ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަގުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލް
އެންމެ ފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
09:00 (ޖޫން 11)
53/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:
ޙުސައިން ޙަލީމް، އަލިތަރި / ށ. ޅައިމަގު
ރައްދުވާ ފަރާތް
ލެއިޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
09:30 (ޖޫން 11)
82/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:
އަނަންޑުރައި މަޔަވެލް އަދި އިތުރު އެއް ފަރާތެއް. އިންޑިއާ
ރައްދުވާ ފަރާތް
އެޓޯލް އާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
10:00 (ޖޫން 11)
20/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:
ޢާއިޝަތު ސާމިޔާ، މ. ޠާއިފް، މާލެ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިންމުންތައް
އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންތައް
ޖޫން 11
53/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޙުސައިން ޙަލީމް، އަލިތަރި / ށ. ޅައިމަގު
ރައްދުވާ ފަރާތް
ލެއިޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޖޫން 08
74/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މުޙައްމަދު ޝައިމަން އާދަމް ސަލީމް، ކެޕްރިކޯން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ޖޫން 11
82/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އަނަންޑުރައި މަޔަވެލް އަދި އިތުރު އެއް ފަރާތެއް. އިންޑިއާ
ރައްދުވާ ފަރާތް
އެޓޯލް އާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އިތުރަށް ބެލުމަށް