ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަޤުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށައެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލުން
އެންމެފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
09:00 (މެއި 30)
23/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އަޙްމަދު މާޖިދު، ދަޑިމަގު. މުރަކަ، ޏ. ފުވައްމުލައް
ރައްދުވާ ފަރާތް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް)
11:15 (މެއި 30)
38/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އާދަމް އިސްމާޢީލް، ހ. ޝާރކް / މާލެ
ރައްދުވާ ފަރާތް
މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ
12:30 (މެއި 30)
195/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މުޙައްމަދު އަޒުވަރު، ފިނިހިޔާގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިމުންތައް
އެންމެފަހުގެ ނިމުންތައް
މެއި 29
54/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 6393
ރައްދުވާ ފަރާތް
މޯލްޑިވްސް ޕެޓްރޯލިއަމް ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މެއި 29
71/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ފަރީޝާ އާދަމް، ނ. މިލަދޫ / އަލިހާ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
މެއި 29
78/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޙުސައިން ޝިހާމް، ރ. އުނގޫފާރު / ޖަވާހިރުމާގެ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
އިތުރަށް ބެލުމަށް