ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަޤުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށައެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލުން
އެންމެފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
10:00 (މާރިޗު 22)
255/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އިބްރާހީމް ވިސާމް، ހީނާމާގެ / ލ. ދަނބިދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
09:30 (މާރިޗު 22)
257/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މުޙައްމަދު ރަފީޤު، މޯރާ، ގއ. މާމެންދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ނޯތް ކޯސްޓް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
12:45 (މާރިޗު 22)
183/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މަރްޔަމް ޝަހުމާ ނަޢީމް، ވޭވްސް، ނ. ވެލިދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިމުންތައް
އެންމެފަހުގެ ނިމުންތައް
މާރިޗު 20
218/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޙަސަން އިޔާދު، ގ. ރަތްގައު / މާލެ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ރޭޑިއަންޓްހީޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މާރިޗު 19
262/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މުޙައްމަދު ނަސީމް، ނޫރާނީވިލާ / ހއ. ބާރަށް
ރައްދުވާ ފަރާތް
ޓެގް އެފް އެންޑް ބީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މާރިޗު 19
06/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ހުދާ އަޙްމަދު ނިޒާރު، މ. ޓޯވް
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސީޕްރިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އިތުރަށް ބެލުމަށް