ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަޤުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށައެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލުން
އެންމެފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
09:00 (އޮގަސްޓު 21)
246/VTR/2020
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން، ހޯޓެންސިޔާ، ހއ ހޯރަފުށި އާއި އިތުރު 28 ފަރާތެއް
ރައްދުވާ ފަރާތް
ޖޭ.އޭ.އާރު.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
10:00 (އޮގަސްޓު 21)
145/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އިބްރާހިމް ޝީރީން، ރެޒީމާހައުސް، ލ. އިސްދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
13:00 (އޮގަސްޓު 21)
146/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޢާއިޝަތު ވިލްނީ، މއ. ރިހިވިލާގެ، މަލެ
ރައްދުވާ ފަރާތް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިމުންތައް
އެންމެފަހުގެ ނިމުންތައް
އޮގަސްޓު 21
246/VTR/2020
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން، ހޯޓެންސިޔާ، ހއ ހޯރަފުށި އާއި އިތުރު 28 ފަރާތެއް
ރައްދުވާ ފަރާތް
ޖޭ.އޭ.އާރު.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އޮގަސްޓު 21
145/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އިބްރާހިމް ޝީރީން، ރެޒީމާހައުސް، ލ. އިސްދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
އޮގަސްޓު 21
146/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޢާއިޝަތު ވިލްނީ، މއ. ރިހިވިލާގެ، މަލެ
ރައްދުވާ ފަރާތް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އިތުރަށް ބެލުމަށް