ރައީސާ


އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް ކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނީ 20 ޖަނަވަރީ 2021 ގައެވެ. އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމަށާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ 25 މާރިޗު 2019 ގައެވެ