ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަގުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލް
އެންމެ ފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިންމުންތައް
އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންތައް
އެޕްރީލް 14
40/VTR/2024
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މުޙުސިނާ އާދަމްފުޅު، ބްލަޝަމްގެ، ޅ.ހިންނަވަރު
ރައްދުވާ ފަރާތް
ކެޕިޓަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މާރިޗު 27
12/VTR/2024
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޔޫސުފް ރަމީޒް، ގުލާބީވިލާ، ތ.ވިލުފުށި
ރައްދުވާ ފަރާތް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
މާރިޗު 26
08/VTR/2024
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ވަލިއަކުލަމް ބާލަން ސަޖީޝް، އިންޑިއާ
ރައްދުވާ ފަރާތް
މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އިތުރަށް ބެލުމަށް