×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ފޯމްތައް:


މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވާ މީހުން
ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމް
emp tribunal emp tribunal

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް
emp tribunal emp tribunal

އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ފޯމް
emp tribunal emp tribunal

މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށާހަޅާ ފޯމް
emp tribunal emp tribunal

ބަދަލު / ވަކީލް ހަމަޖައްސާ ފޯމް
emp tribunal emp tribunal

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް
emp tribunal emp tribunal

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމް
emp tribunal emp tribunal

ހައިކޯޓުން އަލުން ބަލަން އަންގާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު
emp tribunal emp tribunal

އިސްތިއުނާފް ކުރަން އެދޭ ފޯމް
emp tribunal emp tribunal