ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަގުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލް
އެންމެ ފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިންމުންތައް
އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންތައް
ފެބުރުއަރީ 27
1/VTR/2024
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޢަބްދުﷲ ޝަފީޢު މަޙްމޫދު، މ. ޕޮޕީ، މާލެ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ފެބުރުއަރީ 27
193/VTR/2023
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އަޙްމަދު ނާޞިރު، އަލުއިމާގެ، ހއ. މާރަންދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ފެބުރުއަރީ 27
22/VTR/2024
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
ޢާއިޝަތު އާދަމް، ރިވެލި، ރ. އަލިފުށި
ރައްދުވާ ފަރާތް
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަސް
އިތުރަށް ބެލުމަށް