ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަގުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލް
އެންމެ ފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިންމުންތައް
އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންތައް
ސެޕްޓެންބަރު 26
134/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މުޙައްމަދު ޝަޒްމީން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 13436 / މާލެ އާއި އިތުރު ތިން ފަރާތް
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ސެޕްޓެންބަރު 26
129/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޙުސައިން ނާފިޢު، މަތިމަރަދޫ. ނޫވިލު، ލ. ގަން
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ
ސެޕްޓެންބަރު 26
126/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ހުމްބާރތޯ ފްރޭންކް ރޮޑްރިކުއޭޒް ޕެރޭޒް، ސްޕެއިން
ރައްދުވާ ފަރާތް
އެމިސެލާ އެސް.އޭ
އިތުރަށް ބެލުމަށް