×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

12 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާ ގުޅިގެން

2019-11-14

12 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ތަފްސީލް...

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/16 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން "ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ" އުފައްދަވައި އެ މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ

2017-07-16

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/16 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮމެޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮމެޓީ އުފައްދައި، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކޮމެޓީ އުފެއްދުމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ތަފްސީލް...

ވޯކް ސްޓޭޝަން (ފަރނިޗަރ މޭޒު/ޕާޓިޝަނާއި އެކު) ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން

2016-06-08

މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ވޯކް ސްޓޭޝަންތަކެއް (ފަރނިޗަރ މޭޒު/ޕާޓިޝަނާއި އެކު) ގަތުމަށް ކުރި ނަންބަރު:200-VTR/IU/2016/03 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ އެކަމަށް އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

ތަފްސީލް...

އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށްހިފުން

2016-05-08

މިޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި އޮފީސް ސެޓަޕެއް ހެދޭގޮތަށްހުރި 1 ފްލޯ ނުވަތަ ޖެހިޖެހިގެން ހުރި 2 ފްލޯއިން 4500 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރި ނަންބަރު:(IUL)200/2016/1 އިޢުލާނާގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ އެކަމަށް އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

ތަފްސީލް...

އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

2015-11-19

މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 29 ނޮވެމްބަރ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ޓްރައިބިއުނަލް (ގ.ފަތުރުވެހި، މަޓީ ބިލްޑިންގގެ 03 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބުރުޒުމަގު) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 02 ޑިސެމްބަރ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހު 11:00 (ގ.ފަތުރުވެހި، މަޓީ ބިލްޑިންގގެ 03 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބުރުޒުމަގު) އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފްސީލް...
އެންމެ ފަސް| 1 2 | އެންމެ ކުރި