ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަޤުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށައެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލުން
އެންމެފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
09:15 (މެއި 25)
92/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ އާއި އިތުރު 13 މީހުން
ރައްދުވާ ފަރާތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
09:30 (މެއި 25)
146/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޒަމީލާ މަޙްމޫދު، އަލިވާގެ، ފ. ދަރަނބޫދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
11:00 (މެއި 25)
216/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ލަތީފާ އިބްރާހީމް، ވެހި، ލ. ކަޅައިދޫ 
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިމުންތައް
އެންމެފަހުގެ ނިމުންތައް
ނޮވެންބަރު 30
247/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
ރައްދުވާ ފަރާތް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ނޮވެންބަރު 30
167/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އިބްރާހީމް އަޝްރަފް، ވަގުތީއުފާ، ކ. ގުރައިދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މެއި 25
92/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ އާއި އިތުރު 13 މީހުން
ރައްދުވާ ފަރާތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އިތުރަށް ބެލުމަށް