ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަޤުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށައެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލުން
އެންމެފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
09:00 (ޖަނަވަރީ 31)
257/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މުޙައްމަދު ރަފީޤު، މޯރާ، ގއ. މާމެންދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ނޯތް ކޯސްޓް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
13:15 (ޖަނަވަރީ 31)
207/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މުޙައްމަދު ސިނާޒް، އުދަ / ޏ. ފުވައްމުލައް
ރައްދުވާ ފަރާތް
އޭ.ވީ.އެސް ކާރގޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
10:00 (ޖަނަވަރީ 31)
30/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އާމިނަތު ރަޝީދާ، ނޫރުވާދީ / ސ. ހިތަދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިމުންތައް
އެންމެފަހުގެ ނިމުންތައް
ޖަނަވަރީ 30
256/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މުޙައްމަދު ޔާނިޢު ޝިޔާމް
ރައްދުވާ ފަރާތް
ދަ ޑޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޖަނަވަރީ 01
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ރައްދުވާ ފަރާތް
ޖަނަވަރީ 26
240/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ވައްޕަލަ ސުރެންދުރަން މެނަން
ރައްދުވާ ފަރާތް
އެފް.ޖޭ.އެސް އެސޯސިއޭޓް އެލްއެލްޕީ
އިތުރަށް ބެލުމަށް