×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދަށް ޢާންމުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

2021-02-24

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު އިޞްލާހުކޮށް އަލުން އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭ

ތަފްސީލް...

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

2021-01-13

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބުނަލް އައް 05 ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 05 މޮނީޓަު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

ތަފްސީލް...

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

2021-01-11

މި ޓްރައިބިއުނަލުގެ 02 އަދި 03 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ބެލްކަނީ ބަންދުކޮށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ތަފްސީލް...

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

2020-07-07

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބުނަލް އައް 10 ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 10 މޮނީޓަު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

ތަފްސީލް...

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅޭ

2020-04-11

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅޭ: ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްސަ އުޞޫލު

ތަފްސީލް...
އެންމެ ފަސް| 1 2 3 | އެންމެ ކުރި