ނިންމުންތައް
އަޑުއެހުންތައް
އަމުރު
ވަގުތީ އަމުރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝެޑިއުލް
އެންމެ ފަހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
ފުލް ޝެޑިއުލް ބެލުމަށް
ނިންމުންތައް
އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންތައް
ޖަނަވަރީ 01
84/VTR/2024
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
މޫސާ ޞިއްދީޤް، ނޫރާނީވިލާ، ސ. ހުޅުދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ޖޫން 27
06/VTR/2024
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް، ، މއ. ހިންނަވަރު، މާލެ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ޖުލައި 03
76/VTR/2024
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތް:
އަޙްމަދު ފަތުޙީ، ހިރުދުމާގެ، ސ.ފޭދޫ
ރައްދުވާ ފަރާތް
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
އިތުރަށް ބެލުމަށް