ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަޤުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށައެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލުން
އެންމެފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
10:30 (ނޮވެންބަރު 29)
223/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޑރ. އިބްރާހީމް ވައޭލް އަވާދް އެލްގެޒަރީ، މިޞްރު
ރައްދުވާ ފަރާތް
ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ދައުލަތް)
12:30 (ނޮވެންބަރު 29)
210/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ފިރާޒް މުޙައްމަދު، މާލެ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 1/4/2012
ރައްދުވާ ފަރާތް
އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
10:00 (ނޮވެންބަރު 29)
198/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މަރްޔަމް ސަޢީދު، ސްވީޓްމީޓް، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިމުންތައް
އެންމެފަހުގެ ނިމުންތައް
ނޮވެންބަރު 29
223/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޑރ. އިބްރާހީމް ވައޭލް އަވާދް އެލްގެޒަރީ، މިޞްރު
ރައްދުވާ ފަރާތް
ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ދައުލަތް)
ނޮވެންބަރު 29
210/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ފިރާޒް މުޙައްމަދު، މާލެ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 1/4/2012
ރައްދުވާ ފަރާތް
އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
ނޮވެންބަރު 28
230/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް، ހ. ލަދުމާގެއާގެ، މާލެ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އިތުރަށް ބެލުމަށް