ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިހުރި

ތާރީޚް ގަޑި މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ހުށަހެޅި ފަރާތް ރައްދުވާ ފަރާތް ސެކްޝަން
29-11-2022 10:30 223/VTR/2021 ޑރ. އިބްރާހީމް ވައޭލް އަވާދް އެލްގެޒަރީ، މިޞްރު ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ދައުލަތް) M4
29-11-2022 12:30 210/VTR/2022 ފިރާޒް މުޙައްމަދު، މާލެ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 1/4/2012 އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   M2
28-11-2022 11:00 230/VTR/2022 ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް، ހ. ލަދުމާގެއާގެ، މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ M3
28-11-2022 11:00 217/VTR/2022 ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، މއ. ބާބުލްއަވާލީ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން M1
28-11-2022 09:00 186/VTR/2022 ޙަސަން ޝަރީފް، ދަނބުމާގެ / ހއ. ކެލާ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M6
29-11-2022 10:00 198/VTR/2022 މަރްޔަމް ސަޢީދު، ސްވީޓްމީޓް، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން M7
29-11-2022 11:00 169/VTR/2022 އިންރާހީމް އިސްމާއީލް، ކަރަންކާވިލާ، ފ. ނިލަންދޫ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ M1
29-11-2022 09:00 173/VTR/2022 މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު، ގުލްޗަބޭލީގެ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން M7
29-11-2022 10:00 156/VTR/2022 ޔަވޫޒް އެޓްގިން، ތުރުކީ ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M1
28-11-2022 12:00 168/VTR/2022 ސްވާމީ ޕާންޑި ކޮރަލަގެ ޕަޑްމަލް ޕެއުމިކާ ޕެރެރާ، ސްރީލަންކާ މުނި އެންޓަޕްރައިސެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M2
29-11-2022 13:15 104/VTR/2022 ނަހުޒާ ރަޝީދު، އިގުޒޯރާ، ގދ. ގައްދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން M6
28-11-2022 11:30 89/VTR/2022 އަޙްމަދު ޖިހާދު، މުނިޔާގެ، ހއ.ކެލާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް M4
ތާރީޚް ގަޑި މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ހުށަހެޅި ފަރާތް ރައްދުވާ ފަރާތް ސެކްޝަން