×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ސެކްޝަން ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2022-05-25 09:00:00 M5 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް އަޝްރަފް، ވަގުތީއުފާ، ކ. ގުރައިދޫ 167/VTR/2021
2022-05-25 09:15:00 M1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ އާއި އިތުރު 13 މީހުން 92/VTR/2021
2022-05-25 09:30:00 M4 ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒަމީލާ މަޙްމޫދު، އަލިވާގެ، ފ. ދަރަނބޫދޫ 146/VTR/2021
2022-05-25 11:00:00 M4 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ލަތީފާ އިބްރާހީމް، ވެހި، ލ. ކަޅައިދޫ  216/VTR/2021
2022-05-25 12:00:00 M2 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝާހިދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ. ބަނަފްސާވިލާ، މާލެ 14/VTR/2022
2022-05-25 13:00:00 M2 ކެޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަންވަރު ޙުސައިން އަދި 12 އިތުރު ފަރާތެއް 101/VTR/2021
2022-05-25 13:00:00 M2 ސީ.އޭ.ޑީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ އަންވަރު ހުސައިން އާއި އިތުރު 12 ފަރާތް  101/VTR/2021
2022-05-25 13:30:00 M3 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ސަޢީދު، މއ. މަދޮށިގެ، މާލެ 217/VTR/2021