×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

2021-09-27

މި ޓްރައިބިއުނަލަށް 02 ސައުންޑް ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ތަފްސީލް...

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

2021-09-14

މި ޓްރައިބިއުނަލަށް 03 ސައުންޑް ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ތަފްސީލް...

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

2021-08-12

މި ޓުރައިބިއުނަލުގައި ހިއަރިން ރޫމެއް ހެދުމާއި، އިތުރު އެހެނިހެން މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެޓީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ތަފްސީލް...

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

2021-08-12

މި ޓްރައިބިއުނަލަށް 06 ވޯކް ސްޓޭޝަން ސަޕްލައިކޮށް ހަރުކުުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ތަފްސީލް...

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

2021-06-27

މި ޓުރައިބިއުނަލުގައި ހިއަރިން ރޫމެއް ހެދުމާއި، އިތުރު އެހެނިހެން މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެޓީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ތަފްސީލް...
އެންމެ ފަސް| 1 2 3 | އެންމެ ކުރި