ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ސެލެރީ ސްޓްރަކްޗާރ

މަޤާމް ރޭންކް އަސާސީ މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް ލިވިން އެލަވަންސް އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ސަރވިސް އެލަވަންސް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް-28000.000.0013000.000.000.000.00
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނައިބު ރައީސް- 26000.000.0011000.000.000.000.00
މެންބަރު- 25000.000.0010000.000.000.000.00
މެންބަރު-25000.000.0010000.000.000.000.00
މެންބަރު-25000.000.0010000.000.000.000.00
މެންބަރު-25000.000.0010000.000.000.000.00
މެންބަރު-25000.000.0010000.000.000.000.00
ރެޖިސްޓްރަރއީ.އެކްސް.515560.000.003000.007002.00500.003890.00
އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރަރއީ.އެކްސް.312400.000.003000.005580.000.003100.00
ޑިރެކްޓަރއީ.އެކްސް.210500.000.003000.004725.00800.002000.00
ލީގަލް އޮފިސަރއީ.އެކްސް.210500.000.003000.004725.00350.002625.00
ލީގަލް އޮފިސަރއީ.އެކްސް.210500.000.003000.004725.00350.002625.00
ލީގަލް އޮފިސަރއީ.އެކްސް.210500.000.003000.004725.00350.002625.00
ލީގަލް އޮފިސަރއީ.އެކްސް.210500.000.003000.004725.00350.002625.00
ލީގަލް އޮފިސަރއީ.އެކްސް.210500.000.003000.004725.00350.002625.00
ލީގަލް އޮފިސަރއީ.އެކްސް.210500.000.003000.004725.00350.002625.00
ލީގަލް އޮފިސަރއީ.އެކްސް.210500.000.003000.004725.00350.002625.00
ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއެމް.އެސް 210500.000.003000.004725.000.002625.00
ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންއެމް.އެސް 37875.000.003000.003543.750.002000.00
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އެމް.އެސް 27500.000.003000.003375.000.002000.00
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެމް.އެސް 27500.000.003000.003375.000.002000.00
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އެމް.އެސް 27500.000.003000.003375.000.002000.00
ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރއެމް.އެސް 27500.000.003000.003375.000.002000.00
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރޖީ.އެސް 46295.000.003000.002832.750.002000.00
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރޖީ.އެސް 46295.000.003000.002832.750.002000.00
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރޖީ.އެސް 46295.000.003000.002832.750.002000.00
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރޖީ.އެސް 46295.000.003000.002832.750.002000.00
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރޖީ.އެސް 46295.000.003000.002832.750.002000.00
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރޖީ.އެސް 46295.000.003000.002832.750.002000.00
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރޖީ.އެސް 46295.000.003000.002832.750.002000.00
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރޖީ.އެސް 46295.000.003000.002832.750.002000.00
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރޖީ.އެސް 46295.000.003000.002832.750.002000.00
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރޖީ.އެސް 46295.000.003000.002832.750.002000.00
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރޖީ.އެސް 46295.000.003000.002832.750.002000.00
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރޖީ.އެސް 35500.000.003000.002475.000.001500.00
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރޖީ.އެސް 35500.000.003000.002475.000.001500.00
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންޖީ.އެސް 35500.000.003000.002475.000.001500.00
ޕިއޯނުއެސް.އެސް 54865.00200.003000.002189.25250.001000.00
ޕިއޯނުއެސް.އެސް 54865.00200.003000.002189.25250.001000.00
މަސައްކަތުއެސް.އެސް 44340.000.003000.001953.000.001000.00
މަސައްކަތުއެސް.އެސް 44340.000.003000.001953.000.001000.00