×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ސެކްޝަން ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2021-12-05 09:00:00 M1 އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނާހިދާ ޢަބްދުލްޤައްފާރު، މ. ދޮރަންގަލި، މާލެ 210/VTR/2021
2021-12-05 10:00:00 M6 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މުޙައްމަދު ޖިނާޙް މަންޞޫރް، ވާދީރޯސް، ގދ. ފިޔޯރީ 132/VTR/2020
2021-12-05 10:00:00 M3 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝިހާން އަޙްމަދު، ރާސްތާ، ހދ. ކުމުންދޫ 176/VTR/2021
2021-12-05 10:00:00 M1 އެމްފާ ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފަޟީލް، ކަފުރުތޮޅިމާގެ، ސ. މަރަދޫފޭދޫ 183/VTR/2021
2021-12-05 11:00:00 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ މުޙައްމަދު ޙަބީބު، މއ. ނައިލޯނުގެ، މާލެ 132/VTR/2021
2021-12-05 11:00:00 M2 ޑްރީމް އައިލެންޑްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 2 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލީއެންޑްރާ ޕީޓަރ ފެރީޝިއާ ވޮރެލް ކެރިންގްޓަން (ބާރބެޑޯސް ރައްޔިތެއް) 37/VTR/2021
2021-12-05 12:00:00 M1 ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަސަން މުހައްމަދު، މަޑުފެހިގެ، ގދ. ތިނަދޫ 239/VTR/2021
2021-12-05 12:00:00 M4 ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑް ޖެނީހު ރަޝީދު، ކްރިއޭޝަން ، ސ. ހިތަދޫ 96/VTR/2020
2021-12-05 13:00:00 M3 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙު، މައިޒާން، ޏ. ފުވައްމުލައް 109/VTR/2021
2021-12-05 13:00:00 M3 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙު، މައިޒާން، ޏ. ފުވައްމުލައް 109/VTR/2021
2021-12-05 13:00:00 M6 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝަހުލާ ޢަބްދުﷲ، ރަބީޢުގެ، ތ. ކަނޑޫދޫ 190/VTR/2021
2021-12-05 14:00:00 M1 އެސްޕަޔަރ ހެވަންލީ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އެލްޝަޒްލީ އަޙްމަދު މަޙްމޫދު، މިޞްރު 83/VTR/2021
2021-12-06 09:00:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ގުލްޗަންޕާމާގެ، ވ. ފުލިދޫ 219/VTR/2020
2021-12-06 10:00:00 M6 ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ރަޝީދު، ރެޑްސްޓޯން، ކ. މާލެ 122/VTR/2021
2021-12-06 10:00:00 M6 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އަޙްމަދު ފަޟީލް، އޯޝަންވިލާ، ރ. އިންނަމާދޫ 128/VTR/2021
2021-12-06 10:00:00 M4 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ޒޫނާ މުޙައްމަދު، ނާރެސް، ގއ. ދެއްވަދޫ 39/VTR/2020
2021-12-06 11:00:00 M2 މުޙައްމަދު އާދަމް ހާޒިމް ރަޝީދު، ހައިޝު، ގދ. ތިނަދޫ 170/VTR/2021
2021-12-06 11:00:00 M2 މުޙައްމަދު އާދަމް ހާޒިމް ރަޝީދު، ހައިޝު، ގދ. ތިނަދޫ 170/VTR/2021
2021-12-06 11:00:00 M4 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަމީން ފައިޞަލް، ދޮންވެލި، ފ. ނިލަންދޫ   39/VTR/2021
2021-12-06 12:00:00 M3 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނިޡާމް އަޙްމަދު، ހ. ފްލޭޝް، މާލެ 233/VTR/2021
2021-12-06 12:00:00 M2 ކޮރަލް އައިލެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނަޝާތު، ތަރި، ސ. ފޭދޫ 3/VTR/2021
2021-12-06 12:00:00 M1 ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙުސާމް އިނާދު، ވިނަމާ، ށ. ފުނަދޫ 79/VTR/2021
2021-12-06 13:00:00 M5 އޯޝަން ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމާ އެލިޒަބަތު އިމޮޖެން ބެލް، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 253/VTR/2021
2021-12-06 14:00:00 M7 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މާހިރު، ނީލޯފަރު، ރ. މާކުރަތު 210/VTR/2020
2021-12-06 14:00:00 M8 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޙަސަން މުއުމިން، ސައުތްކްރޯސް، ސ. ހިތަދޫ 255/VTR/2020