×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ސަރކިއުލަރ 3 2019

2019-10-27

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ޙާޟިރުވާނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކުރެވޭނަމް ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ހުށަހެޅުމާގުޅޭ

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 2 2019

2019-10-02

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 1 2019

2019-09-25

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބާޠިލުކުރާ މައްސަލަތަކާއި އަނބުރާގެންދާ މައްސަލަތަށް އަލުން ހުށަހެޅުމާގުޅޭ

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 2018

2018-11-01

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަތަކުގައި ޙާޞިރުވާ ފަރާތްތަކުން ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ގުޅޭ

ތަފްސީލް...
އެންމެ ފަސް| 1 2 | އެންމެ ކުރި