ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަގުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލް
އެންމެ ފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިންމުންތައް
އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންތައް
ނޮވެންބަރު 27
143/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މުޙައްމަދު ޖައިލަމް، ހ. ސާރޯކުގެ-01، ކ. މާލެ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ނޮވެންބަރު 27
168/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް، ނޫރާނީގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް، ނޫރާނީގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް
ނޮވެންބަރު 27
147/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އިބްރާހީމް ދިލްޝާދު، ހަނދުވަރު، ސ. ހިތަދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އިތުރަށް ބެލުމަށް