×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް ގަޑި ސެކްޝަން ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
2021-09-16 10:00:00 M6 އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ އަޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމް / ސްރީލަންކާ 64/VTR/2020
2021-09-16 10:00:00 M4 އަބްދުލް ހަމީދު މުހައްމަދު  އެމްޑީ އަތިޔަރު ސިކްދަރު 77/VTR/2021
2021-09-16 10:00:00 M4 އަބްދުލް ހަމީދު މުހައްމަދު  މުހައްމަދު ސައްދާމް ހޮސައިން    78/VTR/2021
2021-09-16 11:00:00 M8 ޔޫޓޯޕިއާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް މޫސާ، ދޭދަރުގެ، ބ. އޭދަފުށި 267/VTR/2020
2021-09-16 11:00:00 M6 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ސޯސަންގެ، ށ. ބިލެތްފަހި 82/VTR/2020
2021-09-16 13:00:00 M6 ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 14037، މާލެ 15/VTR/2020
2021-09-16 13:00:00 M8 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން މުފީދު، ފިލިގަސްދޮށުގެ، ތ. ބުރުނީ 258/VTR/2020