ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަޤުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށައެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލުން
އެންމެފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
11:00 (އޮކްޓޫބަރު 02)
192/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޢަބްދުއްޙަމީދު މުޙައްމަދު، އިރުމަތީގެ، ބ. ފެހެންދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ދުސިތު މޯލްޑިވްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
11:00 (އޮކްޓޫބަރު 02)
151/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މުޙައްމަދު ޙަނީފް ޙަސަން، ވ. ރުއްފީނި، މާލެ،
ރައްދުވާ ފަރާތް
ކޭޑީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
13:00 (އޮކްޓޫބަރު 02)
168/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ސްވާމީ ޕާންޑި ކޮރަލަގެ ޕަޑްމަލް ޕެއުމިކާ ޕެރެރާ، ސްރީލަންކާ
ރައްދުވާ ފަރާތް
މުނި އެންޓަޕްރައިސެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިމުންތައް
އެންމެފަހުގެ ނިމުންތައް
އޮކްޓޫބަރު 02
192/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޢަބްދުއްޙަމީދު މުޙައްމަދު، އިރުމަތީގެ، ބ. ފެހެންދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ދުސިތު މޯލްޑިވްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސެޕްޓެންބަރު 26
164/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ހޫ ޒިއަން ނާން، ޗައިނާ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ބެއިޖިންގ އާރބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގުރޫޕް ކޯ ލިމިޓެޑް
ނޮވެންބަރު 30
39/VTR/2020
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އާއިޝަތު ޒޫނާ މުޙައްމަދު، ނާރެސް، ގއ. ދެއްވަދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
އިތުރަށް ބެލުމަށް