ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިހުރި

ތާރީޚް ގަޑި މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ހުށަހެޅި ފަރާތް ރައްދުވާ ފަރާތް ސެކްޝަން
28-06-2022 09:00 267/VTR/2021 އަމީން ފައިޞަލް، ދޮންވެލި، ފ. ނިލަންދޫ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން M5
28-06-2022 12:00 253/VTR/2021 އެމާ އެލިޒަބަތު އިމޮޖެން ބެލް، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް އޯޝަން ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M5
28-06-2022 14:00 15/VTR/2022 ޙައްމާދު ވާފިރު، ނޫރަންމާގެ، ގއ. ދާންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން M7
28-06-2022 14:00 16/VTR/2022 އިބްރާޙީމް ޝިނާން އަޙްމަދު، ހ. ފިނިކުރި، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން M7
28-06-2022 10:00 58/VTR/2022 ޖޫޑިތް ރޯސާ ކަރަސްކޯ، ސްޕެއިން ހުރުއެޅި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M1
28-06-2022 11:00 31/VTR/2022 އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރީނާ ޔޫސުފް، ނަސީމީވިލާ، ރ. އަނގޮޅިތީމް M1
28-06-2022 11:00 32/VTR/2022 އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މިންހާ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ކުދިމާގެ، ތ. ދިޔަމިގިލި M1
28-06-2022 11:00 33/VTR/2022 އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރިޔަމް ނަސްރާ، މއ. ސީލް، މާލެ M1
28-06-2022 12:00 54/VTR/2022 އަޙްމަދު އިބްރާހިމް، ހަތިފުށި، ހދ. ހަނިމާދޫ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން M4
28-06-2022 13:00 146/VTR/2021 ޒަމީލާ މަޙްމޫދު، އަލިވާގެ، ފ. ދަރަނބޫދޫ ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M4
ތާރީޚް ގަޑި މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ހުށަހެޅި ފަރާތް ރައްދުވާ ފަރާތް ސެކްޝަން