ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަގުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލް
އެންމެ ފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިންމުންތައް
އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންތައް
މެއި 28
42/VTR/2024
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޝާހިދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ. ބަނަފްސާވިލާ، މާލެ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މެއި 28
39/VTR/2024
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ވިގްނޭޝް ވީރަޔަން، އިންޑިއާ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ގްރެންޖުއަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޯ. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މެއި 28
23/VTR/2024
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޢާރިފު ރަޝީދު، އާލަމް. ގދ. ތިނަދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
އިތުރަށް ބެލުމަށް