ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަޤުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށައެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލުން
އެންމެފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިމުންތައް
އެންމެފަހުގެ ނިމުންތައް
ފެބުރުއަރީ 02
255/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އިބްރާހީމް ވިސާމް، ހީނާމާގެ / ލ. ދަނބިދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ފެބުރުއަރީ 01
256/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މުޙައްމަދު ޔާނިޢު ޝިޔާމް
ރައްދުވާ ފަރާތް
ދަ ޑޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޖަނަވަރީ 01
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ރައްދުވާ ފަރާތް
އިތުރަށް ބެލުމަށް