ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަޤުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށައެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލުން
އެންމެފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
09:00 (ޖޫން 28)
267/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އަމީން ފައިޞަލް، ދޮންވެލި، ފ. ނިލަންދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
12:00 (ޖޫން 28)
253/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އެމާ އެލިޒަބަތު އިމޮޖެން ބެލް، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް
ރައްދުވާ ފަރާތް
އޯޝަން ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
14:00 (ޖޫން 28)
15/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޙައްމާދު ވާފިރު، ނޫރަންމާގެ، ގއ. ދާންދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިމުންތައް
އެންމެފަހުގެ ނިމުންތައް
ޖޫން 28
267/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އަމީން ފައިޞަލް، ދޮންވެލި، ފ. ނިލަންދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ޖޫން 28
253/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އެމާ އެލިޒަބަތު އިމޮޖެން ބެލް، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް
ރައްދުވާ ފަރާތް
އޯޝަން ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޖޫން 27
275/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޙުއްސާނު ރަޝާދު، އަސްރަފީގެ، ބ. ތުޅާދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން   
އިތުރަށް ބެލުމަށް