ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިހުރި

ތާރީޚް ގަޑި މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ހުށަހެޅި ފަރާތް ރައްދުވާ ފަރާތް ސެކްޝަން
30-03-2023 09:15 15/VTR/2023 ޙުސައިން ނިޡާމް، މައިނާއާގެ، ސ. ފޭދޫ ޖަލްބޫޓް މެރިން ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M5
30-03-2023 11:00 254/VTR/2022 އިޙްސާން ޝަރީފް، ހ. އޯކިޑް، މާލެ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M4
30-03-2023 12:00 244/VTR/2022 މުޙައްމަދު މޫސާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 7951، މާލެ ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް M5
30-03-2023 10:00 217/VTR/2022 ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، މއ. ބާބުލްއަވާލީ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން M1
30-03-2023 10:00 228/VTR/2022 މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަބްދުއްރަޙީމް، އޭނާޒް، ބ. ދަރަވަންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން M7
ތާރީޚް ގަޑި މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ހުށަހެޅި ފަރާތް ރައްދުވާ ފަރާތް ސެކްޝަން