×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ސާކިއުލަރ 01 2021

2021-02-09

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން 09 ފެބުރުވަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި، އެ މައްސަލައެއް ނިންމާ ދުވަހު މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެންގީމެވެ.

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 04 2020

2020-10-07

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 03 2020

2020-03-17

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 02 2020

2020-03-17

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބުނަލުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 01 2020

2020-02-05

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ

ތަފްސީލް...
އެންމެ ފަސް| 1 2 3 | އެންމެ ކުރި