ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިހުރި

ތާރީޚް ގަޑި މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ހުށަހެޅި ފަރާތް ރައްދުވާ ފަރާތް ސެކްޝަން
02-10-2022 11:00 192/VTR/2021 ޢަބްދުއްޙަމީދު މުޙައްމަދު، އިރުމަތީގެ، ބ. ފެހެންދޫ ދުސިތު މޯލްޑިވްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M4
02-10-2022 11:00 151/VTR/2022 މުޙައްމަދު ޙަނީފް ޙަސަން، ވ. ރުއްފީނި، މާލެ، ކޭޑީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M3
02-10-2022 13:00 168/VTR/2022 ސްވާމީ ޕާންޑި ކޮރަލަގެ ޕަޑްމަލް ޕެއުމިކާ ޕެރެރާ، ސްރީލަންކާ މުނި އެންޓަޕްރައިސެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M2
02-10-2022 11:30 133/VTR/2022 އިބްރާހީމް ޤާސިމް، އެންދެރިމާގެ، ހއ. ތަކަންދޫ ޢަބްދުއްޞަމަދު އަޙްމަދު M5
02-10-2022 09:00 98/VTR/2022 ޢަލީ ނަޞީރު މުޙައްމަދު، ޖާވާ، ހދ. ނައިވާދޫ ލެއިޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M5
02-10-2022 13:00 146/VTR/2021 ޒަމީލާ މަޙްމޫދު، އަލިވާގެ، ފ. ދަރަނބޫދޫ ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M4
02-10-2022 10:30 216/VTR/2021 ލަތީފާ އިބްރާހީމް، ވެހި، ލ. ކަޅައިދޫ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން M4
02-10-2022 12:00 14/VTR/2022 ޝާހިދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ. ބަނަފްސާވިލާ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން   M2
ތާރީޚް ގަޑި މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ހުށަހެޅި ފަރާތް ރައްދުވާ ފަރާތް ސެކްޝަން