×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ބޭނުންފުޅުވާ މައްސަލަ ހޯއްދަވާ!


ނިމުނު ގޮތް ނިމުނު ތާރީހް މައްސަލައިގެ ބާވަތް ރައްދުވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ނަންބަރު
ތަފްސީލް2022-03-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާމިނަތު ނާޝިދާ، އަނޯނާގެ، ނ.މިލަދޫ 270/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-03-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާމިނަތު ނާޝިދާ، އަނޯނާގެ، ނ. މިލަދޫ 4/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-02-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޙްމަދު ޔޫސުފް، ނޫކޮކާގެ، ޅ. ހިންނަވަރު 262/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-02-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝަހާ މުޙައްމަދު ޝަފީޤް، ނިއުވޭ، ގދ. ތިނަދޫ 8/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-01-04 މުސާރައާ ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ސްކައި އެންޑް ސޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މުއާޛު، ދިލްޝާދުގެ، ށ. ފޭދޫ 180/VTR/2021
ތަފްސީލް2022-01-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު މައުޖޫދު، ސަޢީދާމަންޒިލް، ރ. މަޑުއްވަރި 258/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-12-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މަދްރަސްތުލް އިފްތިތާޙް އަޙްމަދު ރިފާޒް، މާގިރި، ޅ. ނައިފަރު 229/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-12-02 އެހެނިހެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަޙްމަދު ޝަހީމް، ހަދުވަރީގެ، ފ. ބިލެތްދޫ 155/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-12-02 އެހެނިހެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަޙްމަދު ޝަހީމް، ހަދުވަރީގެ، ފ. ބިލެތްދޫ 155/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-11-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝީރީން، ރެޒީމާ ހައުސް، ލ. އިސްދޫ 145/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-11-02 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް މޫސާ ސަނޫން، ފެންފިޔާޒުގެ /ފ. މަގޫދޫ 207/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-11-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާމިނަތު ނާޝިދާ، އަނޯނާގެ، ނ. މިލަދޫ 4/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-11-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާމިނަތު ނާޝިދާ، އަނޯނާގެ، ނ.މިލަދޫ 270/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-10-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޢަފޫރު ޢަލީ، ކަނަންދޫ، ސ. މަރަދޫ 151/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-25 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޘަރްވާ ނާޝިދު، ދޫރެސް، ގދ. ހޯޑެއްދޫ 160/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-10-25 މުސާރަ ނުލިބުން އާރް.އައި.އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމްޑީ ރާޝިދު މިޒީ އާއި އިތުރު 42 ފަރާތް 143/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-10-25 މުސާރަ ނުލިބުން އާރް.އައި.އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމްޑީ ރާޝިދު މިޒީ އާއި އިތުރު 42 ފަރާތް 143/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-10-25 މުސާރަ ނުލިބުން އާރް.އައި.އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމްޑީ ރާޝިދު މިޒީ އާއި އިތުރު 42 ފަރާތް 143/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-10-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް މާޖިދު، ރަނަކުރި، ދ. ކުޑަހުވަދޫ 156/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެޗް 2 އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓްރިމަން އަލްބާން ޕެރޭރާ،  ސްރީލަންކާ      130/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-09-23 އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އިބްރާހިމް އަލީ، ވައިލެޓްމާގެ، ހއ. ތުރާކުނު 242/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-09-09 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މެގްނެޓްރޯން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ މުޙައްމަދު މުރުސިދު، އައްސޭރި، ށ. ފޯކައިދޫ 260/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-09-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން (މުސްކުޅިކުރުން) ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން   ޚާލިދު އަޙްމަދު، ހިރާ، އދ. ހަންޏާމީދޫ 173/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-08-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޙުސާމް އިނާދު، ވިނަމާ، ށ. ފުނަދޫ 79/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-08-16 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޒީބާ ޢަތާ މުޙައްމަދު، ރޫބީ، ބ. ހިތަދޫ 133/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-08-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފަލާޙް، ސިލިންކޯ، ކ. ކާށިދޫ 217/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-08-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަންސާމް، ކާނިމާގެ، ބ. ތުޅާދޫ 75/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-07-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޒައިން ބިލްޓް ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝަހީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 776، މާލެ 205/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-06-28 މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކ މާލެ ހައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު މުނީޒް، ހ. އެލްޕާޝޯ، މާލެ 9/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-06-27 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އޮއިލްބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މަރްޔަމް ޝަރާ، ތްރީސްޓަރ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 84/VTR/2021
ތަފްސީލް2021-01-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފަޔާޟް، ކެތީރޯޒް، ކ.މާފުށި 22/VTR/2019
ތަފްސީލް2021-01-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނޭޝަނަލް އިންޓްގެރިޓީ ކޮމިޝަން ޝިފާޒް ޢަލީ އާއި އިތުރު 7 މީހުން 127/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-01-04 ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ، މ. މަގުމަތީގެ، މާލެ 126/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-01-03 އެހެނިހެން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިބްރާހީމް މުނައްވަރު، ރަންދުނި، މ. ކޮޅުފުށި 203/VTR/2020
ތަފްސީލް2021-01-03 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 2015 ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައަކ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިބްރާހީމް މުނައްވަރު، ރަންދުނި / މ. ކޮޅުފުށި 203/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-12-30 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ގުލްޗަންޕާމާގެ، ވ. ފުލިދޫ 219/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-12-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޔޯމަން އެޖެންސީ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ސާދިޔާ އިބްރާހީމް، ހ. އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް، މާލެ 142/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-12-23 މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ގޯލޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނެޝަނަލްހައުސް، ގދ. ގައްދޫ 271/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-12-23 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ( ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު ސީ 1-1-އޭ / މާލެ) 42/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-29 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައިމަން މުޙައްމަދު، ހީނާމާގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 68/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރީތިރަށް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަބްދުލް މުހައިމުނު އާއި އިތުރު 28 ފަރާތެއް 170/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރީތިރަށް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަބްދުލް މުހައިމުނު އާއި އިތުރު 28 ފަރާތެއް 170/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-19 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ޢަލީ، މ.ވާރޭވިލާ،ކ.މާލެ 86/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޞަލާޙް،ސޭޑީގެ، ނ. މާޅެންދޫ/ މުއްރަތު އާދަމް، ބީޗްރޯޑްގެ، ލ. މާވަށް / ޢަބްދުﷲ އަފީފް، ފިނިފެންވިލާ، އދ. އޮމަދޫ 114/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބެއަރފޫޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ނުހްލާން މުޙައްމަދު ނިދާމް، ސްރީލަންކާ 125/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-11-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކޮރެލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސްސް މޯލްޑިވްސް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް މޫސާ 279/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރައިން އުނިކުރުން، ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުން ޑްރީމް އައިލެންޑްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 2 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް، މެލޭޝިއާ 184/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-10-25 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން މުފީދު، ކަރަންކާވާދީ، ސ. މީދޫ 63/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-25 މުސާރަ ނުލިބުން އާރް.އައި.އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމްޑީ ރާޝިދު މިޒީ އާއި އިތުރު 42 ފަރާތް 143/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-10-25 މުސާރަ ނުލިބުން އާރް.އައި.އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމްޑީ ރާޝިދު މިޒީ އާއި އިތުރު 42 ފަރާތް 143/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-10-25 މުސާރަ ނުލިބުން އާރް.އައި.އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމްޑީ ރާޝިދު މިޒީ އާއި އިތުރު 42 ފަރާތް 143/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-10-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ރެފްކޫލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަފްޒަލް ރަޝީދު، މއ. ޕާރސީވިލާ، މާލެ 77/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-10-08 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނަސްރީނާ އިސްމާޢީލް، ގ. ތަބުރުގެ، މާލެ 248/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-06 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކޯލައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުމްތާޒް އަބޫބަކުރު، އަސުރުމާހައުސް، މ. މަޑުއްވަރި 67/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-10-06 އެހެނިހެން ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕވޓ ލޓޑ ޕީޓަރ ސިގެންޓާލަރ، ސްވިޓްޒެލޭންޑް 277/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-10-05 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢާއިޝަތު ޒޫނާ މުޙައްމަދު، ނާރެސް، ގއ. ދެއްވަދޫ 39/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-10-01 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު އަންސާމް، ކާނިމާގެ، ބ. ތުޅާދޫ 75/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަހްމަދު އަސްލަމް 155/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-14 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މުޙައްމަދު އަލީ، ހިލިހިލާގެ، ތ. ތިމަރަފުށި 62/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-09-14 އެހެނިހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާމިނަތު ލުބްނާ، ހ. ބްލޫލޫން، މާލެ 57/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-23 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙުސައިން ނާޡިމް، ރަންއިހި، މ. ކޮޅުފުށި 50/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-07-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ޙާމިދު ރިޟާ، މެޑެލްމާގެއާގެ، މާލެ 298/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-06-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙައްވާ ޒާހިރާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13712، މާލެ 268/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-03-15 މުސާރަ ނުލިބުން ވިންގްސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖީ.އޭ ވިދުރުވާން ޕެރޭރާ، ސްރީލަންކާ 227/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-03-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވައިޓް ސްޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުﷲ ސަލީމް ޢަލީ، ޓިއުޕިކް، ކ.ކާށިދޫ 145/VTR/2019
ތަފްސީލް2020-02-20 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިބްރާހިމް ރަޝީދު، ހ. ގްރީންހެވަން، މާލެ 13/VTR/2020
ތަފްސީލް2020-02-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް ޝަހީދާ އިސްމާޢީލް، ކަރާމާގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 265/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-25 އެހެނިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޑރ. އަޙްމަދު ޢަދީލް ނަޞީރު، ފުއްޓަރުގެ، ސ. ހިތަދޫ 267/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފަތުޙީ، ބްލޫރެސްޓް، ލ. އިސްދޫ 243/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-10 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފަތުޙީ، ބްލޫރެސްޓް / ލ. އިސްދޫ 243/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-12-03 އެހެނިހެން އެލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބަހްޖަތު ޢަބްދުޢަޒީޒު، ގ. ސިނަމާލެ 1 1104، މާލެ 205/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-26 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޝާޒް، މ. ފެހިގިލި، މާލެ 115/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-24 މުސާރަ ނުލިބުން ވިންގްސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖީ.އޭ ވިދުރުވާން ޕެރޭރާ، ސްރީލަންކާ 227/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-12 އެހެނިހެން ޓާލް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ޕވޓ ލޓޑ އަޙްމަދު މަޒާހިމް، ހަޒާރުމާގެ، ސ. ހުޅުދޫ 167/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-11-04 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ފެހިވިދުވަރުގެ، ތ.ތިމަރަފުށި 50/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-27 މުސާރަ ނުލިބުން އެސް.ފީ.އެޗް. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ސުޙައިލް، ސަމާހިޔާ، ރ.މާކުރަތު 139/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-27 ޢިނާޔަތް ނުލިބުން އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ސުޖާއު، ރަނައުރާގެ، ށ.ފޭދޫ 140/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޙުސައިން ޠަލާލް، ޕެރިސް، ށ. ކަނޑިތީމު 75/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-17 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް، އަގޮޓީހަދާގެ، ސ. ހިތަދޫ 97/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-10-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޙަސަން ޝިޔާމް، އިރުދޭމާގެ، ހއ.ހޯރަފުށި 86/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-28 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚަދީޖާ ޖެނިފާ، ހެވަންލީހެވަން، ގދ.ފިޔޯރީ 91/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-21 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޢިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫން، މ.ފެހިވިދުވަރުގެ، މާލެ 54/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-06 އެހެނިހެން ފެސްދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޝިހާބު، ނާޒްވިލާ، އއ.ފެރިދޫ 52/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-08-01 އެހެނިހެން ފެމިލީ ކޯޓު ޢަލީ ސަޢީދު، ވެލިދޫގެ، ސ. ފޭދޫ 104/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-07-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 5154، މާލެ 102/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-06-17 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަޙްމަދު މަފާވިޒް، ކުޅުދޫ.ދިލްޝާދުގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 18/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-03-24 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރަ ނުލިބުމާއި ތަފާތުކުރުން އެކްސްޓްރީމް އިމްޕީރިއަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރްޔަމް ސަޢީދާ، މ.ނަޔާގުލްޝަން، މާލެ 231/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-03-03 މުސާރަ ނުލިބުން ރެއިޒްކްރައުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާއިޝަތު ނަސީމް، ބްލޫވިއު، ސ.މަރަދޫ 221/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-02-27 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދަމް ރަމްޒީ، ނޫވިލާގެ، އއ.މާޅޮސް 06/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-02-27 ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އުފެދޭ ޚިލާފު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާޔަތުﷲ ޝަކީލް، ސިޔާމާމަންޒިލް، އއ.ފެރިދޫ 09/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-02-27 ތަފާތުކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާޔަތުﷲ ޝަކީލް، ސިޔާމާމަންޒިލް، އއ.ފެރިދޫ 09/VTR/2019
ތަފްސީލް2019-02-03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހިލްސައިޑް ވިލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙަސަން ޒަރީރު، ރީޓާ، ނ.ހޮޅުދޫ 198/VTR/2018
ތަފްސީލް2019-01-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް ޑިއޭގޯ އިގްނާޝިއޯ އަވިންދާނޯ ކެރިއްލޯ، އިޓަލީ 192/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޙަސަން ސިނާން، މ.ކެނަފްލާވަރ، މާލެ  143/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-07 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދަމް ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ، ބ.ގޮއިދޫ 182/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-11-05 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް މަރްޔަމް ޔޫސުފް، މަންފާ، ނ.ލަންދޫ 134/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-23 އެޕްރައިޒަލް ރިވިއުކުރުން (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް ނަސީމާ މޫސާ، ނިޔުވިކްޓަރީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 178/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-21 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) މުޙައްމަދު ޙަސަން، ސަމަރބްލޫ، ނ.މިލަދޫ 124/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-18 އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ޖޮއިސް އޭން ބަލްތަޒާރ އޮސޯރިއޯ، ފިލިޕީންސް ޓްރެވެލް ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 162/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-10-08 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ނާޞިރު، ދަބުރުއްދޮށުގެ، ފ.ބިލެތްދޫ 107/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-07-18 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙުސައިން، ގުލްބަހާރުގެ، ބ.ތުޅާދޫ 91/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-04-22 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ތެލެސިކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ޙުސާމް، ފާހި، ސ.މަރަދޫ 30/VTR/2018
ތަފްސީލް2018-03-13 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޑީ.އެމް.އެސް ޕްރޮޕަޓީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަމީ ޙަސަން އަލްސައިދް އަބާޒާ، މިސްރު 18/VTR/2018