×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ސެކްޝަން ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2021-05-16 09:30:00 M7 ޓްރާންސްފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޢަބްދުލްޙައްނާން އާދަމް، ދޯދި، ގދ. ހޯޑެއްދޫ 19/VTR/2020
2021-05-16 09:30:00 M2 އަޙްމަދު މަމްދޫހު (ޗޮޕް ރެސްޓޯރެންޓް) އަޙްމަދު ޢަލީ، ފުނާޑް. ރިޔާޝް، ޏ. ފުވައްމުލައް 280/VTR/2019
2021-05-16 10:00:00 M4 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަޙްމަދު ރަޝީދު، ބޯގަންވިލާ، ފ. ނިލަންދޫ 218/VTR/2020
2021-05-16 10:00:00 M8 ޔޫޓޯޕިއާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް މޫސާ، ދޭދަރުގެ، ބ. އޭދަފުށި 267/VTR/2020
2021-05-16 11:00:00 M4 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަމީން ފައިޞަލް، ދޮންވެލި، ފ. ނިލަންދޫ   39/VTR/2021
2021-05-16 11:00:00 M1 އެސްޕަޔަރ ހެވަންލީ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އެލްޝަޒްލީ އަޙްމަދު މަޙްމޫދު، މިޞްރު 83/VTR/2021
2021-05-16 12:00:00 M8 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އިބްރާހިމް އަލީ، ވައިލެޓްމާގެ، ހއ. ތުރާކުނު 242/VTR/2020
2021-05-16 12:00:00 M3 ޕާރމްޓްރީ މެރައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރިޔާޟް އަޙްމަދު، ހ. ޝެލްފްލާވަރ، މާލެ 69/VTR/2020