ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަޤުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށައެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލުން
އެންމެފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
11:00 (ނޮވެންބަރު 28)
230/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް، ހ. ލަދުމާގެއާގެ، މާލެ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
11:00 (ނޮވެންބަރު 28)
217/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، މއ. ބާބުލްއަވާލީ، މާލެ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
09:00 (ނޮވެންބަރު 28)
186/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޙަސަން ޝަރީފް، ދަނބުމާގެ / ހއ. ކެލާ
ރައްދުވާ ފަރާތް
އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިމުންތައް
އެންމެފަހުގެ ނިމުންތައް
ނޮވެންބަރު 28
230/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް، ހ. ލަދުމާގެއާގެ، މާލެ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ނޮވެންބަރު 30
75/VTR/2019
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޙުސައިން ޠަލާލް، ޕެރިސް، ށ. ކަނޑިތީމު
ރައްދުވާ ފަރާތް
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ނޮވެންބަރު 23
202/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ނޫރުން ނޯބީ، ބަންގްލަދޭޝް
ރައްދުވާ ފަރާތް
ޔޮޓް ޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އިތުރަށް ބެލުމަށް