ރައީސާ


އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ކަމަށް އައްޔަނު ކުރެވުނީ 20 ޖަނަވަރީ 2021 ގައެވެ. އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު މެންބަރުކަމަށާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް .އައްޔަނުކުރެވުނީ 25 މާރިޗު 2019 ގައެވެ