ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު

ގަވާއިދު

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 10 މާރިޗް 2015

ވަޒީފާ އާބެހޭ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ހަތަރުވަނަ އިސްލާޙު 11 ޖޫން 2015
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ތިންވަނަ އިސްލާހް 12 ޖެނުއަރީ 2014
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސްލާހް 7 އޯގަސްޓް 2010
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިސްލާހް 13 އޮކްޓޯބަރ 2008
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު