×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ނިމުނު ގޮތް އަމުރު ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ތާރީޚް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
ތަފްސީލް2019-12-31ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ސާއިނާ، ސުވީޓްލައިފް، ކ. ގުރައިދޫ 106/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-26މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝިމާލް، ޝާދީވިލާ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 51/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-26ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ އަޙްސަން، ވ.ރިއޯ، މާލެ 230/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-12-16ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިލްހާމް، ނައިޓް ސްޓަރ، ތ. ތިމަރަފުށި 129/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-16އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮފީސް އަޙްމަދު މަފާވިޒް، ދިލްޝާދުގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 68/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-16އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަޙްމަދު މަފާވިޒް، ކުޅުދޫ.ދިލްޝާދުގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 18/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-12އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިނާޒު، މާހިންނަ، ސ.ހިތަދޫ 223/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-12-10ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަސްލީ ކަރަޑުމަން ބެންގުލަރ، ތުރުކީ 30/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-10ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް އަރްބޫ ބެންގުލަރ، ތުރުކީ 31/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-08މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޢަލީ ޝާހް، ގ.އަރޫޝާމަންޒިލް، މާލެ 16/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-08މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ، އަބުގަސްދޮށުގެ، ގދ.ވާދޫ 15/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-05ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާދަމް ނަސީމް، އަޅިވިލާގެ، ލ.މާމެންދޫ 13/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-05ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ރަމްޒީ، ނޫވިލާގެ، އއ.މާޅޮސް 06/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-04ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިބްރާހީމް ޢާދިލް، ހަޒާރުމާގެ، ބ.ތުޅާދޫ 64/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-02ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އާމިނަތު ސަޢީދު، ޑިއަރެސްޓް، ސ.ފޭދޫ  38/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-12-01ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޝަބާޢު، ގ.މާވަސް، މާލެ 71/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-26މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ހުޅުމާލެ. މާވަހަރު 1، މާލެ 39/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-21ހުރަވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަނީޝާ ޕްރަބުއްދި ވަނިންގަނަޔަކަ ޔާޕާ، ސްރީލަންކާ 112/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-14ހިލްސައިޑް ވިލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޒަރީރު، ރީޓާ، ނ.ހޮޅުދޫ 198/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-11-13މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުސާ މުޞްޠަފާ، ގުލްކޯޒުގެ، ސ.މަރަދޫ 38/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-07މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން ސިނާން، މ.ކެނަފްލާވަރ، މާލެ  143/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-11-06ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީސްކޫލް ސަޢީދާ ޙަސަން، ފުފޫމާގެ، ހދ.ވައިކަރަދޫ 169/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-11-06އަޙްމަދު ޙަލީމް ޢަލީ ފަޔާޟް، ޑޭޒީވިލާ، ހއ.ތަކަންދޫ 180/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-10-03ގްރީން ޕެރެޑައިސް ލިމިޓެޑް އާއިޝަތު ސާޖިޔާ, ފިޔާތޮށިމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ 36/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-09-19މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒައިދު ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1226، މާލެ 238/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-09-182 އެޗް.އެމް. ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަލީ ނިހާސް، ތުނޑި.ކަޅައިދޫފިނިހިޔާ، ލ.ގަން 237/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-08-29މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ ޝިފާޒް، ދޫރެސް، ތ.ވިލިފުށި 239/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-08-27ކަނެކްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ނީނާ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 109-ޖީ-01، މާލެ 183/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-08-27ފިއްލަދޫ އެކުވެރިންގެ ދިރުން ޝީރީން ޢަބްދުލްބާރީ، ނިރޮޅު، ހއ.ފިއްލަދޫ 152/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-08-05ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރެޝަން ލިމިޓެޑް ޖާވިޒް ޢަބްދުލްކަރީމް، ގަރާޑީގެ، ގދ.ގައްދޫ 207/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-08-04ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް ވަދީފު ޙަސަން ސަޢީދު، ނިވްރޯޒް، ގދ. މަޑަވެލި 81/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-01ރެފްކޫލް ޓްރެވެލެސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިނާޞް، ހެޕީނައިޓް، ކ.ތުލުސްދޫ 03/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-21ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނާފިޛު، ގޫފަހާވަތުގެ، ސ.ފޭދޫ 234/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-07-16ލިޓަސް އޮޓޯމޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޝިޛުނާ ޢަލީ، ގުލްޝަން، ޏ.ފުވައްމުލައް 154/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-07-15ރެއިޒްކްރައުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ނަސީމް، ބްލޫވިއު، ސ.މަރަދޫ 221/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-07-11ސަންރައިޒް ކޮރޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ރަންފަރު، ކ.ކާށިދޫ 184/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-07-09ސަންރައިސް ކޮރޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޙުސައިން، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 02-ޖީ-98، މާލެ 133/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-07-07(ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް މަރްޔަމް ޔޫސުފް، މަންފާ، ނ.ލަންދޫ 134/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-06-30މެރީނާ ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ލުބްނާ، ހެޕިނަސް، ތ.ގުރައިދޫ 150/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-06-24އުތުރުމާފަރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަނިޝްކަ މިގާރަ ސުމިތްރަރަޗި، ސްރީލަންކާ 229/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-06-13ޑައިވް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޙަސަން ޢަލީ، ދަޑިމަގު. ރޫޓް، ޏ.ފުވައްމުލައް 129/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-06-08މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް، މ.ގައްދަޑުގެ، މާލެ 99/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-06-02އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަފާޢަތު މަނިކު، މ.ތަރިވިދާގެ، މާލެ 206/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-05-30ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ގއ.ކޮނޑޭ 153/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-05-26ސީއީއެސް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ފުނާޑު.އާމީޒު، ޏ.ފުވައްމުލައް | އިސްމާޢީލް ނާފިޢު، ގުލްފާމްގެ، ށ،ފޭދޫ 142/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-05-22ބެސްޓް ޑައިވްސް ޕްރައިވްޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިލްހާމް.  ސޯސަންމާގެ، ކ.ގުޅި 209/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-05-14ރޮމްބަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިޝާމް އަޙްމަދު، ހ.ސްވޯރޑް، މާލެ 189/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-04-01ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް)   މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، ބުރުނު، ރ.އަނގޮޅިތީމު 54/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-03-27ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް، ތޯތާގެ، އދ.ދަނގެތި 137/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-03-25ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޙަސަން، ސަމަރބްލޫ، ނ.މިލަދޫ 124/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-03-06ޑީ.އެމް.އެސް ޕްރޮޕަޓީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަމީ ޙަސަން އަލްސައިދް އަބާޒާ، މިސްރު 18/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-03-04ޟިޔާއުލް ޤުރްއާން އަސްޢަދު ޝަރީފް، މއ.ލޮޓަސް، މާލެ 92/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-03-03ސައިދް ވަހީދުއްދީން، އިންޑިއާ ފޯރސައިޓް ސާރވެޔާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 232/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-02-18ސީސަންބީޗް މޯލްޑިވްސް ޙުސައިން ޝަކީބް، ހުޅުމާލެ. ދޮޅަސް، މާލެ 186/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-02-05މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢިރުފާން ޢަބްދުﷲ، އަލިވާގެ، ގއ.ދާންދޫ 97/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-28އަޒްމީ-ނައީމް މެޑިކަލް އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝިފާޒު، ހ.ރަތްކުރެދި އާރު، މާލެ 36/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-28އަޒްމީ-ނައީމް މެޑިކަލް އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝިފާޒު، ހ.ރަތްކުރެދި އާރު، މާލެ 36/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-23މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 2230 98/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-23މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 2230 98/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-20ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޝާރިފު، ކިނާރާ، ޅ.ނައިފަރު 04/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-16ނެއިޑް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕެޓްރިކް ޖޯން އެޑަން ހައިޑަރ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ 160/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-16ނެއިޑް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕެޓްރިކް ޖޯން އެޑަން ހައިޑަރ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ 160/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-16ނެއިޑް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕެޓްރިކް ޖޯން އެޑަން ހައިޑަރ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ 160/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-14ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ފަހުމީ ރަޝާދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1625 73/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-14ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އިސްމާޢީލް އައިމަން ޙަސަން، ހ.ރޯޝަންލޭން، މާލެ 64/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-07ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ނާޞިރު، ދަބުރުއްދޮށުގެ، ފ.ބިލެތްދޫ 107/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-12-29ޓްރާންސް ފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަފީޤް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8611، މާލެ 199/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-12-29ޓްރާންސް ފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ދާއޫދު، ގޮއްކުޅަދުރުމާގެ، ޅ.ހިންނަވަރު 194/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-12-26އިންޓަރ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސަޢީދު މޫސާ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 139-3-4، މާލެ 118/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-12-25ހައިކު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙައްވާ ސާޢިދާ، ރޯޝަނީގެ، ހއ.ކެލާ, ޢާއިޝަތު ފަޟްލާ މުޙައްމަދު، ޙ.މުށިމަސް، މާލެ 45/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-12-23ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، މ.މުޙައްމަދީ އާބާދު، މާލެ 181/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-16މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސާޖިދު، އެއްގަލި، ފ.ނިލަންދޫ 65/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-15ނިއު ލަޔާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މަޙްމޫދު، ނޫވިލު، އދ.މާމިގިލި 145/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-15އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް ތަޞްނީމް، ވައިމަތީގެ، ޅ.ހިންނަވަރު 108/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-09-16މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޙަންނާން އިބްރާލީމް، މ.ގޯބިލިމާގެ، މާލެ 87/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-08-19ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ނަސީމް، އައިނާއެޑަމްސް، މާލެ 173/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-07-15މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ލިވާޒް، މ.ކުދިހިތިގަސްދޮށުގެ / ކ.މާލެ 50/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-15މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ނިޒުޙަތު ޢަލީ، ފެހިވިލާ، ސ.ފޭދޫ 60/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-15މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސާޖަން، ހ.ބްލޫޕަރލް / ކ.މާލެ 49/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-15ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ވަޙީދު، ސަންނައިޓް، މާލެ 204/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-07-15މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙަބީބު، އިރުވައިވިލާ / ގއ.ދާންދޫ 51/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-15މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޢައްބާސް، ޕެނަމާ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 57/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އާމިނަތު ޝީނީޒް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8921، މާލެ 03/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-09ރިޕަބްލިކް އިންޖީނިއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކެނެތް ކްރިސްޓިއަން ހޯމް، ޑެނިޝް (ޑެންމާރކް) 186/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-07-08ފެނަކަ ކޯފަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން އާސިރު، ފަޅޯމާގެ، ސ. ފޭދޫ 171/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-06-18އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ރަވީ ޝަންވަރު، އިންޑިއާ 180/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-06-10ފެހި މޫރިތި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޙްމޫދު ޙުސައިން، އާޒާދީގެ، ޅ.ނައިފަރު 174/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-06-10ބަޓޫޓާ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަތުޙުﷲ ފާއިޒް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 4766، މާލެ 06/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-05-25ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ- ދައުލަތް ޢަބްދުލްލަޠީފް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުނިޔާވިލާ، ނ.ވެލިދޫ، 137/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-05-25މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިމްދާޙް ޝަފީޤް، ގ. ގްރޭވިލާ، މާލެ 157/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-05-19ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު، ކަންމަތީގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 175/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-05-09ޖާނަލިސްޓިކް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ޢަބްދުﷲ ޢަބީދު، ސައިމާވިލާ، ފ.ދަރަނބޫދޫ 121/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-05-08މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ނަޢީމް ޖަޢުފަރު، ގޯޅިތެރޭގެ، ށ.މިލަންދޫ 151/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-05-05ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ޝަޒްލާ، އަރޫދާގެ، ތ.ވަންދޫ 17/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-05-05ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ރަޝީދު، މއ.ޝެލްޓަރ 3، މާލެ 146/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-05-05ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ފާޠިމަތު ރިޝްމާ، ރީޝަންގެ، ހއ.ބާރަށް 21/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-05-02ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޢަލީ ޒާހިރު، މިންވަރު، ށ.ފީވަށް 193/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-05-02ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުލްމުހައިމިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން، އުޖާލާގެ، ށ.ފީވަށް 194/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-05-01ދިގުފަރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަމްޢޫން ޖަމީލް، ހިޔާވަހި، ބ.ގޮއިދޫ 110/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-05-01ދިގުފަރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ތަޙްސީން، ލުނބޯގަސްދޮށުގެ، ބ.ގޮއިދޫ 109/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-05-01ދިގުފަރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙުނައިން، ހިޔާވަހި، ބ.ގޮއިދޫ 111/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-04-28ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ހަސީބާ އިބްރާހީމް، ސުނީތާހައުސް، ށ.މިލަންދޫ 190/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-04-27މަންދު ކޮލެޖް ޢިމާދާ ޢަބްދުއްރަޙީމް، ސްވީޓް ރޯޒް، އއ.މަތިވެރި 02/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-23ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްހާދީ މުޙައްމަދު،  ދަފްތަރު ނަންބަރު 3373، މާލެ 104/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-04-23ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަލީ،  ވ.މާކުރަތުހިޔާ، މާލެ 103/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-04-21ހައިކު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ފިލްޒާ، ޗޭނުގެ، ށ. ފޭދޫ 195/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-04-21މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޙައްވާ ރިޔާޒާ ޗާނދަނީވިލާ، ފ.މަގޫދޫ 164/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-04-16އޮލިވަރ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރިޔާޟް، މއ.މަޒާގެ، މާލެ 183/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-04-08މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފައުޒީ، ބަހާރުމާގެ، ގއ. ވިލިގިނލި 147/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-04-06ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ސާމިރު، ޖަވާހިރުވާދީ، ށ.ފީވައް 152/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-04-06ޑައިވަރލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޠާރިޤު، މާހި، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 159/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-03-19ސަންދޭޝް ޓަރަޗަންޑް ޕަވަރް، މުމްބާއީ، އިންޑިޔާ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 154/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-03-19މުޙައްމަދު ނާއިލް، ނާރެސް، ލ.ދަނބިދ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 156/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-02-20މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ޝައުފާ ޝަމީމް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 38-G-02، މާލެ 140/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-02-18ހައިކު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝާރާޒް މުޙައްމަދު ނިޔާޒް، ސްރީލަންކާ 181/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-02-14ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ސަޢީދު، ޗަންޕާޕޫލުމާގެ، ސ.ހިތަދޫ 129/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-02-10ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް، އަލިތަރި، ސ.މަރަދޫ 86/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-02-08ހައިކު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙައްވާ ސާޢިދާ،ރޯޝަނީގެ، ހއ.ކެލާ | ޢާއިޝަތު ފަޟްލާ މުޙައްމަދު، ހ.މުށިމަސް، މާލެ 165/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-02-03މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ދީދީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4683، މާލެ 118/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-01-29ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) ޢަލީ ޙުސައިން، މާތިލަ، ނ.މާޅެންދޫ  67/VTR/2017
ތަފްސީލް2018-01-13މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް މާލިކް އަބޫބަކުރު 106/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-12-12ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ޢިމާދު،  މާފަރު، ބ.އޭދަފުށި 58/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-12-05ކުކޫން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝިއުނީޒް އަޙްމަދު، ނޭޝަނަލްހައުސް، ގދ.ގައްދޫ 131/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-12-02ކުކޫން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ސަޢީދު، ސ.ފޭދޫ، ގްލޯމިން 117/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-19ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުލްޝުކޫރު ޢަބްދުލްޙަކީމް، އޯކިޑްވިލާ، ގއ.ކޮލަމާފުށި 87/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-17މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ރާޟީ، ވ.ސިނަމާލެ 4 06-3، މާލެ 116/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-14މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުނީރު މޫސާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4128، މާލެ 54/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-14މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިރުފާން، ހިރިޔާ، ށ.ބިލެތްފެހި 56/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-14މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މުޖުތަބާ، ބެނިސަން، ށ.ކޮމަންޑޫ 60/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-14މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޢައްޒާމް، ހިރިގާ، ސ.ފޭދޫ 55/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-14މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޖުތަބާ ޢަލީ، މަހުމާގެ، ހއ.ބާރަށް 57/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-11-02ޔޫރޯޑައިވަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރަޝީދު، ސޭޑީވިލާ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 62/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-10-16ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޙަމީދު، ނިވާ، ހއ.ކެލާ 97/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-10-13ޒަހީނާ މުފީދު، ހަވީރީވިލާ، މާލެ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 47/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-10-13ޒަހީނާ މުފީދު، ހަވީރީވިލާ، ދ.މާއެނބޫދޫ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 47/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-10-05ކަސަޑާނާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޖުދާ ޙުސައިން، ހިޔާލު، ކ.ތުލުސްދޫ 17/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-10-04ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިސްޙާޤް އަޙްމަދު، އޯކިޑްމާގެ، ގއ.ގެނަމަފުށި 105/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-09-27އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ޙަލީމަތު އަހުމީލާ، އޯކިޑްމާގެ، ލ.އިސްދޫ 39/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-09-26ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ޝަރީފް، މަންޒިލް، ލ.ކކުނަހަންދޫ 51/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-09-26ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) އަޙްމަދު ޝަރީފް، މަންޒިލް، ލ.ކުނަހަންދޫ 51/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-09-20ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) ޢަބްދުﷲ ޖިނާން ޒާހިރު، ހަސްތީ، ގދ.ތިނަދޫ 42/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-09-20ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) ޢަބްދުﷲ ޖިނާން ޒާހިރު، ހަސްތީ، ގދ.ތިނަދޫ 42/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-08-09ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ސަޢީދު ޚިލްމީ، މާދަނޑު.ފެންފިޔާޒުގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 15/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-08-09ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ސަޢީދު ޚިލްމީ، މާދަނޑު.ފެންފިޔާޒުގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 15/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-08-09ކެޕިޓަލް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު އަމްނާ ޙަމީދު، މ.ރޯސްވާދީ، މާލެ 34/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-08-09ކެޕިޓަލް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު އަމްނާ ޙަމީދު، މ.ރޯސްވާދީ، މާލެ 34/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-08-06މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް (ކްލަބްމެޑް، ކަނިފިނޮޅު) ޙަސަން މޫސާ، ޢަބީރުޤުލްޝަން، ހދ.ނޮޅިވަރަން 68/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-08-06ކްލަބް މެޑް (ކަނިފިނޮޅު) ޙަސަން މޫސާ، ޢަބީރުޤުލްޝަން، ހދ.ނޮޅިވަރަން  68/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-08-01އެވިޑް ކޮލެޖް އާމިނަތު ޢަލީ، ހ.ނިއުހެވަން، މާލެ 35/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-08-01އެވިޑް ކޮލެޖް އާމިނަތު ޢަލީ، ހ.ނިއުހެވަން، މާލެ 35/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-24ޒެން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޙްމޫދު ޢަބްދުލްޙަމީދު، ނޫކޮކާއާގެ، ޅ.ނައިފަރު 22/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-24ޒެން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޙްމޫދު ޢަބްދުލްޙަމީދު، ނޫކޮކާއާގެ، ޅ.ނައިފަރު 22/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-10ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްލަސް އާމިނަތު ޢަބްދުއްރަޝީދު ހ.ކުއްޅަވައްމާގެއާގެ، މާލެ 36/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-10ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްލަސް އާމިނަތު ޢަބްދުއްރަޝީދު  ހ.ކުއްޅަވައްމާގެއާގެ، މާލެ 36/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-09ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ސަބާޙު، ވަލުގެ، ލ.ހިތަދޫ 07/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-09ލެޝަރ ފްރޮޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ސަބާޙު، ވަލުގެ، ލ.މާވަށް 07/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-04މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އާދަމް، ބްރޫމް، ގދ.ތިނަދޫ 19/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-07-04މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އާދަމް، ބްރޫމް، ގދ.ތިނަދޫ 19/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-06-19އާމިނަތު ޢައްޒަ، އެފްސިސް، ޏ.ފުވައްމުލައް އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 46/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-06-19އާމިނަތު ޢައްޒާ، މިސްކިތްމަގު.އެފްސިސް، ޏ.ފުވައްމުލައް އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 46/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-06-19ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ، މައިމަގުމަތީގެ، ހއ.މުރައިދޫ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 43/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-06-19ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ، ގްރީންވިލާ، ގދ.ވާދޫ އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 43/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-06-04މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސްކޮޓް ޑަގްލަސް ރޮބިންސަން، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ 218/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-06-01ސިނަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަޛްރާ މުޙައްމަދު، ވައިލެޓްވާދީ، ސ.ހިތަދޫ 227/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-06-01ޕާފިއުމަރީސް/އިސްމާޢީލް ޔާސިރު ޢާއިޝަތު ހަނާ، ފަރުމާ، ހދ.ކުރިނބި 18/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-06-01އިސްމާޢީލް ޔާސިރު/ ޕާފިއުމަރީސް1 (މަޖީދީމަގު) ޢާއިޝަތު ހަނާ، ފަރުމާ، ހދ.ކުރިނބި 18/VTR/2017
ތަފްސީލް2017-05-30ސިމްފަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ނާއިޝާ މުޙައްމަދު، މއ.ފޮނިލުނބޯގެ، މާލެ 185/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-05-29ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަލީ ނަދީމް، ބުލްބުލާގެ، ގދ.ވާދޫ 213/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-05-22މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޒުލައިޚާ އިބްރާހީމް، ލ.ގަން، އޯކިޑް 208/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-05-21އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ޖެނިފާ ، މ.ޏަމްޏަމްގެ، މާލެ 169/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-05-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ، ސަނދުބަރަކާގެ، ގދ.ގައްދޫ 194/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-04-29ޢަބްދުﷲ ޚާލިދު ސައުދު، ޏ.ފުވައްމުލައް، މަންޒަރުގެ ނިކޯލާ ވިންސްޓެންލީ، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 118/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-04-25އެލް.އެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ލަޠީފް، މއ.ބޮޑިބޯށިގެ، މާލެ 205/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-04-25ޓެންޓެން ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަންގަލިކާ ކަލުއަރިޗްޗިގެ، ސްރީލަންކާ 224/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-04-22ބްލޫ މެޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބޭމްބޭން ޕްރިހާދު، އިންޑޮނޭޝިއާ 199/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-04-11ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) އަޙްމަދު ޢާޞިމް، އަލަމާގެ، ބ.ކެންދޫ  164/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-03-28ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސިނާން، މަތިހާ، ހދ.ނޭކުރެންދޫ 178/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-03-22ބްލޫ މެޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުނަންދަރަ ކަރްޔާ ޕުޓްރާ، އިންޑޮނޭޝިއާ 192/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-02-23ޕްރޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު، ޝަރުތު، ބ.ތުޅާދޫ 188/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-02-21ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުﷲ އިރުފާން، އާބާދީއުފާ، ލ.ކުނަހަންދޫ 156/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-02-19ޓްރެވެލް ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ޝަނާ އަޙްމަދު، ވ.ޗެންދެލިއާރ، މާލެ     170/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-02-14ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕ.ލ.ކ ޢާއިޝަތު ނާދިޔާ، އިރުމަތީގެ، ށ.ނަރުދޫ 172/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-02-14ފްރީލައިން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ފަސާނާ، ސަފީނާމަންޒިލް، ރ.އަލިފުށި 209/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-02-05ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޚުޝާން، ގ.ހިލްމަން، މާލެ 97/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-02-05ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މޫސާ ނަޢީމް، ގުލްޝަނީގެ، ބ.ތުޅާދޫ 148/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-01-22މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (ދިވެހި ދައުލަތް) ފާޠިމަތު އުޝާމާ، މ.މައިމަގުމަތީގެ، ކ.މާލެ 91/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-01-19ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޒިޔާދު ރަޝާދު، އޯޝަންވޭކް 2، ޅ.ހިންނަވަރު 71/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-01-15މެޖެސްޓިކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤިސާމާ ޙުސައިން، މުނިޔާގެ، ހދ.ކުމުންދޫ 157/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-01-11ކަލަރ ޕްރޮފައިލް އިންޓަރނޭޝަނަލް އަނަސް މުޙައްމަދު، ހުޅަގުގެ، ކ.މާފުށި 149/VTR/2016
ތަފްސީލް2017-01-04ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޒަކީ، ތުނޑި.ނިމެރި، ލ.ގަން 129/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-12-26އަކުއާ ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޝިޢުނީ، ހ.ގޯލްޑްފްރުޓް، މާލެ 112/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-12-26ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޒިޔާދު، ފުނަމާގެ، ތ.ވޭމަންޑޫ 78/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-12-20ޒައިލިންގ ޕްރީ ސްކޫލް ސީމާ އަބޫބަކުރު، ޒަމީން، ހދ.ވައިކަރަދޫ 133/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-12-20ޒައިލިންގ ޕްރީ ސްކޫލް ނަޒީހާ ޢަބްދުއްސަމަދު، މަޝްރިޤް، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 135/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-12-20ޒައިލިންގ ޕްރީ ސްކޫލް ޖަމީލާ ނަފްޙާ، ކަޝްމީރު، ރ.އަލިފުށި 134/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-12-14އެން ސަފާޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ޝަރުޒީނާ ރަޝީދު، އިރަމާގެ، ގދ.ގައްދޫ 138/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-12-01އޭ.އޭ.އޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢިމާލް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 1-2-01، މާލެ    96/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-11-28ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޝާއިރާ ޝަކީބް، ދަފްތަރު ރސ 9282، މާލެ 111/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-11-23ކަލަރ ޕްރޮފައިލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޢަބްދުﷲ އިރުފާން، ހުޅަގުގެ، ކ.މާފުށި 107/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-11-17އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ (ދަޢުލަތް) އާމިނަތު ޝާދިޔާ، މ.ޕިސްތާގެ، މާލެ 53/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-11-14މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (ދައުލަތް) އިބްރާހީމް ޝަބީން، މ.މޫންބީމް، މާލެ 73/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-11-01ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) އިބްރާހީމް ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ، ބ.ގޮއިދޫ 76/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-11-01ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޙުސައިން ރަޝީދު، ވެސްޓްވުޑް، ގއ.ކޮލަމާފުށި 74/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-10-20މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސުނާން،ތ.ވިލުފުށި، ހީނާމާގެ، 87/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-10-13ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޢަބްދުﷲ ރިޝްވާން، ހ.ހުދުރިޔާ، މާލެ 116/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-09-19ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާރިފް ނަސީމް ، ގުލްޒާރުގެ، ބ.ދަރަވަންދޫ 122/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-09-01އައިލެންޑް ޕާލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޭޑް އަޙްމަދު ފައިޞަލް، ދިލްކުސާގެ، އއ.ފެރިދޫ 108/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-08-31ކިއޮންގ ހޮންގް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމެންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސަޢީދު، ފެންފިޔާޒުގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 85/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-08-23މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ޒަމީލް، ގ.އިވްނިންގސަޓާރ، މާލެ 41/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-08-23މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8191، މާލެ 40/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-08-18ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ސަތީޝް މޫސާ، ވ.އަލްފްރެޝްކޯ، މާލެ 15/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-08-17ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝާހް، ހިލިހިލާގެ، ލ.ދަނބިދޫ 27/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-08-16އެސް.ޑީ.އެލް އެމް.އެޗް.އޭ އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް މިޒުނާ، ގ.ސިނަމާލެ 1 05-13، ކ.މާލެ 66/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-07-26ނިކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޖަލީލު ޢަބްދުﷲ، ތުނޑި.ނޫރަންގެ، ލ.ގަން 45/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-07-05ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޙުސައިން އަފީފް، އޯކިޑްމާގެ، ލ.އިސްދޫ 70/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-07-04މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަސްފާގު ވަޙީދު ، ދަނޑިގެ، ގއ.ދާންދޫ  60/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-07-04މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ.މައިކްރޯވޭވް، މާލެ.  63/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-07-03ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން، ހ.ކެތި، މާލެ 4/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-07-03ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޖަލީލާ މުޙައްމަދު، ބަށިމާގެ، ލ.ގާދޫ 75/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-07-03ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޢަބްދުލްމުހައިމިން، އިރުމަތީގެ، ލ.ކަލައިދޫ 56/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-06-12ސްކެވޮލާ ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ އިބްރާހީމް، މޮއިޝާ، ތ.ތިމަރަފުށި 69/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-06-11ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނެޝަނަލްހައުސް، ގދ.ގައްދޫ 36/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-06-02ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑިއޯން ކާސްޓެންސް، ސައުތް އެފްރިކާ 11/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-05-28ޓީޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޚަލީލް، ފިނިފެންވިލާ، އދ.އޮމަދޫ 5/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-05-28ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ޒުހައިރު، ރޫބީ، ގދ.ތިނަދޫ 150/VTR/2015
ތަފްސީލް2016-05-23އަޒްހަރް ހޮޓެލްސް އެންޑް ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސުހާނާ ޢަފީފް، ގ.ގާދިއްފުށި، ވަގުތީހިޔާ 52/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-05-04ބާނި ހޮޓަލްސް، ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބީ.އޭ ވަރުނާ މޯހަން ބްލަތުސިންގަލަ، ސިރީލަންކަން 124/VTR/2015
ތަފްސީލް2016-04-28އޮލިވާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އާދަމް، އަމީކޯ، ބ.ތުޅާދޫ 35/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-04-19އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނާޒިލް، މޫންސްޓަރ، ނ.ވެލިދޫ 9/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-04-18ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ނ.މަނަދޫ މަގުލަސް 172/VTR/2015
ތަފްސީލް2016-04-12ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް ސާމިޙް އަޙްމަދު، އައިރިސް، ގދ.ތިނަދޫ 169/VTR/2015
ތަފްސީލް2016-04-04މައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ އިބްރާހީމް، މޮއިޝާ، ތ.ތިމަރަފުށި 154/VTR/2015
ތަފްސީލް2016-04-04މައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢާދިލް، ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ 656، ކ.މާލެ 153/VTR/2015
ތަފްސީލް2016-04-03ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޝަޛީމް ވަޙީދު، އަމާޒު، ގއ.ނިލަންދޫ 168/VTR/2015
ތަފްސީލް2016-03-31ދޮނަކުޅި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނަޛީރު، ކައްބާބުގެ، ސ.ހިތަދޫ 24/VTR/2016
ތަފްސީލް2016-03-30ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ޒަމީލް، ޖަންބުމާގެ، ސ.ހިތަދޫ 151/VTR/2015
ތަފްސީލް2016-03-07ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަދުނާނު ޙަސަން، ދަފްތަރު ނަންބަރު 3314، މާލެ 115/VTR/2015
ތަފްސީލް2016-02-28ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަނީގާ އިބްރާހީމް، ސަންބީމް، ލ.މާމެންދޫ 135/VTR/2015
ތަފްސީލް2016-02-22ލެމަން ގްރާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ސެރިން، ޞަބާޙުލްޚައިރު، ހއ.ބާރަށް 110/VTR/2015
ތަފްސީލް2016-02-22ލެމަން ގްރާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙައްވާ ޢަރީޝާ، އަސުރުމާގެ، ލ.މުންޑޫ 111/VTR/2015
ތަފްސީލް2016-02-16ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރިޟްވާން ޒާހިރު، ލިލީމާގެ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ 140/VTR/2015
ތަފްސީލް2016-01-14މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ކަޅުމަގިގެ، ސ.ހުޅުދޫ 122/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-31ޓަގު ސަރވިސް މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢިލް ޙުސައިން، ސެވީނާ، ހދ. ކުމުންދޫ 157/VTR/2012
ތަފްސީލް2015-12-27ސްކޯޕިއަން ޓްރެވަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑިޖޮއާނާ ގުއިންޓޯ ވެން މެލިސް، ފިލިޕީންސް 127/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-20ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގްރީންލައިފް، ގއ.ދެއްވަދޫ، އިބްރާހީމް ފަރުޝާދު 69/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-20ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޒިންދަގީގެ، ގދ. ތިނަދޫ، ޙުސައިން ނަޒީފް 72/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-20ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ދަފްތަރު ނަންބަރު 2365، މުޙައްމަދު ނަދީމް 92/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-20ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އޯޝަންހާރުގެ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ، ޙުސައިން ރަމީޒް 68/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-20ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަބުދެލިމާގެ، ތ.ވިލުފުށި، މުޙައްމަދު ނާޝިދު 70/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-20ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގުލްބަކާގެ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ، އިބްރާހީމް ޢަފީފު 75/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-20ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރ 18-3-08، ކ.މާލެ، އަސްރާރު މުޙައްމަދު 71/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-20ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މ.ޕެޓީވިލާ، ކ.މާލެ، މުޙައްމަދު ވަސީމް 67/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-17ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، އުރުދޭމާގެ، ނ.ފުނަދޫ 80/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-12-13ފްރީލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙައްވާ ޢަރީޝާ، އަސުރުމާގެ، ލ.މުންޑޫ 113/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-07ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން އަޙްމަދު، ވެލާނާގެ، ރ.އަލިފުށި 84/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-07ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް އިސްމަޢީލް، ނަފާ، މ.މަޑުއްވަރީ 81/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-07ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ހުސައިނީއާބާދު، ނ.މިލަދޫ، 83/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-07ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، މީޒާން، ރ.ހުޅުދުއްފާރު 85/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-12-07ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު،  ސަމީރީހިޔާ، ނ.ޅޮހި، 82/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-11-26އޯކިޑް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ސިހާދު، ފެރޯސް، އއ.ތޮއްޑޫ 108/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-11-24ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ނަޢީމް، ރޯޝަނީގެ، ލ.މާބައިދޫ 91/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-11-17ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން މޫސާ ފުއާދު، ވ.ފަހިދޫ، މާލެ 94/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-11-09ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، ގ.ޝޭޑީ ގްރައުންޑް މާލެ 14/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-10-29ބެސްޓް ޑައިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަބްދުލްޤާދިރު، ކަނބުރުގެ، ބ.ކެންދޫ 60/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-10-19ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ޒާއިމާ ޔަޒީދު، ކ.މާލެ/ މ.ބާމިންގހާމް 10/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-10-18މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ސަލީމް، ގ.ދުވެލި، މާލެ 42/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-10-04ވީބީ ބްރަދަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދުންޔާ ޒާހިރު، ހާވިލާ، ތ.ގުރައިދޫ 63/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-09-08ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މުމައްހަދު ޢަބްދުﷲ، ދަސްލާކު، ގދ.ގައްދޫ 28/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-09-06ހައިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އަލިއްޔާ، ކާނިމާގެ، ޅ.ނައިފަރު 88/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-08-26ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޝުޒާދު، ގދ. ފިޔޯރީ ބީޗްވިލާ 30/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-08-25މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަނީސް އިސްމާޢީލް 46/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-08-24ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ގދ.ކާޑެއްދޫ މުޙައްމަދު ޢިމްރާން، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6614، މާލެ 18/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-08-20ފްރީލައިން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ޝިފާ، އަޝްރަފްމަންޒިލް، ސ.ހިތަދޫ 55/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-08-19ފުރަނަ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު ލިލީގެ، ބ.މާޅޮސް، އިބްރާހީމް ލުތުފީ އިރުދޭމާގެ، ކ.ހުރާ، އަޙްމަދު ޝިފާޙު ނަފާ، ހދ.ނޮޅިވަރަން، މުޙައްމަދު ރިޔާޒް ކަނީރުމާގެ، ހދ.ތުރާކުނު 108/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-08-19ފުރަނަ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ޝިޔާޛް ފައިވްރޯސަސް، ސ.ހުޅުދޫ، ޙުސައިން ޢަލީ ދީދީ، މާލެގަން.ސަމާނާ، ޏ.ފުވައްމުލައް، މޫސާ މުޙައްމަދު ދަނޑިގަމު.މާއޮޅު، ޏ.ފުވައްމުލައް 107/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-08-13ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ނަސީޙު، ފިނިވާގެ، ލ.ފޮނަދޫ 24/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-08-06ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ފިރާޤް، ޗަމަން، ތ.ހިރިލަންދޫ 53/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-08-05ޖޫނިއަރ ސްޓަރ ކްލާސް މެރިއަން އާންޑްޓް ގެބް ހާޖް، ޖަރމަނީ 59/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-08-04ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މުޙައްމަދު ރައީފް، އަސްރަފީގެ، އދ.މަހިބަދޫ 158/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-08-02މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޯޕަރޭޝަން ނަޞްރުﷲ ޢަބްދުލްހާދީ، ގދ.ތިނަދޫ އޯޝަންރީޑް 20/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-07-23ޒެން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ މުޙައްމަދު، މ.ފުންކުރި، މާލެ 19/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-07-20ސަންލޭންޑް ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީ، ކަނަންދޫ، ސ. މަރަދޫ 17/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-07-12އެޗްއެމް ލުއުލުއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޖަމާލް، ޚޫރުޝީދުއާބާދު، ނ.ފޮއްދޫ 140/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-07-08ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަޞީފް އަޙްމަދު، ގުލްފާމްހިޔާ، ރ.މަޑުއްވަރި 38/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-07-08މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޒިޔާދު އާއި 07 މުވައްޒަފުން 155/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-07-07އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އިމްތިޔާޒް،ގާރޑަންވިލާ،ގދ.ފަރޮސްމާތޮޑާ 15/VTR/2013
ތަފްސީލް2015-06-24ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   އަޙްމަދު ޢާދިލް، ބްލޫހެވަން، ހއ.މުރައިދޫ 09/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-05-28ފައިވް ޕީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު އާތިފާ، ފަނޑުނުވާގެ، ގދ.ގައްދޫ 159/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-05-27އަންގސާނާ ވެލާވަރު ރިސޯޓު އާދަމް މުޙައްމަދު، ނޫވިލާގެ، ހދ.ނޮޅިވަރަން 12/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-05-27ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މެނޭޖްމެންޓް އިމްރާން އަހުމަދު . އިންޑިއާ 213/VTR/2013
ތަފްސީލް2015-05-26އޯކިޑް ރިސޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާރިފް ޙަސަން، ލަކީސްޓާރ، ނ.މަގޫދޫ 01/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-05-19މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، އެވަރެސްޓް، ޅ. ހިންނަވަރު 118/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-05-14ނަޖާޙް އާރޓްޕެލެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސެން ޙަސަން މުޙައްމަދު ޚަލީލް/ 3 ނިޝިކެޑަރަޗޯ، ޖަޕާން، ނާރާ ސިޓީ 08/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-04-19ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ހުވަހެންދޫ) މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު، މއ.ޒާހިދާމަންޒިލް 03/VTR/2015
ތަފްސީލް2015-04-15ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ، ފިތުރޯނުގެ، އދ.މަހިބަދޫ 115/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-04-15ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މުހައްމަދު ޖަވާދުހުސެއިން، ޖަވާދު މަންޒިލް، ޏ. ފުވައްމުލައް 65/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-04-15އެސް.އެލް.އާރު ކަނުހުރާ ލިމިޓެޑް އާދަމް ޙަސަންފުޅު، ހަޒާރުމާގެ، ނ.ވެލިދޫ 119/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-04-15މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ނާޡިމް، ހ.ސެންޓަލަމް، މާލެ 104/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-04-08ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޣުނީ، ދޯދިލް، ގދ.ތިނަދޫ 77/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-04-01މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާމިނަތު ޢަރޫޝާ، ފަތިހުގެ އަލި، ނ.މލަދޫ 101/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-03-22ދި ވައިންސެލާރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރޮނާލްޑް އޮސްވާރޑް މަޑްތާރ، މިސްރަރޗަވަލް، ކަރަނަރޓަކަރ، އިންޑިޔާ 123/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-03-20ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ރިޟްވާން، ތަރިޖެހިގެ، ސ.ފޭދޫ 191/VTR/2013
ތަފްސީލް2015-03-12ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނާޡިމާ ނޫޙް، ފުރުއްމާގެ، ވ.ފުލދީ 110/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-03-11ޕްރައިމަސީ އިންވެސްޓްމެންޓް ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ޝިޔާމް، ކާރނޭޝަންވިލާ، ސ.ހުޅުދޫ 93/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-03-03އާރު.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝިފާއު މުޙައްމަދު ، ކިއުބާ، ރ. ރަސްގެތީމް 91/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-03-03ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މަރިޔަމް ޖަމީލް، ގ. ރަތްބަގީޗާގެ، މާލެ. 58/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-02-27ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު، ފީރޯޒްގެ، ށ.މިލަންދޫ 113/VTR/2011
ތަފްސީލް2015-02-27ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ނާޒިމް މޫސާ، ސަންދާ، ށ.މިލަންދޫ 115/VTR/2011
ތަފްސީލް2015-02-27ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޝިފާޒް، މުތީވިލާ، ށ.މިލަންދޫ 114/VTR/2011
ތަފްސީލް2015-02-25އޭ.އޭ.އޭ ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިޤްބާލް ޙަމީދު، ރާހި، ފ.ނިލަންދޫ 143/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-02-19ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މައުރޫފް މޫސާ، މީނާޒް، ރ. އުގޫފާރު 160/VTR/2012
ތަފްސީލް2015-02-12މެގަގްލޯބަލް އެއަރ ސާރވިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައިމަން ޙަނީފް، ޕެރިސް، ގއ.ކޮލަމާފުށި 42/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-02-05އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް 127/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-01-29ވާދީ ޓްރޭޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ވަޙީދު، ދޫނޑިގަމު،ޓައުންވިލާ، ފުވައްމުލައް 92/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-01-12ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް، ދޫޑިގަމް، މަލީޝާ، ޏ.ފުވައްމުލަކު 159/VTR/2013
ތަފްސީލް2015-01-07މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ، މ.ދިއްގަރުގެހުޅަގުގެ، މާލެ 189/VTR/2013
ތަފްސީލް2015-01-07ވޯޓަރޕްރޫފް ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން އިރުޝާދު، ފީރޯޒްގެ، ކ.ގުރައިދޫ 182/VTR/2011
ތަފްސީލް2015-01-06ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފަހީމް، ތުނޑި.ފޮތިވެލި، ލ.ގަން 85/VTR/2014
ތަފްސީލް2015-01-06ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މުޙައްމަދު މުރާދު، ހ.މައިދާން، ކ.މާލެ 99/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-12-15ޗާޓަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނެޝަނަލްހައުސް، ގދ. ގައްދޫ 212/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-11-16މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ޒިޔާޖު، ދިނަށަ، ގދ.މަޑަވެލި 149/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-11-13ބެލްކެ ސަރޗް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސް ޝަރީފް އަބްދުﷲ، ރޯޒްވާދީ، ގދ.ރަތަފަންދޫ 82/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-11-06މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާދަމް ޝަފީޤު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 3837، މާލެ 195/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-11-06މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ވ.ޝެހެނާޒްމަންޒިލް، މާލެ 198/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-11-06މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 197/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-11-04މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 40މުވައްޒަފުން 48/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-11-04ސްޓެއްލާ އެމެނިޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ސަހްލާ، ފިނިފެންމާގެ، ނ.ހޮޅުދޫ 171/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-11-04އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މޫސާ މުޙައްމަދު، މިދުވަރުގެ، ގއ. ދާންދޫ 239/VTR/2012
ތަފްސީލް2014-11-04އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރާޝިދު، އަސަރީގެ، ގއ. މާމެންދޫ 241/VTR/2012
ތަފްސީލް2014-11-04އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން އަޙްމަދު، މާވަހަރު، ގއ. ދާންދޫ 240/VTR/2012
ތަފްސީލް2014-10-26ފައުނު ޓްރެވަލް ޕވޓ ލޓޑ އިބްރާހީމް ހާރޫން، ދޫރަފިށް، ގދ.ތިނަދޫ 96/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-10-22ކޮންސްޓެލޭޝަން ވެންޗަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުﷲ، ރިހިވިލާ، ޅ.ނައިފަރު 201/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-10-12ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ވަލީދު ޝަރީފް، ހަވޭލި، ހދ. މަކުނުދޫ 67/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-09-30ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އަޙުމަދު ރައުފް، ފިޔަވަހި، ގއ.ކޮލަމާފުށި 171/VTR/2012
ތަފްސީލް2014-09-29ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޢަލީ، ކަނަމާގެ، ބ.ތުޅާދޫ 157/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-09-29ފެނަކަ ކޯޕެރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޝިނާން މުހައްމަދު، ހ. މުށިމަސް، މާލެ 29/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-09-28ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް އަޙްމަދު އަފްޞަޙް، ތުނޑި. ކަޅައިދޫގެ، ލ. ގަން 168/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-08-27މޯލްޑިވްސް އެއްރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަހުމަދު ނާސިރު މުހައްމަދު ލިލީމާގެ، ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރު 14/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-08-25އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަރީފް، ގޮށިބަގީޗާގެ، ސ. ހިތަދޫ 215/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-08-06ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ފާއިޒް، ޗާންދަނީވިލާ، ދ. މީދޫ 180/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-07-30އަޕަރ ސައުތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން އާމިނަތު ރިޒާނާ، ދުންފުނިގެ، ގދ.ގައްދޫ 74/VTR/2012
ތަފްސީލް2014-07-21އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ، ފިނިފަރު ، ސ. ހިތަދޫ 205/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-07-06ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޙަމްދާން، ގ.ޒަމާން، މާލެ 178/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-06-24އައިލެންޑަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައިމިނަތު މުނީޒާ، ގ.ވިންޓަރ، މާލެ 18/VTR/2014
ތަފްސީލް2014-06-09މޭންޕަވަރ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޢާޒު، ހ.ތެދުއޮފި، މާލެ 183/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-05-13މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ހަސީނާ މަހުމޫދު، ދޫރެސް، ރ.ކަދޮޅުދޫ 138/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-04-28ޑީޓެކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ބޮންތި، ނ.މަނަދޫ 199/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-04-24މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޢާއިޝަތު މައިޝާ ޒުހައިރު، މއ.ވީނަސްތަރި، މާލެ 165/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-04-20ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހުސައިން ޔާމީން، ރޯޒްވިލާ، ބ.ކެންދޫ 118/VTR/2013
ތަފްސީލް2014-04-13އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަހްމަދު ޝަހީމް،ޕާކީޒާ،ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 18/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-12-29އަޕަރ ސައުތު ހެލްތު ސާވިސަސް ކޯރޕް ހަމީދު އުމަރު، ތ.ކަޑޫދޫ، ރަސްޕަރީ 196/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-12-19ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ޞިއްދީޤް ޢަލީ، މާފިޔާ، ގދ.ތިނަދޫ 191/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-12-19ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މުމައްޖާދު އާދަމް، ތިނަދޫގެ، ގދ.ތިނަދޫ 190/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-12-19ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްވާޙިދު، އުޖާލާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 192/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-12-08ސްކައެވޯލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކެޓްރީނާ އަފަނަސޭވާ 111/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-11-24ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް ޢަލީ އަޙްމަދު،މުގު،ލ.ހިތަދޫ 78/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-11-10ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްސް،މާމިގިނލި ޙުސައިން އަޒުހާދު،ކެމީލިއާ، އަދ.މާމިގިނލި 74/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-10-31މެގަ ގްލޯބަލް އެއާރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް VTRPP1 28/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-10-22އެހްމެޓް އައިޑެނީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޝަރީފް، މިއުޒިކީގެ، ސ. ހިތަދޫ 140/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-10-20ތްރީ އޭ ޝިޕިންގް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޤިޔާސް، މ. ރިފްލީޝިއާ، މާލެ 120/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-10-20ތްރީ އޭ ޝިޕިންގް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްލަތީފް ޢަބްދުރަޙްމާން، މިޒާޖް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 121/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-10-10ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އައިމިނަތު ނާޢިލާ، ރެޒީމާ ހައުސް، ލ.އިސްދޫ 44/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-10-02އަޕަރ ސައުތު ހެލްތު ސާވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން މުޙައްމަދު ޢިމާދު، ގަންޖާމިގެ، ޏ. ފުވައްމުލައް 235/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-10-02ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަބީޙާ އާދަމް،ދިޔަރެސް،ހދ.ކުޅުއްދުއްފުށި 84/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-10-01އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޝިޔާޒާ ނަޢީމް، މުލައްމާގެ، ގދ.ތިނަދޫ 71/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-10-01ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުލޭލާ ޚާލިދު، މއ.ދިރޭމާލެ 66/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-30މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޯޕަރޭޝަން ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން، އަތިރީގެ، ގދ.ގައްދޫ 40/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-26ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝިހާން، އައިރިސް، ގދ.ތިނަދޫ 130/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-09-15ސަންރައިސް ސެކިއުރިޓީ ސާރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ޢަބްދުއްރަހުމާން، ރޯސްވާދީ، ޅ.ކުރެންދޫ 103/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-09-04އެކުއާސަން ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ ޝަމީމް،މަލާޒް.ދ.އެނބޫދޫ 50/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-08-27އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް 43/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-08-21ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ފާރޫޤް ޙުސެއިން، މަތިމަރަދޫ. ބިލެތްމާގެ، ލ.ގަން 172/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-08-21ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިސްމާޢީލް އަބްދުﷲ، މަތިމަރަދޫ/ގޯބިލިގެ، ލ.ގަން 174/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-08-21އަޔޯލި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ރަޝީދު،ފެހިވިނަ،ހއ.މުރައިދޫ 54/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-08-21ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަފްޞަލް ޖައުފަރު، މަތިމަދަދޫ/ޖައޮޒާ، ލ.ގަން 173/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-08-21ނޯދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަޖްވަދު ޙަސަން، ނ.ވެލިދޫ އާހަމަ 90/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-08-15އަޕާނޯތު ޔޫޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަބްދުލް އަލީމް + 3ސްޓާފު 209/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-07-30ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މުޙައްމަދު ނަޞްރުﷲ، ބުޗާގެ، ގދ.މާތޮޑާ 147/VTR/2011
ތަފްސީލް2013-07-29އޯކިޑް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާތިޙް ޖަލީލު، މ.މެޑޯނާ، މާލެ 35/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-07-18ސެންޓްރަލް ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑް ޖަލީލާ ޙަސަން، ހީނާމާގެ، ފ.ނިލަންދޫ 165/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-07-04ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ވާފިރު އަދި 5 މުވައްޒަފުން 242/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-06-24ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް) ޙަސަން ޒަރީރު، ފިފްޓީފްލާވަރ، ބ.ކަމަދޫ 187/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-06-18ސައުތު ސެންޓްރަލް ހެލްތު ސަރވިސަސް ކޯޕް ލިމިޓެޑް މިދުޙަތު ނަސީރު،އެޒޭލިޔާ، ތ.ވޭމަންޑޫ 219/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-30ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޝަހްމީދު ޢަބްދުﷲ، ހަނދުވަރު، މ. ރަތްމަންދޫ 248/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-30ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ، މައިފަރު، ސ. ހިތަދޫ 247/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-29އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް އަޙްމަދު،ވަލުތެރޭގެ،ގއ. ގެމަނަފުށި 222/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-29އަޕަރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑެ މުމްތަހާޒް ޢަބްދުއްރަހީމް، ފަރިވާވިލާ،ހއ.ބާރަށް 16/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-05-29އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަބްދުﷲ ރަޝީދު، ސީބްރީޒް،ގދ.ގައްދޫ 262/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-27އަޕަރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޙަމީދު، ނިވާ، ހއ.ކެލާ 01/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-05-27ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މަޝްހޫދު، ނޫމާގެ، ކ. ތުލުސްދޫ 250/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-27އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މުޢީން،ގދ.ގައްދޫ ،ދެބްދާރުގެ 31/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-05-22ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ޢާރިފް، ހ.ސިޓްރަސް، ކ.މާލެ 193/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-21އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ރިޔާޒް،ސްނޯވައިޓް،ގދ.ތިނަދޫ 260/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-21ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަލީ ޔޫސުފު، ކޯޒީހައުސް، ލ.އިސްދޫ 199/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-21އެމްޓީހޯގާޑް އިޝާން ޙަސަން، ބަނަފްސާގެ، އއ.އުކުޅަސް 51/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-21އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޢަލީ، މިރާމް، ގދ.ތިނަދޫ 263/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-15ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން އަރީފް، މާފޮޅޭގެ، ތ. ކަނޑޫދޫ 246/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-14ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އައްބާސް ސުލައިމާން، ބަންޑާރަގެ، ލ. އިސްދޫ 233/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-07ސަދަން ޔޫޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަބުދުﷲ މިޢާދު، ގަންޖާމިގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 228/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-07އޭ.އޭ.އޭ ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، މ.ފިނިވާގެ 2 ނަންބަރު ބައި، މާލެ 256/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-05-07އޭ.އޭ.އޭ ޝިޕިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޢަލީ، ހުޅަނގުހިޔާ، ޅ.ހިންނަވަރު 265/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-04-11ވޮޓްސަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޖުނައިދު ޢަބްދުﷲ، ހަދިޔާ، ޅ. ނައިފަރު 152/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-04-03ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މާހިރު، ވިނަރެސްވިލާ، ލ. އިސްދޫ 234/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-03-31އޭ.އޭ.އޭ ޝިޕިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ މުޙައްމަދު ދީދީ، ނިޔާ، ޅ.ހިންނަވަރު 264/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-03-28ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 3591 180/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-03-20އޭ.އޭ.އޭ ޝިޕިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ރަޝީދު، ރޯޒްވިލާ، ކ.ތުލުސްދޫ 266/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-03-19ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲ، ރަބީޢުގެ/ތ.ކަނޑޫދޫ 33/VTR/2013
ތަފްސީލް2013-02-28ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ޝިހާމް، ޖަވާހިރުމާގެ، ރ.އުނގޫފާރު 117/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-02-26މާލެ ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ޝިނާހް، މ. ބިލާލުގެ، މާލެ 142/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-01-27ކިޔޯ އިންޖިއަނިރިންގް ޕވޓ ލިމިޓެޑް އިސްމާއިލް އިޝާން، ހަނދާން، މ.މުލައް 212/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-01-21ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒާހިރު، ހެޕީ ވިންޑް، ހއ.ބާރަށް 125/VTR/2012
ތަފްސީލް2013-01-17މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ގަލްފް، ކ.ގުރައިދޫ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޙަސަން، ރޯޝަންވިލާ، ކ.ގުރައިދޫ 120/VTR/2011
ތަފްސީލް2013-01-14އޭއޭއޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޫސާ އާދަމްފުޅު، އަލިވާގެ، ރ.އިނގުރައިދޫ 99/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-12-23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާމިނަތު ޝާފިޢާ، ޝަފީޢުގެ، ސ.ހުޅުދޫ 83/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-11-27އެމް.އެން.ބީ.ސީ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ، މާބްލް، ހއ.ދިއްދޫ 176/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-10-15އަޕަރ ނޯތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާދަމް އިބްރާހިމް، ދުރުމީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 28/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-10-10އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ސާލިމް، ފިނިފެންމާގެ، އއ.މަތިވެރި 18/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-10-09ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ (ދިރާގު) އަޙްމަދު ޔޫސްފް، ކުނބުރުގެ، ރ.މަޑުއްވަރީ 23/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-10-09ޕްރޮސަރޕީނާ ލިމިޓެޑް މޭރީ ޖޭން ބޮންޑޮކް މަޓިކް، ފިލިޕީންސް 178/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-09-25ޔޫރޯ ގްލޯބަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ފައްވާޒު، މއ.އޮޅިތެރީގެ، މާލެ 61/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-20އަޕަރ ސައުތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން އާމިނަތު ޝަދީދާ، ސައިމާވިލާ، ގއ.ވިލިނގިލި 155/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-09-20އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، މއ. ޝާހީން، މާލެ 05/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-20އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އައިމިނަތު ޝާދިޔާ، މ.ޕިސްތާގެ، މާލެ 71/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-20އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޙުސައިން ނިހާމް، ހަނދުވަރީމަންޒިލް، ކ.ގުރައިދޫ 04/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-09-12އަޕަރނޯތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ދިލްކުޝާރުގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ 120/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-08-27އަޕަރނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ނާސިހް ޢަލީ، ލާލްޕޫލް، ހއ.އުތީމް 106/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-08-02ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ފާރޫޤް، ފޮރިން ވިލާ، ގދ.ތިނަދޫ 45/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-19ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޝްރަފް މުހައްމަދު، މަތިމަރަދޫ. ރޯޒީ ސައިޑް، ލ.ގަން 78/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-10ޕްރެސިޝަން މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ، މާވަރު، ކ.ތުލުސްދޫ 43/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-07-08އަޕަރ ނޯތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު، ޔަމަން، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 19/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-06-07މޯލްޑިވިސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިސްމާޢިލް ރިމާޙް، ހ.ބަރަބޯމާގެ، މާލެ 81/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-06-06ޕްރިންޓް އިމޭޖް ފްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނާސިހް ޢަބްދުﷲ، ސޯސަންގެ، ޅ.ނައިފަރު 41/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-05-22ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙައްވާ ޙަސަން، ސާޒް، ށ.މަރޮށި 37/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-05-15ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢަލީ ނާޒިމް، ސޯސަން، ނ.މަނަދޫ 181/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-05-14ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢަލީ، ޑައިމަންޑް ވިލާ، ށ.މަރޮށި 24/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-05-13އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އާމިނަތު ޞަފާ ސަޢީދު، ހ.ފާގަމާގެ، މާލެ 179/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-04-19މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފައިސަލް އިބްރާހިމް، މަލަމަތި، ގދ.ފިޔޯރީ 20/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-04-19ސަންލޭންޑް ޓްރެވެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެންޖެލީން މޭރީ ނާޖިއު، އިންގްލެންޑް 101/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-04-17ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ، ދިލްކުސާގެ، ބ.ތުޅާދޫ 175/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-04-11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޣާނިމް މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9132، މާލެ އާއި އިތުރު 4 މުވައްޒަފުން 162/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-03-14ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާސިޔަތު ޢަބްދުﷲ، އުޖަލާގެ، ށ.މަރޮށި 01/VTR/2012
ތަފްސީލް2012-03-11ނޯދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ޙުސައިން، މުނިޔާގެ، ބ.ކެންދޫ 160/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-03-01ކުރައުން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ (ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް) 11 މުވައްޒަފުން 89/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-03-01ކުރައުން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ (ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް) 10 މުވައްޒަފުން 93/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-02-21ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލް ޖަލީލު އިސްމާޢީލް، ސަންލައިޓް، ތ.ހިރިލަންދޫ 134/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-02-21ޝަފްރާ ޒަރީރް، މ.ކުދިހިތިގަސްދޮށުގެ، މާލެ މާލޭ ފިޓްނަސް ކްލަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 111/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-02-13ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ނަފީސާ، ރީތިގަސްދޮށުގެ، ސ.ފޭދޫ 131/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-02-13ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ރަޝީދާ، މައިނާއާގެ، ސ.ފޭދޫ 130/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-02-05އައްބާސް އިބްރާހިމް، ސިލްވަރކްލައުޑް، މާލެ އާމިނަތު ޒިހުނާ، ބީޗްރެސްޓް، ގދ.ގައްދޫ 121/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-02-02އައްބާސް އިބްރާހިމް، ސިލްވަރކްލައުޑް، މާލެ ސިފާހު މުޙައްމަދު، ސަންފްލާވަރ، ކ.ކާށިދޫ 117/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-01-31އަލްފާ އެމްވީ ކޭބީ މޯލްޑިވސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޠަލްޢަތު، ގ.އޮލިވަރ ގްރީން، މާލެ 154/VTR/2011
ތަފްސީލް2012-01-18ސަދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މައުފޫޒާ މުޙައްމަދު، މެންދުރަށްފޮޅޭމާގެ، ސ.ހިތަދޫ 123/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-12-28ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒުހައިރު، ރޫބީ، ގދ.ތިނަދޫ 49/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-12-15ވިންޑް ވާރޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާޠިމަތު ސިއާނާ، ހ.ބްލޫޑްރީމް، މާލެ 88/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-12-11އެމް.އެން.ބީ.ސީ އިބްރާޙިމް މުއާޒް ޢަލީ، ހަޒާރުމާގެ، ނ.ފޮއްދޫ 82/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-12-08ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފާޠިމަތު ޖަމީލާ، ނަލަމަލަ، ލ.މާވައް 102/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-12-01ގއ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް ސިމާޒް ޢަލީ، ރޮކެޓްގެ، ގއ.ނިލަންދޫ 57/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-12-01ގއ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް މަރްޔަމް ނަޞީރާ، ސޯސަންވިލާ، ގއ.ނިލަންދޫ 64/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-12-01ގއ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް މުޙައްމަދު ޝާން، ގުލްޝަންގެ، ގއ.ނިލަންދޫ 58/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-10-20އޯޝަން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަބްދުﷲ ވަޖީޙް ކުދިމާގެ/މ.ކޮޅުފުށި، ޙުސައިން ޢަލީދީދީ ވިކްޓޯރިއާ/ގއ.ވިލިނގިލި، ޢަބްދުﷲ ރަފީޢު މ.ނަސީމީގެ/މާލެ، ނަސީމް ޢުމަރު ބަނަފްސާގެ/މ.އިސްދޫ، ޢަލީ ފާކިރު ސައްކެޔޮގެ/ސ.ފޭދޫ 86/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-10-04ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ރަޝީދުއާއި އިތުރު 15 މުވައްޒަފުން 46/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-09-29ޖީއެމްއާރް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕވޓ ލޓޑ މޫސާ ނާޒިމް (18 ބޭފުޅުން) 65/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-09-28ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޒާހިރު، ދަނބުގެ، ހއ.ބާރަށް 83/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-09-27ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރުޒްނާ މުޙައްމަދު، މއ.ބަންދުގެ. މާލެ 43/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-09-14ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ރަބީޢު، ސ.ހިތަދޫ 33/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-08-29ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙަސަން ޚަލީލް، އަޅިވިލާގެ، ލ.މާމެންދޫ 79/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-07-28ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސާއިލާ ޢަބްދުލްރަޙްމާން، ޕޭންޓްލޭންޑް، ބ.އޭދަފުށި 70/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-07-23ބިލަބޮން ހައި އިނޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް މޮރިސް ސްމިތް، އިނގިރޭސިވިލާތް (459740340), މިޝަލް ސާރާ ބޮބް، އިނގިރޭސިވިލާތް (110379047) 59/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-06-21ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ ރަފީޢު، ސާހިލް، ށ.ގޮއިދޫ 28/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-05-29ބީޗްހައުސް މޯލްޑިވްސް ވޮލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ އަޙްމަދު ވަޙީދު، ހ.ސަންނައިޓް، މާލެ 259/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-05-18އޯޝަން ހޯލްޑިންގ ޕވޓ.ލޓޑ މުހައްމަދު ސަޢުދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 706، މާލެ 262/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-05-11މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ މުޙައްމަދު ރަފީޤު، އޮއިވާލި، ގއ.ކޮލަމާފުށި 249/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-04-14ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޚުޝާމް، ހ.ފާލަންދޮށުގެ، މާލެ 264/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-04-08އޯޝަން ހޯލްޑިންގ ޕވޓ.ލޓޑ އިސްމާޢީލް ނިޒާރު، ޑޯންލައިޓް، މ.މުލި 21/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-04-03ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙުސައިން، އަތަމާގެ، ނ.ވެލިދޫ 24/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-04-01އީ ޓްރެވަލް ޕވޓ ލޓޑ ޙާމީން ޢަބްދުލްޙަމީދު، ރެޑިއަމްވިލާ، ނ.ވެލިދޫ 48/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-03-25ކްލިފޯޑް މެރިޓައިމް އެޖެންސީ ޕވޓ ލޓޑ ޙާމިދު ޙުސައިން، އާޒާދީގެ/ޅ.ނައިފަރު 273/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-03-24ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާދިލް އިބްރާހީމް، މ.މ.ޚ. ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 3622، މާލެ 25/VTR/2011
ތަފްސީލް2011-03-14ގޯޕާލަ ކްރިޝްނަން ރަމޭޝް ސައިރިކްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ 39/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-02-23ޓްރޮޕިކަލް ޕެރެޑައިސް ޕވޓ ލޓޑ ޑޮނާ މެރީ ލުއީސް ރިޗަރޑްސަން (454374525) އިނގިރޭސިވިލާތް 271/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-02-23ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޙުސައިން، ފަޒާ / ލ.އިސްދޫ 32/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-02-23ޓްރޮޕިކަލް ޕެރެޑައިސް ޕވޓ ލޓޑ ޖޭކް ޖޯން ހެމިލްޓަން (094076505) އިނގިރޭސިވިލާތް 270/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-02-23ވަރޓިކަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ ވަޙީދު، ކަށީދާގެ/ހއ. ކެލާ 205/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-02-22ރަފީޢުއްދީން ނަސީމް (ޒިޔޯން ކޮމްޕިއުޓަރސް) ނޫމާން ޙުސައިން ޙަސަން، މ.ވިހަފަރު، މާލެ 251/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-02-11ބިޒްނަސް އެލަޔަންސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ޖަލާލު، ދޭލިޔާގެ/ރ.މީދޫ 272/VTR/2010
ތަފްސީލް2011-01-25ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު، ދެވިނަގެ/ގދ. ތިނަދޫ 203/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-12-30ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޔޫނުސް އިބްރާހީމް، ފަޒާ، ތ.ރަސްގެތީމު 236/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-12-19ސައުތް ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލޓޑ ޢަލީ ރަމީޒު، ގެދަރު. ސ.ހުޅުދޫ 232/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-12-15ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢައްބާސް އަބްދުﷲ، ރަންކޮކާގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 231/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-12-13ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަސީމާ ސައީދު، ސާނާ/ނ.ލަންދޫ 212/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-12-07ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އާމިނަތު ފަޟްލާ، ފިޔާތޮށިގެ / ސ.މަރަދޫ 126/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-12-06އެޓޯލް ވޭވް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޞާދިރު ޢަލީ ދީދީ، ހަބަރުމާގެ / ސ.މަރަދޫ (ގ. ޕާމްވެލީ) 107/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-12-06ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޖަވާދު މުޙައްމަދު، ޙުސްނޫވިލާ / އއ.ރަސްދޫ 122/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-11-05ފާޠިމަތު މޫނިސާ، ޗަނބޭލީގެ/ޏ. ފުވައްމުލައް އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 191/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-09-19އަބްދުއްރަހްމާން އަބްދުލްހަކީމް /  އަންބާސަފާރީ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް، އާޝާމު / ހދ.ހަނިމާދޫ 187/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-09-13ބާޒާރު ކެފޭ ޒުބައިރު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 8797/މާލެ 152/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-09-09ސައުތު އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ ލޓޑ އިބްރާހީމް ނާޔިލް، ސަމާޖް/ ބ.ހިތާދޫ 68/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-09-06ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ފަރްހޫދު މޫސާ، ކްރިސްޓަލް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 01/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-09-06ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ލޓޑ ޙަސަން ލުތުފީ، ފަޅޯމާގެ/ސ. ފޭދޫ 162/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-09-02ޖޭޑް ބިސްޓްރޯ މިސްބާޙު ޔޫސުފް/ ގދ.ތިނަދޫ، ސޯސަންގެ (މ.ހަނީޑިއު) 25/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-08-25ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ.ލޓޑ މުޙައްމަދު އާދިލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1602/މާލެ 136/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-09އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަސްލަމް، މާންދޫގެ/ ގދ.ގައްދޫ 99/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-08މޯލްޑިވްސް ދޯނި ސަރވިސް އާދަމް ޝަމީމް، އަލިވާގެ/ އއ.ރަސްދޫ 141/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-08-05ޕްލެޓިނަލް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގ ޕވޓ.ލޓޑ އިބްރާހީމް ހާރޫން، ދޫރަފިށް / ގދ.ތިނަދޫ 37/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-08-03ޔޮޓް ޓުއަރސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (13) 99/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-08-02ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ.ލޓޑ ފާޠިމަތު ޝަބާޙް، މ.ވުޑުންޕާރކް / ،މާލެ 59/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-07-01ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ގާދޫ/ބ. ދަރަވަންދޫ 127/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-30ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްޢައްފާރު މޫސާ، އަސަރީގެ / ހއ.ތަކަންދޫ 67/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-30ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ދިގުވާނޑު. ސެލްވިޔާ / ޏ.ފުވައްމުލަކު 66/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-29ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙުސައިން ޞަލާޣް، ގުމްރީގެ / ކ.ކާށިދޫ 64/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-28ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ އަޙްމަދު، ފެމޯރާގެ / ނ.މަނަދޫ 104/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-28ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު، އިރަމާގެ / ނ.މަނަދޫ 105/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-28ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ގުލްޒާރުގެ/ ނ. މަނަދޫ 132/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-24ދައުލަތް އައިޝަތު ރަޝީދާ، ސްޓާރލިންގ / އއ.އުކުޅަސް 127/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-06-22ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު، އޮޕްޝަން / މާލެ 103/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-21ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގުލްޝަން / ރ.އަނގޮޅިތީމް 62/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-17އަޕަރ ސައުތް ޔުޓިލިޓީޒް ލޓޑ މުޙައްމަދު އަޖުވަދް، ފަހިފަރުދާގެ / ގދ.ހޯނޑެއްދޫ / ޙުސައިން ސަލާހު، ޝާދީވިލާ / ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 17/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-15ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޔޫސުފް ރިޔާޒް މޫސާ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 04-02-06 47/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-14އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަދީބު، އޭސިއާ/ ގދ.މަޑަވެލި 102/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިޒާމް އަޙްމަދު، އާސްމާނުވިލާ / ކ.ގުރައިދޫ 81/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނައީމާ ޢާބްދުލްކަރީމް، އަބަދަށްހިޔާ / ކ.ގުރައިދޫ 83/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އިކްރާމް، ނިއުޒު / ކ.ގުރައިދޫ 85/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ރަޝީދު، ފަތިސްހަނދުވަރުގެ / ކ.ގުރައިދޫ 87/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ރިޒާ، ސީވީޑް ކ.ގުރައިދޫ 72/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޢަލީ، އާސްމާންވިލާ / ކ.ގުރައިދޫ 74/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ވިޝާމް، ސަންފްލާވަރ / ކ.ގުރައިދޫ 89/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ޙަލީމް، ކަންމަތީގެ / ލ.މާބައިދޫ 76/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ރަޝީދު، އެންދެރިމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 91/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ލިލީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕވޓ ލޓޑ އާދަމް ޔޫސުފް، ޝާދީވިލާ / ލ.އިސްދޫ 174/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަޢުދު ޢަބްދުލްޙަކީމް، ނިޔުޒު / ކ.ގުރައިދޫ 78/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ރަޒީޒް، ޑެއިޒީމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 80/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޒުރާ އިންރާހީމް، އާސްމާނުވިލާ / ކ.ގުރައިދޫ 82/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަނީސާ ޙުދައިން، ދިލްކުށާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 84/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާރިފާ މުޙައްމަދު، އުނިމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 86/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ ނިޒާރު އާދަމް، ރޯޒީވިލާ / ކ.ގުރައިދޫ 71/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝާތު ޒާހިރާ، ހެދޭކުރި / ކ.ގުރައިދޫ 88/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ޝަނީޒް، ސީވީޑް / ކ.ގުރައިދޫ 73/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޒީޒާ ނަސީމް، ފުނަމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 75/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ޗާންދަނީމަންޒިލް / ކ.ގުރައިދޫ 90/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސީމާ މުޙައްމަދު، ހަވީރީމަންޒިލް / ކ.ގުރައިދޫ 77/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު ފިރާޤު، ޕާމްޝޭޑް / ކ.ގުރައިދޫ 79/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-06-07ލެޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ޢީސާ، ގުލްބަކާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 134/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-06-07ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޢާޝިޔާ އަދްނާން، މާލެހިޔާ1 17-04، މާލެ 51/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-30ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުންތާޒު މުޙައްމަދު، ހީނާމާގެ / ހދ.ކުރިނބި 114/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-20ބްލެކް ސަރޗް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު ނައީމް، މުރަކަ / ގދ.ހޯޑެއްދޫ 107/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-05-12ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޙަބީބް، ސައިމާގެ / ހދ.ވައިކަރަދޫ 183/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-05-10ހެޕީ މާކެޓް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މުޝްރިފު، ސ.ފޭދޫ / ޑޯރެންސީވިލާ 91/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-04-29ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އައިމިނަތު ނަސީރު، ހިތްފަހި މާލެ 190/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-04-28މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އެކާވީސް މުވައްޒަފުން 101/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-04-28ތްރީއޭ ޝިޕިންގ ޕވޓ.ލޓޑ ޙުސައިން ޢަލީ، މ.ކުޑަވެޔޮމަތީގެ / މާލެ 38/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-25ފަރިހި ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އާދަމް ޝިމާލް، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު (7076) ، ވ.ވިލީށިޔާ 79/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-04-25ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕަވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު އިލްހާމް، ޕެރަލަލް / ގދ.ތިނަދޫ 19/VTR/2010
ތަފްސީލް2010-04-22މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު ޖަމްޝާދު، މ.ޝިފްރާ / ކ.މާލެ 116/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-04-22ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނާޝިދާ ޢަބްދުއްޞަމަދު، ނޫރަންމާގެ / ހއ.ތަކަންދޫ 177/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-04-21އަނަ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕވޓ ލޓޑ ޢަލީ މުރުތަޟާ ޙުސައިން، ޖާދޫގެ / ޏ.ފުވައްމުލަކު 166/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-04-19ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑީވްސް ޢާޤިޞާ މޫސާ، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ދަފްތަރު ނަންބަރ 1532 157/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-04-18ސިޓްލިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އެމްޑީ ހަބީބުﷲ، (Q0331582) 188/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-04-12ދައުލަތް މުޙައްމަދު ޙަސަން، ހ.ކިނާރާގެ / މާލެ 172/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-03-25ސަންރައިސް ކޮރޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ ޝަހުރާބު އަބްދުﷲ، ޝާހުއަބާދު / ގއ.ވިލިނގިލި 128/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-03-17އޭ.ޑީ.ކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ މާހިރު، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްސަ ދަފްތަރު (7254)، (ވ.ރީތިބަހާރު) 84/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-03-11ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަލީ މުޙައްމަދު، ސައީދާމަންޒިލް / ށ.ފީވަށް 178/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-02-25ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އާސިރު، މަންޒިލް / ހދ.ނޭކުރެންދޫ 173/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-02-21އެޗް.ޕީ އެލް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް މުޙައްމަދު ޝަރީފު، ބޮކަރުމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ 125/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-01-25އަޒްލިފާ ޢަލީ، މ.ގުލްޗަމްޕާގެ / ކ.މާލެ އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ 114/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-01-19ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަމީނުއްރަޙްމާން އިބްރާހީމް، ޝަޒުރާހިޔާ / ކ.ހިންމަފުށި 96/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-01-19ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިސްމާޢީލް ރަޝީދު، ކެނެރީގެ / ކ.ހިންމަފުށި 94/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-01-19ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޝިއުސް، ބިންހިމަގެ / ސ.ހިތަދޫ 93/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-01-19ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް އާޒިމް، ގުލްޝަން / ކ.ހިންމަފުށި 95/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-01-18ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކ. ހިންމަފުށި ހަތަރު މީހުން 104/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-01-18ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، ފޮގެޓްމީނޮޓް ، ކ. ހިންމަފުށި 106/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-01-18ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ އާތިފް، ދޭލިޔާގެ / ރ.ރަސްމާދޫ 105/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-01-14ދައުލަތް ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ދަފްތަރު ނަންބަރ 6760 118/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-01-13ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ އަހްމަދު ޔާމީން، ބީޗްކޯނަރ / ގދ.ގައްދޫ 176/VTR/2009
ތަފްސީލް2010-01-07ދަ ގުޑް ވިލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު ޙުސައިން، މާލެ ދަފްތަރު -9306 (ހ.ކަޅުކަކަރުގެ) 18/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-29ނޯދަން ޔޫޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު އަންވަރު، ބ.އޭދަފުށި / ކަދޮޅުމާގެ 109/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-12-14ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް މުޙައްމަދު ނިޒާމް ޙަސަން /ކހުރާ، ފުސްފަރު 61/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-11-09ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޙުސައިން މަނިކު / މަލަމަތި، ރ.ހިރިލަންދޫ 120/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-11-05ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވަޙީދު އަޙްމަދު، ގދ.ފަރެސް މާތޮޑާ/ މޯރނިންގް ގްލޯރީ 82/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-11-01މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ ޕވޓ ލޓޑ ރޮބާރޓް ޖޭމްސް ވިލިއަމް އެމް.ސީ ގެޗަން/ޕަރަޕަރައުމު، ނިއުޒިލަންޑް (ހ.ހިކޮރީ) 50/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-10-28ހޮޓެލް ފްރެސްކޯ އިބްރާހިމް ރިފްޢަތު، ކ.މާލެ / ހ.ގްލޯރިއޯސާ 81/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-10-13ދަ ގޭޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތިރީސް ތިން ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން 90/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-10-07ކޫލް މެކްސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ރަނަސިންހާ އާރޗިގެ ޑޮން ޖޯން ޝާރވިން، ވައިޓްގޭޓް /ކ/.މާލެ 57/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-09-17މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޢަލީ ފަހުމީ، ތ.ހިރިލަންދޫ/ ވައިޓްރޯސް 49/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-09-07ފޯރސީސަންސް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް އެޓް ލަނޑާގިރާވަރު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ރ.ކަނދޮޅުދޫ/ އުއްމީދުގެ 41/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-08-23ވައްބިންފަރު/ ބަންޔަން ޓްރީ ރިޒޯޓު ޢަބްދުﷲ ޝަބީން، ސ.ހިތަދޫ/ ޢަޥުރުމާގެ (ގ. މާއެނބޫދޫގެ) 38/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-08-16ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް އަލީ ވަޙީދު، ފަރިވާގެ/ ހއ ހޯރަފުށި (ހ.ފަތްލިޔާގެ) 19/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-08-16ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް މައުރޫފު ޒާކިރު/ ދާއިރާ، ބ.ކެންދޫ (މ.ސޮޑާ) 21/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-08-02ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުﷲ މުފީދު/ ކ.މާފުށި (ފިނިފެންރޯސްގެ) 23/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-08-02މާރކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޔޫސުފް ޙަސަން، ނ.މާޅޭންދޫ/ފެހި އައްސޭރި 24/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-07-23ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން މުޙައްމަދު ބުޝްރީ، ސ.ފޭދޫ/ ބަހާރީގެ (ހ.ހަނދާން) 67/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-07-07އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިންސް މުޙައްމަދު ނިހާން، މ.ހަވީރީނާޒް 2 / ކ.މާލެ 40/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-06-25އެމިނެންޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޮނިކާ ޒުކީވިޒް/ ރެޖީނާ ހައުސް، މަޖީދީ މަގު 17/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-06-22ޖޭޑް ބިސްޓްރޯ އަޙްމަދު ޙުސައިން، ގދ.ވާދޫ/ ރިމެމްބަރ ކަދާވަޑު (މ.ފަހިރޯޅި) 13/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-06-22އަނަންތަރާ ރިޒޯޓު މުޙައްމަދު މަޙްތޫމް އދ.ހަންޏާމީދޫ/ މޫނިމާގެ 08/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-06-03ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް/ މުޝްތަރީއާގެ،ހއ. އިހަވަންދޫ 22/VTR/2009
ތަފްސީލް2009-05-31ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް ޕީ އެސް އޭ / އޭސް ޓްރެވަލްސް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް، ގއ.ކޮލަމާފުށި/ ރޯޒް މީޑް (ހ.މޭފެއަރލޮޖް) 12/VTR/2009
ތަފްސީލް0000-00-00ގްލޯބަލް ފްރެއިޓް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެވިން ވޭން އެންތަނީ ވީރަޕާމަލް 105/VTR/2016