×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް ނިމުނުގޮތުގެ ހުލާސާ ރިޕޯޓް މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް މައްސަލައިގެ ބާވަތް ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-05-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑް ޖެނީހު ރަޝީދު، ކްރިއޭޝަން ، ސ. ހިތަދޫ 96/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-05-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޓަރކިޝް އެއަރލައިންސް އިންކް އާމިނަތު މަމްޝޫޤާ، ތަނޑިރަތްމާގެ، ސ.ހުޅުދޫ 61/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-05-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މޫސާ ޞިއްދީޤު، ނޫރާނީވިލާ، ސ. ހުޅުދޫ 254/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-05-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް ޓެރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ސަމީޙާ، ލުނބޯމާގެ، ރ. މަޑުއްވަރި 221/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-28 އެހެނިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މުޙައްމަދު އިޔާޟް، ހ. ލަކީ، މާލެ 75/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-28 އެހެނިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މުޙައްމަދު އިޔާޟް، ހ. ލަކީ، ކ.މާލެ 72/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-28 އެހެނިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މުޙައްމަދު އިޔާޟް، ހ. ލަކީ، ކ.މާލެ 73/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-28 އެހެނިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މުޙައްމަދު އިޔާޟް، ހ. ލަކީ، ކ.މާލެ 74/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޔާމީން މުހައްމަދު، އާރު، ގދ. ތިނަދޫ 56/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-27 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޝާޠިރު، ޝީން ، ސ. މަރަދޫ             55/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނިކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢިއްޒަތު ޙަސަން، މަތިހާ، އއ. މަތިވެރި 225/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަސަން މުހައްމަދު، މަޑުފެހިގެ، ގދ. ތިނަދޫ 239/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕްރަސަންތާ ޕްރިމަލާލް ކަލުއައްޗީ ކަލުއައްޗީ އަރަޗިލަގެ، ސްރީލަންކާ 179/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ޢަލީ ޝަރީފް، ދިލްބަހާރުގެ، ށ. ބިލެތްފަހި 236/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝާކިރު، އަލިވާގެ، މ. މުލައް 249/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރިކާޑޯ ރިޒޮލި، އިޓަލީ 124/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޝުޖާޢު ޢަލީ، ހުދުއަސުރުމާގެ، ތ. ގާދިއްފުށި 215/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ހ. ފިޔާމާގެ، ކ. މާލެ 218/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނިޡާމް އަޙްމަދު، ހ. ފްލޭޝް، މާލެ 233/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-04-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝާހިދު، ހިޔަލީގެ، ށ. ފީވަށް 206/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-03-27 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒަޔާން އަބްދުﷲ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 165-1-01 މާލެ 74/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-03-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރައިން އުނިކުރުން، ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން ޑްރީމް އައިލެންޑްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 2 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް، މެލޭޝިއާ 184/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-03-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޙަސަން ސަޢީދު، ވިންޓަރހައުސް، ސ. ފޭދޫ 199/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-03-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޯން ޑުންޗަން ޑޯވާޑް، ޔޫ.އެސް.އޭ 67/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-03-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން، ފީރޯޒްވާދީ، ފ. ދަރަނބޫދޫ 252/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-03-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެމް. އެފް. އޭ. އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބާނާޑް ކޮލަމްބާ ފަރނާންޑެޒް، ސިންގަޕޯރ 1/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-03-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރޮޒާލީ ޕެޓީނާ ކަޕާރާސް، ފިލިޕީސް 23/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-03-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެންޓަސީ ވޯލްޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ޒުހައިދު, ޚޫރްޝީދުއާބާދު، މ. ނަލާފުށި 5/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-03-03 މުސާރަ ނުލިބުން ޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަރީމް ޢަލީ، ދޭލިޔާގެ، ސ. ފޭދޫ 172/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-03-03 މުސާރަ ނުލިބުން ޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޖުތަބާ ޢަބްދުލްމާޖިދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ދރ 2081 178/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-03-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ނާހިދު، ސީވިޑް، ށ. ކޮމަންޑޫ 135/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-02-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެޗް 2 އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓްރިމަން އަލްބާން ޕެރޭރާ،  ސްރީލަންކާ      130/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-02-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފިރުޝާން، ތުނޑި. ކުދިރަތްމާގެ، ލ. ގަން 276/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-02-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އަވަސް އޮންލައިން ރިފާ ޚަލީލު، ރަންހިރި، ގއ. ކޮލަމާފުށި 44/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-02-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުސްލިމް ޒުޙުރީ، ފެހިވިނަ، ގދ. ރަތަފަންދޫ 31/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-02-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 6158، މާލެ       45/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-02-17 މުސާރަ ނުދިނުން ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ރަޝީދު، ރެޑްސްޓޯން، ކ. މާލެ 122/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-02-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕީއެލްސީ މުބާރަކް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ތުތިޔާގެ، ލ. ފޮނަދޫ 188/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-02-16 މުސާރަ ނުދިނުން ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ، އަލިގާ، ލ. ދަނބިދޫ 94/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-02-15 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޙަސަން މުއުމިން، ސައުތްކްރޯސް، ސ. ހިތަދޫ 255/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-02-15 މުސާރަ ނުދިނުން ކޮރަލް އައިލަންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އިފާޝާ، ގ. ވެނީޒިޔާ، މާލެ 181/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-02-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިލްހާމް މުޙައްމަދު، ރޯޒް، ތ. ގާދިއްފުށި 219/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-02-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ، މައިޒާންދޮށުގެ، ރ. ރަސްގަތީމު 107/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-02-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ނިޔާޒު، ހ. ޝާޒް، މާލެ 32/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-01-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނައިޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސިނާދު މުޙައްމަދު ދީދީ، އިވްނިންގހައުސް، ގދ. ފިޔޯރީ 110/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-01-27 އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަލީ ސަޢީދު، ވެލިދޫގެ، ސ.ފޭދޫ 209/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-01-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދަޢުލަތް) ޢަފީފް ޙަސަން، އާގެ، ގދ. މަޑަވެލި 54/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-01-27 ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ނުލިބުން، އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުލިބުން ކޭކޭ ކްރޫޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްމަންނާނު މުޙައްމަދު، މަތަރެސްމާގެ، ނ. ހޮޅުދޫ 153/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-01-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އައިމަން، ވާރުގެ، ސ. ފޭދޫ 116/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-01-23 މުސާރަ ނުލިބުން، ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުން އޯލް އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޔާސިރު، މަނަސް، ހއ. އުތީމު     133/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-01-20 ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝިހާން އަޙްމަދު، ރާސްތާ، ހދ. ކުމުންދޫ 176/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-01-19 ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮންޕެނީ ޙުޞައިން ޝާން، ފުންވިލު، ހއ. އިހަވަނދޫ 269/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-01-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އޮއިލްބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މަރްޔަމް ޝަރާ، ތްރީސްޓަރ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 84/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-01-17 ވަޒީފާއިން ވަކިވާން މަޖުބޫރުކުރުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ހާނީ، ޝެހެނާޒް، ކ. ތުލުސްދޫ 17/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-01-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރިސްޒާޑް ލުރެންސް މަޖޫސްކީ (ސްޕެއިންގެ ރައްޔިތެއް) 232/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-01-16 ތަފާތުކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސާމީ އަޤީލް، ހ. ރަންގަލި، ކ.މާލެ 114/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-01-09 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު މުޙައްމަދު، ކެކުރިމާގެ، ސ. ހިތަދޫ 146/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2022-01-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރިޝްވާން ޙުސައިން، މޯނިންގް ވިލެޖް، ސ. ހިތަދޫ 173/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-30 ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ، މ. މަގުމަތީގެ، މާލެ 126/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ގުލްޗަންޕާމާގެ، ވ. ފުލިދޫ 219/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-30 އެހެނިހެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުއްޠަލިބް ޢަލީ، އަބަދަށްހިޔާ، ކ. ގުރައިދޫ 157/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ލިމިޓެޑް އައްޔޫބް ޢަލީ، ގ. ކޯޅި، ކ. މާލެ 237/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޮނެވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝިފާޒް، ދުންތަރި، ބ. އޭދަފުށި 261/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-27 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ފަޔާޟް، ފުނާޑު. މަލަސް، ޏ. ފުވައްމުލައް 195/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މުޙައްމަދު ޖިނާޙް މަންޞޫރް، ވާދީރޯސް، ގދ. ފިޔޯރީ 132/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އަވޭ ހޮޓަލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝިމާން ޙަސަން، ނަރުގިސްވިލާ، ސ.މީދޫ، 36/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޞަލާޙް،ސޭޑީގެ، ނ. މާޅެންދޫ/ މުއްރަތު އާދަމް، ބީޗްރޯޑްގެ، ލ. މާވަށް / ޢަބްދުﷲ އަފީފް، ފިނިފެންވިލާ، އދ. އޮމަދޫ 114/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު، ހަވޭލި، ބ. ތުޅާދޫ 100/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-15 އެލަވަންސް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޒިދްނާ އުމަރު އާއި އިތުރު 14 ފަރާތެއް 2/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-15 އެލަވަންސް ނުލިބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޞްޠަފާ ސަލީމް ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4287. މާލެ 56/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ސަޢީދު ޙަސަން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5554، މާލެ 229/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިބްރާހީމް މައުޖޫދު ޙަސަން، ލަކީސަން، ގއ. ކޮނޑޭ 88/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-12 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙު، މައިޒާން، ޏ. ފުވައްމުލައް 109/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސަނާޙް، ލައިޓްކޯނަރ، ނ. މާޅެންދޫ 40/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޠާހިރު، ނިޔަމި، ތ. ގުރައިދޫ 66/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-08 އެހެނިހެން އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޞަލާޙް ވަޙީދު، އައްސޭރި، ށ. މަރޮށި 230/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ލިންކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ސަޢީދު، މިރާޒް، ސ. މީދޫ 256/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-07 އެހެނިހެން ޗަމްޕަލާރސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ނަސީބު، ށ. ފުނަދޫ 162/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ލައިޓްސްޓަރ، މާލެ 92/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-12-02 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު، ގ. ދިލްފިޒާގެ، ކ. މާލެ 71/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-28 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އަޙްމަދު ފަރުހާން،ލ.ފޮނަދޫ، ޖަބުރޯލުގަސްދޮށުގެ 183/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-26 އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް މޫނިސް، މއ. ރިހިވިލާގެ، މާލެ 152/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް މޫސާ، ހ. ފިލިކުރިގެ، މާލެ 176/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަފީފު، މުކުރިމަގު.އިރުވާ، ލ.ގަން 123/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން މުފީދު، ފިލިގަސްދޮށުގެ، ތ. ބުރުނީ 258/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ އަޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމް / ސްރީލަންކާ 64/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަޖާޙް ރަފީޤް، ހުސްނުހީނާގެ، ގއ. ވިލިގިނލި 202/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، ވެނީލާގެ، ޅ.ހިންނަވަރު 63/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-18 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ މުބީން، އާގަރާ، ގއ. ވިލިނގިލި 78/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-16 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާޞިމާ އިބްރާހީމް، ބްރޫމް، ގދ.ތިނަދޫ 214/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނާޞިރު، ސޯސަންގެ، ގއ. ވިލިނގިލި 127/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޙަލީމް، ލ. ގަން، މަތިމަރަދޫ. ހަނދުވަރުދޭގެ، 5/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ދާޢޫދު، ތުނޑި. ޔަމްމާ، ލ.ގަން 11/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެސް.ޖޭ.ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ފިނިހިޔާގެ، ގދ. ރަތަފަންދޫ 244/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-11 އެހެނިހެން ނާމިޔާ ނާޞިރު، މ. ސަބްރާތު، މާލެ   އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީ   186/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބައްޔޯނި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާމީ އައިގެޓްޓީ، އިޓަލީ 104/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-10 އިނާޔަތް ނުލިބުން ގަލޮޅު  ސްކޫލް ފާޠިމަތު ރަޒާނާ އާއި އިތުރު 11 ފަރާތެއް 16/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސައިރިކްސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް މަޢީޝާ މޫސާ، މަޑުފެހިގެ، މާލެ 253/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-11-01 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ( ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު ސީ 1-1-އޭ / މާލެ) 42/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-31 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނުލިބުން ޔޯމަން އެޖެންސީ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ، ސްރީލަންކާ 116/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-26 އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަބްދުﷲ ޝާކިރު، ހިޔާވަހި، އއ. ރަސްދޫ 137/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-26 އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިބްރާހީމް ޢުމަރު، އަލްފާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 138/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-26 އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ޙަމީދު، އަޅިވިލާގެ، ލ. ފޮނަދޫ 139/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-26 އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު، މިސްކިތްމަގު. ސަނީލޮޖް، ޏ.ފުވައްމުލައް 151/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް، ސީވީޑް، ކ.ގުރައިދޫ 161/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މުރިގު ސ. ހިތަދޫ 148/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙުސައިން ޝިޔާމް، އެނިފް، ލ. ހިތަދޫ 149/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަބްދުލްމާޖިދު އާދަމް، މަލާޒު، ކ. ތުލުސްދޫ 150/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުނާ މުޙައްމަދު، މ. ބަބުނަ، މާލެ 215/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ އަސްލަމް، ވިޔުޕާކް، ށ. ބިލެތްފަހި 76/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-21 މަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މޫސާ،  ގްރީންސްޓރ ށ. ބިލެތްފަހި 80/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަޞްރު، އޯކިޑްވިލާ، ނ.މަނަދޫ 84/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، އައިލަ، ނ.މަނަދޫ 101/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޖީބު އަންވަރު، ކޯޒީވިލާ، ގއ.ވިލިނގިލި 102/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-21 މަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޙުސައިން އިސްމާޢީލް ޙަނީފް މޫސާ، ފެންފިޔާޒްގެ، އދ. ބޮޑުފުޅަދޫ 99/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ނަޖީބް އާއި އިތުރު 5 ފަރާތެއް 91/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޢަތީފް ، ކެނެރީގެ ށ.ބިލެތްފަހި، 83/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކޯލައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުމްތާޒް އަބޫބަކުރު، އަސުރުމާހައުސް، މ. މަޑުއްވަރި 67/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަސަން،  ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 12615، މާލެ 208/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ލައިފް ސަޕޯރޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަޞަން ހަލީމް، މ. ސީޑް، ކ. މާލެ 216/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޔާފިސް، މުޝްތަރީގެ، ސ. ފޭދޫ 233/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑެލްގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ފަޟީލު، ގަހާދަށުގެ، ހދ. ވައިކަރަދޫ 14/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ރަޝީދު، ހ. ގްރީންހެވަން، މާލެ 13/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-10-05 އެހެނިހެން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮންޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޞަފްވާނާ މުޙައްމަދު، މާތޮޑާއަވަށް.ބިނާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 52/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޓްރީޓޮޕް ހެލްތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޔޫސުފް،  ނޫކޮކާގެ، ޅ. ހިންނަވަރު 120/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑޯލްފިން ބޭސް ނެކްސްޖެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝާމް، ފްރެސްކޯ، ކ. ކާށިދޫ 47/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-30 މުސާރަ ނުލިބުން ވިންގް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލް ފައްތާޙް ޢަބްދުލް ވައްޙާބް، ކިންކިރިމާގެ، މ. މުލި 167/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބްލެކް ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަބްދުއްރަޙްމާން މޫސާ، ހއ. އުލިގަން، ވައިކަރަދޫގެ 248/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަޙްމަދު މިހާދު، މއ. ރަންމަތީގެ، މާލެ، 251/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ނިޝާމް، ހ. ގްރޭފައިޓް، މާލެ 34/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-26 އެހެނިހެން މައިނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލުބާން) ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ހިކަރި، ސ. ހިތަދޫ 238/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލް ޤާދިރު ޙުސައިން، ސަތަރުގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ 1/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޔޯމަން އެޖެންސީ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ސާދިޔާ އިބްރާހީމް، ހ. އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް، މާލެ 142/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-20 ސަސްޕެންޝަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޖަވާދު ޢަލީ، އާބާދު، ގއ. މާމެންދޫ 236/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙަސްނައިނު, ސުނޯވިލާ, ލ. ކަލައިދޫ 166/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޔޫޓޯޕިއާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް މޫސާ، ދޭދަރުގެ، ބ. އޭދަފުށި 267/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވައިޓް ސްޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ސަލީމް ޢަލީ، ޓިއުޕިކް، ކ.ކާށިދޫ 145/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-13 މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ގޯލޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނެޝަނަލްހައުސް، ގދ. ގައްދޫ 271/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-12 މުސާރަ ނުލިބުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މާލިކު، މިސްކިތްމަގު. ސަޢުދީ، ޏ. ފުވައްމުލައް 240/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޙަސަން ނަޞީރު، މޫނިމާގަސްދޮށުގެ، ސ. ފޭދޫ 165/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޖަޒްލާން، ތެވެލި، ސ. މަރަދޫ 214/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޢާތިފް، ގްލޯމިން، ސ. ފޭދޫ 215/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަލްތާފް އަޒްހީމް، ނޫރަލީވިލާ، ސ. ފޭދޫ 216/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކޮރެލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސްސް މޯލްޑިވްސް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް މޫސާ 279/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މެގްނެޓްރޯން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު މުރުސިދު، އައްސޭރި، ށ. ފޯކައިދޫ 260/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ވަސީމް ދޮންތުއްތު 200/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާދަމް ޢަބްދުﷲ،   ޒުވާރިމާގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 156/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސިރުވާން މުޙައްމަދު، ގްރީންގެ، ގއ. ވިލިނގިލި 158/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު، ހަވީރީހިޔާ، ޅ. ނައިފަރު 165/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-09-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ޢަބްދުﷲ، މއ. ޝާހް، މާލެ              110/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙާޝިރު، ވިންޑީރެސްޓް، ހއ. ބާރަށް 229/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-29 ވަޒީފާެިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ލީނާ، ހ. ދަންވަރުގެ، މާލެ 275/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޖޭޝަން ޕލކ މުޙައްމަދު ޝަފީއު ، މާފެހި  ކ. ކާށިދޫ 73/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-26 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަސްރީނާ އިސްމާޢީލް، ގ. ތަބުރުގެ، މާލެ 248/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މަރިޔަމް ރީޝާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 14100 ކ.މާލެ 124/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނެކްސާ ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު 209/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-15 އެހެނިހެން އެލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބަހްޖަތު ޢަބްދުޢަޒީޒު، ގ. ސިނަމާލެ 1 1104، މާލެ 205/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-15 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އުޘްމާން ވަޙީދު، މުއައްލިމުގެ، ތ. ވިލުފުށި 232/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝަހީމާ މުޙައްމަދު، ފިޒާ، ގދ. މަޑަވެލި 26/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-11 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު މާލިކު، ދޯޅަނބުގެ، ހއ. ކެލާ 274/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ އިބްރާހީމް ފަހީމް، ތިޔަރަމާގެ، އދ. މަހިބަދޫ 4/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-05 އެހެނިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޑރ. އަޙްމަދު ޢަދީލް ނަޞީރު، ފުއްޓަރުގެ، ސ. ހިތަދޫ 267/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަންސާމް، ކާނިމާގެ، ބ. ތުޅާދޫ 75/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މާހިރު، ޕިޔާނާގެ، ސ. ހިތަދޫ 141/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ސުލައިމާން، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 03-1-151، މާލެ 23/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-08-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ދައުލަތް) ޙަބީބު މުހައްމަދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13160، މާލެ 156/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-07-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލސ ޢަބްދުﷲ މުފީދު، ސްޓާރލައިޓް، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 36/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-07-15 މައްސަލާގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅައި މައުޟޫޢީގޮތުން މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ނިޔަލަށް، ޢާތިކާ އިބްރާހީމް ދ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާތިކާ އިބްރާހީމް، އިސްތަފާގެ، އދ. މާމިގިލި 58/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-07-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޔާސިރު، ޑޭޒީމާގެ، ތ. މަޑިފުށި 81/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-07-08 ޢިނާޔަތް ނުލިބުން އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސުޖާއު، ރަނައުރާގެ، ށ.ފޭދޫ 140/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-07-08 މުސާރަ ނުލިބުން އެސް.ފީ.އެޗް. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސުޙައިލް، ސަމާހިޔާ، ރ.މާކުރަތު 139/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-07-08 ތަހުވީލުކުރެވިފައި ފާޠިމަތު ސަންހާ، ފިނިހިޔާގެ، ލ. ފޮނަދޫ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 21/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-07-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޝްރަފު މުޙައްމަދު، ހީނާމާގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 227/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-07-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިއުޝާދު ޢަލީ، ހ. ހަވޭލި، މާލެ 228/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-06-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރެފްކޫލް ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަވާޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ފަސްދޯދި، ބ.ތުޅާދޫ 89/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަލްޠާފް، ގުލޭނޫރަންމާގެ، ސ. ފޭދޫ 24/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-06-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ނަޞީރު، ބޯށިމާގެ، ލ. ކަލައިދޫ 175/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-06-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަމީދު، ބަގީޗާގެ، ގދ. މަޑަވެލި 291/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-06-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނަޞީރު، ވެށި، ސ. ހިތަދޫ 234/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-06-17 އެހެނިހެން މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ފާރިސް، ހ. ސާޖް، މާލެ 236/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-06-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނޭޝަނަލް އިންޓްގެރިޓީ ކޮމިޝަން ޝިފާޒް ޢަލީ އާއި އިތުރު 7 މީހުން 127/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-06-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފަޔާޟް، ކެތީރޯޒް، ކ.މާފުށި 22/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-06-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސެލްމިން އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނާފިޡު، މާޖެހިގެ، އދ. ހަންޏާމީދޫ 113/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-06-07 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިބްރާހީމް މުނައްވަރު، ރަންދުނި، މ. ކޮޅުފުށި 203/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-06-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް ޝަހީދާ އިސްމާޢީލް، ކަރާމާގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 265/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-05-30 މުސާރަ ނުލިބުން ޓްރާންސްފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޢަބްދުލްޙައްނާން އާދަމް، ދޯދި، ގދ. ހޯޑެއްދޫ 19/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-05-19 މުސާރަ ނުލިބުން ޒިއޯން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ސަނާ، ކަންމަތީގެ، މ. މުލައް 88/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-05-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އަޙްމަދު މަމްދޫހު (ޗޮޕް ރެސްޓޯރެންޓް) އަޙްމަދު ޢަލީ، ފުނާޑް. ރިޔާޝް، ޏ. ފުވައްމުލައް 280/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-05-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޗަންޕާ ބްރަދާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ރަޝާދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8384، މާލެ 166/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-05-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަރަފާތު މުޙައްމަދު، އަލިވާގެ، ޅ. ނައިފަރު 164/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-05-10 މުސާރަ ނުލިބުން ޙަސަން ޤާސިމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ، ފެހިވިނަ، އއ. ރަސްދޫ 286/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-05-09 މުސާރަ ނުލިބުން އެބްސޮލިއުޓް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އެޑްވާންސް ޕްރޮޓެކްޝަން އަޝްރަފު ވަޙީދު،  ސީނުގެ، ގދ. ރަތަފަންދޫ 211/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-05-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މަރްޔަމް ޢަފީފާ ޢަފީފް، ނޫރާނީގެ، ސ. ފޭދޫ 252/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޝިޔާމް، އިރުދޭމާގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 86/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-05-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ފަހްޒާން، ބުލާސަމްއާގެ، މާލެ 212/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-05-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މާޖިދު އަޙްމަދު، މިސްކިތްމަގު. ބްލޫވިލާ، ޏ. ފުވައްމުލައް 103/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-05-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މޫސާ އިބްރާހީމް، ދިލްކަޝްގެ، ލ. ކަލައިދޫ 100/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-05-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޮނެވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢާމިރު، ނޫރީގެ، ނ. މާފަރު 180/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޒެން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކެދެރް ކަދަރް މޮލައިދިން، އިންޑިއާ 20/VTR/2021
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޝުހައިލު އަޙްމަދު، ބޯށިމާގެ،  ބ. އޭދަފުށި 262/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ޝެހެނާޒްއާއި އިތުރު 8 މީހުން 30/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރެޕިޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޑް ޤާސިމް މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 4895، މާލެ 113/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-22 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ލުބްނާ، ހ. ބްލޫލޫން، މާލެ 57/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އަލީ، ހިލިހިލާގެ، ތ. ތިމަރަފުށި 62/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައިމަން މުޙައްމަދު، ހީނާމާގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 68/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-22 އެހެނިހެން ސީ.ޑީ.އެމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ފަހްމީ، ދިގުވާނޑު. ޢަންބަރީ، ޏ. ފުވައްމުލައް           140/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އަޙްމަދު އަޙްސަން، ޖީނާ، ޅ. ނައިފަރު 239/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-21 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން މާރސްލިއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް، ކަށިމާގެ، ހދ. ކުރިނބި 174/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޚަލީލު، ހ. ވަލަންޖު، މާލެ 98/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޙަންނާނު މުހައްމަދު، ލިތުއޭނިއާ، އދ. ދަނގެތި 72/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ނާތިޤު، މ. ސައިލާ، މާލެ 53/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ފަތުޙީ، މޫންލައިޓް، ތ. އޮމަދޫ 12/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ނިޡާމް، މ.މޮޑަންކޮމެޓް، މާލެ 87/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ޢަލީ، މ.ވާރޭވިލާ،ކ.މާލެ 86/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޙިލްމީ، ފެއަރލީ، ގދ. ތިނަދޫ 49/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފަތުޙީ، ބްލޫރެސްޓް / ލ. އިސްދޫ 243/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-06 މުސާރަ ނުލިބުން ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ނަފްޙާ، އިހާ، ރ. ހުޅުއްފާރު 226/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮންމެޕީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަކްރަމް އަޙްމަދު، ބިއުޓީ، އއ. ހިމަންދޫ 220/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-04-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޔަމާއި، ގ. ނޫރަންފެހި، މާލެ 270/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަސަންދީދީ، ފިނިއައްސޭރި، ސ. ހިތަދޫ 70/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިސްމާޢީލް އައިސަރު، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓްނަންބަރު 01-ޖީ-115، މާލެ 253/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެސްދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޚަލީލު، އޯކިޑްމާގެ، އއ. ފެރިދޫ 256/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސެންޗޫރިއޯން ޓްރާސްޕޯޓްސް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސެއިން ހައިޝަމް، ނޫބަހާރުގެ، ހދ. ވައިކަރަދޫ 192/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-22 މުސާރަ ނުލިބުން ރީޖަނަލް އެއާރޕޯރޓްސް ހުސައިން ޒަކީ، ނަޔާމަންޒިލް، ދ. މީދޫ 204/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-21 މަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަޒްލީން، ބުލްބުލާގެ، ސ. ހުޅުދޫ 107/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން މުފީދު، ކަރަންކާވާދީ، ސ. މީދޫ 63/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-18 މުސާރަ ނުލިބުން ޓެންސަރ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކްލޯޑިއޯ ޒޮޓަރެލް، އިޓަލީ 177/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނަސީމް، މ. ހިތްވަރު، މާލެ 230/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ މުޙައްމަދު، ބަހާރުމާގެ، ނ. މާޅެންދޫ 38/VTR/2020
79VTR2020r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިސްޙާޤް އަޙްމަދު، ކޮއެލު، ރ. މީދޫ 79/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޓީ.އެމް.އޭ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ، މަޖީދީގެ، ސ.ހިތަދޫ 188/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރެފްކޫލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަފްޒަލް ރަޝީދު، މއ. ޕާރސީވިލާ، މާލެ 77/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މުޢާޒު، މާރިޝް، ސ. ހިތަދޫ 119/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-11 ވަޒީފައިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަޖާޙް ރަފީޤް، ހުސްނުހީނާގެ، ހއ. ވިލިގިނލި 145/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު، ކަޝްމީރުވާދީ، ނ. މިލަދޫ 160/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙަސަން، އަތަމާގެ، ލ. މިލަދޫ 159/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ޢަލީ ޝަރީފު، މއ. ބިންކޮޅު، މާލެ 242/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެސް.ޕީ.އެޗް. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލިބަރޓީ ހުފާނޯ ރަމިރޭޒް، ފިލިޕީންސް 31/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-09 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިވޯން ގެހްރމަން، ޖަރުމަނު 107/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-04 މުސާރަ ނުލިބުން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރެސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ، ފިލިޕީންސް 296/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-03-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މޫސާ އަނީސް، ކެވެލި، ލ. ފޮނަދޫ 143/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-02-28 އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މަލްދާ މާޖިދު، މާޖެހިގެ، ސ. ހުޅުދޫ 217/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-02-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް އަޙްމަދު ރަޝީދު، ސައިމާވިލާ، ރ. މަޑުއްވަރި 23/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-02-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް ޢަބްދުއްޞަމަދު އަޙްމަދު، އަތިރީގެ، ފ. ނިލަންދޫ 35/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-02-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް އަޙްމަދު ހާޝިމް، ޑިލައިޓްވިލާ، ހދ. ވައިކަރަދޫ 37/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-02-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝާއިން، މއ. ޖޫޓްފްލާވަރ، މާލެ 18/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-02-21 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ޝީނީޒް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8291، މާލެ 204/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-02-18 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަންރައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު އަރޫޝާ، މ. ލޭމްޕްސްއެއަރ، މާލެ 202/VTR/2019
102VTR2019R.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-02-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 5154، މާލެ 102/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-02-11 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޝިނާޒް،ހޯދަޑު. ކުއެސްޓް، ޏ.ފުވައްމުލައް 114/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-02-11 އިންޒާރު ދިނުން  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  އާމިނަތު ޚާލިދު، ބޯގަންވިލާ، ދ. މީދޫ  284/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2021-01-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙައްވާ ޒާހިރާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13712، މާލެ 268/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2020-12-31 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މާހިރު، ނީލޯފަރު، ރ. މާކުރަތު 210/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2020-11-15 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރީތިރަށް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަބްދުލް މުހައިމުނު އާއި އިތުރު 28 ފަރާތެއް 170/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް2020-08-11 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު މާލިކު، ދޯޅަނބުގެ، ހއ. ކެލާ 111/VTR/2020
146VTR2014r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2015-01-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވާޞިފް ޢަބްދުﷲ 146/VTR/2014
67VTR2014r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2014-08-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ވަލީދު ޝަރީފް، ހަވޭލި، ހދ. މަކުނުދޫ 67/VTR/2014
120VTR2012r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2012-09-12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރނޯތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ދިލްކުޝާރުގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ 120/VTR/2012
78VTR2012r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2012-07-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޝްރަފް މުހައްމަދު، މަތިމަރަދޫ. ރޯޒީ ސައިޑް، ލ.ގަން 78/VTR/2012
181VTR2011r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2012-04-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނާޒިމް، ސޯސަން، ނ.މަނަދޫ 181/VTR/2011
148VTR2011r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2012-04-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް/ ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މާރިއޮން މަގަލި މާރި އިމަނުއަލް، ފްރާންސް 148/VTR/2011
20VTR2012r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2012-03-29 އެހެނިހެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފައިސަލް އިބްރާހިމް، މަލަމަތި، ގދ.ފިޔޯރީ 20/VTR/2012
159VTR2011r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2012-01-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން އަޕަރ ނޯތް ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، މުޝްތަރީގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ 159/VTR/2011
97VTR2011r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2011-10-31 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ފާ އައުޓް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ އަކްރަމް، މ.ފޭމަންސް، މާލެ 97/VTR/2011
92VTR2011r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2011-10-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން މިފްކޯ މުޙައްމަދު އާދަމް، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްސަ ދަފްތަރު 92/VTR/2011
86VTR2011r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2011-10-12 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އޯޝަން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަބްދުﷲ ވަޖީޙް ކުދިމާގެ/މ.ކޮޅުފުށި، ޙުސައިން ޢަލީދީދީ ވިކްޓޯރިއާ/ގއ.ވިލިނގިލި، ޢަބްދުﷲ ރަފީޢު މ.ނަސީމީގެ/މާލެ، ނަސީމް ޢުމަރު ބަނަފްސާގެ/މ.އިސްދޫ، ޢަލީ ފާކިރު ސައްކެޔޮގެ/ސ.ފޭދޫ 86/VTR/2011
39VTR2010r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2011-03-14 އެހެނިހެން ގޯޕާލަ ކްރިޝްނަން ރަމޭޝް ސައިރިކްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ 39/VTR/2010
272VTR2010r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2011-02-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ބިޒްނަސް އެލަޔަންސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ޖަލާލު، ދޭލިޔާގެ/ރ.މީދޫ 272/VTR/2010
232VTR2010r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2010-12-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުން ސައުތް ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލޓޑ ޢަލީ ރަމީޒު، ގެދަރު. ސ.ހުޅުދޫ 232/VTR/2010
141VTR2009r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2010-07-19 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން މޯލްޑިވްސް ދޯނި ސަރވިސް އާދަމް ޝަމީމް، އަލިވާގެ/ އއ.ރަސްދޫ 141/VTR/2009
34VTR2010r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2010-04-13 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ވާދީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ މުރުތަޟާ ޙުސައިން، ޖާދޫގެ / ޏ.ފުވައްމުލަކު 34/VTR/2010
44VTR2010r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2010-04-13 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން ވާދީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ ރަޝީދު، ގާރޑްނިއާވިލާ / ސ.ހިތަދޫ 44/VTR/2010
17VTR2009r.pdfޙުލާސާ ރިޕޯޓް2009-06-16 މުސާރަ/އިނާޔަތް ނުލިބުން އެމިނެންޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޮނިކާ ޒުކީވިޒް/ ރެޖީނާ ހައުސް، މަޖީދީ މަގު 17/VTR/2009
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝާޒް، މ. ފެހިގިލި، މާލެ 115/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް އެހެނިހެން ޓާލް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު މަޒާހިމް، ހަޒާރުމާގެ، ސ. ހުޅުދޫ 167/VTR/2019
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޢަނީ ޢަބްދުއްލަޠީފް، މަދީނާ، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ 198/VTR/2020
ޙުލާސާ ރިޕޯޓް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޓެންސަރ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނަޖީބު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 121-2-05، މާލެ 160/VTR/2020