ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިހުރި

ތާރީޚު ގަޑި މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ހުށަހެޅި ފަރާތް ރައްދުވާ ފަރާތް ސެކްޝަން
29-05-2023 09:30 54/VTR/2023 ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 6393 މޯލްޑިވްސް ޕެޓްރޯލިއަމް ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M7
29-05-2023 10:15 71/VTR/2023 ފަރީޝާ އާދަމް، ނ. މިލަދޫ / އަލިހާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް M7
29-05-2023 11:00 78/VTR/2023 ޙުސައިން ޝިހާމް، ރ. އުނގޫފާރު / ޖަވާހިރުމާގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން M7
30-05-2023 09:00 23/VTR/2023 އަޙްމަދު މާޖިދު، ދަޑިމަގު. މުރަކަ، ޏ. ފުވައްމުލައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) M5
29-05-2023 13:00 09/VTR/2023 ޙުސެއިން ފަޠީން، މ. ޚޫރުޝީދުއާބާދު، މާލެ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް M4
30-05-2023 11:15 38/VTR/2023 އާދަމް އިސްމާޢީލް، ހ. ޝާރކް / މާލެ މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ M7
29-05-2023 12:45 17/VTR/2023 އިބްރާހީމް ޔޫސުފް، ރަތަފަންދޫގެ، ޅ. ނައިފަރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M4
30-05-2023 12:30 195/VTR/2022 މުޙައްމަދު އަޒުވަރު، ފިނިހިޔާގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް M4
30-05-2023 10:00 221/VTR/2022 އެމްޑީ އިބްރާޙިމް ރަޒޫ، ބަނގްލަދޭޝް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން M1
30-05-2023 09:00 207/VTR/2022 މުޙައްމަދު ސިނާޒް، އުދަ / ޏ. ފުވައްމުލައް އޭ.ވީ.އެސް ކާރގޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M6
30-05-2023 10:00 229/VTR/2022 އިބްރާހީމް ޢަލީ، މއ. ޢަލީހައުސް، މާލެ އަރާކިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M5
30-05-2023 13:00 228/VTR/2022 މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަބްދުއްރަޙީމް، އޭނާޒް، ބ. ދަރަވަންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން M7