×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 3 2020 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ (ލިންކް)

ސަރކިއުލަރ 5 2019

2019-11-18

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ރިސެސްއަށް ދިއުމާގުޅޭ

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 4 2019

2019-11-18

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-20 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 2015) އަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 3 2019

2019-10-27

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ޙާޟިރުވާނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކުރެވޭނަމް ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ހުށަހެޅުމާގުޅޭ

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 2 2019

2019-10-02

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ

ތަފްސީލް...

ސަރކިއުލަރ 1 2019

2019-09-25

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބާޠިލުކުރާ މައްސަލަތަކާއި އަނބުރާގެންދާ މައްސަލަތަށް އަލުން ހުށަހެޅުމާގުޅޭ

ތަފްސީލް...
އެންމެ ފަސް| 1 2 3 | އެންމެ ކުރި