޓްވުޑް، ގއ.ކޮލަމާފުށި 74/VTR/2016
121VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-10 އޭސް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް އީމާން، މ.ބޮލިއްސަފަރު، މާލެ 121/VTR/2016
87VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-09 މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސުނާން،ތ.ވިލުފުށި، ހީނާމާގެ، 87/VTR/2016
116VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-06 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުﷲ ރިޝްވާން، ހ.ހުދުރިޔާ، މާލެ 116/VTR/2016
141VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-10-05 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދައުލަތް އިސްމާޢީލް ޙިލްމީ، ގދ.ތިނަދޫ ހަލަވެލި 141/VTR/2015
89VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-04 އެކެލޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ވަޙީދު، ވައިލެޓްވިލާ ނަންބަރު 2، ހއ.އިހަވަންދޫ 89/VTR/2016
59VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-10-03 ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ޙައިޝު، ގދ.ތިނަދޫ  59/VTR/2016
51VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-09-28 މީޑީއާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު،ގޯލްޑަންޕާލް، ޅ.ކުރެންދޫ   51/VTR/2016
67VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-09-27 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޑރ.މުޢުތަސިމް ސަޢީދު، ވ.ޅަސަނދު، މާލެ 67/VTR/2016
120VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-09-27 ބޮނަވެންޗަރ (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިޤްބާލް، އާޒާދީގެ، ޅ.ނައިފަރު 120/VTR/2016
158VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-09-22 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޑރ.ޢަބްދުލްއަޒީޒު އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6647، މާލެ 158/VTR/2015
159VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-09-22 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޑރ.މުޙައްމަދު ހަނީފް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6530، މާލެ 159/VTR/2015
158VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-09-22 މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަނީސް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 84-3-03، މާލެ 158/VTR/2016
122VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާރިފް ނަސީމް ، ގުލްޒާރުގެ، ބ.ދަރަވަންދޫ 122/VTR/2016
108VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-21 ޗުއްޓީއާގުޅޭ އައިލެންޑް ޕާލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޭޑް އަޙްމަދު ފައިޞަލް، ދިލްކުސާގެ، އއ.ފެރިދޫ 108/VTR/2016
72VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އިލާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސާޢިފް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 7789، މާލެ 72/VTR/2016
80VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޒިބްރާ ކްރޮސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސާމިޙު، ހ.ޖޮއިންޓަރ، މާލެ 80/VTR/2016
77VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-14 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ދައުލަތް) ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙުސައިން، ފިނިފެންބަގީޗާ، އއ.އުކުޅަސް 77/VTR/2016
85VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކިއޮންގ ހޮންގް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމެންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސަޢީދު، ފެންފިޔާޒުގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 85/VTR/2016
90VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްރިންޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިސްޙާޤް ނިޒާރު، މޫނިމާވިލާ، ގއ.ވިލިނގިލި 90/VTR/2016
66VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެސް.ޑީ.އެލް އެމް.އެޗް.އޭ އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް މިޒުނާ، ގ.ސިނަމާލެ 1 05-13، ކ.މާލެ 66/VTR/2016
34VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޢިމާދު، ފިއެސް، އއ.ތޮއްޑޫ 34/VTR/2016
94VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްލެންކްޓަން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްޞަމަދު ،ހދ.ވައިކަރަދޫ، މަންފާ، 94/VTR/2016
42VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކްމިޝަން މަޒީދު ޢަބްދުﷲ، ކަޑުފެންނަގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 42/VTR/2016
41VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ޒަމީލް، ގ.އިވްނިންގސަޓާރ، މާލެ 41/VTR/2016
40VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8191، މާލެ 40/VTR/2016
65VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-02 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އުރީދޫ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަމާމް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 57-1-03، މާލެ 65/VTR/2016
15VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-08-01 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ސަތީޝް މޫސާ، ވ.އަލްފްރެޝްކޯ، މާލެ 15/VTR/2016
27VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-07-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝާހް، ހިލިހިލާގެ، ލ.ދަނބިދޫ 27/VTR/2016
46VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދަ ސަމަރސެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަމީރާ އިބްރާހީމް، އަންނާރުމާގެ، ގއ.ދާންދޫ 46/VTR/2016
70VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޙުސައިން އަފީފް، އޯކިޑްމާގެ، ލ.އިސްދޫ 70/VTR/2016
79VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-16 އެހެނިހެން ކޮރަލް ގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މޫސާ، މުރެވި، ޅ.ނައިފަރު 79/VTR/2016
60VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަސްފާގު ވަޙީދު ، ދަނޑިގެ، ގއ.ދާންދޫ  60/VTR/2016
63VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ.މައިކްރޯވޭވް، މާލެ.  63/VTR/2016
56VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޢަބްދުލްމުހައިމިން، އިރުމަތީގެ، ލ.ކަލައިދޫ 56/VTR/2016
4VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން، ހ.ކެތި، މާލެ 4/VTR/2016
30VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން (ދަޢުލަތް) ޤާސިމް މޫސާ، ބިގްފިޝް، ގދ.ތިނަދޫ 30/VTR/2016
45VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނިކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޖަލީލު ޢަބްދުﷲ، ތުނޑި.ނޫރަންގެ، ލ.ގަން 45/VTR/2016
75VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-05 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޖަލީލާ މުޙައްމަދު، ބަށިމާގެ، ލ.ގާދޫ 75/VTR/2016
36VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-06-02 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނެޝަނަލްހައުސް، ގދ.ގައްދޫ 36/VTR/2016
21VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-31 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެނިމޭޝަން ޑާންސް ގްރޫޕް އިކުރާމް އިބްރާހީމް، ސީސަންގެ، ރ.ކަނދޮޅުދޫ 21/VTR/2016
69VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-29 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސްކެވޮލާ ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ އިބްރާހީމް، މޮއިޝާ، ތ.ތިމަރަފުށި 69/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-05-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ކަލޯ، ވިއު، ގދ.ވާދޫ 49/VTR/2016
11VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑިއޯން ކާސްޓެންސް، ސައުތް އެފްރިކާ 11/VTR/2016
47VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-19 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޑީޓެކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު، މިރިޔާސްގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 47/VTR/2016
20VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-18 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ނައިޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މާދިޙު، ބ.ހިތާދޫ ވީނަސް 20/VTR/2016
5VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓީޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޚަލީލް، ފިނިފެންވިލާ، އދ.އޮމަދޫ 5/VTR/2016
164VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-05-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝިހާން ، އައިރިސް، ގދ.ތިނަދޫ 164/VTR/2015
150VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ޒުހައިރު، ރޫބީ، ގދ.ތިނަދޫ 150/VTR/2015
26VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-09 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ކޮމްޕެނީ އިބްރާހީމް ޝުޛާމް، ކުރަމަތީގެ، ގދ.ތިނަދޫ 26/VTR/2016
52VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޒްހަރް ހޮޓެލްސް އެންޑް ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސުހާނާ ޢަފީފް، ގ.ގާދިއްފުށި، ވަގުތީހިޔާ 52/VTR/2016
160VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-05-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯނަގައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޚުޒައިމާ، ޖަންބުމާގެ، ބ.ހިތާދޫ 160/VTR/2015
32VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވެލާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ އަޙްމަދު ނަޢީމް، ހުވާސް، ރ.ރަސްގެތީމު 32/VTR/2016
61VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-05-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލަފާޖް މޯލްޑިވްސް ސިމެންތި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް، ވ.ޓްރާންސިލްވޭނިޔާ، މާލެ 61/VTR/2016
25VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-04-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދަޢުލަތް) ޘަމަރު ނަސީމު، ސ.ހިތަދޫ، ސަދާބަހާރު 25/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-04-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސީ.ޖީ.ޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަމްޒާ ހަސަން، ކ.މާލެ، ހ.ސަމޯއާ 23/VTR/2016
18VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-04-24 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕވޓ ލޓޑ ޝަނާއު ފަތުހީ، ހ.ނާޣުރުގެ، މާލެ 18/VTR/2016
124VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-04-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބާނި ހޮޓަލްސް، ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބީ.އޭ ވަރުނާ މޯހަން ބްލަތުސިންގަލަ، ސިރީލަންކަން 124/VTR/2015
35VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-04-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޮލިވާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އާދަމް، އަމީކޯ، ބ.ތުޅާދޫ 35/VTR/2016
14VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-04-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔުނިވަރސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީދީދީ، އިރަމާގެ، ސ.މީދޫ 14/VTR/2016
172VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-04-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ނ.މަނަދޫ މަގުލަސް 172/VTR/2015
174VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-04-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިރިއަސް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްހާދީ މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 3373، މާލެ 174/VTR/2015
168VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-04-03 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޝަޛީމް ވަޙީދު، އަމާޒު، ގއ.ނިލަންދޫ 168/VTR/2015
169VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-03-30 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ސާމިޙް އަޙްމަދު، އައިރިސް، ގދ.ތިނަދޫ 169/VTR/2015
9VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-03-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނާޒިލް، މޫންސްޓަރ، ނ.ވެލިދޫ 9/VTR/2016
109VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-03-27 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އަނިލް، ހަވާނާ، ރ.އުނގޫފާރު 109/VTR/2015
153VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-03-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢާދިލް، ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ 656، ކ.މާލެ 153/VTR/2015
154VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-03-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ އިބްރާހީމް، މޮއިޝާ، ތ.ތިމަރަފުށި 154/VTR/2015
17VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-03-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްމުޙްސިން، ބަހާރުގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 17/VTR/2016
146VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މަސްޢޫދު، މ.ތުޅާގިރި، މާލެ 146/VTR/2015
148VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-03-14 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަޙްމަދު މިޒުހަތު ނަޢީމް، ފަތިސް، ގދ.ތިނަދޫ 148/VTR/2015
24VTR2016r.pdfތަފްސީލް2016-03-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދޮނަކުޅި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނަޛީރު، ކައްބާބުގެ، ސ.ހިތަދޫ 24/VTR/2016
151VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-03-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ޒަމީލް، ޖަންބުމާގެ، ސ.ހިތަދޫ 151/VTR/2015
157VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-02-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓަށް (ޗެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި) ޢަބްދުﷲ ރަމީޒު، ބަގީޗާގެ، ނ.މަނަދޫ 157/VTR/2015
171VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-02-22 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ޒަރީނާ (މަރްޔަމް ޒާހިރާ)، ހ.އަރުމްލިލީ، ކ.މާލެ 171/VTR/2015
111VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-02-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލެމަން ގްރާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙައްވާ ޢަރީޝާ، އަސުރުމާގެ، ލ.މުންޑޫ 111/VTR/2015
110VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-02-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލެމަން ގްރާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ސެރިން، ޞަބާޙުލްޚައިރު، ހއ.ބާރަށް 110/VTR/2015
115VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-02-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަދުނާނު ޙަސަން، ދަފްތަރު ނަންބަރު 3314، މާލެ 115/VTR/2015
155VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-02-04 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ސޮބާޙް، ގ.ފިނޮޅު، މާލެ 155/VTR/2015
140VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-02-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރިޟްވާން ޒާހިރު، ލިލީމާގެ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ 140/VTR/2015
135VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-01-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަނީގާ އިބްރާހީމް، ސަންބީމް، ލ.މާމެންދޫ 135/VTR/2015
133VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-01-26 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، ގިނަމާގެ،  ތ.ދިޔަމިގިލި 133/VTR/2015
156VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-01-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އާރު.އެމް.އެލް ލެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ސީސަންމާގެ، ސ.ފޭދޫ 156/VTR/2015
152VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-01-25 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްމުޙްސިން، ބަހާރުގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 152/VTR/2015
103VTR2015r.pdfތަފްސީލް2016-01-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަން ސްޕޯޓިންގ ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޙަބީބު، އަސަރީގެ، ހދ.ނޮޅިވަރަން 103/VTR/2015
120VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-31 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސްނުއްނިސާ އަޙްމަދު، ފ.ނިލަންދޫ، ޖަނަވަރީމާގެ 120/VTR/2015
123VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-31 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙައްވާ ނުޒުހަތު، ހ.ދޭހަނދުވަރުގެ، މާލެ  123/VTR/2015
114VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގްލޯބަލް ރީޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަޖްމާ މުޙައްމަދު، ސ.މަރަދޫފޭދޫ ގުލްޝަންވިލާ 114/VTR/2015
122VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ކަޅުމަގިގެ، ސ.ހުޅުދޫ 122/VTR/2015
104VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ފައުޒީ، ބަހާރުމާގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 104/VTR/2015
101VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-09 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖިނާޙް، ހިލިހިލާގެ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 101/VTR/2015
127VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްކޯޕިއަން ޓްރެވަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑިޖޮއާނާ ގުއިންޓޯ ވެން މެލިސް، ފިލިޕީންސް 127/VTR/2015
126VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑައިމަންޑް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ޑޭލައިޓްވާދީ، ސ.މީދޫ 126/VTR/2015
113VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-12-02 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފްރީލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙައްވާ ޢަރީޝާ، އަސުރުމާގެ، ލ.މުންޑޫ 113/VTR/2015
93VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދައުލަތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޝަފީކް ތޮންޑިޔިލް، އިންޑިއާ 93/VTR/2015
121VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޝަމީމް ފައިޞަލް އަޙްމަދު، ދަފްތަރު. މ މ ހ ދ354، މާލެ 121/VTR/2015
67VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މ.ޕެޓީވިލާ، ކ.މާލެ، މުޙައްމަދު ވަސީމް 67/VTR/2015
68VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އޯޝަންހާރުގެ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ، ޙުސައިން ރަމީޒް 68/VTR/2015
69VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގްރީންލައިފް، ގއ.ދެއްވަދޫ، އިބްރާހީމް ފަރުޝާދު 69/VTR/2015
70VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަބުދެލިމާގެ، ތ.ވިލުފުށި، މުޙައްމަދު ނާޝިދު 70/VTR/2015
72VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޒިންދަގީގެ، ގދ. ތިނަދޫ، ޙުސައިން ނަޒީފް 72/VTR/2015
75VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގުލްބަކާގެ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ، އިބްރާހީމް ޢަފީފު 75/VTR/2015
71VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރ 18-3-08، ކ.މާލެ، އަސްރާރު މުޙައްމަދު 71/VTR/2015
92VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ދަފްތަރު ނަންބަރު 2365، މުޙައްމަދު ނަދީމް 92/VTR/2015
118VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖެނިން އޭޖެންސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދު، މއ.އީދިޔަލް، މާލެ 118/VTR/2015
95VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-17 ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން މޫސާ ފުއާދު، ވ.ފަހިދޫ، މާލެ 95/VTR/2015
94VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން މޫސާ ފުއާދު، ވ.ފަހިދޫ، މާލެ 94/VTR/2015
108VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-11-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޯކިޑް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ސިހާދު، ފެރޯސް، އއ.ތޮއްޑޫ 108/VTR/2015
81VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް އިސްމަޢީލް، ނަފާ، މ.މަޑުއްވަރީ 81/VTR/2015
82VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު،  ސަމީރީހިޔާ، ނ.ޅޮހި، 82/VTR/2015
83VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ހުސައިނީއާބާދު، ނ.މިލަދޫ، 83/VTR/2015
84VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން އަޙްމަދު، ވެލާނާގެ، ރ.އަލިފުށި 84/VTR/2015
85VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، މީޒާން، ރ.ހުޅުދުއްފާރު 85/VTR/2015
80VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަޙްލާމް، ނޫރަންވިލާ، ސ.ހުޅުދޫ 80/VTR/2015
60VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބެސްޓް ޑައިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަބްދުލްޤާދިރު، ކަނބުރުގެ، ބ.ކެންދޫ 60/VTR/2015
91VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ނަޢީމް، ރޯޝަނީގެ، ލ.މާބައިދޫ 91/VTR/2015
113VTR2012tr.pdfތަފްސީލް2015-10-07 އަޙްމަދު ނާފިޛު، ޝަބްނަމްގެ، ހދ.ހަނިމާދޫ ޙުސައިން ޖާވިދު، ރަތްވިލާގެ، ބ.ކަމަދޫ 113/VTR/2012 (Thahveel)
66VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-10-05 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ޢަޛްރާ، އަސްރަފީގެ، އއ.ފެރިދޫ 66/VTR/2015
42VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ސަލީމް، ގ.ދުވެލި، މާލެ 42/VTR/2015
58VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވަޖީޙު އަލްސައްޔިދު ޢަބްދުލްވާހިދު ޙަބީބާ، އިޖިޕްޓް 58/VTR/2015
14VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، ގ.ޝޭޑީ ގްރައުންޑް މާލެ 14/VTR/2015
77VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކަނިފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ހުދުކަނީރުގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 77/VTR/2015
100VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-16 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ގޭޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސަޢީދު، ގޮންގަލީގެ، ސ.ހިތަދޫ 100/VTR/2015
10VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ޒާއިމާ ޔަޒީދު، ކ.މާލެ/ މ.ބާމިންގހާމް 10/VTR/2015
63VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވީބީ ބްރަދަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދުންޔާ ޒާހިރު، ހާވިލާ، ތ.ގުރައިދޫ 63/VTR/2015
49VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސަލީމް، ހ.އޮނުތޫރިގެ، މާލެ 49/VTR/2015
56VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-09-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޞަފާ އަޙްމަދު، ވ. ސަނާމަންޒިލް، ކ.މާލެ 56/VTR/2015
33VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝަކީލް، ހ.ރެވިމާގެ، މާލެ 33/VTR/2015
165VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-08-24 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަފްޒަލް، ހ.މަލަ ވިލާ، ކ.މާލެ 165/VTR/2014
51VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-24 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚާލިދު އަޙްމަދު، ހިތިގަސްދޮށުގެ، އދ.ހަންޏާމީދޫ 51/VTR/2015
88VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހައިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އަލިއްޔާ، ކާނިމާގެ، ޅ.ނައިފަރު 88/VTR/2015
28VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މުމައްހަދު ޢަބްދުﷲ، ދަސްލާކު، ގދ.ގައްދޫ 28/VTR/2015
44VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިންގަޕޯ އެއަރލައިންސް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ރިޔާޟް، ކަނީރުމާގެ، ހއ.ބާރަށް 44/VTR/2015
50VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އިސްމާޢީލް ވަޙީދު، ރަންދޯދި، ގއ.ކޮލަމާފުށި 50/VTR/2015
111VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-08-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދައުލަތް ޗަންދްރެޝްވަރު ޕްރަޝާދު ރާއި 111/VTR/2014
136VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-08-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މޫސާ އިބްރާހީމް، ފައިންޝޭޑް، އއ. ހިމަންދޫ 136/VTR/2014
55VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފްރީލައިން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ޝިފާ، އަޝްރަފްމަންޒިލް، ސ.ހިތަދޫ 55/VTR/2015
18VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ގދ.ކާޑެއްދޫ މުޙައްމަދު ޢިމްރާން، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6614، މާލެ 18/VTR/2015
53VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ފިރާޤް، ޗަމަން، ތ.ހިރިލަންދޫ 53/VTR/2015
30VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޝުޒާދު، ގދ. ފިޔޯރީ ބީޗްވިލާ 30/VTR/2015
46VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-08-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަނީސް އިސްމާޢީލް 46/VTR/2015
107VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-07-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފުރަނަ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ޝިޔާޛް ފައިވްރޯސަސް، ސ.ހުޅުދޫ، ޙުސައިން ޢަލީ ދީދީ، މާލެގަން.ސަމާނާ، ޏ.ފުވައްމުލައް، މޫސާ މުޙައްމަދު ދަނޑިގަމު.މާއޮޅު، ޏ.ފުވައްމުލައް 107/VTR/2014
108VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-07-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފުރަނަ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު ލިލީގެ، ބ.މާޅޮސް، އިބްރާހީމް ލުތުފީ އިރުދޭމާގެ، ކ.ހުރާ، އަޙްމަދު ޝިފާޙު ނަފާ، ހދ.ނޮޅިވަރަން، މުޙައްމަދު ރިޔާޒް ކަނީރުމާގެ، ހދ.ތުރާކުނު 108/VTR/2014
59VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-07-23 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޖޫނިއަރ ސްޓަރ ކްލާސް މެރިއަން އާންޑްޓް ގެބް ހާޖް، ޖަރމަނީ 59/VTR/2015
76VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-07-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް އިސްމަޢީލް، ނަފާ، މ.މަޑުއްވަރީ 76/VTR/2015
24VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-07-22 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ނަސީޙު، ފިނިވާގެ، ލ.ފޮނަދޫ 24/VTR/2015
89VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-07-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަހުމަދު ޢަލީ ، އޯކިޑްމާގެ، ފ. ނިލަންދޫ 89/VTR/2014
171VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-07-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް ޢަލީ މުޢީން، ޏ.ފުވައްމުލައް ދަޑިމަގު އާޒާދުވާދީ 171/VTR/2014
40VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-07-08 ޖިންސީފުރައްސާރަ ކުރުން ބޭކާރސް ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް، ގަހާ، ގދ.މަޑަވެލި 40/VTR/2015
39VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-07-08 ޖިންސީފުރައްސާރަ ކުރުން އާމިނަތު ހައިފާ މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް، ގަހާ، ގދ.މަޑަވެލި 39/VTR/2015
19VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-07-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޒެން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ މުޙައްމަދު، މ.ފުންކުރި، މާލެ 19/VTR/2015
17VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންލޭންޑް ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީ، ކަނަންދޫ، ސ. މަރަދޫ 17/VTR/2015
47VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑަބްލިއު.އޭ.އެމް.އެސް (ވޭމްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝުހައިލް އަޙްމަދު، ބޯށިމާގެ، ބ.އޭދަފުށި 47/VTR/2015
35VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލސ ނަޒްއިޔާ އަޙްމަދު، ހުޅުމާލެ މަށި-4، މާލެ 35/VTR/2015
139VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެސް.ޓީ.އޯ ޕލކ މުޙައްމަދު ޞަފްވާން، ހ.ޓްރެންކުއިލްވިލާ، މާލެ 139/VTR/2014
155VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޒިޔާދު އާއި 07 މުވައްޒަފުން 155/VTR/2014
158VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ރައީފް، އަސްރަފީގެ، އދ.މަހިބަދޫ 158/VTR/2014
161VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓެކްނޯ މީޑިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު އިރާޝާ ޢަބްދުﷲ، ހުޅުމާލެ މާވަހަރު 4 161/VTR/2014
162VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓެކްނޯ މީޑިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޝަޔާޙް، ތ.މަޑިފުށި ފިނިފެންމާގެ 162/VTR/2014
163VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓެކްނޯ މީޑިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ސޫޒަން ސަމީރު، ގދ.މަޑަވެލި އިތާ 163/VTR/2014
21VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ރަޝީދު، ސޯސަންގެ، ގދ.ރަތަފަންދޫ 21/VTR/2015
38VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަޞީފް އަޙްމަދު، ގުލްފާމްހިޔާ، ރ.މަޑުއްވަރި 38/VTR/2015
20VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޯޕަރޭޝަން ނަޞްރުﷲ ޢަބްދުލްހާދީ، ގދ.ތިނަދޫ އޯޝަންރީޑް 20/VTR/2015
31VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ހުޅުމާލެ.ހައިރާތު، މާލެ 31/VTR/2015
13VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޒެން ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފުއާދު އަޙްމަދު، ހިޔާދޭގެ، ގއ.ނިލަންދޫ 13/VTR/2015
09VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-06-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   އަޙްމަދު ޢާދިލް، ބްލޫހެވަން، ހއ.މުރައިދޫ 09/VTR/2015
157VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-06-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ނަޞްރު، ހިތަށްފިނިވާގެ، ގއ. ގެމަނަފުށި 157/VTR/2014
140VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-05-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެޗްއެމް ލުއުލުއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޖަމާލް، ޚޫރުޝީދުއާބާދު، ނ.ފޮއްދޫ 140/VTR/2014
29VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-05-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ނަޞީރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4670، މާލެ 29/VTR/2015
36VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-05-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވީޓީވީ އައިލޭންޑް  ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ލަޠީފް، ލިފަދޫގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 36/VTR/2015
7VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-05-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވޮޔެޖަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފިލިޕް ގަސްޓް، ސްވިޒަރލޭންޑް 7/VTR/2015
12VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-05-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަންގސާނާ ވެލާވަރު ރިސޯޓު އާދަމް މުޙައްމަދު، ނޫވިލާގެ، ހދ.ނޮޅިވަރަން 12/VTR/2015
147VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-05-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޒާހިރު، ގްރީންހައުސް، ޅ. ކުރެންދޫ     147/VTR/2014
83VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ޝިފާނާ މުޙައްމަދު، މ.މޫންބީންސް، ކ.މާލެ 83/VTR/2014
124VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕަރ އިބްރާހީމް ޚަލީލް، އިރުވާކޮޅުގެ، ތ. އޮމަދޫ 124/VTR/2014
134VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސެންޓާރާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން އަޒުހަދު، މއ.ސެންޓްރަލް، ކ.މާލެ 134/VTR/2014
01VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޯކިޑް ރިސޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާރިފް ޙަސަން، ލަކީސްޓާރ، ނ.މަގޫދޫ 01/VTR/2015
148VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-04-30 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯރޕަރޭޝަން މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޖޫތީވިލާ، ޅ. ނައިފަރު 148/VTR/2014
118VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-04-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، އެވަރެސްޓް، ޅ. ހިންނަވަރު 118/VTR/2014
159VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-04-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފައިވް ޕީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އާތިފާ، ފަނޑުނުވާގެ، ގދ.ގައްދޫ 159/VTR/2014
213VTR2013r.pdfތަފްސީލް2015-04-15 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މެނޭޖްމެންޓް އިމްރާން އަހުމަދު . އިންޑިއާ 213/VTR/2013
130VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-04-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔޫރޯ ޑައިވަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު، މުރިނގު، ހދ.ކުމުންދޫ 130/VTR/2014
08VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-04-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނަޖާޙް އާރޓްޕެލެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސެން ޙަސަން މުޙައްމަދު ޚަލީލް/ 3 ނިޝިކެޑަރަޗޯ، ޖަޕާން، ނާރާ ސިޓީ 08/VTR/2015
166VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނިހާން، ނިއުސްޓާރ، ހއ.ދިއްދޫ 166/VTR/2014
167VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޞަބާޙް ޝިޔާދު، ގުލްޒާރުގެ، ގދ.ފިޔޯރީ 167/VTR/2014
03VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-03-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ހުވަހެންދޫ) މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު، މއ.ޒާހިދާމަންޒިލް 03/VTR/2015
115VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ، ފިތުރޯނުގެ، އދ.މަހިބަދޫ 115/VTR/2014
133VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-19 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙުސައިން ނަޝީދު، އަސްރަފީވިލާ، އއ. މަތިވެރި 133/VTR/2014
39VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯރޓްސް އިސްހާޤް މުހައްމަދު، ކުޅިކޮޑުގެ، ގއ. ކޮލަމާފުށި 39/VTR/2014
40VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯރޓްސް އަހުމަދު އިބްރާހީމް، މަންޒިލް، ހއ. މާރަންދޫ 40/VTR/2014
104VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނާޡިމް، ހ.ސެންޓަލަމް، މާލެ 104/VTR/2014
119VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެސް.އެލް.އާރު ކަނުހުރާ ލިމިޓެޑް އާދަމް ޙަސަންފުޅު، ހަޒާރުމާގެ، ނ.ވެލިދޫ 119/VTR/2014
120VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-04 އެހެނިހެން ދައުލަތް ފާޠިމަތު ސައުދަތު ޝާކިރު 120/VTR/2014
93VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްރައިމަސީ އިންވެސްޓްމެންޓް ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ޝިޔާމް، ކާރނޭޝަންވިލާ، ސ.ހުޅުދޫ 93/VTR/2014
75VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-03-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އައިމިނަތު ނާސިޔާ، ވާރޭވިލާ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ 75/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-03-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދި ވައިންސެލާރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރޮނާލްޑް އޮސްވާރޑް މަޑްތާރ، މިސްރަރޗަވަލް، ކަރަނަރޓަކަރ، އިންޑިޔާ 123/VTR/2014
77VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޣުނީ، ދޯދިލް، ގދ.ތިނަދޫ 77/VTR/2014
4VTR2015r.pdfތަފްސީލް2015-02-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސެންޓްރަލް ކްލިނިކް މަރްޔަމް ޝަޒްމީން، ކިޝިނެފް، މާލެ 04/VTR/2015
101VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާމިނަތު ޢަރޫޝާ، ފަތިހުގެ އަލި، ނ.މލަދޫ 101/VTR/2014
58VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މަރިޔަމް ޖަމީލް، ގ. ރަތްބަގީޗާގެ، މާލެ. 58/VTR/2014
91VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އާރު.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝިފާއު މުޙައްމަދު ، ކިއުބާ، ރ. ރަސްގެތީމް 91/VTR/2014
113VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ މަރިޔަމް ނަޢީމް، މއ. އަކިރިފުށި ދެކުނުބައި، މާލެ 113/VTR/2014
143VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޭ.އޭ.އޭ ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިޤްބާލް ޙަމީދު، ރާހި، ފ.ނިލަންދޫ 143/VTR/2014
160VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-05 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޒާހިރު، ފ.ފީއަލި، ނާޒިނީމަންޒިލް 160/VTR/2014
151VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާޝިދު އިބްރާހީމް، އާވެހި، ކ.ތުލުސްދޫ 151/VTR/2014
110VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-02-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނާޡިމާ ނޫޙް، ފުރުއްމާގެ، ވ.ފުލދީ 110/VTR/2014
42VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މެގަގްލޯބަލް އެއަރ ސާރވިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައިމަން ޙަނީފް، ޕެރިސް، ގއ.ކޮލަމާފުށި 42/VTR/2014
146VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވާޞިފް ޢަބްދުﷲ 146/VTR/2014
152VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-27 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސަޢާދާ އިބްރާހީމް، ގުލްޝަން، ގއ.މާމެންދޫ 152/VTR/2014
102VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޝާން، އިރާކުގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 102/VTR/2014
69VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވިލާ ކޮލެޖް ޙުސައިން މުފީދު، ކަރަންކާވާދީ، ސ.މީދޫ 69/VTR/2014
144VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-19 އެހެނިހެން އައި.އެންޑް.ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަރަފުއްދީން، ދަޑިމަގު.އަނޯނާގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 144/VTR/2014
149VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މީޑީއާ ރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ޝާރިޙް މުޙައްމަދު، ތެވެލި، ގދ.ތިނަދޫ 149/VTR/2014
163VTR2013r.pdfތަފްސީލް2015-01-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މޫސާ ޤާސިމް، ހ.ވޭވަރު، މާލެ 163/VTR/2013
189VTR2013r.pdfތަފްސީލް2015-01-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ، މ.ދިއްގަރުގެހުޅަގުގެ، މާލެ 189/VTR/2013
197VTR2013r.pdfތަފްސީލް2015-01-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 197/VTR/2013
198VTR2013r.pdfތަފްސީލް2015-01-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ވ.ޝެހެނާޒްމަންޒިލް، މާލެ 198/VTR/2013
92VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވާދީ ޓްރޭޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ވަޙީދު، ދޫނޑިގަމު،ޓައުންވިލާ، ފުވައްމުލައް 92/VTR/2014
125VTR2014r.pdfތަފްސީލް2015-01-07 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ވަޙީދު، ހ.ކިނާރާ، މާލެ 125/VTR/2014
127VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-12-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް 127/VTR/2014
85VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-12-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފަހީމް، ތުނޑި.ފޮތިވެލި، ލ.ގަން 85/VTR/2014
99VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-12-21 އެހެނިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މުޙައްމަދު މުރާދު، ހ.މައިދާން، ކ.މާލެ 99/VTR/2014
116VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-12-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރިޔާޟް ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 2782، މާލެ 116/VTR/2014
57VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-12-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެވިޑް ކޮލެޖް އިބްރާހީމް ނާއިފް، ބަގީޗާގެ، ލ.ފޮނަދޫ 57/VTR/2014
159VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-11-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް، ދޫޑިގަމް، މަލީޝާ، ޏ.ފުވައްމުލަކު 159/VTR/2013
80VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، އުރުދޭމާގެ، ނ.ފުނަދޫ 80/VTR/2014
212VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-11-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޗާޓަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނެޝަނަލްހައުސް، ގދ. ގައްދޫ 212/VTR/2013
170VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-11-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓޯޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް ސެކިއުރިޓީ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ޢާޤިލް ރަޝީދު، ގ. ޕިންކް، މާލެ 170/VTR/2013
31VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-11-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފައިވްސްޓާރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަޒީޒް، ކަރަންކާގެ، ގދ. މަޑަވެލި 31/VTR/2014
217VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-11-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކުރައުން ކޮންޕެނީ ޕވޓ ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ރިޔާޒް، ރެއިންބޯ، ނ. ހޮޅުދޫ 217/VTR/2012
149VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-11-16 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ޒިޔާޖު، ދިނަށަ، ގދ.މަޑަވެލި 149/VTR/2013
41VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-11-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޯޕަރޭޝަން އަހުމަދު މުހްސިން، ގުލްފާމުގެ، ހދ. ނާވައިދޫ 41/VTR/2014
195VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-11-06 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާދަމް ޝަފީޤު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 3837، މާލެ 195/VTR/2013
117VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-11-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 6158، ކ.މާލެ 117/VTR/2014
78VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-11-04 އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް ވެންޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހުސެއިން ރަޝީދު، ރޯސްވިލާ، ތ. ގުރައިދޫ 78/VTR/2014
82VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-11-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބެލްކެ ސަރޗް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސް ޝަރީފް އަބްދުﷲ، ރޯޒްވާދީ، ގދ.ރަތަފަންދޫ 82/VTR/2014
97VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-11-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަރުޝީފް އިސްމާޢީލް، ހިމާލިޔާ، ފ.ބިލެތްދޫ 97/VTR/2014
132VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-10-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިކްސް ސެންސެސް ލާމު އަޙްމަދު ފިރުޝާން، މުރިގު، ގއ. ވިލިނގިލި 132/VTR/2013
25VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-10-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކީރިތި ޤުރްއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަބްދުލްބާރީ، އީޓްޖެހިގެ،މާފަރު 25/VTR/2014
188VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-10-27 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ހުޅުމާލެ. މާވަހަރު 1، މާލެ 188/VTR/2013
208VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-10-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝިޔާމާ ނަސީރު، ކަލާވެހި، އއ.ފެރިދޫ 208/VTR/2013
105VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-10-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ނަޢީމް، މ.އެމެތީސްޓް، މާލެ 105/VTR/2014
96VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-10-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފައުނު ޓްރެވަލް ޕވޓ ލޓޑ އިބްރާހީމް ހާރޫން، ދޫރަފިށް، ގދ.ތިނަދޫ 96/VTR/2014
48VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-10-13 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 40މުވައްޒަފުން 48/VTR/2013
239VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-09-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މޫސާ މުޙައްމަދު، މިދުވަރުގެ، ގއ. ދާންދޫ 239/VTR/2012
240VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-09-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން އަޙްމަދު، މާވަހަރު، ގއ. ދާންދޫ 240/VTR/2012
241VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-09-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރާޝިދު، އަސަރީގެ، ގއ. މާމެންދޫ 241/VTR/2012
ތަފްސީލް2014-09-16 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އައިމިނަތު ޒިޔާދާ، ލ.މާބައިދޫ، ވައިމަތީގެ 216/VTR/2013
29VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-09-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕެރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޝިނާން މުހައްމަދު، ހ. މުށިމަސް، މާލެ 29/VTR/2014
168VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-09-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް އަޙްމަދު އަފްޞަޙް، ތުނޑި. ކަޅައިދޫގެ، ލ. ގަން 168/VTR/2013
171VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-09-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓެއްލާ އެމެނިޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ސަހްލާ، ފިނިފެންމާގެ، ނ.ހޮޅުދޫ 171/VTR/2013
201VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-09-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޮންސްޓެލޭޝަން ވެންޗަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުﷲ، ރިހިވިލާ، ޅ.ނައިފަރު 201/VTR/2013
151VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-08-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނަޖާޙް އަޙްމަދު ރައޫފް، ގ. އުޖާލާވިދުވަރު، މާލެ 151/VTR/2013
184VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-08-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހިމް މުސްތަފާ، ބީޗް ކޯރނާ، ގދ.ގައްދޫ 184/VTR/2012
67VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-08-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ވަލީދު ޝަރީފް، ހަވޭލި، ހދ. މަކުނުދޫ 67/VTR/2014
69VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-08-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޭރީޒް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝަކީބް،ފިނިހިޔާގެ،ރ.ހުޅުއްދުފަރު 69/VTR/2013
171VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-08-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އަޙުމަދު ރައުފް، ފިޔަވަހި، ގއ.ކޮލަމާފުށި 171/VTR/2012
157VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-08-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޢަލީ، ކަނަމާގެ، ބ.ތުޅާދޫ 157/VTR/2013
14VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-08-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއްރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަހުމަދު ނާސިރު މުހައްމަދު ލިލީމާގެ، ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރު 14/VTR/2014
215VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-08-11 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަރީފް، ގޮށިބަގީޗާގެ، ސ. ހިތަދޫ 215/VTR/2013
164VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-08-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއް ސައްތާރު މޫސާ، ގަހާ، ށ. ބިލެތްފަހި 164/VTR/2013
144VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-07-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން ނިހާދު، އަބްލަޣީގެ، ތ.ވިލުފުށި 144/VTR/2013
68VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-07-16 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްޖަލީލް އިސްމާޢީލް، ސަންލައިޓް، ތ. ހިރިލަންދޫ 68/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-07-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބަނިޔަންޓްރީ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް، ފެހިވިނަމާގެ، ސ.ހިތަދޫ 64/VTR/2014
203VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-07-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފިރާޤް، މެޓްރޯވިލާ، ތ.ތިމަރަފުށި 203/VTR/2012
74VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-06-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން އާމިނަތު ރިޒާނާ، ދުންފުނިގެ، ގދ.ގައްދޫ 74/VTR/2012
205VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ، ފިނިފަރު ، ސ. ހިތަދޫ 205/VTR/2013
15VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިމްތިޔާޒް،ގާރޑަންވިލާ،ގދ.ފަރޮސްމާތޮޑާ 15/VTR/2013
181VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގޭޓްވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިލްޔާސް މުޙައްމަދު، ރައުޙާ، ނ.ހޮޅުދޫ 181/VTR/2013
28VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-06-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔުނައިޓެޑް އޮޓޯ މޮބައިލްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހައްވާ ޝިއުނާ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަމްބަރ 1 ޖީ 45، މާލެ 28/VTR/2014
180VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ފާއިޒް، ޗާންދަނީވިލާ، ދ. މީދޫ 180/VTR/2013
1VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-06-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްޖަލީލް އިސްމާޢީލް، ތ.ހިރިލަންދޫ، ސަންލައިޓް 01/VTR/2014
97VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސޮނީ ހާޑްވެއަރ މުޙައްމަދު ނަސީރު،ބަގީޗާގެ. ދ.ކުޑަހުވަދޫ 97/VTR/2013
142VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު، މާލެގަން. ޖިއްދާ، ޏ.ފުވައްމުލައް 142/VTR/2013
130VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-12 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ ޝަމީމު ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަމްބަރ 02-38G 130/VTR/2013
60VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-06-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިމްތިޔާޒް ޙުސައިން، މ. ބާރަނާގެއާގެ، މާލެ 60/VTR/2014
16VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-06-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޯޝަން ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނެޑިޕް އެމިން، ސްވިޓްޒަލޭންޑް 16/VTR/2012
156VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަމީޒް މުޙައްމަދު، އެންދެރިމާގެ، ގދ.ވާދޫ 156/VTR/2013
169VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-06-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓޯޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް ސެކިއުރިޓީ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަޞީރު، ހ. އޮށްކަފަގެ، މާލެ 169/VTR/2013
08VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-06-04 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ މުސްތަފީދް ، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ގދ. ގައްދޫ 08/VTR/2014
18VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-06-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައިމިނަތު މުނީޒާ، ގ.ވިންޓަރ، މާލެ 18/VTR/2014
55VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-05-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެޓްމޮސްފިޔަރ ކަނި ރިސޯޓް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ޝާނިއު، ހަނދުވަރުމަތީގެ، ސ.ހިތަދޫ 55/VTR/2014
26VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-05-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގަ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޖައުފަރު ޢަލީ ، ދަފްތަރު ނަމްބަރ 94-433 26/VTR/2014
214VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-05-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ކީރަންމާގެ، ހދ.ވައިކަރަދޫ 214/VTR/2013
32VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޢަޙްމަދު މަނިކު، ޑްރީމްއޮފްގާޑަން، ކ.މާލެ 32/VTR/2014
127VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިޓީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙާރޫން، ސަންޝައިން، ހދ.ކުނބުރުދޫ 127/VTR/2013
60VTR2013.pdfތަފްސީލް2014-04-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަދީމް، ރަންގަލި،ގދ.ތިނަދޫ 60/VTR/2013
183VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-27 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޭންޕަވަރ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޢާޒު، ހ.ތެދުއޮފި، މާލެ 183/VTR/2013
80VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފާއިޒު، ޕިންކްހައުސް، ސ.ފޭދޫ 80/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-04-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޙަމްދާން، ގ.ޒަމާން، މާލެ 178/VTR/2013
168VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-04-23 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޗީބޮ ކެފޭ އަލީ ދީދީ، އިރަމާގެ، ސ.މީދޫ 168/VTR/2012
138VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ހަސީނާ މަހުމޫދު، ދޫރެސް، ރ.ކަދޮޅުދޫ 138/VTR/2013
126VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރ ޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ އާދަމް މުޙައްމަދުފުޅު، މުތްތޮށިގެ، ނ. ވެލިދ 126/VTR/2013
199VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑީޓެކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ބޮންތި، ނ.މަނަދޫ 199/VTR/2013
101VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-04-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންލޭންޑް ޓްރެވެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެންޖެލީން މޭރީ ނާޖިއު، އިންގްލެންޑް 101/VTR/2012
165VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-10 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޢާއިޝަތު މައިޝާ ޒުހައިރު، މއ.ވީނަސްތަރި، މާލެ 165/VTR/2013
18VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-04-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަހްމަދު ޝަހީމް،ޕާކީޒާ،ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 18/VTR/2013
65VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-03-31 އެހެނިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަޙްމަދު ހަމީދު، ނޫރުމަންޒިލް،ހއ.ހޯރަފުށި 65/VTR/2013
118VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-03-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހުސައިން ޔާމީން، ރޯޒްވިލާ، ބ.ކެންދޫ 118/VTR/2013
89VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-03-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެސް.ޓީ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެސް.ޓީ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކުއެޓިކް ރިސޯޓުގެ 22މުވައްޒަފުން 89/VTR/2013
107VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހައްދުއްމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފާތިމަތު ނޫރާ، ފަޒާ، ލ.މާބައިދޫ 107/VTR/2013
145VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން އާދަމް ނަސީރު ، ދަފްތަރު 4138، މާލެ 145/VTR/2013
190VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިރުޝާދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ފާގަތި، ބ.ތުޅާދޫ 190/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ރިޟްވާން، ތަރިޖެހިގެ، ސ.ފޭދޫ 191/VTR/2013
192VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙް، ސެންޓަރޕޮއިންޓް، ސ.ހިތަދޫ 192/VTR/2013
193VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިޔާޟް ނަޞީރު، މީނާޒް، ސ.ހިތަދޫ 193/VTR/2013
55VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-02-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް، މުރަކަ، ހއ.ކެލާ 55/VTR/2013
11VTR2014r.pdfތަފްސީލް2014-02-20 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް މުހައްމަދު ސަނޫން، ނައިޓްވިލާ، ބ.ފެހެންދޫ 11/VTR/2014
187VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-02-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގްލެޑޯނިއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނާފިޢު، ނަރުގިސްމާ، ނ.ހޮޅުދޫ 187/VTR/2013
218VTR2012r.pdfތަފްސީލް2014-01-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަން އިންވެސްމަންޓް ޕވޓ ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ރަޝީދު، ކޫލީގެ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 218/VTR/2012
104VTR2013r.pdfތަފްސީލް2014-01-19 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ބެސްޓް ޑައިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ނަސީމް ، ތުނިޔަ، ލ. އިސްދޫ 104/VTR/2013
162VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަލީ ރަޝީދު، ގ.ސެވީނާ، މާލެ 162/VTR/2013
153VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-23 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޝަޒްބާން ފަހްމީ، ސ.ފޭދޫ، ބޮންތި 153/VTR/2013
42VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-17 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، މ.ޕޮލްގަހަވިލާ،މާލެ 42/VTR/2013
56VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-16 އެހެނިހެން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އުމަރު ވަހީދު،ރަންބޮލި،މާލެ 56/VTR/2013
196VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-12-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ހެލްތު ސާވިސަސް ކޯރޕް ހަމީދު އުމަރު، ތ.ކަޑޫދޫ، ރަސްޕަރީ 196/VTR/2012
251VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-12-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް އާދަމް އާއި އިތުރު 4 މުވައްޒަފުން 251/VTR/2012
123VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން ޠައްޔިބު ޝަހީމް، ވެލްކަމްގޭޓް، ޅ.ނައިފަރު 123/VTR/2013
244VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-12-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، ބީޗްހައުސް، ގދ. ތިނަދޫ 244/VTR/2012
173VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު، ޖަންބުމާގެ، ބ. ކެންދޫ 173/VTR/2013
101VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސޮނީ ސްޕޯރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޒުހަރު އިބްރާހީމް، ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ، މާލެ. 101/VTR/2013
136VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-12-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހަވީރު ޑެއިލީ ޙުސައިން އިޔާދު، ގ. ރަތްގައު، މާލެ 136/VTR/2013
190VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މުމައްޖާދު އާދަމް، ތިނަދޫގެ، ގދ.ތިނަދޫ 190/VTR/2012
191VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ޞިއްދީޤް ޢަލީ، މާފިޔާ، ގދ.ތިނަދޫ 191/VTR/2012
192VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްވާޙިދު، އުޖާލާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 192/VTR/2012
110VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-11-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓް ހައްވާ ނަދީމާ، ފިނިވާގެ، ލ.އިސްދޫ 110/VTR/2013
141VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-11-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙް، އެވަރެސްޓް، ސ.ފޭދޫ 141/VTR/2013
58VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-11-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނިކަ އައިލެންޑް ރިސޯޓް ޢަބްދުﷲ ޝިޔާމް،އީޓްޖެހިގެ، ލ.މާވަށް 58/VTR/2013
111VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-11-24 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސްކައެވޯލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކެޓްރީނާ އަފަނަސޭވާ 111/VTR/2013
92VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-11-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިމިނަތު އިސްމާޢީލް، ގްލޯ ޕްރީ ސްކޫލް އައިމިނަތު ޒުހުރިއްޔާ،އުލިގަމް، ހދ. ވައިކަރަދޫ 92/VTR/2013
86VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-11-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސް ޝިފާން އަޙްމަދު،މިސްޓީ ލޮޖް،ކ.މާލެ 86/VTR/2013
112VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޮގަނައިޒޭޝަން ޢަލީ ރަޝީދު، މއ. ގްރޭޕްހައުސް، މާލެ 112/VTR/2013
78VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-29 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް ޢަލީ އަޙްމަދު،މުގު،ލ.ހިތަދޫ 78/VTR/2013
02VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޚަލީލް،މާޖެހިގެ،ގއ.ވިލިނގިލި 02/VTR/2013
03VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝަރީފް،ކަބުރުގެ،ގއ.ދާންދޫ 03/VTR/2013
05VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢާޞިމް ބުޝްރީ 05/VTR/2013
06VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ޝާހުއްޒަމާން،ސީސަންވިލާ،ގއ.ވިލިނގިލި 06/VTR/2013
04VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އިމްރާން އަންވަރު، ކޯޒީވިލާ،ގއ. ވިލިނގިލި 04/VTR/2013
07VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް މިޞްބާޙް ޢަބްދުލްމުޙުސިން ދޫރެސް،ގއ.ވިލިނގިލި 07/VTR/2013
08VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ނިޔާޒް ނިޒާރު،މުތީލާލު،ގއ.ވިލިނގިލި 08/VTR/2013
09VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ޝާފިޒް މޫސާ،ފަތަކުމާގެ،ގއ.ވިލިނގިލި 09/VTR/2013
10VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އަޤްލީމް ރަޝާދު،އެޅެހިށިވިލާ،ގއ.ވިލިނގިލި 10/VTR/2013
11VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޢަމީރު،ފެހިވިނަ،ގއ.ވިލިނގިލި 11/VTR/2013
74VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްސް،މާމިގިނލި ޙުސައިން އަޒުހާދު،ކެމީލިއާ، އަދ.މާމިގިނލި 74/VTR/2013
98VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސޮނީ ސްޕޯރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ލިމްރާން، މ.ދޮންލުނބޯގެ 98/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-10-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މެގަ ގްލޯބަލް އެއާރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް VTRPP1 28/VTR/2013
87VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގްލެޑޯނިއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ވަޙީދު، ވ.ސިނަމާލެ 4 05-3، މާލ 87/VTR/2013
113VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސީދާން އިބްރާހިމް، އެރޯމާ، އއ. ރަސްދޫ 113/VTR/2013
140VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-10-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެހްމެޓް އައިޑެނީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޝަރީފް، މިއުޒިކީގެ، ސ. ހިތަދޫ 140/VTR/2013
258VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-09-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މެގަ ގްލޯބަލް އެއާރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ވީޝަން، މ.ބްލޫމޫން، ކ.މާލެ 258/VTR/2012
257VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-09-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މެގަ ގްލޯބަލް އެއާރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ވަޙީދު، މއ.ބިންމާވިލާ، ކ.މާލެ 257/VTR/2012
120VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ތްރީ އޭ ޝިޕިންގް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޤިޔާސް، މ. ރިފްލީޝިއާ، މާލެ 120/VTR/2013
121VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ތްރީ އޭ ޝިޕިންގް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްލަތީފް ޢަބްދުރަޙްމާން، މިޒާޖް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 121/VTR/2013
44VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-26 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އައިމިނަތު ނާޢިލާ، ރެޒީމާ ހައުސް، ލ.އިސްދޫ 44/VTR/2013
109VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-23 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ޝާހިދު، ރޯޒްމީޑް، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 109/VTR/2013
235VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-09-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ހެލްތު ސާވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން މުޙައްމަދު ޢިމާދު، ގަންޖާމިގެ، ޏ. ފުވައްމުލައް 235/VTR/2012
35VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-18 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ފާތިމަތު ސީމާ،ހ.މެލައިން، ކ.މާލެ 35/VTR/2013
39VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޮލިމްޕިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ހ.މޮސްކޯގެ 39/VTR/2013
84VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަބީޙާ އާދަމް،ދިޔަރެސް،ހދ.ކުޅުއްދުއްފުށި 84/VTR/2013
122VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-18 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ތްރީ އޭ ޝިޕިންގް ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ސަޢީދު ހާރޫނު، ދޫރަފިޝް، ގދ.ތިނަދޫ 122/VTR/2013
66VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުލޭލާ ޚާލިދު، މއ.ދިރޭމާލެ 66/VTR/2013
229VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-09-12 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސުނައިނު ޢަބްދުﷲ، ކަފަމާގެ، ގދ. ގައްދޫ 229/VTR/2012
52VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިލްވަރ ސޭންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސައިފުﷲ ޢަލީ،އެއްގަމުގެ ބ.ކެންދޫ 52/VTR/2013
83VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-11 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ޔޫސުފް، ހެލެގެލި، ބ. އޭދަފުށި އަބްދުލް މުއުމިން ޢަލީ، ލައިޓްކޯނަރ، ބ. އޭދަފުދި 83/VTR/2013
40VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޯޕަރޭޝަން ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން، އަތިރީގެ، ގދ.ގައްދޫ 40/VTR/2013
53VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ހައިޘަމް، ކަށިކެޔޮމާގެ، ތ.ތިމަރަފުށި 53/VTR/2013
103VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންރައިސް ސެކިއުރިޓީ ސާރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ޢަބްދުއްރަހުމާން، ރޯސްވާދީ، ޅ.ކުރެންދޫ 103/VTR/2013
82VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-09-03 އެހެނިހެން ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މުޙައްމަދު އަޒްމީ، ހުވަނދުމާއާގެ،ވ.ފުލިދޫ 82/VTR/2013
216VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-09-02 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަޒުމީލާ ހަސަން، ތިބްރޯޒުގެ،ގދ.ތިނަދޫ 216/VTR/2012
252VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޭ.އެޗް. ބްރަދަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝިޔާޒް، މ. ގުލްސަންޕާގެ، މާލެ 252/VTR/2012
88VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-08-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ޢަލީ އަޙްމަދު، ބަހާރުގެ،ށ.ކޮމަންޑޫ 88/VTR/2013
76VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-08-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަޙްމަދު އަޒްލީން ޢަބްދުލ ޙަކީމް، ގުމްރީގެ، ގދ. ތިނަދޫ 76/VTR/2013
50VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-08-26 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެކުއާސަން ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަމީމް،މަލާޒް.ދ.އެނބޫދޫ 50/VTR/2013
195VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-08-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އަލީ ޢާޡިމް، ފުނަމާގެ، އދ.ހަންޖާމީދޫ 195/VTR/2012
172VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-08-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ފާރޫޤް ޙުސެއިން، މަތިމަރަދޫ. ބިލެތްމާގެ، ލ.ގަން 172/VTR/2012
173VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-08-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަފްޞަލް ޖައުފަރު، މަތިމަދަދޫ/ޖައޮޒާ، ލ.ގަން 173/VTR/2012
174VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-08-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް އަބްދުﷲ، މަތިމަރަދޫ/ގޯބިލިގެ، ލ.ގަން 174/VTR/2012
22VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-08-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ނަސީމް، ފަރެސްއަވަށް. ރަންދޯދި، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 22/VTR/2013
54VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-08-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޔޯލި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ރަޝީދު،ފެހިވިނަ،ހއ.މުރައިދޫ 54/VTR/2013
90VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-08-06 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަޖްވަދު ޙަސަން، ނ.ވެލިދޫ އާހަމަ 90/VTR/2013
43VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-08-05 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް 43/VTR/2013
209VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-07-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕާނޯތު ޔޫޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަބްދުލް އަލީމް + 3ސްޓާފު 209/VTR/2012
71VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-07-31 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޝިޔާޒާ ނަޢީމް، މުލައްމާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 71/VTR/2013
211VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-07-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންފްރަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްރައުފު، މއ.ޔުމްނު، މާލެ 211/VTR/2012
35VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-07-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޯކިޑް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާތިޙް ޖަލީލު، މ.މެޑޯނާ، މާލެ 35/VTR/2012
165VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-07-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސެންޓްރަލް ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑް ޖަލީލާ ޙަސަން، ހީނާމާގެ، ފ.ނިލަންދޫ 165/VTR/2012
147VTR2011r.pdfތަފްސީލް2013-07-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މުޙައްމަދު ނަޞްރުﷲ، ބުޗާގެ، ގދ.މާތޮޑާ 147/VTR/2011
231VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-07-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރީތި ރަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑޯއޮނާ އެންޑްރިއަރ ރެޕަލްޑަރ ޑޮރިޖަރސް 231/VTR/2012
167VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-07-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ޝަމީމް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 38-ޖީ-02 167/VTR/2012
242VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-06-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ވާފިރު އަދި 5 މުވައްޒަފުން 242/VTR/2012
187VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-06-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް) ޙަސަން ޒަރީރު، ފިފްޓީފްލާވަރ، ބ.ކަމަދޫ 187/VTR/2012
219VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ހެލްތު ސަރވިސަސް ކޯޕް ލިމިޓެޑް މިދުޙަތު ނަސީރު،އެޒޭލިޔާ، ތ.ވޭމަންޑޫ 219/VTR/2012
38VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-05-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ނާޔިލް، ބ.ހިތާދޫ،ސަމާޖް 38/VTR/2013
51VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-16 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެމްޓީހޯގާޑް އިޝާން ޙަސަން، ބަނަފްސާގެ، އއ.އުކުޅަސް 51/VTR/2012
199VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-16 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަލީ ޔޫސުފު، ކޯޒީހައުސް، ލ.އިސްދޫ 199/VTR/2012
247VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ، މައިފަރު، ސ. ހިތަދޫ 247/VTR/2012
248VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޝަހްމީދު ޢަބްދުﷲ، ހަނދުވަރު، މ. ރަތްމަންދޫ 248/VTR/2012
262VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަބްދުﷲ ރަޝީދު، ސީބްރީޒް،ގދ.ގައްދޫ 262/VTR/2012
222VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް އަޙްމަދު،ވަލުތެރޭގެ،ގއ. ގެމަނަފުށި 222/VTR/2012
23VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައިރިކްސް ކޮލެޖް ޙަސަން ސަޢީދު،މއ. ޢާންމުއުފާ،ކ.މާލެ 23/VTR/2013
204VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޚަލީލް، ދިލާސާގެ، ށ.ޅައިމަގު 204/VTR/2012
205VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޔަޒީދު ޢަބްދުލްޙަމީދު، ޗާންދަނީވިލާ، ނ.ކުޑަފަރި 205/VTR/2012
13VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-05-08 ޗުއްޓީއާގުޅޭ ޖެނިން އެޖެންސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ،ދަފްތަރު ނަންބަރު6800 13/VTR/2013
16VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-05-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑެ މުމްތަހާޒް ޢަބްދުއްރަހީމް، ފަރިވާވިލާ،ހއ.ބާރަށް 16/VTR/2013
263VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަލީ، މިރާމް، ގދ.ތިނަދޫ 263/VTR/2012
260VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ރިޔާޒް،ސްނޯވައިޓް،ގދ.ތިނަދޫ 260/VTR/2012
250VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މަޝްހޫދު، ނޫމާގެ، ކ. ތުލުސްދޫ 250/VTR/2012
01VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޙަމީދު، ނިވާ، ހއ.ކެލާ 01/VTR/2013
31VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މުޢީން،ގދ.ގައްދޫ ،ދެބްދާރުގެ 31/VTR/2013
69VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އާރް.ފޯ.އާރް ރެސިޑެންސް ޙުސައިން އަޝްރަފު، ނެލިވަރު، ސ.މީދޫ 69/VTR/2012
161VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު، ވީވަރު، ނ. މިލަދޫ 161/VTR/2012
193VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޢާރިފް، ހ.ސިޓްރަސް، ކ.މާލެ 193/VTR/2012
246VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން އަރީފް، މާފޮޅޭގެ، ތ. ކަނޑޫދޫ 246/VTR/2012
233VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އައްބާސް ސުލައިމާން، ބަންޑާރަގެ، ލ. އިސްދޫ 233/VTR/2012
228VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަދަން ޔޫޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަބުދުﷲ މިޢާދު، ގަންޖާމިގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 228/VTR/2012
79VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) އަޒުފާ ޒާހިރު، ފައްސިޔަ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 79/VTR/2012
210VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-04-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް، ފުސްތުޅާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 210/VTR/2012
152VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-28 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ވޮޓްސަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖުނައިދު ޢަބްދުﷲ، ހަދިޔާ، ޅ. ނައިފަރު 152/VTR/2012
230VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝަމީމް، ވޯލްޑް، ޅ. ނައިފަރު 230/VTR/2012
33VTR2013r.pdfތަފްސީލް2013-03-19 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲ، ރަބީޢުގެ/ތ.ކަނޑޫދޫ 33/VTR/2013
170VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-14 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްވައްހާބް ޢަބްދުﷲ، ތުނޑިމާތުނޑި، ލ.ގަން 170/VTR/2012
180VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 3591 180/VTR/2012
234VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މާހިރު، ވިނަރެސްވިލާ، ލ. އިސްދޫ 234/VTR/2012
158VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-07 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ލުޝާން ސަޢީދު، ޕެރިސް، ގދ. ވާދޫ 158/VTR/2012
264VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-07 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޭ.އޭ.އޭ ޝިޕިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ މުޙައްމަދު ދީދީ، ނިޔާ، ޅ.ހިންނަވަރު 264/VTR/2012
98VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެސް.އެލް.އާރް ކަނު ހުރާ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ، ބްލޫ ސީ، ޅ.ނައިފަރު 98/VTR/2012
141VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-03-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޒާހިރު، މ. މިލާވަރު، މާލެ 141/VTR/2012
201VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-02-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސީރިއަސް އެންޓަރޕްރައިސަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ފާރިޝް، ފައިންޕާރކް، ހއ.ހޯރަފުށި 201/VTR/2012
189VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-02-21 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކޮޅުމަޑުލު ކައުންސިލް އިދާރާ، ތ.ކަނޑޫދޫ 189/VTR/2012
256VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-02-20 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޭ.އޭ.އޭ ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، މ.ފިނިވާގެ 2 ނަންބަރު ބައި، މާލެ 256/VTR/2012
265VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-02-20 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޭ.އޭ.އޭ ޝިޕިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަލީ، ހުޅަނގުހިޔާ، ޅ.ހިންނަވަރު 265/VTR/2012
266VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-02-20 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޭ.އޭ.އޭ ޝިޕިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ރަޝީދު، ރޯޒްވިލާ، ކ.ތުލުސްދޫ 266/VTR/2012
117VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-02-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޝިހާމް، ޖަވާހިރުމާގެ، ރ.އުނގޫފާރު 117/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-02-04 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މާލެ ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝިނާހް، މ. ބިލާލުގެ، މާލެ 142/VTR/2012
120VTR2011r.pdfތަފްސީލް2013-01-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ގަލްފް، ކ.ގުރައިދޫ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޙަސަން، ރޯޝަންވިލާ، ކ.ގުރައިދޫ 120/VTR/2011
160VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-01-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މައުރޫފް މޫސާ، މީނާޒް، ރ. އުގޫފާރު 160/VTR/2012
169VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-01-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހިމް ސާމިނު، އާބާދުގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި 169/VTR/2012
163VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-01-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއް ރަޙުމާން، ޖޫޓީވިލާ، ޅ.ނައިފަރު 163/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-01-09 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ކިޔޯ އިންޖިއަނިރިންގް ޕވޓ ލިމިޓެޑް އިސްމާއިލް އިޝާން، ހަނދާން، މ.މުލައް 212/VTR/2012
26VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-01-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ހައުސިންގް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު، މ.ތުޅާގިރި، މާލެ 26/VTR/2012
148VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-01-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިސްމާޢީލް ރަޝީދު، ވިނަރެސް، ވ. ފެލިދޫ އާއި މުޙައްމަދު އާމިރު، ޑޭލައިޓް، ކ. ގުޅި 148/VTR/2012
198VTR2012r.pdfތަފްސީލް2013-01-06 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ވީ.ބީ ބްރަދަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖިހާދު ރާމިޒް، އިންޑިއާ، ގދ.ކޮނޑޭ 198/VTR/2012
125VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-12-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒާހިރު، ހެޕީ ވިންޑް، ހއ.ބާރަށް 125/VTR/2012
208VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-12-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މައިނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލަބުވާން ލިމިޓެޑް (އަނަންތަރާ ކިހަވަށް، މޯލްޑިވްސް ވިލާސް) އަޙްމަދު ޙައްސާނު، މިރުސްމާގެ، ބ.ކެންދޫ 208/VTR/2012
99VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-12-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޭއޭއޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ އާދަމްފުޅު، އަލިވާގެ، ރ.އިނގުރައިދޫ 99/VTR/2012
139VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-12-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ސަފްރާޒް، ހ.ކިނާރާގެ، މާލެ 139/VTR/2012
157VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-12-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓަގު ސަރވިސް މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢިލް ޙުސައިން، ސެވީނާ، ހދ. ކުމުންދޫ 157/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-12-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވޯޓަރޕްރޫފް ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން އިރުޝާދު، ފީރޯޒްގެ، ކ.ގުރައިދޫ 182/VTR/2011
113VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-12-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޙްމަދު ނާފިޛު، ޝަބްނަމްގެ، ހދ.ހަނިމާދޫ ޙުސައިން ޖާވިދު، ރަތްވިލާގެ، ބ.ކަމަދޫ 113/VTR/2012
125VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-12-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސްރީ ކުމާރް ސިވަކުމާރަން، މެލޭޝިއާ 125/VTR/2011
83VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-12-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާމިނަތު ޝާފިޢާ، ޝަފީޢުގެ، ސ.ހުޅުދޫ 83/VTR/2012
63VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު، ހ.ހަވާސާ، މާލެ 63/VTR/2012
64VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ މަޢާނަތު ސަޢުލާ، މ.ޖަސްތުކަފާގެ، މާލެ 64/VTR/2012
132VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިސްމާޢީލް ޙަބީބް ޢަބްދުއްރަހީމް، ހ.ނީޓް، މާލެ 132/VTR/2012
164VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރނޯތު ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓަޑް ޢަދުނާނު ޢަބްދުﷲ، ކުދިމާގެ، ހއ.އިހަވަނދޫ 164/VTR/2012
168VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް ފާތުމަތު ލަތީފު 168/VTR/2011
90VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ، އެއްގަމުގެ، ށ.ފޯކައިދޫ 90/VTR/2012
65VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖައުޝާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަރުހަތު ނާޒު، މަތަރަސްމާގެ، މ.މަޑުއްވަރި 65/VTR/2012
72VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖައުޝާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ، ދަނޑިމަގު.ހިންނަ، ޏ.ފުވައްމުލައް 72/VTR/2012
176VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-11-12 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން އެމް.އެން.ބީ.ސީ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ، މާބްލް، ހއ.ދިއްދޫ 176/VTR/2011
53VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-11-01 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ސީ-1-1 އޭ، ހުޅުމާލެ 53/VTR/2012
66VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އަލިމަނިކު، މޭވާގެ، ނ.ވެލިދޫ 66/VTR/2012
86VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-21 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން އަޕަރސައުތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ހަމްދޫން ރަޝީދު، މޯނިންގް ވިލާ، ގދ. ނަޑެއްލާ 86/VTR/2012
156VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-21 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޒާހިރު، ތިނަދޫގެ، ގދ. ހޯޑެއްދޫ 156/VTR/2012
118VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝިފާއު، ރަންހަދާގެ، ބ.ތުޅާދޫ 118/VTR/2012
119VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޙުސައިން، ދެކުނުގެ، ބ.ތުޅާދޫ 119/VTR/2012
183VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-11 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އިލްހާމް، ދިލާސާގެ، ގއ.ދެއްވަދޫ 183/VTR/2012
169VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޮދަރން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ޕާކްލޭން، ޅ.ނައިފަރު 169/VTR/2011
170VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޮދަރން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފަރްހާދު މުޙައްމަދު، ސްވީޓްޑްރީމް، ޅ.ނައިފަރު 170/VTR/2011
171VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-10-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޮދަރން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަމްދީ، މަދުގަސްދޮށުގެ، ޅ.ނައިފަރު 171/VTR/2011
38VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޝަމްއީލް ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6721، މާލެ 38/VTR/2012
28VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-10-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ނޯތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާދަމް އިބްރާހިމް، ދުރުމީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 28/VTR/2012
178VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-09-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޕްރޮސަރޕީނާ ލިމިޓެޑް މޭރީ ޖޭން ބޮންޑޮކް މަޓިކް، ފިލިޕީންސް 178/VTR/2011
55VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޙްމެޓް އައިޑެނިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަބީބް، އަތިރީއައްސޭރި، ގދ.ގައްދޫ 55/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ސާލިމް، ފިނިފެންމާގެ، އއ.މަތިވެރި 18/VTR/2012
23VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ (ދިރާގު) އަޙްމަދު ޔޫސްފް، ކުނބުރުގެ، ރ.މަޑުއްވަރީ 23/VTR/2012
150VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އިނަރ މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަހުދު އަޙުމަދު، ހ.ޖޭޒް، މާލެ 150/VTR/2012
40VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފާމް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޢައިޝަތު އަމާނީ އިބްރާހިމް، ދުވެލި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 40/VTR/2012
61VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔޫރޯ ގްލޯބަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފައްވާޒު، މއ.އޮޅިތެރީގެ، މާލެ 61/VTR/2012
120VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރނޯތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ދިލްކުޝާރުގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ 120/VTR/2012
130VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝިހާން، އައިރިސް، ގދ.ތިނަދޫ 130/VTR/2012
155VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-09-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން އާމިނަތު ޝަދީދާ، ސައިމާވިލާ، ގއ.ވިލިނގިލި 155/VTR/2011
76VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިލްވަރ ސޭންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ޖީޒާ، ހއ.ދިއްދޫ 76/VTR/2012
04VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޙުސައިން ނިހާމް، ހަނދުވަރީމަންޒިލް، ކ.ގުރައިދޫ 04/VTR/2012
05VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، މއ. ޝާހީން، މާލެ 05/VTR/2012
59VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-06 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަބޫޝަހުމަދު، ސޯސަންގެ، އދ.ހަންޏާމީދޫ 59/VTR/2012
71VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އައިމިނަތު ޝާދިޔާ، މ.ޕިސްތާގެ، މާލެ 71/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-05 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް، މަލަ، ށ.ކޮމަންޑޫ 80/VTR/2012
100VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް އުސްމާން، ހަނަފަސްގެ، ޅ.ކޮޅުވެލިފުށި 100/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-01 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު، ލާޓް، ގދ.ތިނަދޫ 31/VTR/2012
54VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-08-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޒަނަދު ހޯލްޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ވަހީދު، ދުންމާރިގެ، ސ.ފޭދޫ 54/VTR/2012
33VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-08-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަމީޒް، އީރާނިސްވިލާ، ހއ.ވަށަފަރު 33/VTR/2012
106VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-08-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ނާސިހް ޢަލީ، ލާލްޕޫލް، ހއ.އުތީމް 106/VTR/2012
133VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-07-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލު މޫސާ، ނަލަމަލަ، ލ.މާވަށް 133/VTR/2011
112VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-07-25 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ހެޕީގާޑަން، ހއ.މާރަންދޫ 112/VTR/2012
180VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-07-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެންޓަސީ ބޭކާރސް ޒިދުނާ އަލިމަނިކް، ފޮގެޓްމީނޮޓް، މާލެ 180/VTR/2011
08VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-07-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރަފީޤު ދާއޫދު، ކަނީރުމާގެ، ބ.ދަރަވަންދޫ 08/VTR/2012
45VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-07-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ފާރޫޤް، ފޮރިން ވިލާ، ގދ.ތިނަދޫ 45/VTR/2012
34VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-07-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އާޝިޔާ މުޙައްމަދު، މ.މަލުތެރޭގެ، މާލެ 34/VTR/2012
78VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-07-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޝްރަފް މުހައްމަދު، މަތިމަރަދޫ. ރޯޒީ ސައިޑް، ލ.ގަން 78/VTR/2012
102VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-07-05 އެހެނިހެން ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޢަލީ މުޙައްމަދު، ގުލްޝަނީގެ، ތ.ކަނޑޫދޫ 102/VTR/2012
43VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-07-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްރެސިޝަން މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ، މާވަރު، ކ.ތުލުސްދޫ 43/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖީ.އެމް.އާރް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޒައިދު، ހިޔާވެހި، ކ.ދިއްފުށި 32/VTR/2012
75VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-06-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) ޢަބްދުﷲ ޙަސީބް، އުފާ، ލ.މާބައިދޫ 75/VTR/2012
47VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-06-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހެލްޕް ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ޙަސަން ރިޒްމީން، މ.ވޯޓަރވެލީ، މާލެ 47/VTR/2012
19VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-06-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ނޯތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު، ޔަމަން، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 19/VTR/2012
41VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-05-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްރިންޓް އިމޭޖް ފްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނާސިހް ޢަބްދުﷲ، ސޯސަންގެ، ޅ.ނައިފަރު 41/VTR/2012
156VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-05-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިސްމާޢިލް މުޚްތަބާ، މ.ކުރިބީލޮޖް، މާލެ 156/VTR/2011
81VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-05-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވިސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިސްމާޢިލް ރިމާޙް، ހ.ބަރަބޯމާގެ، މާލެ 81/VTR/2011
101VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-05-16 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ އިކްރާމް، މިނާ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 101/VTR/2011
37VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-05-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙައްވާ ޙަސަން، ސާޒް، ށ.މަރޮށި 37/VTR/2012
181VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނާޒިމް، ސޯސަން، ނ.މަނަދޫ 181/VTR/2011
02VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނެޝަނަލް ހައުސް، ގދ.ގައްދޫ 02/VTR/2012
161VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-29 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙަފީޡު، މއ.މޮނީޝިއާ، މާލެ 161/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢަލީ، ޑައިމަންޑް ވިލާ، ށ.މަރޮށި 24/VTR/2012
48VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަފްރާދު، މއ.ދަނޑިކޮށީއިރުމަތީގެ، މާލެ 48/VTR/2012
49VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ވަހީދު އަޙްމަދު، މއ.ދޮއްތަޑަފިގެ، މާލެ 49/VTR/2012
179VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އާމިނަތު ޞަފާ ސަޢީދު، ހ.ފާގަމާގެ، މާލެ 179/VTR/2011
175VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-17 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ، ދިލްކުސާގެ، ބ.ތުޅާދޫ 175/VTR/2011
152VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ފަޟީލް، ލުނބޯމާގެ، ކ.ގުރައިދޫ 152/VTR/2011
164VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަތަނިއްޔާ ޓެލްކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޞަފިއްޔުއްދީން ރަޝީދު، އަނބުގަސްދޮށުގެ، ސ.މީދޫ 164/VTR/2011
140VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 16 މުވައްޒަފުން 140/VTR/2011
148VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް/ ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މާރިއޮން މަގަލި މާރި އިމަނުއަލް، ފްރާންސް 148/VTR/2011
122VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-05 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ފަރިޔާލު ޢަލީ ޙަސަން، ހ.ނައިޓް ވިޔު، މާލެ 122/VTR/2011
183VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-04-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރައިޙާން، ދެތަނޑިމާގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 183/VTR/2011
03VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-04-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ އަޙްމަދު މަމްދޫހު، ބަނބުކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ކ.މާލެ 03/VTR/2012
20VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-03-29 އެހެނިހެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފައިސަލް އިބްރާހިމް، މަލަމަތި، ގދ.ފިޔޯރީ 20/VTR/2012
166VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-03-26 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން ބިޒް އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފައިޒަލް އުމަރު އުއްޕަޑަތިލް، އިންޑިއާ 166/VTR/2011
167VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-03-26 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން ބިޒް އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަސީމް ބަނޫ ލަޠީފް ޝޭޚު، އިންޑިއާ 167/VTR/2011
162VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-03-22 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޣާނިމް މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9132، މާލެ އާއި އިތުރު 4 މުވައްޒަފުން 162/VTR/2011
27VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-03-15 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ޝަރީފް، ހ.މެދުރީމުސްކުޅިގެ، މާލެ 27/VTR/2012
06VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-03-14 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސާމީ އަގީލް، ހ.ރަންގަލި، ކ.މާލެ 06/VTR/2012
11VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-03-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ޙުސައިން ޝިޔާއު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 612 11/VTR/2012
01VTR2012r.pdfތަފްސީލް2012-03-05 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާސިޔަތު ޢަބްދުﷲ، އުޖަލާގެ، ށ.މަރޮށި 01/VTR/2012
136VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފައިޒަން ރަޝީދު، ވ.ރަންދާން، މާލެ 136/VTR/2011
137VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ތަޢުފީޤު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 02-2-07، މާލެ 137/VTR/2011
160VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޙުސައިން، މުނިޔާގެ، ބ.ކެންދޫ 160/VTR/2011
134VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-21 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލް ޖަލީލު އިސްމާޢީލް، ސަންލައިޓް، ތ.ހިރިލަންދޫ 134/VTR/2011
158VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޖައުފަރު، މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު 5877 158/VTR/2011
89VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކުރައުން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ (ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް) 11 މުވައްޒަފުން 89/VTR/2011
93VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކުރައުން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ (ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް) 10 މުވައްޒަފުން 93/VTR/2011
116VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކުރައުން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ (ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް) ޢަބްދުﷲ ޝަޒްމީލް، ސ.ހިތަދޫ، ދުގެތިމާގެ 116/VTR/2011
99VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޝާހު ނަވާޒު، ޗަނދަނީވިލާ، ބ.އޭދަފުށި 99/VTR/2011
173VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-16 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޖަމީލު، އަބްހަރީގެ، ގދ.ފިޔޯރީ 173/VTR/2011
111VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-15 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޝަފްރާ ޒަރީރް، މ.ކުދިހިތިގަސްދޮށުގެ، މާލެ މާލޭ ފިޓްނަސް ކްލަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 111/VTR/2011
113VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު، ފީރޯޒްގެ، ށ.މިލަންދޫ 113/VTR/2011
114VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޝިފާޒް، މުތީވިލާ، ށ.މިލަންދޫ 114/VTR/2011
115VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ނާޒިމް މޫސާ، ސަންދާ، ށ.މިލަންދޫ 115/VTR/2011
95VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން މޫސާ، ވައިކަރަދޫގެ، ހއ.އުލިގަން 95/VTR/2011
149VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-02-02 އެހެނިހެން ހައިކޯޓު ޢައިޝަތު ޝައިހާ، އަމާޒު، ބ.ދަރަވަންދޫ 149/VTR/2011
153VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ފުނަމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 153/VTR/2011
159VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ނޯތް ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، މުޝްތަރީގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ 159/VTR/2011
105VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ މުޙައްމަދު ރިޔާޒް، ރީފް، ގދ.ތިނަދޫ 105/VTR/2011
121VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-26 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އައްބާސް އިބްރާހިމް، ސިލްވަރކްލައުޑް، މާލެ އާމިނަތު ޒިހުނާ، ބީޗްރެސްޓް، ގދ.ގައްދޫ 121/VTR/2011
117VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-25 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އައްބާސް އިބްރާހިމް، ސިލްވަރކްލައުޑް، މާލެ ސިފާހު މުޙައްމަދު، ސަންފްލާވަރ، ކ.ކާށިދޫ 117/VTR/2011
130VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ރަޝީދާ، މައިނާއާގެ، ސ.ފޭދޫ 130/VTR/2011
131VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ނަފީސާ، ރީތިގަސްދޮށުގެ، ސ.ފޭދޫ 131/VTR/2011
80VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ މުއުމިނާ އިސްޙާޤް، ސާދީވިލާ، ލ.މާބައިދޫ 80/VTR/2011
154VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަލްފާ އެމްވީ ކޭބީ މޯލްޑިވސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޠަލްޢަތު، ގ.އޮލިވަރ ގްރީން، މާލެ 154/VTR/2011
103VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެން ސަފަޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ ޒުބައިރު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 8797، މާލެ 103/VTR/2011
142VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފަޔާޒް، ޕަރނިސް، މާލެ 142/VTR/2011
123VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މައުފޫޒާ މުޙައްމަދު، މެންދުރަށްފޮޅޭމާގެ، ސ.ހިތަދޫ 123/VTR/2011
132VTR2011r.pdfތަފްސީލް2012-01-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފެޝަން، މިލަންދޫ 132/VTR/2011
146VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-12-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕާމް ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މުޙައްމަދު ޙުސައިން، މަތިވައްގެ، ޅ.ނައިފަރު 146/VTR/2011
49VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-12-08 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒުހައިރު، ރޫބީ، ގދ.ތިނަދޫ 49/VTR/2011
102VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-12-08 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފާޠިމަތު ޖަމީލާ، ނަލަމަލަ، ލ.މާވައް 102/VTR/2011
88VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-12-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވިންޑް ވާރޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ސިއާނާ، ހ.ބްލޫޑްރީމް، މާލެ 88/VTR/2011
76VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-30 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އައިވީނާ މުޙައްމަދު، ސަމަރބްލޫ، ނ.މިލަދޫ 76/VTR/2011
78VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-30 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޖީ.އެމް.އާރް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕވޓ ލޓޑ ޝަހުރުޔާޛު ލަޠީފް، ބީޗުހައުސް، ގއ.ވިލިނގިލި 78/VTR/2011
127VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-30 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފަޒީލާ އިބްރާހީމް، ހ.މަލްހާރުގެ، މާލެ 127/VTR/2011
82VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެމް.އެން.ބީ.ސީ އިބްރާޙިމް މުއާޒް ޢަލީ، ހަޒާރުމާގެ، ނ.ފޮއްދޫ 82/VTR/2011
94VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކައިމޫ ޓްރެވަލްސް އެންޑް ހޮޓެލް ސަރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު މާޖިދު އަޙްމަދު. ޗިޗަންޑާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 94/VTR/2011
119VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޙަލީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރ.ސ9284 119/VTR/2011
84VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-21 އެހެނިހެން މިފްކޯ މުޙައްމަދު ފުއާދު، އަލިމަސްގެ، މ.ދިއްގަރު 84/VTR/2011
100VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-11-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ ސުޖާއު ހުސައިން، ފިނިފެންމާގެ، ގދ.ރަތަފަންދޫ 100/VTR/2011
233VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-11-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ، ރެޑްސްޓަރ، ޅ.ހިންނަވަރު 233/VTR/2010
234VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-11-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، މ.މ.ހ ދަފްތަރު ނަންބަރު 2333/ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ، މއ.ބްލޫސޭންޑް، މާލެ / ޢަބްދުލްޖަމީލް ޢަލީ، އަސްފަރީގެ، ށ.ފީވަށް / އަޙްމަދު ވަޙީދު، ސޯސަންވީޑް، މާލެ 234/VTR/2010
97VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-31 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ފާ އައުޓް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ އަކްރަމް، މ.ފޭމަންސް، މާލެ 97/VTR/2011
92VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މިފްކޯ މުޙައްމަދު އާދަމް، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްސަ ދަފްތަރު 92/VTR/2011
109VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މަރިޔަމް ވަޙީދާ، ފެންފިނިގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 109/VTR/2011
57VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-13 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ގއ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް ސިމާޒް ޢަލީ، ރޮކެޓްގެ، ގއ.ނިލަންދޫ 57/VTR/2011
58VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-13 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ގއ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް މުޙައްމަދު ޝާން، ގުލްޝަންގެ، ގއ.ނިލަންދޫ 58/VTR/2011
64VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-13 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ގއ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް މަރްޔަމް ނަޞީރާ، ސޯސަންވިލާ، ގއ.ނިލަންދޫ 64/VTR/2011
86VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-12 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޯޝަން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަބްދުﷲ ވަޖީޙް ކުދިމާގެ/މ.ކޮޅުފުށި، ޙުސައިން ޢަލީދީދީ ވިކްޓޯރިއާ/ގއ.ވިލިނގިލި، ޢަބްދުﷲ ރަފީޢު މ.ނަސީމީގެ/މާލެ، ނަސީމް ޢުމަރު ބަނަފްސާގެ/މ.އިސްދޫ، ޢަލީ ފާކިރު ސައްކެޔޮގެ/ސ.ފޭދޫ 86/VTR/2011
46VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-10-04 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ރަޝީދުއާއި އިތުރު 15 މުވައްޒަފުން 46/VTR/2011
65VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-09-21 އެހެނިހެން ޖީއެމްއާރް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕވޓ ލޓޑ މޫސާ ނާޒިމް (18 ބޭފުޅުން) 65/VTR/2011
83VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-09-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒާހިރު، ދަނބުގެ، ހއ.ބާރަށް 83/VTR/2011
98VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-09-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލިލީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ ސަލީމް، ގ.ދުވެލި، މާލެ 98/VTR/2011
43VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-09-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރުޒްނާ މުޙައްމަދު، މއ.ބަންދުގެ. މާލެ 43/VTR/2011
85VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-09-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްމާޖިދު އަބޫބަކުރު، ކާނިގަސްދޮށުގެ، ރ.އިނގުރައިދޫ 85/VTR/2011
33VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-09-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ރަބީޢު، ސ.ހިތަދޫ 33/VTR/2011
79VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-08-29 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙަސަން ޚަލީލް، އަޅިވިލާގެ، ލ.މާމެންދޫ 79/VTR/2011
72VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-08-25 އެހެނިހެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ހުޅުމާލެ.ޚައިރާތު 72/VTR/2011
229VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-07-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަޙްމަދު ނާޞިރު، ބްލޫރެސްޓް، އއ.މަތިވެރި 229/VTR/2010
59VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-07-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބިލަބޮން ހައި އިނޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް މޮރިސް ސްމިތް، އިނގިރޭސިވިލާތް (459740340), މިޝަލް ސާރާ ބޮބް، އިނގިރޭސިވިލާތް (110379047) 59/VTR/2011
70VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-07-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސާއިލާ ޢަބްދުލްރަޙްމާން، ޕޭންޓްލޭންޑް، ބ.އޭދަފުށި 70/VTR/2011
45VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-07-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ މުޙައްމަދު ރަޝާދު، ޝެރިން، ގއ.ވިލިނގިލި 45/VTR/2011
37VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-06-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވިސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ ޢަބްދުލްޙަންނާން އިބްރާހީމް، ބުލްބުލާގެ، ރ.މާކުރަތު 37/VTR/2011
66VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-06-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މަރްޔަމް ޢަބްދުﷲ، ގުލްފާމްގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ 66/VTR/2011
03VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-06-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު މޫސާ، އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ/ އެދުރުގެ 03/VTR/2011
60VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-06-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންފްރަންޓް ޕވޓ.ލޓޑ މުޙައްމަދު ނާޒިލް، ސީސަންގެ، ގއ.ދެއްވަދޫ 60/VTR/2011
28VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-06-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ ރަފީޢު، ސާހިލް، ށ.ގޮއިދޫ 28/VTR/2011
73VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-06-15 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ގޭޓްވޭ ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޒާހިރު، ޝިކާރު، ބ.އޭދަފުށި، އިސްމާޢީލް ޞާލިޙް، ތަނޑިރަތްމާގެ، ހއ.ދަނގެތި، ޢަލީ ޙަސަން، ސެކަލް، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، އިސްމާޢީލް ރަޝީދު، ޝަބްނަމީގެ، ގދ.ގައްދޫ، އަޙްމަދު ޢަލީ، ގިނަމާގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް، ލިލީ 73/VTR/2011
30VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-06-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވް ގޭސް ޕވޓ ލޓޑ ޢުފްރާން ޢަބްދުލްޣަނީ، ގ.އައިފަ، މާލެ 30/VTR/2011
47VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނަޖާހް އާޓް ޕެލެސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ނާޖިޙް، މ.މަގަރާ، މާލެ 47/VTR/2011
16VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-30 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މަރިޔަމް ރަޝީދާ، ގ.މިރާން، މާލެ 16/VTR/2011
63VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ބުލްބުލާގެ، ށ.ފޮނަދޫ 63/VTR/2011
48VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-26 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އީ ޓްރެވަލް ޕވޓ ލޓޑ ޙާމީން ޢަބްދުލްޙަމީދު، ރެޑިއަމްވިލާ، ނ.ވެލިދޫ 48/VTR/2011
24VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙުސައިން، އަތަމާގެ، ނ.ވެލިދޫ 24/VTR/2011
40VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ މުޙައްމަދު އަސްލަމް. ނެޝަނަލްހައުސް، ގދ.ގައްދޫ 40/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-05-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބީޗްހައުސް މޯލްޑިވްސް ވޮލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ އަޙްމަދު ވަޙީދު، ހ.ސަންނައިޓް، މާލެ 259/VTR/2010
13VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން އިބްރާހީމް ނަފީސް، ޑެއިޒީ، ޏ.ފުވައްމުލައް 13/VTR/2011
14VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ޢަބްދުﷲ ނާފިޒް، މާދަޑު، ސަންލައިޓް، ޏ.ފުވައްމުލައް 14/VTR/2011
15VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-05-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން އާދަމް ފަތްހީ، ހޯދަނޑު، ރިހިދޫލަގެ 15/VTR/2011
262VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-05-09 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޯޝަން ހޯލްޑިންގ ޕވޓ.ލޓޑ މުހައްމަދު ސަޢުދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 706، މާލެ 262/VTR/2010
249VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-05-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ މުޙައްމަދު ރަފީޤު، އޮއިވާލި، ގއ.ކޮލަމާފުށި 249/VTR/2010
09VTR2011.r.pdfތަފްސީލް2011-05-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވޯލްޑް އިސްލާމިކް ކޯލް ސޮސައިޓީ މޫސާ ފަހުމީ، ހެޕީނައިޓް، ސ.މަރަދޫފޭދޫ 09/VTR/2011
197VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-04-27 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނިޒާރު، މ. ފައިޒާ/މާލެ 197/VTR/2010
263VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-04-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލް އުމަރު މޫސާ، މުރެވި، ޅ.ނައިފަރު 263/VTR/2010
25VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-04-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާދިލް އިބްރާހީމް، މ.މ.ޚ. ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 3622، މާލެ 25/VTR/2011
18VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-04-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ޚާލިދު ޙަސަން، ކެނަރީވިލާ، ޅ.ހިންނަވަރު 18/VTR/2011
27VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-04-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންފްރަންޓް ޕވޓ.ލޓޑ މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ބިއްދޮށުގެ، ގއ.ކުޑަހުވަދޫ 27/VTR/2011
276VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-04-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބުރުޒު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ ލޓޑ ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު، ފޭރުގެ، ލ.މާވަށް 276/VTR/2010
12VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-04-07 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޭއޭއޭ ޝިޕިންގ ޕވޓ.ލޓޑ ޢަލީ މުރުތަޟާ ޙުސައިން، ޖާދޫގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 12/VTR/2011
32VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-04-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވޮޔޭޖަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ސަމާހާ މުޙައްމަދު، ހ.ކަރިންމަ، މާލެ 32/VTR/2011
264VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޚުޝާމް، ހ.ފާލަންދޮށުގެ، މާލެ 264/VTR/2010
21VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-03-30 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޯޝަން ހޯލްޑިންގ ޕވޓ.ލޓޑ އިސްމާޢީލް ނިޒާރު، ޑޯންލައިޓް، މ.މުލި 21/VTR/2011
260VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް އިކްލީލް ޝަރީފް، ހ.އޯކިޑް، މާލެ 260/VTR/2010
210VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ.ލޓޑ މުޙައްމަދު ޙަސަން، މިނިވަންއައްސޭރި/ކ.ގުރައިދޫ 210/VTR/2010
211VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ.ލޓޑ އަޙްމަދު ފާއިޒު، މުސްތަރީމަންޒިލް/ހދ.ނޮޅިވަރަން 211/VTR/2010
187VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް އުމަރު، އެންދެރިމާގެ/ފ. ނިލަންދޫ 187/VTR/2010
273VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ކްލިފޯޑް މެރިޓައިމް އެޖެންސީ ޕވޓ ލޓޑ ޙާމިދު ޙުސައިން، އާޒާދީގެ/ޅ.ނައިފަރު 273/VTR/2010
19VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-03-16 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ވާދީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދ، ދިގުވާޑިގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 19/VTR/2011
208VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ޝަހުރާބް ރަޝީދު، ބޮންތި/ގއ. ވިލިނގިލި 208/VTR/2010
214VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އިބްރާހީމް ރިޔާޟް، ލުބޯގަސްދޮށުގެ/ށ.މަރޮށި 214/VTR/2010
215VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ މުޙައްމަދު ސަމީރު، ޖާވާ/ހދ.ނައިވާދޫ 215/VTR/2010
217VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަޙްމަދު ޙަސަން، ތުނިޔަ/ރ.ކަނދޮޅުދޫ 217/VTR/2010
226VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، އޯކިޑްމާގެ/ތ.ވިލުފުށި 226/VTR/2010
39VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-03-14 އެހެނިހެން ގޯޕާލަ ކްރިޝްނަން ރަމޭޝް ސައިރިކްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ 39/VTR/2010
04VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-02-21 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޙުސައިން ނަފީސް، ދިގުވާނޑު.ސަމިޓް، ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަބްދުލްޢަނީ މުޙައްމަދު، ދަޑިމަގު.ބެންހާގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 04/VTR/2011
265VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-20 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ ލޓޑ އާދަމް ރިޟްވީ. ހ.އުލިގަމުގެ/މާލެ 265/VTR/2010
32VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-17 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޙުސައިން، ފަޒާ / ލ.އިސްދޫ 32/VTR/2010
251VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރަފީޢުއްދީން ނަސީމް (ޒިޔޯން ކޮމްޕިއުޓަރސް) ނޫމާން ޙުސައިން ޙަސަން، މ.ވިހަފަރު، މާލެ 251/VTR/2010
205VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަރޓިކަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ ވަޙީދު، ކަށީދާގެ/ހއ. ކެލާ 205/VTR/2010
270VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓްރޮޕިކަލް ޕެރެޑައިސް ޕވޓ ލޓޑ ޖޭކް ޖޯން ހެމިލްޓަން (094076505) އިނގިރޭސިވިލާތް 270/VTR/2010
271VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓްރޮޕިކަލް ޕެރެޑައިސް ޕވޓ ލޓޑ ޑޮނާ މެރީ ލުއީސް ރިޗަރޑްސަން (454374525) އިނގިރޭސިވިލާތް 271/VTR/2010
267VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-14 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޖައުފަރު ރަޝީދު، ހ.ސަލްސަބީލުގެ/މާލެ އީސާ އަޙްމަދުފުޅު، އަތިރީގެ/ބ.ދަރަވަންދޫ 267/VTR/2010
268VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-14 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޖައުފަރު ރަޝީދު، ހ.ސަލްސަބީލުގެ/މާލެ ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު، މ.މ.ހ ދަފްތަރު ނަންބަރު 7275 268/VTR/2010
05VTR2011r.pdfތަފްސީލް2011-02-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓް އަޙްމަދު އަސްވަން ނޫމަން، ހ.އެފޯނިއަމްގެ، މާލެ 05/VTR/2011
245VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ޙުސައިން، ފުނާޑު.ފަޅަގަޑިގެ، ފުވައްމުލަކު 245/VTR/2010
272VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-02-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބިޒްނަސް އެލަޔަންސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ޖަލާލު، ދޭލިޔާގެ/ރ.މީދޫ 272/VTR/2010
266VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-01-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޙަސަން ތަޢުފީޤު ޢަބްދުﷲ، ގ.ބީޓްރޫޓްގެ/މާލެ 266/VTR/2010
243VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-01-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ނޭޗަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ފަހުމީ ރަޝާދު، މ.މ.ހ ދަފްތަރު ނަންބަރު 1625 243/VTR/2010
203VTR2010r.pdfތަފްސީލް2011-01-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު، ދެވިނަގެ/ގދ. ތިނަދޫ 203/VTR/2010
250VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޓްރޮޕިކަލް ޕެރަޑައިސް ޕވޓ ލޓޑ ސާރާ ލުއިސް ހަރވީ، (801287885) ބްރިޓިޝް 250/VTR/2010
190VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ލޓޑ މުޙައްމަދު މުއުމިނު، ކަރަންކާވިލާ/ސ. ފޭދޫ 190/VTR/2010
236VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޔޫނުސް އިބްރާހީމް، ފަޒާ، ތ.ރަސްގެތީމު 236/VTR/2010
230VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވޮޔޭޖަރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ.ލޓޑ އިސްމާޢީލް ޟިރާރް، އެތުމާގެ، ގދ.ގައްދޫ 230/VTR/2010
232VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތް ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލޓޑ ޢަލީ ރަމީޒު، ގެދަރު. ސ.ހުޅުދޫ 232/VTR/2010
207VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، މއ. އެލާމް/މާލެ 207/VTR/2010
135VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވީނަސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އިސްމާޢީލް ޝަރީފް، ހެމާ/ރ. އަލިފުށި 135/VTR/2010
237VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތް ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލޓޑ އަޙްމަދު ނާޝިދު، މ.މ.ހ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8007 237/VTR/2010
206VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-01 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ދިވެހި ދަޢުލަތް މުޙައްމަދު ޝަމީމް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 151-94/މާލެ 206/VTR/2010
231VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢައްބާސް އަބްދުﷲ، ރަންކޮކާގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 231/VTR/2010
241VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-12-01 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން ސައީދާ އީސާ، ޑޭލައިޓް، ލ.ގާދޫ 241/VTR/2010
117VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ ޢަލީ އާދަމް މަނިކު، ހ. ތާޅަފިލިގެ/މާލެ 117/VTR/2010
212VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަސީމާ ސައީދު، ސާނާ/ނ.ލަންދޫ 212/VTR/2010
224VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ފަރަހަތް ނަސީމް، މަލަ/ރ.މާކުރައްތު 224/VTR/2010
167VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-11-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު އަފްޟަލް، ފައިވްސްޓަރ/ހއ. އިހަވަންދޫ 167/VTR/2010
181VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-11-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝާހީން، މއ. ސަލްވީނިޔާ/މާލެ 181/VTR/2010
125VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-10-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީޒް ޕވޓ ލޓޑ އިސްމާޢީލް ޝަރީފް، ބޮކަރުގެ/ގދ. ގައްދޫ 125/VTR/2010
191VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-10-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފާޠިމަތު މޫނިސާ، ޗަނބޭލީގެ/ޏ. ފުވައްމުލައް އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 191/VTR/2010
166VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-10-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޓް ބެވަރޭޖަސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޝާރިޔާ ޙަސަން، ހަނދުވަރީގެ/ގދ. ތިނަދޫ 166/VTR/2010
201VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-10-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ އާދަމް މުޙައްމަދު ފުޅު، މުތްތޮށިގެ/ނ. ވެލިދޫ 201/VTR/2010
149VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-10-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަބީބާ ޢަބްދުލް އަޒީޒް، މ. ޖެންޝަން/މާލެ 149/VTR/2010
160VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނިޔާޒް، ގަދަކޯޅިމާގެ/ރ. އަލިފުށި 160/VTR/2010
168VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޞާލިހު ނާޞިރު، މޫންލައިޓް ހައުސް/ސ. މަރަދޫ 168/VTR/2010
163VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްރޮޓެކް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އިސްމާޢީލް ރިޔާޟް، ވީނާޒް/ރ. އަލިފުށި 163/VTR/2010
151VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ވާޞިފް، ފިނިފެންމާގެ/މ. ކޮޅުފުށި 151/VTR/2010
189VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުމަރު ވަޙީދު، މ. ރަންބޮލި/މާލެ 189/VTR/2010
187VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަބްދުއްރަހްމާން އަބްދުލްހަކީމް /  އަންބާސަފާރީ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް، އާޝާމު / ހދ.ހަނިމާދޫ 187/VTR/2009
56VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފުރަނަ ހޯލްޑިންގސް ޕވޓ.ލޓޑ އިބްރާހީމް އާތީފް، އަންބަރީވިލާ / ސ.މީދޫ 56/VTR/2010
152VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބާޒާރު ކެފޭ ޒުބައިރު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 8797/މާލެ 152/VTR/2010
171VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-09-02 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ލޓޑ ޢަލީ ޠާލިބް، ބްލޫލެގޫން/ސ. ހިތަދޫ 171/VTR/2010
68VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-08-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ ލޓޑ އިބްރާހީމް ނާޔިލް، ސަމާޖް/ ބ.ހިތާދޫ 68/VTR/2010
162VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-08-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ލޓޑ ޙަސަން ލުތުފީ، ފަޅޯމާގެ/ސ. ފޭދޫ 162/VTR/2010
136VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-08-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ.ލޓޑ މުޙައްމަދު އާދިލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1602/މާލެ 136/VTR/2010
158VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-08-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޚަލީލް، ދިލާސާގެ/ނ.ޅައިމަގު 158/VTR/2010
157VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-08-09 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ޝަމްވީލާ، ބޭބީހައުސް/ޏ. ފުވައްމުލައް 157/VTR/2010
151VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-08-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ޒީނަތު ޢަބްދުﷲ، / ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 151/VTR/2009
65VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-08-02 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ދައުލަތް އިބްރާހީމް ވަޙީދު، މ.މ.ހ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9259 / މާލެ 65/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-07-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަސަން، މ. ޖަންބުވިލާ/މާލެ 138/VTR/2010
99VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-07-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޔޮޓް ޓުއަރސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (13) 99/VTR/2009
01VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-07-21 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ފަރްހޫދު މޫސާ، ކްރިސްޓަލް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 01/VTR/2010
37VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-07-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްލެޓިނަލް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގ ޕވޓ.ލޓޑ އިބްރާހީމް ހާރޫން، ދޫރަފިށް / ގދ.ތިނަދޫ 37/VTR/2010
59VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-07-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ.ލޓޑ ފާޠިމަތު ޝަބާޙް، މ.ވުޑުންޕާރކް / ،މާލެ 59/VTR/2010
141VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-07-19 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް ދޯނި ސަރވިސް އާދަމް ޝަމީމް، އަލިވާގެ/ އއ.ރަސްދޫ 141/VTR/2009
134VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-07-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ޔުސްރީން، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 09-G-1/ހުޅުމާލެ 134/VTR/2010
130VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-07-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު އައުޒިދު، ގ. އައްސޭރު/މާލެ 130/VTR/2010
191VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-07-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާދަމް ސަލީމް، ޗާންދަނީގެ / ރ.މާއުނގޫދޫ 191/VTR/2009
133VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-07-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޢަލީ މަނިކު، ސީވީޑް/ނ. ހޮޅުދޫ 133/VTR/2010
42VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-30 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އައިމިނަތް އަޒްލިފާ، މެރޯނާގެ / ގދ،ތިނަދޫ 42/VTR/2010
66VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-30 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ދިގުވާނޑު. ސެލްވިޔާ / ޏ.ފުވައްމުލަކު 66/VTR/2010
67VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-30 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްޢައްފާރު މޫސާ، އަސަރީގެ / ހއ.ތަކަންދޫ 67/VTR/2010
103VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު، އޮޕްޝަން / މާލެ 103/VTR/2010
104VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ އަޙްމަދު، ފެމޯރާގެ / ނ.މަނަދޫ 104/VTR/2010
105VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު، އިރަމާގެ / ނ.މަނަދޫ 105/VTR/2010
132VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ގުލްޒާރުގެ/ ނ. މަނަދޫ 132/VTR/2010
148VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-27 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ލޓޑ އަޙްމަދު ޒުހޫރު، ހ. މާބަނޑޭރިއާގެ/މާލެ 148/VTR/2010
33VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝާން ލޓޑ ތައުޙީދު ސަލީމް، މިރުސްގަސްދޮށުގެ / ގއ.ދެއްވަދޫ 33/VTR/2010
99VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަސްލަމް، މާންދޫގެ/ ގދ.ގައްދޫ 99/VTR/2010
189VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-06-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ރަޝީދު، އާހިޔާ / ލ.މާއެނބޫދޫ 189/VTR/2009
28VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޢަލީ، މޭނާގެ / ގއ.މާމެންދޫ 28/VTR/2010
127VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-17 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ގާދޫ/ބ. ދަރަވަންދޫ 127/VTR/2010
127VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ދައުލަތް އައިޝަތު ރަޝީދާ، ސްޓާރލިންގ / އއ.އުކުޅަސް 127/VTR/2009
16VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕވޓ ލޓޑ ޙަސަން ޝައުގީ، ކެމެލިޔާ / ލ.މާބައިދޫ 16/VTR/2010
71VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ނިޒާރު އާދަމް، ރޯޒީވިލާ / ކ.ގުރައިދޫ 71/VTR/2010
72VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ރިޒާ، ސީވީޑް ކ.ގުރައިދޫ 72/VTR/2010
73VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޝަނީޒް، ސީވީޑް / ކ.ގުރައިދޫ 73/VTR/2010
74VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢަލީ، އާސްމާންވިލާ / ކ.ގުރައިދޫ 74/VTR/2010
75VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޒީޒާ ނަސީމް، ފުނަމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 75/VTR/2010
76VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޙަލީމް، ކަންމަތީގެ / ލ.މާބައިދޫ 76/VTR/2010
77VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސީމާ މުޙައްމަދު، ހަވީރީމަންޒިލް / ކ.ގުރައިދޫ 77/VTR/2010
78VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަޢުދު ޢަބްދުލްޙަކީމް، ނިޔުޒު / ކ.ގުރައިދޫ 78/VTR/2010
79VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ފިރާޤު، ޕާމްޝޭޑް / ކ.ގުރައިދޫ 79/VTR/2010
80VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ރަޒީޒް، ޑެއިޒީމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 80/VTR/2010
81VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިޒާމް އަޙްމަދު، އާސްމާނުވިލާ / ކ.ގުރައިދޫ 81/VTR/2010
82VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޒުރާ އިންރާހީމް، އާސްމާނުވިލާ / ކ.ގުރައިދޫ 82/VTR/2010
83VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނައީމާ ޢާބްދުލްކަރީމް، އަބަދަށްހިޔާ / ކ.ގުރައިދޫ 83/VTR/2010
84VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަނީސާ ޙުދައިން، ދިލްކުށާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 84/VTR/2010
85VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އިކްރާމް، ނިއުޒު / ކ.ގުރައިދޫ 85/VTR/2010
86VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާރިފާ މުޙައްމަދު، އުނިމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 86/VTR/2010
87VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ރަޝީދު، ފަތިސްހަނދުވަރުގެ / ކ.ގުރައިދޫ 87/VTR/2010
88VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝާތު ޒާހިރާ، ހެދޭކުރި / ކ.ގުރައިދޫ 88/VTR/2010
89VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ވިޝާމް، ސަންފްލާވަރ / ކ.ގުރައިދޫ 89/VTR/2010
90VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ޗާންދަނީމަންޒިލް / ކ.ގުރައިދޫ 90/VTR/2010
91VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-10 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ރަޝީދު، އެންދެރިމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 91/VTR/2010
64VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-08 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ޞަލާޣް، ގުމްރީގެ / ކ.ކާށިދޫ 64/VTR/2010
63VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އައިމިނަތު ރުކްޝާނާ އިބްރާހީމް، މ.ލިޔާގެ / މަލެ 63/VTR/2010
102VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-06-03 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަދީބު، އޭސިއާ/ ގދ.މަޑަވެލި 102/VTR/2010
174VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-06-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލިލީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕވޓ ލޓޑ އާދަމް ޔޫސުފް، ޝާދީވިލާ / ލ.އިސްދޫ 174/VTR/2009
62VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގުލްޝަން / ރ.އަނގޮޅިތީމް 62/VTR/2010
97VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ލޓޑ މުސްޠަފާ މުޙައްމަދު، ގްރީންގެ/ ގއ.ވިލިގިލި 97/VTR/2010
134VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-05-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ލެޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ޢީސާ، ގުލްބަކާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 134/VTR/2009
17VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ސައުތް ޔުޓިލިޓީޒް ލޓޑ މުޙައްމަދު އަޖުވަދް، ފަހިފަރުދާގެ / ގދ.ހޯނޑެއްދޫ / ޙުސައިން ސަލާހު، ޝާދީވިލާ / ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 17/VTR/2010
46VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ޝަރީފް، ގ.މައިމޫންވިލާ 46/VTR/2010
47VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޔޫސުފް ރިޔާޒް މޫސާ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 04-02-06 47/VTR/2010
51VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޢާޝިޔާ އަދްނާން، މާލެހިޔާ1 17-04، މާލެ 51/VTR/2010
69VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-05-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީސް ކޮމްޕެނީ މުޙައްމަދު މުޚުތާރު، ގދ.ފިޔޯރީ، ނެލުން 69/VTR/2009
114VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުންތާޒު މުޙައްމަދު، ހީނާމާގެ / ހދ.ކުރިނބި 114/VTR/2010
102VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-05-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީސް ކޮމްޕްލެކްސް ޕވޓ ލޓޑ ގުރައިޝް ޝާފިއު، ކ.މާލެ / މ. މާ 102/VTR/2009
186VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-05-18 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝަޙުމާ ޙަސަން، ހ.ބްލޫލޫން 186/VTR/2009
179VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-05-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލޓޑ ޙަސަން ފާއިޒް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 879 179/VTR/2009
107VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-11 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ބްލެކް ސަރޗް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ނައީމް، މުރަކަ / ގދ.ހޯޑެއްދޫ 107/VTR/2010
35VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-05-04 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ލޓޑ ޝަމީމް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު 35/VTR/2010
91VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހެޕީ މާކެޓް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މުޝްރިފު، ސ.ފޭދޫ / ޑޯރެންސީވިލާ 91/VTR/2009
160VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-29 ވަޒީފާގައި ތަފާތުކުރުން މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ ޕވޓ ލޓޑ ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވިއަން އެއަރޓެކްސީގެ 24 މުވައްޒަފުން 160/VTR/2009
41VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ އިބްރާހީމް، މ.މ.ހ ދަފްތަރު ނަންބަރު 1715 41/VTR/2010
168VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ ޕވޓ ލޓޑ ކޮމްޕެނީ ޒައިދު މުޙައްމަދު، ޕޯޓްލޯގެ / ސ.ހިތަދޫ 168/VTR/2009
30VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، މީރާޒް / ޏ.ފުވައްމުލަކު 30/VTR/2010
31VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ހިޔަލީގެ / ޏ.ފުވައްމުލަކު 31/VTR/2010
129VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އަޒްހަރުﷲ މަޖުދީ، އިވްނިންގ / ގދ.ތިނަދޫ 129/VTR/2009
58VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-25 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޢަބްދުﷲ، ބެންހާގެ / ރ.އަލިފުށި 58/VTR/2010
89VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އިސްމާއީލް ނާފިޢު، ރޯޒްލީން / ދ.ކުޑަހުވަދޫ 89/VTR/2009
183VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޙަބީބް، ސައިމާގެ / ހދ.ވައިކަރަދޫ 183/VTR/2009
38VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ތްރީއޭ ޝިޕިންގ ޕވޓ.ލޓޑ ޙުސައިން ޢަލީ، މ.ކުޑަވެޔޮމަތީގެ / މާލެ 38/VTR/2010
79VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-14 ފަރިހި ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އާދަމް ޝިމާލް، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު (7076) ، ވ.ވިލީށިޔާ 79/VTR/2009
19VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕަވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު އިލްހާމް، ޕެރަލަލް / ގދ.ތިނަދޫ 19/VTR/2010
50VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-14 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އަސްރާރް، ހަނދުވަރުމަތީގެ / ބ.ތުޅާދޫ 50/VTR/2010
182VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-13 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަޖީބު، ދަފްތަރު ނަންބަރ 3361 182/VTR/2009
188VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-13 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިޓްލިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އެމްޑީ ހަބީބުﷲ، (Q0331582) 188/VTR/2009
34VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-13 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ވާދީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ މުރުތަޟާ ޙުސައިން، ޖާދޫގެ / ޏ.ފުވައްމުލަކު 34/VTR/2010
44VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-13 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ވާދީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ ރަޝީދު، ގާރޑްނިއާވިލާ / ސ.ހިތަދޫ 44/VTR/2010
53VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-04-13 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ވާދީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ މޫސާ ޙުސައިން، މ.ތާވަތާ / މާލެ 53/VTR/2010
116VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ޖަމްޝާދު، މ.ޝިފްރާ / ކ.މާލެ 116/VTR/2009
157VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑީވްސް ޢާޤިޞާ މޫސާ، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ދަފްތަރު ނަންބަރ 1532 157/VTR/2009
190VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އައިމިނަތު ނަސީރު، ހިތްފަހި މާލެ 190/VTR/2009
101VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-07 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އެކާވީސް މުވައްޒަފުން 101/VTR/2009
172VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-01 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ދައުލަތް މުޙައްމަދު ޙަސަން، ހ.ކިނާރާގެ / މާލެ 172/VTR/2009
177VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-04-01 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާޝިދާ ޢަބްދުއްޞަމަދު، ނޫރަންމާގެ / ހއ.ތަކަންދޫ 177/VTR/2009
46VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-03-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޒަމްހަރިއްޔާ އަބްދުލް ޤާދިރު، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ޙާއްސަ ދަފްދަތު 5383 46/VTR/2009
128VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސަންރައިސް ކޮރޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ ޝަހުރާބު އަބްދުﷲ، ޝާހުއަބާދު / ގއ.ވިލިނގިލި 128/VTR/2009
84VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-03-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އޭ.ޑީ.ކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ މާހިރު، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްސަ ދަފްތަރު (7254)، (ވ.ރީތިބަހާރު) 84/VTR/2009
140VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-03-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޠާރިޤު ޢަލީ ލުޠުފީ، އެވަރގްރީން / ސ.ހިތަދޫ 140/VTR/2009
184VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-03-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޢަބްދުރަޙްމާން، ފިނިވާގެ / ރ.އިނގުރައިދޫ 184/VTR/2009
178VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-03-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ މުޙައްމަދު، ސައީދާމަންޒިލް / ށ.ފީވަށް 178/VTR/2009
36VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-24 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ޒަނާދޫ ހޯލްޑިންގ ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ނަޢީމް. މ.އެތުމާ / ކ.މާލެ 36/VTR/2010
02VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢާއިޝަތު ފަޒްނާ އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 5514 02/VTR/2010
03VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާމިނަތު ސާނިލާ، އެދުރުގެ / ސ.ހިތަދޫ 03/VTR/2010
04VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޝާޒީނާ ރިޔާޝް، ނަޝީދީވިލާ / ގދ.ރަތަފަންދޫ 04/VTR/2010
05VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މަރިޔަމް ހަސަން، ގ.ވެރީހައުސް / މާލެ 05/VTR/2010
06VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޒިމްނާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން، ކަނީރުވިލާ / ގދ.ގައްދޫ 06/VTR/2010
07VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޝަމްރާ ޝަމީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރ 8397 07/VTR/2010
08VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ރުޝްދުﷲ އިބްރާހީމް، ޖަވާހިރުމާގެ / ބ.މާޅޮސް 08/VTR/2010
09VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މަންޝަމް ނަސީމް، ޗާންދަނީވިލާ / ސ.މީދޫ 09/VTR/2010
10VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މަރިޔަމް ފެޒްލީން، މ.ތިލައައްސޭރި / މާލެ 10/VTR/2010
11VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ފަލާޙަތު މުޙައްމަދު، ޖެފެއަރ / ސ.މަރަދޫ 11/VTR/2010
12VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު، ފިނިވާގެ / ގދ.ތިނަދޫ 12/VTR/2010
13VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢާއިޝަތު ހަނާ ވަޙީދު، މ.ހާޑްރޮކް / މާލެ 13/VTR/2010
14VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާމިނަތު ރާޔާ ޢަލީ، މއ.މާފަތްވަރު / މާލެ 14/VTR/2010
15VTR2010r.pdfތަފްސީލް2010-02-09 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޢަބްދުﷲ ރަބީޢު، ގަލްސާސްގެ / ކ.ދިއްފުށި 15/VTR/2010
145VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-02-08 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޖިނާހު ރަޝީދު، ގދ.މާތޮޑާ / ފުސްތުޅާގެ ރިޔަން ޕވޓ ލޓޑ 145/VTR/2009
173VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-02-03 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އާސިރު، މަންޒިލް / ހދ.ނޭކުރެންދޫ 173/VTR/2009
125VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އެޗް.ޕީ އެލް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް މުޙައްމަދު ޝަރީފު، ބޮކަރުމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 125/VTR/2009
53VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ޢަބްދުލް މުޙުސިން، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު (5052) ، މ.ކަންޒޫރީ 53/VTR/2009
143VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-26 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙުސައިން، ގުލްބަހާރުގެ / ބ.ތުޅާދޫ 143/VTR/2009
142VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީސް ކޮމްޕްލެކްސް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ފާރޫޤް، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ދަފްތަރު ނަންބަރ 2879 142/VTR/2009
158VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމްދު ދީދީ، އަސަރީގެ، ގދ.ފިޔޯރީ 158/VTR/2009
114VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-13 އެހެނިހެން އަޒްލިފާ ޢަލީ، މ.ގުލްޗަމްޕާގެ / ކ.މާލެ އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ 114/VTR/2009
176VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-13 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ އަހްމަދު ޔާމީން، ބީޗްކޯނަރ / ގދ.ގައްދޫ 176/VTR/2009
130VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-11 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯރގަނައިޒޭޝަން މުޙައްމަދު ޝާކިރު، ހިތަށްފިނިވާގެ / ގއ.ދާންދޫ 130/VTR/2009
150VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ނިޒާމް، ހަނދުވަރީގެ / އއ.ފެރިދޫ 150/VTR/2009
118VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-05 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ދައުލަތް ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ދަފްތަރު ނަންބަރ 6760 118/VTR/2009
155VTR2009r.pdfތަފްސީލް2010-01-04 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ޒަރީރު، މުއްސަދިގެ / ތ.ވިލުފުށި 155/VTR/2009
136VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-31 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީސް ކޮމްޕްލެކްސް ޕވޓ ލޓޑ ޢީސާ ޢަލިފުޅު، ޗަންދަރުގެ / ޅ. ހިންނަވަރު 136/VTR/2009
18VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-29 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވު ދަ ގުޑް ވިލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު ޙުސައިން، މާލެ ދަފްތަރު -9306 (ހ.ކަޅުކަކަރުގެ) 18/VTR/2009
106VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-28 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، ފޮގެޓްމީނޮޓް ، ކ. ހިންމަފުށި 106/VTR/2009
96VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަމީނުއްރަޙްމާން އިބްރާހީމް، ޝަޒުރާހިޔާ / ކ.ހިންމަފުށި 96/VTR/2009
93VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޝިއުސް، ބިންހިމަގެ / ސ.ހިތަދޫ 93/VTR/2009
94VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިސްމާޢީލް ރަޝީދު، ކެނެރީގެ / ކ.ހިންމަފުށި 94/VTR/2009
95VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް އާޒިމް، ގުލްޝަން / ކ.ހިންމަފުށި 95/VTR/2009
104VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކ. ހިންމަފުށި ހަތަރު މީހުން 104/VTR/2009
105VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-28 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ އާތިފް، ދޭލިޔާގެ / ރ.ރަސްމާދޫ 105/VTR/2009
88VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-17 ޗުއްޓީއާގުޅޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް މޫސާ ރަމީޒު، ވ.ރަކީދޫ/ އާބާދު އައްސޭރި 88/VTR/2009
86VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢާޞިފް، ބުލޫހެވަން / ގއ.ދާންދޫ 86/VTR/2009
109VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ޔޫޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަންވަރު، ބ.އޭދަފުށި / ކަދޮޅުމާގެ 109/VTR/2009
166VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-12-02 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އަނަ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ މުރުތަޟާ ޙުސައިން، ޖާދޫގެ / ޏ.ފުވައްމުލަކު 166/VTR/2009
62VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް އަޙްމަދު ސަޢީދު، ޏ.ފުވައްމުލައް / އިރަމާގެ 62/VTR/2009
61VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް މުޙައްމަދު ނިޒާމް ޙަސަން /ކހުރާ، ފުސްފަރު 61/VTR/2009
59VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް މުޙައްމަދު ޚާލިދު، ގއ.ދާންދޫ / ކުންނާރުގަސްދޮށުގެ 59/VTR/2009
60VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް އިބްރާހީމް ޒުހައިރު، ނ.ހޮޅުދޫ / ނީލްވިލާ 60/VTR/2009
58VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ޢަލީ މުޢާޒު، ސ.މަރަދޫ ފޭދޫ / ފިނިފެންމާގެ 58/VTR/2009
126VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އާމިނަތު ފަޟްލާ، ފިޔާތޮށިގެ / ސ.މަރަދޫ 126/VTR/2009
107VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-22 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެޓޯލް ވޭވް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޞާދިރު ޢަލީ ދީދީ، ހަބަރުމާގެ / ސ.މަރަދޫ (ގ. ޕާމްވެލީ) 107/VTR/2009
122VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-11-22 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޖަވާދު މުޙައްމަދު، ޙުސްނޫވިލާ / އއ.ރަސްދޫ 122/VTR/2009
117VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-10-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މޫސާ ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް، ލ.ފޮނަދޫ / ފީރޯޒްގެ 117/VTR/2009
120VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-10-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޙުސައިން މަނިކު / މަލަމަތި، ރ.ހިރިލަންދޫ 120/VTR/2009
81VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-10-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހޮޓެލް ފްރެސްކޯ އިބްރާހިމް ރިފްޢަތު، ކ.މާލެ / ހ.ގްލޯރިއޯސާ 81/VTR/2009
50VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-10-07 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ ޕވޓ ލޓޑ ރޮބާރޓް ޖޭމްސް ވިލިއަމް އެމް.ސީ ގެޗަން/ޕަރަޕަރައުމު، ނިއުޒިލަންޑް (ހ.ހިކޮރީ) 50/VTR/2009
82VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-10-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވަޙީދު އަޙްމަދު، ގދ.ފަރެސް މާތޮޑާ/ މޯރނިންގް ގްލޯރީ 82/VTR/2009
90VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-10-04 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ދަ ގޭޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތިރީސް ތިން ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން 90/VTR/2009
57VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-09-28 ކޫލް މެކްސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ރަނަސިންހާ އާރޗިގެ ޑޮން ޖޯން ޝާރވިން، ވައިޓްގޭޓް /ކ/.މާލެ 57/VTR/2009
41VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފޯރސީސަންސް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް އެޓް ލަނޑާގިރާވަރު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ރ.ކަނދޮޅުދޫ/ އުއްމީދުގެ 41/VTR/2009
49VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޢަލީ ފަހުމީ، ތ.ހިރިލަންދޫ/ ވައިޓްރޯސް 49/VTR/2009
51VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-26 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސެއިން ޝާމް، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު (6702)، ހ.ފޭދޫ 51/VTR/2009
25VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖޭޑް ބިސްޓްރޯ މިސްބާޙު ޔޫސުފް/ ގދ.ތިނަދޫ، ސޯސަންގެ (މ.ހަނީޑިއު) 25/VTR/2009
39VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-20 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހިމް ފާއިޒް/ދަފްތަރު ނަންބަރ 4244 (ހ.ފެހިއާބާދު) 39/VTR/2009
38VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވައްބިންފަރު/ ބަންޔަން ޓްރީ ރިޒޯޓު ޢަބްދުﷲ ޝަބީން، ސ.ހިތަދޫ/ ޢަޥުރުމާގެ (ގ. މާއެނބޫދޫގެ) 38/VTR/2009
05VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް މުޙައްމަދު ނިޒާމް ޏ.ފުވައްމުލައް/ ކޯޒީ ކޯނަރ 05/VTR/2009
77VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-08-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފިއުލް ޕަވަރ ޕވޓ ލޓޑ އިބްރާހީމް ޒާހިރު، ޚާއްޞަ ދަފްތަރު 3885 (މ.ހަނީސީޒަން) 77/VTR/2009
67VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން މުޙައްމަދު ބުޝްރީ، ސ.ފޭދޫ/ ބަހާރީގެ (ހ.ހަނދާން) 67/VTR/2009
19VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް އަލީ ވަޙީދު، ފަރިވާގެ/ ހއ ހޯރަފުށި (ހ.ފަތްލިޔާގެ) 19/VTR/2009
20VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް އިބްރާހިމް އާމިރު/ ބީޗް ވޭ، ޏ.ފުވައްމުލައް (މ. އެވެރެސްޓް) 20/VTR/2009
21VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް މައުރޫފު ޒާކިރު/ ދާއިރާ، ބ.ކެންދޫ (މ.ސޮޑާ) 21/VTR/2009
23VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ މުފީދު/ ކ.މާފުށި (ފިނިފެންރޯސްގެ) 23/VTR/2009
47VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އައިލެންޑް ޕާރލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަގަރިޓާ ބަބޭވާ، ރަޝިޔާ / އެސް.ޓީ ޕީޓާސްބާގް 47/VTR/2009
24VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-15 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މާރކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް ޙަސަން، ނ.މާޅޭންދޫ/ފެހި އައްސޭރި 24/VTR/2009
40VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-07-07 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިންސް މުޙައްމަދު ނިހާން، މ.ހަވީރީނާޒް 2 / ކ.މާލެ 40/VTR/2009
10VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޚަލީލް، ގދ.މަޑަވެލި/ ރޯނުގެ (މއ.ތްރީމޫންސް) 10/VTR/2009
34VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-29 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު މިސްބާޙް، ކ.މާލެ/ މ.ހުވަހަންދޫގެ (މ.ކަނޑޫކުރި) 34/VTR/2009
35VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-25 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވު ނަޖާޙް އާޓްޕެލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު/ މއ.ލޯހާ 35/VTR/2009
06VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލް ޢަލި ދީދީ، ސ.މީދޫ/ އިރަމާގެ (ހ.ދެތަނޑިމާގެ) 06/VTR/2009
07VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-16 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒިޔާދު، ޅ.ކުރެންދޫ/ މ.ތަރިވިދާގެ 07/VTR/2009
17VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-16 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެމިނެންޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޮނިކާ ޒުކީވިޒް/ ރެޖީނާ ހައުސް، މަޖީދީ މަގު 17/VTR/2009
13VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ޖޭޑް ބިސްޓްރޯ އަޙްމަދު ޙުސައިން، ގދ.ވާދޫ/ ރިމެމްބަރ ކަދާވަޑު (މ.ފަހިރޯޅި) 13/VTR/2009
08VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަނަންތަރާ ރިޒޯޓު މުޙައްމަދު މަޙްތޫމް އދ.ހަންޏާމީދޫ/ މޫނިމާގެ 08/VTR/2009
31VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-07 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޭ.ޑީ.ކޭ ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ޅ. ނައިފަރު/ނިޔަދުރުމާގެ (ހ.މަދޮށިމާގެ) 31/VTR/2009
22VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-06-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް/ މުޝްތަރީއާގެ،ހއ. އިހަވަންދޫ 22/VTR/2009
12VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-05-31 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް ޕީ އެސް އޭ / އޭސް ޓްރެވަލްސް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް، ގއ.ކޮލަމާފުށި/ ރޯޒް މީޑް (ހ.މޭފެއަރލޮޖް) 12/VTR/2009
16VTR2009r.pdfތަފްސީލް2009-05-31 އެހެނިހެން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަފީފު ޙަސަން، މއ. ތަރިޖެހިއާގެ (ބަނޑޭރިކޮށި2p/222) 16/VTR/2009
ތަފްސީލް0000-00-00 ރިފާޝާ ޢަބްދުލްޙަންނާން، ރަންގަލި، އދ.މާމިގިލި އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 155/VTR/2017